ARCHANDĚL URIEL

 

Archanděl Uriel

9. 9. 2012

Duchovní vedení * hledání pravdy * přivedení pravdy kosmického řádu na pozemskou úroveň * poznání vlastních silných stránek * víra, zacházení se spirituální mocí * osvobození se od vazeb na hmotu skrze hmotu * pozvednutí spirituálního vědomí

 

Energie archanděl Uriela

Účinek této energie je velice pronikavý. Zjevení archanděla Uriela má v sobě cosi posvátného. Podle tradičního podání stojí se šesti ostatními archanděly přímo před BOhem. Nemůžeme uniknout jeho mocnému záření. Posvátné vzývání přivádí Uriela do našeho světa. Předává Boží moc těm, kteří se pozvedli nad hmotu.

Energie archanděla Uriela vede člověka k jeho mistrovskému Já. K oblasti jeho působení patří projev Boží přítomnosti v lidské podobě, jako třeba zjevení Krista, bodhisatvy nebo avatara.

Jméno Uriel nám říká, že tento archanděl přináší "oheň Boží", jenž prozařuje temnotu v nás. Poznání, že také my jsme byli obdařeni Boží mocí, se prohlubuje. Většinou se vzdáváme víry v sebe sama, protože si nevážíme Boží moci v nás a nedůvěřujeme Boží vůli. Necháváme za sebe rozhodovat jiné autority. Tím vznikají vhodné podmínky k tomu, aby ego převzalo kontrolu.

Archanděl Uriel v nás chce probudit božskou, duchovní sílu, jež nás osvobodí od závislostí, projekcí ega a spirituální povýšenosti. Jeho energie nám ukazuje možnosti, jak opět navázat kontakt s Boží silou v nás. Bohem inspirované činy znovu přinesou bohatou úrodu. Jsme nyní schopni pozvednout své vědomí. Manifestuje-li se v něm Boží vůle, nemohou vzniknout žádné materiální překážky.

Učíme se skrze hmotu povýšit nad hmotu. Jsme-li v souladu s božským proudem, je zde vše, co potřebujeme. Vše, co jsme si vysnili, se stane skutečností.

 

Hovoří k tobě archanděl Uriel

Jsem Uriel, hlasatel Boží pravdy a strážce velkých zasvěcení, jakým je třeba dosažení Kristova vědomí. Přináším zprávu o vysvobození ze stavu, který zažil Kristus, když byl ve své pozemské inkarnaci ukřižován a předal tak všem své poselství.

Proto mne neváhej následovat, projdi svým temným údolím a najdi Světlo. Mé slunce svítí jasně! Provázím a vedu hledajícího na jeho duchovní cestě. Jsem impuls, který v lásce a v minosti vysílá na pozemskou úroveň proroky, nositele Světla a mistry, aby ti přiblížili božskou pravdu a zprostředkovali poznání o tvém původu. Zdravím tvé milované mistrovské Já. V Boží milosti.

 

Karta

 

6.jpg

 

Centrálním symbolem karty je rovnoramenný, takzvaný řecký kříž, kterým je skrze sjednocení negativních a pozitivních pólů zobrazena božská jednota. Rubínově červená barva kříže symbolizuje dokonalou, oddanou lásku, jaká se projevuje skrze Kristovo vědomí. Ze síly této lásky plápolá Boží oheň, který je znázorněn oranžovo-červeně. Oranžová barva zde znamená Božství, oddanost i determinaci. Zlatý kruk připomíná zlatou minci a slunce. Až sem sahá viditelný Boží moc a autorita. Zlatý zisk symbolizuje božskou sféru, zdroj zlata nadbytku, který se nikdy nevyčerpá, pokud půjdeme svou cestou v oddanosti a v souladu s Boží autoritou. Pozadí, hraničící se zlatým diskem, je barvy temně rubínové až purpurové. Je to barva osmé čakry, která se nachází nad hlavou, mimo fyzické tělo. V tomto bodě se potkává lidské a božské vědomí.

Svobodná vůle je Boží vůle. Skrze ni začíná naše nitro zářit, podobně jako šest malých hvězd na pozadí karty. Symbolizují vítězství nad hmotou, kterého jsme dosáhli očistnou silou ohně posvátného zasvěcení.

 

Situace tazatele

Možná se právě nacházíš v situaci, v níž jsi vydán na milost a nemilost emocím, v situaci, která odpovídá stavu ukřižování. Cítíš se bezmocný, bez pomoci a neschopen jednat. Zkušenosti plné utrpení a opakované zkoušky jsou většinou spojeny se setkáními s určitými osobami, skrze které si máš uvědomit, že není možné jednat rázně a přitom ze srdce, nasloucháš-li pouze vlastními egu. Destruktivní energie, s nimiž se opakovaně dostáváš do kontaktu, jsou symptomem tvé nižší přirozenosti. Nyní se od nich můžeš jednoduše oprostit a rozloučit se s nimi. Nemusíš s nimi již déle bojovat, podíváš-li se do nitra a poznáš-li, jaká touha po moci a majetku, jaký strach, jaká nadutost a duchovní pýcha se navenek zrcadlí.

Otevři své duchovní srdce a najdi cestu ke své vlastní pravdě!

Často se ale vzdáváš moci pod vlivem starých zvyků. Nevyřešená témata moci a autority mají vždy dvě strany. Na té jedné nejsi v souladu s Boží vůlí a blokuješ svou vnitřní pravdu. Tvé ego strhává moc na sebe. Na straně druhé nejsi schopen vzdát se moci a svých vlastních přání a tužeb.

Aby ses vyhnul stavu ukřižování, musí v tobě zemřít ta část, jež není schopna být v souladu s Božím vědomím. Můžeš ji předat očistnému božskému ohni archanděla Uriela, což se rovná velká iniciaci - zasvěcení.

 

Pomocná afirmace

Všechny své obavy a strachy předávám očistnému plameni, božskému ohni. Důvěřuji duchovnímu vedení ve mně a tím se spojuji se svou vlastní silou.