UVEDENÍ DO KYBALIONU

 

UVEDENÍ DO KYBALIONU
„Ústa moudrosti jsou zavřena, s výjimkou uší Porozumění."—Kybalion
Ze starého Egypta pochází esoterní a okultní nauky, které významně
ovlivnily filosofie všech ras a národů. Egypt, domov pyramid a Sfingy, byl
rodištěm skryté moudrosti a mystických nauk. V Egyptě pobývali velcí
adepti a mistři. Mezi nimi byl jeden, zvaný „Mistr mistrů". Tento muž,
pokud to vůbec byl smrtelník, žil v dobách samotných počátků Egypta. Byl
znám pod jménem Hermés Trismegistos. Byl to otec okultního poznání,
zakladatel astrologie a objevitel alchymie.
Podrobnosti jeho životního příběhu jsou pro dějiny ztraceny, přestože se za
jeho rodiště prohlašuje několik starověkých zemí. Doba jeho pobytu
v Egyptě není známa, ale obvykle se udávají dny nejstarších egyptských
dynastií, dlouho před dny Mojžíšovými. Nejlepší autority o něm mluví jako
o současníku Abrahamovu. Některé židovské tradice tvrdí, že Abraham
dostal část svého mystického poznání právě od samotného Herma.
 
Ve všech starověkých zemích bylo jméno Herma Trismegista ctěno a stalo
se synonymem „Pramene moudrosti". Dosud používáme pojmu
„hermetický" ve smyslu „tajný" nebo „uzavřený tak, že nic nemůže
uniknout", protože Hermovi následovníci drželi své učení v tajnosti.
Hermetické nauky se nacházejí ve všech zemích a ve všech náboženstvích.
Přesto se nikdy neztotožňují s nějakou konkrétní zemí nebo náboženským
vyznáním. Starověcí učitelé varovali před možností, že by Tajná nauka
vykrystalizovala v konfesi. Moudrost tohoto varování je zjevná všem
studentům historie, z níž vyplývá, že když se náboženství smísí s filosofií,
původní okultní moudrost se nakonec vytratí.
Hermetismus se nenachází v knihách. Předává se ústně od mistra
ke studentovi, od úst k uchu. Pokud bylo kdy něco napsáno, daný význam
byl zastřen alchymickými a astrologickými pojmy, aby poselství mohli
správně pochopit pouze ti, kdo vlastnili klíč. Bylo nutné se vyhnout
pronásledování ze strany středověkých teologů, kteří bojovali proti
Tajnému učení ohněm, mečem, hranicí a křížem. Dokonce ještě dnes
existuje pouze velice málo spolehlivých knih o hermetické filosofii, přestože
existuje bezpočet odkazů k tomuto tématu v knihách o okultismu. A přesto
je hermetická filosofie jediným mistrovským klíčem, který odemyká dveře
okultních nauk !
V dávných dobách se kompilace základních hermetických nauk známých
jako „Kybalion" předávala od učitele ke studentovi. Přesný význam a smysl
pojmu Kybalion se na několik set let vytratil. Jeho učení nebylo nikdy
zapsáno ani vytištěno, alespoň pokud je nám známo. Byla to pouze sbírka
maxim a axiomů, které byly pro ty, kdo stáli vně, nesrozumitelné, ale byly
jasně pochopitelné studentům hermetismu, jimž je vysvětlili učitelé.
Tyto nauky představovaly základní principy „Umění hermetické alchymie",
která se týkala ovládání mentálních sil, spíše než materiálních prvků
alchymicky se proměňujících z jednoho kovu v druhý. Legenda o „kameni
mudrců", podle které se obecný kov proměnil ve zlato, byla symbolickou
alegorií vztahující se k hermetické filosofii.
V této útlé knize zveme studenty, aby zkoumali hermetické učení
Kybalionu spolu s našimi vysvětlivkami. Jsme pokornými studenty nauk
u nohou Učitele Herma. V této knize vám předkládáme mnoho maxim,
axiomů a pravidel Kybalionu doprovázených vysvětleními, které, jak
se domníváme, budou nanejvýš praktické a srozumitelné.
„Kam vkročily nohy Učitele, uši připravených na jeho Učení se otevírají.
Když jsou uši studenta připraveny slyšet, přicházejí ústa, aby je naplnila
Moudrostí." —Kybalion
Když je žák připraven přijmout pravdu, tato kniha k němu přijde. Takový
je Zákon. Hermetický princip Příčiny a Následku ve svém aspektu.
 
Zákona přitažlivosti přinese toto učení každému, kdo je připraven
je přijmout. Staniž se !