PÁTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP ! PRINCIP RYTMU

 

PÁTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP !
PRINCIP RYTMU
PRINCIP RYTMU SPOJUJE Principy souvztažnosti, vibrace a polarity. Podle
tohoto principu se vše pohybuje jako kyvadlo, nahoru a dolů, od jednoho
pólu k druhému, jak o tom pojednávala předchozí kapitola.
Cyklus života ilustruje tyto rytmy narozením, životem, smrtí a novým
narozením. Dalšími příklady jsou příliv a odliv oceánu a roční období.
Hermetici říkají, že Princip rytmu vysvětluje změny nálad, pocitů
a zkušeností.
Dva konce stupnic naší osobní mentální roviny jsou vyšší a nižší vědomí
(neboli vyšší já a ego). Než si začneme být vědomi Principů polarity
a rytmu, kyvadlo se kývá sem a tam mezi vyšším a nižším já. To může
vyvolávat pocit, že nemáme moc nad svými myšlenkami a z nich
vyplývajícími okolnostmi.
Hermetici se naučili, jak neutralizovat tuto tendenci tím, že se vědomě
rozhodnou nenechat se ovlivňovat výkyvy kyvadla života. V Kybalionu je to
formulováno takto: „Mistr hermetik nebo pokročilý student se polarizuje
u žádoucího pólu a na základě procesu podobajícímu se ,odmítnutí" podílet
se na zpětném pohybu kyvadla, či chcete li, "popření" jeho vlivu na něj,
stojí pevně ve své polarizované pozici, přičemž nechává mentální kyvadlo,
aby se pohybovalo zpět v rovině nevědomí."
Vizualizujte si ovládací panel, o níž byla řeč v 9. kapitole, a mentálně
posuňte všechny rysky do jejich nejvyšších poloh.
Blahobyt   Dokonalé zdraví   Pravá Láska   Naplňující profese   Čistá
 
Chudoba     Nemoc             Osamělost      Práce bez smyslu    Zablokovanost
 
 
PENÍZE  ZDRAVÍ  LÁSKA  KARIÉRA  INTUICE
Aby se projevovaly v trvale vysoké vibraci, udržujte své mentální stupnice na nejvyšším
bodě.
Tato vizualizace vám pomůže vyhnout se přesvědčení, že „po dobrém
následuje špatné", nebo zažívat po rozjařené náladě depresi. Jestliže
se někdy rozhněváte, ztratíte odvahu nebo se budete cítit jakkoli špatně,
vzpomeňte si, že je třeba zkontrolovat svůj „ovládací panel". Princip rytmu
říká, že v životě zažijete změny a výkyvy. Ale můžete být jako moudrý
námořník, který stojí stranou rozhoupaného ráhna stěžně na lodi. Výkyvy
nahoru a dolů, jež přináší život, se vás nemusejí dotýkat, pokud jen
nepřetržitě udržujete rysky na svém kontrolním panelu nahoře !
Vizualizujte si zámek, který drží vaše rysky v nejvyšší poloze, abyste tak
zajistili jejich trvalé umístění nahoře.
V Kybalionu se uvádí: „Když člověk pochopí fungování tohoto principu,
dostane klíč k zvládnutí popsaných rytmických výkyvů pocitů..." Jinak
řečeno, moc vašeho rozhodnutí vám může pomoci jet na neustálé přílivové
vlně směrem vzhůru.
„Vše plyne, ven a dovnitř; všechno má svůj příliv a odliv; všechno
se zvedá a zase opadává; kyvadlový pohyb se projevuje ve všem; míra,
v jaké se kyvadlo vychýlí doprava, odpovídá míře, v jaké se vychýlí
doleva; rytmus se vyrovnává." —Kybalion
Velký pátý hermetický princip, Princip rytmu, ztělesňuje pravdu, že vše
se pohybuje v rytmickém pohybu. Lze jej též popsat jako pohyb tam
a zpět, příliv a odliv, vychýlení dopředu a dozadu či kyvadlový pohyb.
K tomuto trvalému pohybu dochází v rámci stupnic na fyzické, mentální
a duchovní rovině.
Princip rytmu je úzce spojen s Principem polarity popsaným v předešlé
kapitole. Rytmus se pohybuje mezi dvěma póly danými Principem polarity.
To však neznamená, že se kyvadlo rytmu vychyluje až do krajních poloh
pólů. To se stává jen zřídka. Ve skutečnosti je ve většině případů
nesnadné stanovit krajní protiklady. Ale vychýlení vždy směřuje
ke krajnostem pólů, i když jich nikdy nedosáhne.
Vždy existuje akce a reakce, postup vpřed a stažení zpět, vystoupení
vzhůru a klesnutí dolů, jež se projevují na všech rovinách Vesmíru. Tento
pohyb se projevuje u sluncí, světů, lidí, zvířat, rostlin, nerostů, sil, energie,
mysli, hmoty a dokonce i Ducha. Rytmus se projevuje ve stvoření i zániku
světů, ve vzestupu i pádu národů, v životní historii všeho i v mentálních
stavech lidí.
Vesmíry začínají a končí výdechem a nádechem VŠEHO. Vesmíry jsou
tvořeny, dosahují maximálního bodu materiálnosti, a poté začínají svůj
zpětný pohyb směrem k Duchu. Slunce vznikají, dosahují své
nejvyšší síly, a poté začíná proces zpětného vývoje. Po uplynutí věků se
z nich stanou masy hmoty, čekající na další impuls, aby se zažehly
a zaktivovaly jejich vnitřní energie a započal nový solární životní cyklus.
Všechny světy se rodí, rostou a umírají jen proto, aby se zrodily znovu.
Právě tak je to se vším, co kmitá od akce k reakci a od zrození ke smrti.
Každá bytost prochází cyklem zrození, růstu, dospívání, chátrání, smrti,
a poté nového zrození. Kývání kyvadla je viditelné všude. Pomyslete
na dny a roční období: po noci nastává den a po dni noc. Kyvadlo se kývá
od léta k zimě a zase zpátky. Elektrony, atomy, molekuly a veškerá hmota
kmitají v kruhu své přirozenosti. Neexistuje absolutní klid nebo zastavení
pohybu. Princip rytmu má univerzální uplatnění. Lze jej aplikovat
na každou otázku, jev a všechny fáze lidské činnosti. Princip rytmu dobře
chápe moderní věda a je považován za univerzální zákon, který
se vztahuje na hmotné věci. Hermetici ale dotahují tento princip mnohem
dál. Jeho projev a vliv se vztahují i na lidské mentální aktivity. Souvisí
s ním udivující střídání nálad, pocitů a jiné nepříjemné a matoucí změny,
které u sebe pozorujeme. Při studování tohoto principu se hermetici naučili
uniknout z obtěžujících rytmů prostřednictvím procesu Transmutace.
Zákon neutralizace
Existují dvě hlavní roviny vědomí: nižší a vyšší. Můžete vystoupit do vyšší
roviny a uniknout tak rytmickému kyvadlu nižší roviny. Uděláte to pomocí
Zákona neutralizace, což znamená, že jste si vědomi účinků Principu rytmu
na vaše mentální stavy. Bez tohoto vědomého přístupu podléháte výkyvům
mentálních stavů a nálad, aniž víte proč. Zákon neutralizace se dá
přirovnat k tomu, že se povznesete nad věc a ji samu necháte jít zase
dolů. Polarizujete se na žádoucím pólu a poté odmítnete participovat
na výkyvu zpátky. To vám pomůže zůstat stabilní a nedotčení, až se
mentální kyvadlo v rovině nevědomí zase zhoupne. Tak to dělají více nebo
méně vědomě všichni, kdo dosáhli určitého stupně sebeovládání. Když
na sebe odmítnou nechat působit své nálady a negativní mentální stavy,
uplatňují tak Zákon neutralizace. Mistr to však dokáže na mnohem větší
úrovni dovednosti. Prostřednictvím vůle dosahuje mistr neměnného stupně
rovnováhy a mentální zakotvenosti, aniž by se nechal vychýlit dopředu
nebo dozadu mentálním kyvadlem nálad a pocitů. Také vy toho můžete
dosáhnout prostřednictvím cvičení a patřičného nasazení. Pokud jste
v minulosti byli stvořeními, jimiž zmítaly nálady, pocity a emoce, můžete
to změnit a začít mít nad sebou vládu. Zamyslete se, jaký měly tyto
výkyvy rytmu dopad na váš život a jak po chvílích nadšení pokaždé
následovaly depresivní pocity. Podobně bylo i období odvahy vystřídáno
ustrašenými náladami. Možná jste nikdy netušili, že vaše pocity vznikají
a zanikají jako přílivové vlny podle přírodní zákonitosti. Porozumění
působení tohoto Principu vám umožní ovládat rytmické výkyvy pocitů. Tak
budete moci poznat lépe sebe samé a nenechat se unášet přílivy a odlivy.
Vůle je nadřazena vědomému projevu tohoto Principu, ačkoli sám Princip
nelze nikdy zničit. Můžete uniknout jeho účinkům, ale Princip bude působit
i nadále. Kyvadlo se kývá bez ustání, ale vy se můžete vyhnout tomu,
abyste jím byli smýkáni sem a tam.
Zákon vyrovnání
Princip rytmu v sobě obsahuje také Zákon vyrovnání. Jednou z definic
slova „vyrovnat" je „vytvořit protiváhu", což je přesně způsob, jak tento
pojem používají hermetici. Když Kybalion říká, že „míra vychýlení doprava
se rovná míře vychýlení doleva; rytmus se vyrovnává", mluví právě
o Zákonu vyrovnání. Zákon vyrovnání znamená, že vychýlení jedním směrem
určuje vychýlení opačným směrem. Jeden výkyv vychyluje, druhý jej
vyvažuje. Na fyzické rovině vidíme mnoho příkladů tohoto zákona.
Například kyvadlo hodin se kývá do určité vzdálenosti doprava a poté
stejně daleko doleva. Stejným způsobem se vyvažují i roční období. Totéž
se děje v oceánu při přílivu a odlivu. Když se kyvadlo vychýlí jedním
směrem jen málo, bude i jeho zpětný pohyb malý. I velké výkyvy tam
a zpět jsou stejně veliké. Zákon vyrovnání se vztahuje na materiální
i mentální rovinu. Takže člověk, který prožívá velké utrpení, má vzhledem
k mimořádně velkým výkyvům i větší schopnost prožívat i velkou radost.
Schopnost zažívat bolest a radost je v každém jednotlivci vyvážená.
Hermetici učí, že předtím, než můžeme prožít velkou radost, musíme
se úměrně k tomu vychýlit i k druhému pólu emocí. To však neznamená,
že „po dobrém přijde špatné". Radost je rytmický výkyv, který
vyvažuje bolest, již jsme zažívali předtím v tomto nebo dřívějších životech.
To vrhá nové světlo na problém bolesti.
Na základě výše popsaného procesu neutralizace, je naprosto možné - jak
to už udělali mnozí - uniknout rytmickému výkyvu směrem k bolesti.
Pokud se vědomě pozvedneme na vyšší mentální rovinu, vyhneme se
a unikneme mnohým zkušenostem, které pocházejí z nižší roviny. Bude
to od vás vyžadovat nasazení a cvičení, ale výsledky za to stojí.