DRUHÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP SOUVZTAŽNOSTI

 

7. KAPITOLA
DRUHÝ POSVÁTNÝ PRINCIP:
PRINCIP SOUVZTAŽNOSTI
PO POLOŽENÍ ZÁKLADŮ, jimiž bylo důkladné zkoumání povahy mentálního
Vesmíru a VŠEHO, nabírá Kybalion rychlost. Až dosud Kybalion překládal
fascinující filosofickou diskusi, aniž by uváděl mnoho praktických rad nebo
možností uplatnění.
Počínaje touto kapitolou (a zvláště pak u čtvrtého Principu polarity)
se naučíte aplikovat hermetické poznání tak, aby se zlepšil váš každodenní
život.
Princip souvztažnosti se vztahuje ke třem úrovním (či rovinám) existence:
fyzické, mentální a duchovní. Každá rovina vibruje na jiné frekvenci a tyto
vibrační rozdíly jsou jediným rozlišovacím faktorem mezi rovinami. Jinak
jsou všechny tři roviny aspekty VŠEHO. Vyšší duchovní rovina vibruje
nejrychleji a nejnižší materiální roviny vibrují nejpomaleji (což je důvod,
proč se hmota jeví jako hustá a pevná).
Materiální rovina se dělí na podkategorie hmoty, éterické látky a energie
s tím, že energie má nejrychlejší vibrace. Podobně je i mentální rovina dále
rozdělena (od nižších po vyšší vibrace) na nerostnou, rostlinnou,
elementární, živočišnou a lidskou mysl. Nerostná mysl je myšlenková síla
v nerostné říši, rostlinná mysl je inteligence v rostlinách a tak dále. Duchovní
rovina má rovněž své podkategorie andělů, archandělů a božstev.
„Jak nahoře, tak dole" se také vztahuje na tyto tři roviny a jejich
podkategorie. V Kybalionu se praví: „Mezi těmito několika rovinami
existuje souvztažnost, harmonie a soulad." Princip souvztažnosti, stejně
jako zbývající Principy vibrace, polarity, rytmu, příčiny a následku a rodu,
se projevují a působí na každé rovině.
„Jak nahoře, tak dole; jak dole, tak nahoře." —Kybalion
Druhý hermetický princip popisuje harmonii, soulad a souvztažnost mezi
rovinami manifestace (projevu), života a bytí. Všechno ve Vesmíru pochází
z téhož zdroje. Takže bez ohledu na to, na které rovině existuje, podléhá
stejným zákonům, principům a charakteristickým vlastnostem jako
všechno ostatní.
Hermetická filosofie zastává názor, že Vesmír se dělí na tři velké třídy
známé jako Tři velké roviny (případně „pláně"):
I. Velká fyzická rovina
II. Velká mentální rovina
III. Velká duchovní rovina
Toto rozdělení je umělé a pomocné, protože tyto tři roviny představují
vzestupné stupně na stupnici života, od nejnižšího bodu hmoty po nejvyšší
bod Ducha. Různé roviny se navzájem překrývají, takže není ostře patrný
rozdíl například mezi vyššími jevy fyzické roviny a nižšími jevy roviny
mentální. Stručně řečeno, Tři velké roviny jsou skupinami stupňů
manifestace života.
Roviny nejsou ani místa ani dimenze prostoru. Přesto jsou něčím víc než
stavy či podmínkami. Roviny nemají běžné dimenze, jako je délka, hloubka
a šířka, ale mají „čtvrtou dimenzi" vibrace.
Vesmír je v neustálém pohybu v různých vibračních rytmech, rychlostech
a směrech. Takže jedinou proměnnou, jež odděluje jednu rovinu od druhé,
je jejich vibrace. Čím vyšší je vibrační rychlost, tím vyšší je rovina. Bez
ohledu na vibrační rozdíly jsou všechny roviny v zásadě stejné jakožto
výtvory VŠEHO, které existují v Nekonečné mysli.
Každá ze Tří velkých rovin se dále dělí na sedm menších rovin, které
se také dělí na sedm podrovin. Všechna tato dělení jsou jen pomocná,
protože roviny se vzájemně prostupují. Toto dělení existuje více méně
kvůli snazšímu učení a uvažování.
Fyzická rovina
Velká fyzická rovina a jejích sedm menších rovin obsahují všechno fyzické
a hmotné společně s fyzikálními jevy, energií, silami a manifestacemi
(projevy). Mějte na paměti, že hermetici chápou hmotu jako hustou formu
energie s pomalou vibrací, takže ji zařazují do kategorii „energie"
a přiřazují jí tři ze sedmi menších rovin Velké fyzické roviny.
Zde je Sedm menších fyzických rovin:
I. Rovina hmoty (A)
II. Rovina hmoty (B)
III. Rovina hmoty (C)
IV. Rovina éterické látky
V. Rovina energie (A)
VI. Rovina energie (B)
VII. Rovina energie (C)
Rovina hmoty (A) zahrnuje hmotu v pevných látkách, kapalinách
a plynech. Rovina hmoty (B) sestává z vyšších, jemnějších a vyzařujících
forem hmoty jako například z radioaktivních vln a částic. Rovina hmoty (C)
zahrnuje nejjemnější a nejřidší hmotu, o jejíž existenci nemají běžní vědci
ani tušení. Rovina éterické látky se skládá z éteru, mimořádně elastické
látky, která proniká veškerý vesmírný prostor a která slouží jako nosič
energetických vln.
Další nejvyšší vibrační rovinou je Rovina energie (A), která zahrnuje teplo,
světlo, magnetismus, elektřinu a přitažlivost (jako například gravitaci,
přilnavost a chemickou slučivost). Rovina energie (B) obsahuje vyšší formy
energie, které dosud věda neobjevila. Označují se jako „jemnější přírodní
síly" a jsou vodiči energie mentálních jevů jako například telepatie. Rovina
energie (C) zahrnuje energii tak velice uspořádanou, že má mnoho
typických vlastností „života". Tato energie je známa pouze bytostem
z duchovní roviny a těm, kdo znají tuto rovinu a mají s ní zkušenosti
během svého života na zemi.
Mentální rovina
Velká mentální rovina zahrnuje živé věci nám známé jako běžné formy
života, stejně jako i formy, jež znají jen okultisté. Podobně jako je tomu
v případě hmotné roviny, i mentální rovina se dále dělí na sedm menších
rovin, které jsou:
I. Rovina nerostné mysli
II. Rovina elementální mysli (A)
III. Rovina rostlinné mysli
IV. Rovina elementální mysli (B)
V. Rovina živočišné mysli
VI. Rovina elementální mysli (C)
VII.Rovina lidské mysli
Rovina nerostné mysli se skládá ze stavů entit, které oživují nerosty
a chemické látky. Tyto entity nelze zaměňovat s molekulami a atomy,
které jsou pouze materiálními formami těchto entit, stejně jako tělo
člověka je jeho materiální formou, a nikoli „jím samým".
Tyto entity je možné označovat jako „duše", které jsou živými bytostmi
pomalých vibrací na frekvenci jen o něco málo rychlejší než živá energie
nejvyšší fyzické roviny. Průměrný člověk nerozpoznává mysl, duši nebo
život v nerostné říši. Ale všichni okultisté tuto existenci rozpoznávají
a moderní věda se v této věci rychle přibližuje hermetickému pohledu.
Molekuly, atomy a částice mají to, co je přitahuje a co je odpuzuje, to,
co mají rády a co rády nemají. Někteří odvážnější vědci prohlásili, že city
a pocity atomů se od těch lidských liší jen stupněm. Všichni okultisté vědí,
že to je skutečnost.
Rovina elementální mysli (A) zahrnuje nejzákladnější elementální bytosti.
Přestože jsou pro běžné smysly člověka lidí neviditelné, existují a hrají
svou roli v dramatu Vesmíru. Jejich stupeň inteligence se pohybuje mezi
nerostnými a chemickými entitami na jedné straně a entitami rostlinné říše
na straně druhé.
Rovina rostlinné říše se skládá z říší světa rostlin. Rostliny mají život, mysl
i duši. Rovina elementální mysli (B) zahrnuje výše vibrující a inteligentnější
elementály než Elementální rovina (A). Rovina živočišné mysli se skládá
z entit, bytostí nebo duší oživujících živočišné formy života. Rovinu
elementální mysli (C) tvoří nejvýše vibrující a nejinteligentnější
elementální bytosti, jako jsou víly, elfové, skřítkové a podobně.
Rovina lidské mysli představuje lidský život a mysl. Tato rovina, podobně
jako ostatní, má sedm podkategorií od nejnižší vibrační rychlosti nízké
inteligence po nejvyšší rychlost duchovní moudrosti a inteligence. Lidské
rase trvalo miliony let, než kolektivně dosáhla čtvrtého pododdělení
vibrace a inteligence. Některé vyspělé duše vibrují na úrovni pátého,
šestého nebo sedmého pododdělení. Někteří lidé existují dokonce
na nižších úrovních následující nejvyšší roviny, tj. Velké duchovní roviny.
Duchovní rovina
Velká duchovní rovina má podobně jako ostatní roviny sedm pododdělení,
malé roviny, které mají rovněž svých sedm pododdělení. Tato rovina
zahrnuje bytosti, jejichž život, mysl a forma vibruje na nejvyšších frekvencích.
Lidí, kteří dosáhli úrovně adepta či avatara jsou v nejnižším
pododdělení této roviny. Nad nimi stojí andělé, archandělé, nesmrtelní
mistři a božstva. Tato neviditelná božstva a andělští pomocníci šíří svůj vliv
svobodně a mocně v procesu evoluce a kosmického pokroku. Zasahují
a pomáhají také v lidských záležitostech.
Přesto i ti nejvyšší z těchto pokročilých bytostí jsou pouze stvořením
existujícím v mysli VŠEHO a stále podléhají vesmírným zákonům. V tomto
smyslu jsou stále smrtelníky, protože patří do Vesmíru a podléhají jeho
podmínkám.
Podle Principu souvztažnosti, který obsahuje pravdu: „Jak nahoře, tak
dole; jak dole, tak nahoře", působí všech sedm hermetických principů plně
na všech rovinách existence. Mezi jednotlivými rovinami existuje
souvztažnost, harmonie a soulad.
„Jak nahoře, tak dole; jak dole, tak nahoře." Tento stovky let starý
hermetický axiom ztělesňuje jeden z největších principů vesmírných jevů.
Až se budeme zabývat zbývajícími principy, jasně si tuto pravdu uvědomíme
na Principu souvztažnosti.