POSELSTVÍ OD JESHUY

04.05.2012 19:32
Drazí přátelé, dnes jsem zde s radostí a potěšením a vřele vítám každého z vás. Naše setkání je jiné. Není to jen přednáška, jejímž slovům nasloucháte, ale moje přítomnost, která se spojuje s vaší, vytváří energetické místo, které pomáhá zakotvit světlo na Zemi.

Jste strážci světla. Vy jste ti, kdo na Zemi otevírají bránu k většímu světlu, ke světlu Nové Éry. Starý svět postupně pomíjí. Staré struktury moci a vědomí založeného na egu ztrácí svoji sílu a budou postupně klesat na dno oceánu. Povstává nová společnost, nový stav bytí, který je založen na lásce a na hodnotách srdce.

Vy všichni jste tolik součástí této transformace. Někdy si dost neuvědomujete, jak úzce jste s tímto transformačním procesem spojeni. Taktéž je váš podíl jiný, než si často myslíte. Během této transformace starého k novému jste to vy sami, vaše vlastní energetické tělo, jenž se mění. Kromě fyzického těla, které obýváte, jste taktéž složeni z energie zčásti znatelné a zčásti neznatelné. Všichni jste chodící zdroje energie. Každý z vás vyzařuje jednotlivě určitou vibraci, energetické pole, které má vliv na prostředí, často bez toho aniž byste si to uvědomovali. Je to vyzařování energetického pole, jež je určujícím faktorem ve všem, co se kolem vás děje, ve všech věcech, které přitahujete do svého života. Dalo by se to taktéž nazvat „stav bytí“. Je to samotný stav bytí, který umožňuje, aby se udály změny na Zemi. Jestliže mnoho skupin či jednotlivců mění a čistí svá energetická pole, bude to přitahovat na Zemi jinou energetickou realitu. Odehrává se globální přeměna, která nyní začíná u jednotlivců. 

Zajisté existuje mnoho říší kolem Země - astrální a spirituální říše - které jsou vám ochotné pomoci uskutečnit tuto transformaci, toto osvícení. Ale vy jste strážci. Vy jste na Zemi ti, kdo otevírají bránu světla. Když se tato brána neotevře, světlo nemůže být na Zemi pevně zapuštěno. A tak je důležité, abyste si věřili, věděli a cítili uvnitř, že děláte přesně tu práci, pro kterou jste na Zemi přišli. 

Vy všichni pracujete na vnitřní úrovni, abyste dosáhli spirituální transformace ve svém bytí. A tohle je právě ta věc, pro kterou jste sem přišli: vnitřní práce zvyšování svých vibrací ve světě, která není vždy v souladu a někdy odporuje vašim nejčistším záměrům. Vy jste Pracovníci Světla, vy jste průkopníci Nové Éry. Z lásky a harmonie zrodíte Novou Éru ve svém vlastním srdci. Tím, že budete uskutečňovat vnitřní práci, budete přitahovat hmotnou realitu, která je mnohem krásnější a laskavější, než byla po mnoho věků.

Nejde tolik o to, co děláte ve svém každodenním životě nebo kterou profesi vykonáváte. Nezáleží na tom, zda jste tesař nebo terapeut, žena v domácnosti nebo profesor. To, na čem skutečně záleží, je váš „stav bytí“, energie, jenž posíláte dál, energie, kterou jste.Zdrojem transformace není to, co děláte, ale to čím jste. 

Nyní bych vás rád požádal o to, abyste na chvíli pocítili energii v této místnosti, pocítili naši společnou kolektivní energii. Mohu tu být s vámi jedině skrze vás. Když mě přijímáte ve svých srdcích, moje energie může zde na Zemi proudit dovnitř a ven skrze vás. Kdykoli mi otevřete své srdce, vstoupím a nechám své světlo zářit. 
Vy jste ale ti, kdo otevírají bránu a já jsem za to vděčný. Děláte práci, pro kterou jste sem přišli. Země se mění. Z popela starých časů vyvstane nový svět.


Rád bych řekl něco o tom, jak je tato Nová Éra pociťována uvnitř. Nechci příliš zvažovat vnější projevy, ale vnitřní příznaky. Ve vašem emocionálním těle probíhá obrovská transformace. Emocionální tělo je velmi citlivé na strach, hněv a agresi a na všechny silné postoje, které vás snadno odvádějí ze svého středu. Vy všichni pracujete na čištění svého emocionálního těla. Činíte tak procesem zvnitřnění: přijímáním zodpovědnosti za emoce, které cítíte, jejich zkoumáním a jejich následováním zpět do jejich zdroje (zdrojů). V tomto procesu internalizace nehledáte příčinu(y) svých problémů ve vnějším světě, ale hledáte ji uvnitř sebe samých. Takto přebíráte zodpovědnost za svoji vlastní energii a to je velký krok vpřed. Jakmile přijmete zodpovědnost za vše, co existuje uvnitř vás, můžete si uvědomit zablokované emoce a transformovat je. To je právě ta věc, na které nyní pracujete.

V Nové Éře se emocionální tělo usadí. Budete žít mnohem více intuitivním způsobem, než na jaký jste byli zvyklí. Vaše prostředí se bude taktéž vyvíjet v souladu s tímto intuitivním způsobem žití. Ve vašem srdci bude existovat mír a klid. Cítíte, jak moc po tom toužíte? Cítím a vidím, jak toužíte po stádiu uvědomění, ve kterém energie mezi vámi a druhými svobodně proudí, ve kterém můžete otevřeně vyjádřit svoji lásku, ve kterém se můžete spolehnout na bezpečí světa a lidí kolem vás. Toužíte po tomto stavu vědomí, ve kterém víte, že je vše dobré a vy můžete být tím, kým jste.

To po čem toužíte, je pocit svobody a bezpečí. A ještě jednou vám říkám, že tato energie je vám zcela dostupná. Ale vy jste ti, kdo musí otevřít bránu, abyste přijali tuto božskou energii do své duše. Já a mnoho ostatních na druhé straně jsme přímo vedle vás, abychom vám pomohli a podpořili vás. Žádám vás tady a teď, abyste pocítili moji energii, abyste pocítili, že má energie je dostupná vám všem. Vy skutečně pracujete na novém zrození. Pociťte ticho ve svém srdci, pociťte vnitřní prostor, který vám umožňuje propustit staré energie a vytvořit cestu pro nové. Svoboda, po které všichni toužíte, je blízko.

Těsně před příchodem nového, nastává vždy těžká fáze: smrtelný boj starého. Těsně před úsvitem je nejtemnější hodina, kdy všechny staré strachy přicházejí na povrch, všechen žal a hněv, který jste nashromáždili během svého života a během mnoha životů, kdy byla ne Zemi temnota. Tohle vše přichází na povrch, aby mohlo být sjednoceno. Nedovolte sami sobě, abyste byli oklamáni zdáním. Je to dobré znamení, znamení pokroku, když všechna tato negativní energie vstupuje do vašeho vědomí. Znamená to, že jste dost silní, abyste prošli touto zkouškou.

Vy všichni pokračujete v dokončení cyklu životů, které ovládal vnitřní boj mezi světlem a temnotou, mezi sebeuvědoměním a iluzemi moci, mezi strachem a neznalostí. Na vás všechny je učiněna prosba, abyste se podívali do hloubek své duše a znovuobjevili světlo, plamen božského světla.

Nyní bych rád poukázal na tři pasti, se kterými se můžete setkat, když propouštíte staré. Všechny se týkají emocionálního těla a taktéž jsou hluboce spojeny s faktem, že jste Pracovníky Světla.1. Spirituální hněv

První překážkou je hněv. Zde mluvím o typu hněvu, který je ve skutečnosti motivován touhou po harmonii a spravedlnosti. Můžete to nazývat spirituálním hněvem. Vysvětlím jeho původ.

Když jste započali cyklus životů na Zemi, všichni jste měli inspiraci. Tato inspirace je silně napojena na Kristovskou energii. Můj příchod na Zemi, příchod Jeshui (či Ježíše), byl vaším majákem, zdrojem inspirace. Ve mně jste poznali energii, kterou máte vy všichni uvnitř. V dřívějších časech jste vy všichni učinili rozhodnutí zakotvit tuto energii na Zemi. Ale v cyklu životů, ve kterých jste se pokoušeli tak učinit, jste zakoušeli mnoho překážek. To ve vašem emocionálním těle způsobilo ublížení. Emocionální tělo není ničím jiným než dítětem uvnitř vás. Vaše vnitřní dítě je živou, svobodnou částí vás samých, která spontánně jedná a reaguje na základě těchto emocí. Toto dítě utrpělo mnohé během životů, ve kterých jste usilovali o dokončení svého vnitřního poslání rozsévání Kristovské energie na Zemi.

Část vás je vždy kosmicky inspirována a z úrovně vašeho vyššího já nebo duše, víte a cítíte smysl všeho, co se vám děje. Můžete vidět věci z perspektivy světla a poznání. Existuje ovšem jiná část vás, kterou je vaše pozemská osobnost. Je to vnitřní dítěanebo vaše ego; je to vaše lidství, jakkoli ho nazýváte. Na této vaší úrovni může být mnoho strachu a nedostatek pochopení toho, co se vám děje, i když vaše duše ví, že „vše je v pořádku“ a že to slouží vyššímu účelu.

Během vašich životů na Zemi jste byli často inspirováni k tomu, zasévat semínka světla ve formě nových myšlenek nebo postojů, ale často jste byli svým okolím nepochopeni. Byli jste odmítáni, přehlíženi nebo dokonce zničeni. Výsledkem těchto prožitků, kdy jste nebyli vítáni, bylo mnoho emocionálních traumat. Dítě uvnitř vás nechápalo, proč si zasluhuje tyto projevy nelibosti. Vaše duše chápala, ale vaše pozemské Já, vaše emocionální tělo se muselo vypořádat s hluboce traumatickými prožitky, které pocházely z pronásledování, násilí a nesouhlasu. Všichni nesete tyto traumata uvnitř jako jizvy své duše.

Všichni jste přišli na Zemi, abyste přinesli světlo do této reality počínající v uplynulé historii, která byla skutečně složitá. (Celý příběh viz série Pracovníků Světla). Musím jen zmínit, že když jste se rozhodli započít svůj cyklus životů na Zemi, byl v tom zapojený druh osobní karmy. Existovaly časy, ve kterých jste byli vy sami ponořeni v temnotě, žili, abyste získali moc a kontrolu nad pozemskými dušemi, nad druhými. Vaše poslání na Zemi bylo urovnat tyto předchozí životy a přinést zpět lidstvu lásku a spravedlnost.

Zatímco tato inspirace, tato pochodeň světla hořela silně ve vašich srdcích, zároveň zde existoval nedostatek pochopení v části vás - ve vašem vnitřním dítěti. A tak vzniklo něco jako spirituální hněv. Vaše vnitřní dítě nechápalo váš vlastní karmický podíl na temnotě a projektovalo zlo mimo sebe. Vnitřní dítě chtělo bojovat pro dobro na základě emocionálních motivů. Vnitřní dítě mělo malou toleranci pro překážky a pomalost pozemské reality a bylo netrpělivé. Z této dětské části byl zrozen spirituální hněv.

Spirituální hněv znamená, že můžete být ohromně ovlivněni zlem ve světě, utrpením nevinných lidí, ničením Země, ničením rostlin, stromů a živočišné říše. Všechny tyto věci - politické a společenské nerovnosti, zjevně nesmyslné umírání tolika dětí, války, násilí - vás hněvají. Jsou to záležitosti, které vás hluboce ovlivňují, rozněcují hněv uvnitř vás a tak se cítíte bezmocní.

Pro Pracovníky Světla je charakteristické, že se nechávají unést svým hněvem a jdou v tomto ohledu za své limity. Ztrácejí sami sebe v touze změnit a zlepšit svět. Může to být nadšení měnit věci na politické nebo společenské úrovni nebo se to může jevit jako touha pomáhat lidem na osobní úrovni ze svého povolání nebo v osobním životě.

Touha pomáhat a měnit věci často obsahuje formu spirituálního hněvu, ačkoli to nemusí být znatelné. Konec konců se zdá, že „chcete“ pro druhé či společnost „to nejlepší“. Když cítíte náklonnost nutit někoho - nezáleží na tom, jak jemně - měnit své chování nebo emoce, nepochybně je uvnitř vás hněv. Často si nevšimnete, že k tomu ještě neuzrál čas.


Pokaždé, když cítíte silné rozhořčení nebo obrovskou vášeň měnit věci, anebo když máte pocity bezmoci a hněvu k věcem, jaké jsou, dostali jste se do pasti spirituálního hněvu. Chcete příliš mnoho najednou. Nedbáte o realitu takovou, jaká je, neboť se vás zmocňují emoce, emoce hněvu. Žádám vás, abyste si to uvědomili a propustili, neboť tento druh inspirace, který je nabitý hněvem, vás odvádí z vašeho středu. Nebude vám poskytovat skutečnou inspiraci, mír a klid ve vašem emocionálním těle, které vám pomáhá ztělesnit světlo na Zemi.

Stavu skutečného ztělesnění svého světla na Zemi dosáhnete tím, že jste zcela ve středu svého vlastního bytí, v čistém a klidném stavu mysli. V tomto stavu můžete cítit, že jste na světě, ale nejste z něho. Být ze světa znamená, že přičítáte hodnotu všemu, co pozorujete svými smysly: násilí, válce, nemoci, ničení. Když na to pohlížíte pouze svými fyzickými smysly, můžete se snadno rozhněvat. Proto vás žádáme, abyste učinili krok zpět a vnitřně pocítili, jaké spirituální síly se odehrávají ve věcech, které vás rozrušují.

V utrpení existuje skrytý smysl. Každá duše, každá žijící bytost je na Zemi proto, aby se rozvinula, vyjádřila a naučila se více o tom, jaké to je být člověkem a Duchem zároveň. Každá duše se ubírá svojí vlastní cestou vývoje. Jste žádáni o to, abyste to respektovali, učinili krok zpět a plně se soustředili na sebe samotné, na své vlastní světlo. Energie, pravda, vibrace, které vyzařujete, láká lidi, zvířata nebo rostliny, aby vstoupili do vašeho energetického pole a zakusili léčivou vibraci. Tohle je práce, pro kterou jste přišli. Není třeba, abyste stáli na barikádách. Není třeba, abyste za to bojovali.

Vaše opravdová spirituální práce není dělání, ale bytí. Když je vaše spirituální energie v rovnováze, léčivá energie, kterou posíláte dál druhým, proudí lehce a bez námahy, bez fyzického či mentálního úsilí. Je pociťována lehce a jemně, nevyčerpává vás. Věci a lidé se na vaší cestě objevují spontánně a obrací se k vám pro léčení.

Pokaždé, když uvíznete v rozhořčení a hněvu, i když se to týká bezpráví či utrpení, na které se nemůžete dívat, žádám vás, abyste odstoupili a přesunuli se do svého středu. Vstoupili do ticha a přijali, že věci jsou takové, jaké jsou. Přijali, že vše dokončuje svůj vlastní cyklus a má svůj vlastní vývoj, včetně lidí, kteří jsou vám nejdražší. Taktéž jim dejte svobodu. Stačí, když tu pro ně jste, nic víc a nic míň.2. Spirituální deprese

Druhou pastí, o které bych rád hovořil, je deprese nebo melancholie. Právě jsem popsal v širším pohledu historii, ve které jste vy všichni jako Pracovníci Světla propadli překážkám, pronásledováním a násilí. To zanechalo na vaší duši jizvy. Může vás to bolest tak hluboce, že ztratíte odvahu nechat své světlo na tomto světě znovu zářit. Často se můžete cítit deprimovaní a život se vám může zdát bezvýznamný. Můžete se cítit na tomto světě nezvaní, že se do něj se svým druhem energie nehodíte. Cítíte, že jste jiní.

Pocity deprese nebo skleslost vyplývá z nedostatku sebedůvěry. Na jedné straně můžete velmi dobře vědět, že uvnitř nesete spirituální světlo, že jste citlivé, soucitné a moudré osoby. Na druhé straně je však vaše zraněné vnitřní dítě, které vyžaduje vnější pozornost a bezpečí. Zdá se, že vy nikdy nedostáváte těchto věcí dostatek, anebo že nemůžete nalézt druh uznání, který hledáte, protože jste jiní. Často vaše prostředí nepozná vaše skutečné já, a proto vás nemůže ocenit a vyživovat.

Vaše zraněné vnitřní dítě nebude nikdy vyléčeno něčím zvenčí, ale jedině vámi samotnými, vaší vlastní silou a moudrostí. Je to o tom, že se postaráte o svou vlastní bolest a smutek, a že budete mít víru v sebe samotné, pakliže ji nikdo jiný nemá, a tím dosáhnete skutečné sebedůvěry. Jakmile jste se otevřeli tomuto zdroji síly, budete přitahovat fyzické a sociální prostředí, které bude podporovat vás a vaše nejhlubší úsilí.

Každý, kdo trpí spirituální melancholií či depresí prožívá silnou touhu překročit pozemskou realitu a vrátit se zpět do říše harmonie a světla, ve které převládá mír a bezpečí. Všechny vás žádám, modlím se za vaše duše, aby znovu věřily a držely se svého vnitřního světla. Světlo, které poskytuje lásku a bezpečí je dostupné tady a teď. Hoří ve vašem vlastním srdci a stačí ho jen požádat, zaměřit na něj znovu svoji pozornost. My na druhé straně dychtíme po tom, odlehčit vaše břemeno, ale nikdo vám nemůžeme pomoci, dokud nevěříte svému vlastnímu světu a sami ho nezapálíte.

Je velice důležité, abyste nezabředli do pocitů skleslosti a deprese. Je to nebezpečná past, ve které můžete zcela ztratit svoji cestu, neboť ztratíte spojení s tím, kdo skutečně jste: anděl, bytost světla, která přebývá uvnitř vás. V období deprese či nostalgie může být prospěšné, být v tichu a jen dýchat. Buďte si vědomi, jak dýcháte skrze vaše tělo a s každým nádechem a výdechem řekněte nahlas či v duchu: „Já jsem, kdo jsem. Jsem dobrý, jaký jsem.“

Obklopuji vás svým světlem. Jakmile trošku otevřete bránu k větší sebedůvěře, k pocitu sebeúcty, který skutečně zcela pramení z vašeho vnitřní já, světlo uvnitř bude zářit: světlo vašeho vlastního Vyššího Já, světlo Kristovské energie a světlo všech pomocníků, průvodců a andělů z říší okolo Země, kteří vás podporují a milují. 

Nadešel čas transformace. Právě nyní, když je doba nesnadná, žádám vás, abyste pokračovali s hlavou vztyčenou a zaměřili se na obzor Nové Éry. Na realitu harmonie a lásky, která na vás čeká; je to vaše dědictví a mnoho z vás ho pocítí dokonce v tomto životě. Klíč je v tom mít víru v sebe sama a věřit, že vám bude dáno vše, co potřebujete. Nebojte se temnoty, protože světlo uvnitř vás je silnější. Vaše světlo nebude nikdy poraženo. Realita světla čeká v lásce a trpělivosti, dokud nenatáhnete svoji ruku a neotevřete bránu.3. Strach z vaší vlastní síly

Nakonec bych rád zmínil ještě jednu překážku, která způsobuje mnoho rozruchu ve vašem emocionálním těle. Stále zde hovořím o energiích, které vás zdržují od dosažení vnitřního míru a jasnosti. Může to být hněv, může to být deprese, ale může to být taktéž strach a ten je třetí překážkou.

Strach má především co do činění s nedostatkem víry ve své vlastní inspirace, pocity a intuice. Když pochybujete o svých pocitech, děláte si velké starosti a vyvoláváte sled emocí, které vás odvádí dál ze svého středu. Když jste plni strachu, vaše intuice je zablokovaná. Intelekt a emoce získávají vedení a postupně vytváří panické a chaotické situace. Intelekt a emoce potřebuji intuici, srdce jako základ. Jedině pak vám mohou sloužit užitečným způsobem.

Když opomenete srdce, intelekt bude pracovat přesčas a emoce nebudou mít chvíli klidu. Pak vás může strach uchvátit a projevovat se v mnoha situacích. Můžete zpochybňovat své schopnosti dělat věci, které běžně zvládáte. Můžete začít zpochybňovat samozřejmé a činit problém ze všeho. Je to druh nervozity uvnitř, který vám znemožňuje bytí se sebou samým klidným a pokojným způsobem.

Klíč je zde v tom, osvobodit se od všech starostí a vrátit se zpět ke svému srdci, ke svým pocitům. Co skutečně cítíte vespod všech těchto nepokojných myšlenek a zmatených emocí? Když klidně dýcháte do svého břicha, jste schopni se vrátit ke svému základu. Pak můžete uvnitř cítit úlevu, místo ticha, které přesahuje vaše myšlenky a emoce. Můžete pak myšlenky a emoce zakusit jako mrak, který vás obklopuje, mrak, na který můžete anebo nemusíte svoji pozornost zaměřit. Pak jste obnovili svůj pocit svobody, vaši schopnost vybrat si určitou myšlenku nebo emoci.

Když věříte, že jsou vaše myšlenky skutečné nebo že jsou vaše emoce skutečné, budete jimi zcela pohlceni a budete stále následovat stopu těchto myšlenek a emocí. Je ovšem možné, učinit krok zpět a říct: „Stop, opouštím tyto myšlenky a emoce pro to, čím jsou, a vracím se. Vstupuji hlouběji do sebe sama a pocítím, co se to skutečně děje, proč tyto myšlenky a emoce nyní přechovávám.“ Jakmile učiníte krok zpět, objevíte svou vlastní sílu. Vaše sebedůvěra bude znovu proudit svobodně. Temné mraky zmizí a mír a jasnost se vrátí. Tento krok musí být často opakován, poněvadž intuitivní povaha žití ze srdce se vám nestala ještě zcela samozřejmou. Takto zakoušíte mnoho strachu.

Propouštíte staré jistoty. Už se nespoléháte bezpodmínečně na to, co vám říkal váš otec a matka, na to, co vás učili vaši učitelé nebo na pravidla vašich nadřízených, které vám stanovili. Nevěříte již slepě výsledkům intelektu či vědy. A stejně tak víte, jak nestálé vaše emoce mohou být, a že taktéž nejsou měřítkem pravdy. Jelikož jste propustili všechny tyto jistoty - a to je znamení síly - může se objevit strach a vy si můžete připadat, jako byste se plavili bez cíle po bouřlivém moři. A to je přesně ta situace, která vás nutí jít skutečně dovnitř a pociťovat z hloubi, ze svého vlastní jedinečné podstaty: „Kdo jsem? Jaké je mé místo na světě? Nenechám se vést vnějším světem, ale pouze svým vlastním vnitřním kompasem.“ Je to právě tento kompas, skrze který vstupujete do Nové Éry.

Pokaždé, když navážete kontakt se svým vnitřním středem a uděláte krok zpět, naleznete obnovenou jasnost uvnitř své duše. Odtud můžete pozorovat své emoce, bez toho aniž byste jimi byli pohlceni. Můžete pozorovat svůj hněv a poslat mu lásku. Můžete pozorovat svoji depresi a podat si pomocnou ruku. Můžete se dívat na svůj strach a poslat mu vysvobozující energii.

Vy jste svým vlastním Spasitelem.

Neexistuje žádný Spasitel mimo vás. Je zde tisíce Spasitelů, kteří se vás snaží oslovovat, ale jedině vy můžete otevřít bránu svého srdce a přijmout světlo. To je v podstatě to, o čem příchod Nové Éry je: otevírání vašich srdcí. Vy jste ti, kdo skutečně na Zemi žijí, my jsme pomocníci. Vy jste ti, kdo podnikají akci a za to vám můžeme prokázat ten nejhlubší respekt. Jsme vám vždy k dispozici, abychom s vámi sdíleli naši lásku a světlo.

Jste stateční, jste odvážní. Jste bojovníci Nové Éry. Žádám vás o to, abyste věřili sami sobě a svému poslání. A pokaždé, když se cítíte přemoženi silnými emocemi či temnými myšlenkami, odpočiňte si na chvíli a spojte se svým vnitřním já, centrem ticha uvnitř. To je zakotvení Nové Éry. Kotva již byla spuštěna. Mír již ve vašem srdci existuje. Jediná věc, kterou nyní musíte udělat, je vracet se k němu a znovu a znovu se ukotvovat v tomto ohnisku míru a jasnosti.

Nezabředávejte do dramatu a rozruchu. Emocionální nepokoj není přítelem pravdy. Je to spolehnutí se na tichý, poklidný a jasný hlas svého srdce a uvědomění, že nejste sami. Stojíme vedle vás s každým vaším krokem, který na této cestě činíte. Miluji vás a žádám vás, abyste přijali mezi vás moje energie lásky. Je mým horlivým přáním sloužit vám v tomto historickém okamžiku a podporovat vás na vašich někdy namáhavých cestách ke světlu.

Přijměte moji lásku.


© Pamela Kribbe 2006
www.jeshua.net