TVŮJ PŘÍBĚH-PRVNÍ DOHODA

 

Tvůj příběh
První dohoda:
Miřte slovem přesně
Po tisíce let se lidé pokoušejí pochopit vesmír, přírodu a především lidskou přirozenost. Je
ohromující pozorovat činnosti lidí po celém světě, na různých místech a v různých kulturách,
které na krásné planetě Zemi existují. Jako lidé vynakládáme mnoho úsilí k pochopení, nicméně
si přitom vytváříme také spousty domněnek. Jako umělci zkreslujeme pravdu a vytváříme si ty
nejúžasnější teorie. Vytváříme celé filozofie a ta nejpodivnější náboženství. O všem, včetně nás
samotných, si vytváříme příběhy a pověry. A hlavně o to tu jde: Vytváříme je.
Lidé se rodí se schopností tvořit a pomocí slov, které se naučíme, neustále vytváříme nějaké
příběhy. Každý z nás používá slov k tomu, aby formuloval a vyjadřoval své názory. V našem
okolí se odehrává bezpočet událostí a pozornost, kterou jim věnujeme, nám umožňuje ze všech
těchto událostí složit nějaký příběh. Tvoříme si svůj vlastní životní příběh, příběh své rodiny,
příběh své komunity, příběh své země, příběh lidstva, příběh celého světa. Každý z nás má
nějaký příběh, který je nám společný, poselství, které předáváme sami sobě i všem a všemu
okolo nás.
Byli jste naprogramováni, abyste předali poselství a vytváření tohoto poselství je vaším
nejvyšším uměním. Co je tím poselstvím? Váš život. Tímto poselstvím si tvoříte především váš
příběh a potom příběh o všem, co vnímáte. Ve své mysli si vytváříte celou virtuální realitu a v
ní žijete. Když myslíte, myslíte ve svém jazyce. Ve své mysli opakujete všechny ty symboly,
které pro vás mají nějaký význam. Předáváte sobě poselství a toto poselství je pro vás pravdou,
neboť věříte, že je pravdivé.
Váš příběh je vším, co o sobě víte, a když toto říkám, promlouvám k vám, k poznání,
k tomu, o čem věříte, že jste a nikoliv k vám, k člověku, kterým skutečně jste. Jak vidíte, rozlišuji
mezi vaším já a vaším já, neboť jedno z nich je skutečné a jedno z nich skutečné není.
Vaše já, coby fyzický člověk, je opravdové. Toto já je skutečností. Vaše já, coby vaše poznání –
opravdové není. Toto já je zdánlivé, virtuální. Existuje pouze kvůli dohodám, které jste uzavřeli
sami se sebou a s ostatními lidmi kolem vás. Vaše já, vaše poznání, pochází ze symbolů, které
slyšíte ve své hlavě, ze všech názorů lidí, které milujete, lidí, které nemilujete, lidí, které znáte
a především z názorů lidí, které nikdy nepoznáte.
Kdo to mluví ve vaší hlavě? Domníváte se, že jste to vy. Jestliže jste ale tím, kdo mluví,
kdo vás potom poslouchá? Vaše já, poznání, je tím, kdo ve vaší hlavě mluví a říká vám, jací
jste. Vaše já, člověk, naslouchá, ale vaše já, člověk, existovalo dlouho před tím, než jste získali
poznání. Existovalo dlouho před tím, než jste veškerým těm symbolům porozuměli, než jste se
naučili mluvit a stejně jako každé dítě než se naučí mluvit, jste ve svém chování byli naprosto
autentičtí. Nepředstírali jste, že jste to, co nejste. Sami sobě jste zcela důvěřovali a milovali sama
sebe, aniž byste si to uvědomovali. Než jste získali poznání, byli jste naprosto svobodní takoví,
jací skutečně jste, neboť veškeré ty názory a příběhy ostatních lidí ve vaší hlavě dosud nebyly.
Vaše mysl je plná poznání, ale jak takové poznání používáte? Jak používáte slovo, když
máte sami sebe charakterizovat? Když se na sebe podíváte do zrcadla, líbí se vám, co vidíte,
anebo své tělo posuzujete a všechny ty symboly používáte k tomu, abyste si lhali? Je to skuteč-
ně pravda, že jste příliš malí anebo příliš velcí, příliš tlustí anebo příliš hubení? Je to skutečně
pravda, že nejste krásní? Je to skutečně pravda, že nejste dokonalí právě takoví, jací jste?
Dokážete rozpoznat všechny ty úsudky, které si o sobě děláte? Každý úsudek je pouze názor
– je to pouze úhel pohledu – a tento úhel pohledu ve chvíli, kdy jste se narodili, neexistoval.
Vše, co si o sobě myslíte, čemu o sobě věříte, existuje proto, že jste se tomu naučili. Převzali
jste názory od maminky, tatínka, sourozenců a společnosti. To oni přivodili všechny ty představy
o tom, jak má tělo vypadat. Oni vyslovili všechny ty názory o tom, jací jste, jací nejste a jací
byste měli být. Předali poselství a vy jste s tím poselstvím souhlasili. A teď si o tom, jací jste,
myslíte tolik věcí, ale jsou tyto věci skutečností?
Víte, poznání samo o sobě nepředstavuje problém. Problém je věřit ve zkreslené poznání –
a to je to, co nazýváme lží. Co je pravda a co je lež? Co je skutečné a co je zdánlivé? Jste schopni
rozpoznat ten rozdíl, anebo věříte svému vnitřnímu hlasu vždy, když promlouvá a přitom zkresluje
skutečnost, zatímco vás ujišťuje o tom, že to, čemu věříte, je to, jak se věci doopravdy mají?
Je skutečně pravda, že nejste dobrý člověk, a že nikdy nebudete dost dobří? Je skutečně pravda,
že si nezasloužíte být šťastní? Je skutečně pravda, že nejste hodni lásky?
Pamatujete si, kdy strom přestal být pouhým stromem? Jakmile se naučíte jazyk, interpretujete
a posuzujete strom podle všeho, co znáte. To je, když se strom stává krásným stromem,
ošklivým stromem, děsivým stromem, obdivuhodným stromem. A to samé děláte i sami se
sebou. Interpretujete se a posuzujete podle všeho, co znáte. Pak se stáváte dobrým člověkem,
špatným člověkem, viníkem, bláznem, mocným, slabochem, krásným či ošklivým člověkem.
Jste tím, kým si myslíte, že jste. A zde se naskýtá první otázka: „Kdo si myslíte, že jste?“
Jste-li pozorní, uvidíte vše, co si myslíte a to je to, jak žijete svůj život. Váš život je zcela
ovládán systémem přesvědčení, který jste si osvojili. Cokoliv, čemu věříte, vytváří příběh, který
prožíváte. Cokoliv, čemu věříte, tvoří emoce, které prožíváte. A možná opravdu chcete věřit
tomu, že jste tím, co si myslíte, že jste. Taková představa je zcela falešná. To nejste vy.
Vaše opravdové já je jedinečné a přesahuje vše, co znáte, neboť vaše opravdové já je skutečné.
Vy, člověk, jste skutečný. Vaše fyzická přítomnost je skutečná. To, co si o sobě myslíte,
skutečné není a není ani důležité, ledaže si pro sebe chcete stvořit lepší příběh. Příběh, který si
tvoříte, představuje umělecké dílo, bez ohledu na to, zda je pravdivý, nebo nikoliv. Je to skvělý
příběh, je to překrásný příběh, ale je to jen příběh a k pravdě má tak daleko, jak se k ní jen
můžete používáním symbolů dostat.
Vy jako umělec si můžete vybrat správný nebo špatný způsob k umělecké tvorbě. Krása je,
nebo není přítomná. Stejně tak štěstí je, nebo není. Uvěříte-li si, že jste umělcem, pak se vše opět
stane možným. Slova jsou vaším štětcem a váš život představuje plátno. Můžete namalovat vše,
co namalovat chcete. Můžete dokonce napodobovat dílo jiného umělce – to, co svým štětcem
vyjádříte, ukazuje, jak vidíte sami sebe i celou realitu. To, co malujete, je váš život a jak vypadá,
bude záviset na tom, jak používáte slovo. Až si
toto uvědomíte, možná také zjistíte, že slovo představuje mocný nástroj tvoření. Až se tento
nástroj naučíte vědomě používat, dokážete slovem psát historii. Jakou historii? Historii vašeho
života přece. Váš příběh.
První dohoda:
Miřte slovem přesně
Tímto se dostáváme k první a nejdůležitější ze Čtyř dohod: Miřte slovem přesně. Slovo představuje
vaši tvořivou sílu a tuto sílu lze zaměřit více než jedním směrem. Jeden směr zasáhne
19
přesný cíl, kde slovo tvoří krásný příběh – váš osobní ráj na zemi. Druhý směr představuje
zneužití slova, kdy slovo ničí vše kolem vás a tvoří vaše osobní peklo.
Slovo jako symbol má kouzlo a moc tvořit, protože dokáže ve vaší představivosti zplodit
představu, nápad, pocit anebo celý příběh. Už samotné zaslechnutí slova kůň má schopnost ve
vaší mysli vytvořit celou představu. Taková je moc symbolu. Dokáže však být ještě silnější. Už
jen vyřčením slova Kmotr se ve vaší mysli může vyjevit celý film. Toto je vaše kouzlo, vaše
tvořivá síla a ta začíná u slova.
Možná, že chápete, proč v Bibli stojí: „Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to
slovo bylo Bůh“. Podle mnoha náboženství na počátku neexistovalo nic a úplně první, co Bůh
stvořil, byl posel, anděl, který předává poselství. Možná chápete potřebu něčeho, co by dokázalo
přenést informaci z jednoho místa na jiné. Jistě, že přenést informaci odnikud nikam se může
zdát poněkud komplikované, nicméně je to zároveň velmi jednoduché. Na samotném počátku
stvořil Bůh slovo a to slovo je poslem. Jestliže tedy Bůh stvořil slovo k předávání poselství,
a je-li slovo poslem, pak to je to, čím jste vy: poslem, andělem.
Slovo existuje díky síle, kterou nazýváme život, záměr nebo Bůh. Tou silou je slovo. Slovo
je záměrem, a proto se náš záměr projevuje skrze slovo bez ohledu na to, kterým jazykem hovoříme.
Slovo je při tvorbě všech věcí tak důležité, protože posel začíná předávat poselství a z
prázdnoty vyvstává veškeré tvoření.
Vzpomenete si, jak Bůh a Adam spolu hovořili a procházeli se? Bůh tvoří realitu a my
ji slovem znovu. vytváříme. Virtuální realita, kterou tvoříme, je odrazem reality. Je to naše
interpretace reality pomocí slova. Nic nemůže beze slova existovat, protože slovo používáme
k vytváření všeho, co známe.
Všimněte si, schválně zaměňuji všechny symboly, abyste viděli, že různé výrazy znamenají
přesně totéž. Symboly se mohou měnit, nicméně význam je stejný ve všech různých tradicích
světa. Budete-li naslouchat záměru skrytému za symboly, pochopíte, co se vám snažím sdělit.
Přesné zacílení slova je tak důležité, protože tím slovem jste vy, posel. To slovo se týká poselství,
které předáváte nejen všem a všemu kolem vás, ale poselství, které předáváte sami sobě.
Vyprávíte sami sobě příběh, ale je ten příběh zároveň skutečností? Používáte-li slovo, abyste
tvořili příběh obsahující sebekritiku a sebeodmítání, pak používáte slovo sami proti sobě.
To však znamená, že nemíříte přesně. Když míříte přesně, pak si nebudete říkat: „Jsem starý.
Jsem ošklivý. Jsem tlustý. Nejsem dost dobrý. Nejsem dost silný. Nikdy to v životě nedokážu.“
Nebudete své poznání používat sami proti sobě, což znamená, že váš hlas poznání nebude používat
slovo, aby vás posuzoval, obviňoval a trestal. Vaše mysl je tak mocná, že si uvědomuje
příběh, který tvoříte. Jste-li sebekritičtí, tak vytváříte vnitřní konflikt, který není ničím jiným
než zlým snem.
Vaše štěstí záleží na vás a závisí na tom, jak slovo používáte. Rozzlobíte-li se a slovem
někomu ublížíte, tak slovo nepoužíváte proti dotyčné osobě, ale proti sobě. Taková akce vyvolá
podobnou reakci a dotyčný člověk se vydá proti vám. Jestliže někoho urazíte, ten člověk vám
to může oplatit tím, že vám i ublíží. Použijete-li slovo k vytvoření konfliktu, v němž může vaše
tělo utrpět zranění, pak je to samozřejmě namířeno proti vám.
Miřte slovem Přesně ve skutečnosti znamená, že nemáte nikdy používat sílu slova proti sobě
samým. Když svým slovem budete přesně mířit, nikdy sami sebe nezradíte. Nikdy nebudete
slovo používat k tomu, abyste sami o sobě roznášeli pomluvy, nebo šířili pomluvy po ostatních.
Pomlouvání je hlavní formou komunikace v lidské společnosti a my se tomu, jak pomlouvat,
učíme na základě dohody.
V dětství slyšíme dospělé kolem nás, jak se navzájem pomlouvají a vyjadřují své názory
o druhých lidech včetně těch, které dokonce ani neznají. Nyní jste si však vědomi toho, že naše
názory nepředstavují skutečnost. Jsou pouze úhlem pohledu.
 
Zapamatujte si, že vy jste tvůrcem svého vlastního životního příběhu. Jen si představte ten
příběh, který si pro sebe vytvoříte, budete-li slovem mířit přesně. Budete pro sebe slovo používat
směrem zacíleným na pravdivost a lásku. Budete používat slovo k vyjádření skutečnosti
v každé myšlence, v každém činu, v každém slově, které použijete k charakteristice sebe sama,
k popisu svého vlastního životního příběhu. A co bude výsledkem? Mimořádně krásný život.
Jinak řečeno, budete šťastní.
Jak vidíte, přesné používání slov sahá hlouběji, než by se mohlo na první pohled zdát. Slovo
je ryzím kouzlem a až si první dohodu osvojíte, kouzla se ve vašem životě budou zkrátka dít.
Vaše cíle a přání se snadno splní, neboť neexistuje žádný odpor, žádný strach, ale pouze láska.
Pocítíte v sobě mír a ve všech směrech si vytvoříte svobodný a naplněný život. Jen tato jediná
dohoda stačí, abyste svůj život zcela přetvořili na svůj osobní ráj. Buďte si vždy vědomi toho,
jak slovo používáte a miřte slovem přesně.