JÁ JSEM

 

Co se děje, když vyslovujeme vzývání a říkáme: "JÁ JSEM", nebo "Ve
jménu mého Božského JÁ JSEM". Takto začíná převážný počet našich vzývání. Navazujeme tak
kontakt s Jeho vysokými vibracemi a Jeho tvůrčí silou.
Mistr Saint Germain o tom říká:
"Nic nedokáže tak mohutně požehnat a obšťastnit člověka, jako vědomé přijetí pravého smyslu
tohoto tvůrčího slova JÁ JSEM. Když totiž řekneš a když procítíš tento pojem JÁ JSEM, uvolníš
tím pramen stále trvajícího života, který bude nerušeně proudit ven. JÁ JSEM je plné vytváření
Božství. Tato síla působí dále bez omezení. Je tomu tak stejně, ale v negativním smyslu, když
řekneme: "Já jsem nemocen, já jsem unaven." Dbáme-li však více na to, co říkáme, potom slova
JÁ JSEM již nikdy nebudeme spojovat se záporným významem."
Náš velký mistr Ježíš jednou mluvil o svém slově: "JÁ JSEM vzkříšení a život". Ježíš si to
přinesl s sebou jako to nejdůležitější ze svého dlouholetého putování ke svému mistrovi, k
velkému Maitreiovi. Velký Maitreia mu to dal na jeho cestu pro nynější misi v Palestině. Je to
mohutný výrok, kterého my často ani nedovedeme používat. Například: JÁ JSEM vzkříšení a život
všeho dobrého v mém životním proudu. JÁ JSEM vzkříšení mého dokonalého zdraví. JÁ JSEM
vzkříšení harmonie a míru v mém světě. JÁ JSEM mohutný fialový plamen, pronikající a očišťující
moje nižší těla.
Jestliže skutečně uvědoměle mluvíme a když si představujeme co se při tom děje, potom se tato
slova nemohou minout svým účinkem. Otevíráme tím našemu Božskému Já brány aby mohlo
proudit dovnitř všechno dobré. Toto JÁ JSEM je pravý Božský člověk, kterému se tímto způsobem
přibližuje naše vnější já, abychom se s ním jednou spojili. Bůh není někde mimo nás, v nějakém
pomyslném nebi. Náš individuální díl Boha je světlo v našem srdci, vysoká čistá vibrace,
nezatížená žádnými negacemi, které ještě často na sebe bereme. S takovým vzýváním potom tyto
čisté síly uvádíme v činnost. Modlitba, jak je všeobecně chápána, by vlastně neměla být žádná
prosba vznášená k Bohu, ale oddávání sebe sama nejvyšší autoritě, sjednocování a z toho
plynoucí upevnění této jednoty JÁ JSEM. Podíváme-li se na význam slova modlitba, potom
bychom zjistili, že například v němčině znamená gebet: Ge = Bůh, Duch a Bet = uložit se, uvelebit
se. Potom tedy modlitba (gebet) by znamenala uložit sama sebe v Bohu a nikoliv prosit o něco.
Takto můžeme ve jménu autority JÁ JSEM uvolňovat mohutnou tvůrčí sílu tím, že používáme
sil paprsků a tyto síly vysíláme ven, abychom znovu nastolili dokonalost. Ve jménu JÁ JSEM jsme
totiž spolutvůrci na velikém plánu pro naši Zemi. Je to hluboký smysl vzývání a veliký cíl pro náš
vlastní život. Vědomost o síle JÁ JSEM je jistě prastará, ale nám lidem byla dána pro použití asi
před 50 léty a byla nám vysvětlena, abychom náš svět opět uváděli do pořádku. Nikdy totiž
nebyla naše situace tak vážná a velcí řídící duchové dějin země očekávají naši spolupráci,
uvolnění naší energie. Velké bytosti ovšem zabrání tomu nejhoršímu, abychom totiž sami
nezlikvidovali naši planetu, ale na její očistě se musíme sami podílet, tak, jako každý z nás má
podíl na současném stavu.
Jemnohmotná energie reaguje okamžitě na náš pokyn. Je tomu tak stejně, jak svojí řečí a
myšlenkami nevědomky - často ale také vědomě - vytváříme negativní myšlenkové formy, které
potom musíme také zlikvidovat. Tak můžeme cílevědomě vysílat dobro do světa, totiž záření
přinášející mír a harmonii, očišťující a léčivé záření a tak dále.
Jako další prostředek pro naši službu máme vizualizaci, to znamená sílu představivosti, aniž se
vysloví nějaké slovo. Tato představivost ale potřebuje více cvičení a může být spojována s
odpovídající hudbou. Hudba sama je obohacením a přispívá ke zvýšení vibrací. Jsme našimi
učiteli vedeni k proškolování síly představivosti a k tomu jsme dostali celou řadu cvičení. Také
vizualizace je tvůrčí činností, je-li prováděna se soustředěním. Co si intenzivně představujeme,
vytváří nejprve jemnohmotnou formu a jednoho dne se uskuteční to co jsme uvedli do chodu.
Vyslovené slovo by ale stále mělo být základní podstatou naší práce. Naše vlastní nitro musí před
tím být očištěno a nesmíme podnikat nic s polovičatým srdcem.
Mistr Principa, pán Božského pořádku nám pravil:
"Hojnost všeho dobrého je podřízena skryté zákonitosti. Vlévá se do lidského života pouze tehdy,
je-li člověk pozitivně zaměřen. Hojnost všeho dobrého musí najít odpovídající odezvu v srdci
člověka. Jeho síla lásky a hojnost jeho vlastního srdce přitahují potom dobro, které je potom
schopno proudit do jeho světa. Dokud se člověk oddává negativním myšlenkám, žije
disharmonicky a v neklidu, tak se dobro od něj odvrací. Budete-li dbát na tuto zákonitost, nikdy
ve vašem životě nebudete mít nedostatek. Každá Božská podstata se řídí těmi stejnými zákony.
Přesně tak, jako pozemské podstaty navzájem na sebe působí jistou přitažlivou silou, stejně je
tomu s jemnohmotnými silami, které proudí vždy tam, kde je pro ně otevřený kanál a kde nalézají
místo, kde mohou zakotvit.