ŠESTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP PŘÍČINY A NÁSLEDKU

 

11. KAPITOLA
ŠESTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP:
PRINCIP PŘÍČINY A NÁSLEDKU
PODLE PRINCIPU PŘÍČINY A NÁSLEDKU se nic neděje náhodou. Všechno
ve Vesmíru má určitelnou příčinu. Pokud se zdá, že se něco stalo náhodou,
znamená to pouze, že tato příčina je nepoznaná.
Příčiny nejsou tvůrci událostí nebo okolností. Jsou to dlouze zřetězené
katalyzátory, poháněné obvykle názory na život a na „to, jak to je". Jestliže
jste například přesvědčeni, že vás do vašeho vysněného zaměstnání
nepřijmou, nikdy se o ně ani nebudete ucházet. Přesto je toto přesvědčení
pouze jedním z faktorů v řetězci příčin. Příklad: Odkud se toto přesvědčení
vzalo ? Jestliže řeknete: „Mí rodiče je pro mne vytvořili," potom
se naskýtá otázka, kde k tomuto přesvědčení přišli rodiče. Nemá cenu
procházet celý řetězec událostí a hledat primární příčinu. Důležité
a užitečnější je rozvinout vědomí tohoto principu ve vašem životě.
Bez znalosti příčiny a následku vás mohou zbytečně ovlivňovat vnější
faktory, jako například přání těch, kdo na vás úmyslně zaměřují sílu.
Hermetismus říká, že principy a zákony nelze změnit ani zastavit. Vy však
můžete použít vyšší vůle, abyste překonali nižší vůli.
Vědomá znalost příčiny a následku doprovázená záměrem a praxí vám
pomůže povznést se nad vnější vlivy. Kybalion říká, že tato vědomá znalost
nám pomáhá stát se „hybateli hry života, místo abychom byli pouhými
pěšci; abychom se stali Příčinami místo následky".
Všímejte si všech silných myšlenek nebo pocitů, které během dne máte.
Mohou to být myšlenky nebo pocity, které se prostě zdají „přijít samy
od sebe", nebo které jsou vědomě zhmotňovány v realitě. Uvědomujte
si vracející se myšlenky a pocity, zvláště pak ty, které jsou doprovázeny
silnými emocemi.
 
Když si všimnete těchto intenzivních myšlenek a pocitů, okamžitě
si vizualizujte svůj mentální kontrolní panel. Pozorujte, zda rysky
na sloupcích klesly dolů, nebo zda zůstávají v reakci na vaše silné pocity
nebo myšlenky nahoře. Použijte svou vůli a zvedněte všechny ukazatele,
které sklouzly dolů. Čin, který posílá ukazatele vzhůru, je příčinou, která
přináší žádoucí následky. Toto je klíč k božské magii !
„Každá příčina má svůj následek; každý následek má svou příčinu;
všechno se děje podle Zákona; náhoda je jen název nerozpoznaného
Zákona; existuje mnoho příčinných rovin, ale Zákonu nic neunikne." —
Kybalion
Velkým šestým hermetickým principem je Princip příčiny a následku, který
představuje pravdu, že Vesmírem prostupuje Zákon. Nic se neděje
náhodou. „Náhoda" ve skutečnosti ukazuje pouze na to, že existuje
nerozpoznaná příčina.
Princip příčiny a následku je obsažen ve všem vědeckém myšlení
a hermetičtí učitelé jej hlásali odedávna. Filosofové se odedávna na tomto
principu shodují a dohadují se pouze o detailech jeho působení. Existenci
Principu příčiny a následku zastávali prakticky všichni vlivní myslitelé
světa.
Stačí se jen trochu zamyslet, aby bylo jasné, že žádná náhoda neexistuje.
Websterův slovník definuje slovo „náhoda" jako „něco, co se stane
nepředpokládané, bez zjevného lidského záměru nebo pozorovatelné
příčiny; domnělý neosobní determinant nevypočitatelných událostí".
Jak by však takový činitel jako „náhoda" mohl existovat nezávisle
na univerzálních zákonech, řádu a kontinuitě ? Takový činitel by byl zcela
nezávislý na uspořádaném Vesmíru, a tudíž by mu byl nadřazen. Nic vně
VŠEHO by nemohlo být mimo univerzální Zákon, protože VŠECHNO
je samo Zákonem. Ve Vesmíru není prostor pro něco vně Zákona a pro
něco nezávislého na Zákonu. Existence něčeho takového by způsobovala,
že by všechny přírodní zákony byly neplatné, a uvedla by Vesmír
do chaotického nepořádku a bezzákonnosti.
„Náhoda" je označení odkazující k nejasným příčinám, které nevnímáme
nebo nechápeme. Tohoto pojmu se často užívá k popisu házení kostkami.
Ale pokaždé, když kostka padne a ukáže se určité číslo, podléhá zákonu
stejně neomylnému, jako je ten, který řídí oběh planet kolem slunce.
Řetězec příčin, jejichž výsledkem je, že padnou určitá čísla, zahrnuje
počáteční pozici kostky, množství svalové energie vynaložené na házení,
stav stolu atd. Za těmito neviditelnými příčinami jsou řetězy neviditelných
předchozích příčin, které ovlivňují číslo, jež padne.
 
Jestliže se kostkou hází mnohokrát, výsledná čísla budou přibližně stejná.
Hoďte minci do vzduchu a při dostatečném množství hodů vám „hlava" a
„orel" padnou přibližně ve stejném poměru. Takové je působení zákona
průměru. Ale jak průměr, tak jednotlivý hod spadají pod Princip příčiny
a následku. Příčiny předcházející hod kostkami zabraňují, aby kostka padla
jinak, než pokaždé padne. Vzhledem k těmto stejným příčinám budou
následovat i stejné následky. U každé události vždy existuje nějaká příčina.
Nic se nikdy neděje bez příčiny či spíše řetězce příčin. Žádná událost
nevytváří jinou událost, ale je pouze spojovacím článkem ve velkém
uspořádaném řetězu událostí plynoucích z tvořivé energie VŠEHO. Existuje
kontinuita mezi vším, co bylo dříve, a vším, co následuje. Z horské stěny
se utrhne kámen a prorazí střechu chalupy v údolí. Na první pohled o tom
mluvíme jako o náhodném následku, ale když tuto záležitost zkoumáme,
zjistíme velký řetězec příčin, který je v jejím pozadí. Pršelo, na základě
čehož změkla půda držící kámen a umožnila mu spadnout. Předtím tu byl
vliv slunce, větru a jiných dešťů, což postupně nahlodalo skálu, takže se z
ní kus odlomil. Předtím tu zase byly příčiny, jež vedly k vzniku hory a k
jejímu vyzvednutí při zemských pohybech, atd. Další příčiny zahrnují
faktory, které se týkají deště a střechy. Každá událost má kolísavou řadu
příčin a následků.
Podobně má každý člověk dva rodiče, čtyři prarodiče, osm praprarodičů,
šestnáct prapraprarodičů atd. Jestliže by jistý muž nepoznal jistou dámu již
v dávné, mlhavé historii lidstva, asi byste tu nebyli. Jestliže by se tento pár
nepotkal, možná my, kdo píšeme tuto knihu, bychom tu také nebyli. Vy,
tato kniha a její autoři také žijí v řetězu událostí, které mají vliv
na budoucnost. Rodová linie příčin v pozadí těch nejbanálnějších událostí
ukazuje relativitu a souvislost všech věcí. Každá myšlenka, kterou
si myslíme, a každý čin, který vykonáme, má své přímé a nepřímé
následky ve velkém řetězci příčin a následků. Nic není velké nebo malé
v Mysli VŠEHO, protože všechno je propojeno.
Tato diskuse může také vyvolat otázky ohledně svobodné vůle nebo
determinismu. Podle hermetického učení nemá ve sporu o svobodné vůli
úplnou pravdu ani jedna strana. Ve skutečnosti mají částečnou pravdu obě
strany. Princip polarity ukazuje, že obě jsou polovinou pravdy na opačném
konci sloupu Pravdy. Lidé jsou svobodní, a přesto spoutáni nutností.
Někteří lidé jsou v otroctví toho, co zdědili, a svého prostředí a těší se jen
velice malé svobodě. Jsou smýkáni názory, zvyklostmi a myšlenkami
vnějšího světa,a také svými emocemi, city a náladami. Tvrdí, že jsou
svobodní a že si dělají, co chtějí, aniž by si rozebrali příčiny, proč něco
chtějí dělat.
Příliš mnoho lidí se nechává strhávat jako padající kámen, jsou poslušní
svého prostředí, vnějších vlivů, vnitřních nálad a tužeb druhých, kteří jsou
silnější než oni. Je s nimi pohybováno jako s pěšci na šachové desce
života, hrají své role a jsou odloženi stranou, když hra skončí.
Ale ti, kdo se naučili ovládat sebe samé, chápou pravidla hry. Povznášejí
se nad rovinu materiálního života a kontaktují se s vyššími silami své
přirozenosti. Určují své nálady, úroveň energie a polarity, stejně jako
i prostředí, které je obklopuje. Stávají se hybateli ve hře, místo aby byli
pěšci - jsou příčinami, nikoli následky.
Tito mistři neuniknou příčinnosti vyšších rovin. Jednoduše pracují s vyššími
zákony, a tak vládnou nad okolnostmi vyskytujícími se na nižší rovině.
Tvoří vědomou součást Zákona, místo aby byli jeho slepými nástroji.
Zatímco na vyšších rovinách slouží, na materiální rovině vládnou.
Na vyšší a nižší rovině stále působí Zákon. Nic takového jako náhoda
neexistuje a všechno se řídí Univerzálním zákonem. Nekonečné počty
zákonů jsou jen projevem Jediného velkého zákona: Zákona, kterým
je VŠECHNO.
Ani vrabec se neztratí, aniž by si toho povšimla Mysl VŠEHO, a spočítány
jsou dokonce i vlasy na naší hlavě ! Není nic, co by bylo mimo dosah
Zákona, a neděje se nic, co by s ním bylo v rozporu. Přesto však nejsme
slepí otroci těchto zákonů. Hermetické učení říká, že lidé mohou použít
Zákona k překonání zákonů. Vyšší vůle vždy převáží nad nižší.