O energii Lásky

08.05.2012 16:25

 

O energii Lásky

Mnohé energie ve Vesmíru jsou láskyplné energie Boha. Bůh je pomocná energie Země, která jako obal naší planety oplývá Láskou a ovlivňuje život na Zemi. Na Lásce jsou závislé mnohé osudy lidí i jiných živočichů. Na Lásce je závislé lidstvo i osud Země. Mocná energie Lásky mnoho ovlivňuje i samotný harmonický Vesmír, neboť Láska je jeho součástí.

Láskou se ve Vesmíru udržuje rovnováha mezi energiemi, které jako neharmonické jsou nabity náboji negativními. Ty jsou svým nabitím nebezpečné a jako ničivé na základě mocných elektrických impulsů jsou původci mnoha katastrof ovlivňujících osud Země.

Všechny energie, tedy i energie planet, hvězd, sluncí i jiných těles, jsou nedílnou součástí Vesmíru, proto se vzájemně ovlivňují. Mají energetické propojení a jejich impulsy naruší každé energie kolem.

K tomu nyní dochází na Zemi. Negativní impulsy způsobují ničení, naruší harmonii i postavení jiných energií, které se zdají být neměnné. Otřesou jejich jinak klidnou a harmonickou podstatou a způsobí pohyb, který naruší jejich stabilitu.

Negativní energie kolem této planety jsou nahromaděny v takovém množství, že pomalu naplní i samotnou Zemi. Od ničení energetickými výboji je závislý osud její i všeho, co na ní žije.

Moc negativních neharmonických energií je tak krutá, že nemilosrdně zničí vše, co zasáhne. Po jejím katastrofickém zásahu nemá Země šanci na další existenci.

Země je planetou harmonickou, na jejím vzniku se podílely energie láskyplné.

Moc Lásky naplnila její hloubku i povrch a dala možnost energii Lásky existovat i v životech lidí a některých živočichů, kteří na Zemi žijí.

Energie Lásky naplňuje srdce, duši i tělo při každém narození. Je osudem každého člověka i živočicha pečovat o ni a nenechat ji negativními energiemi narušit nebo zničit.

Opravdu na každém tedy záleží, jestli moc ničení jeho energii Lásky okouzlí a následně zničí, nebo zda energie Lásky svou moc posílí a zničí negativní energie. Na každém je závislý osud celé planety.

Planetu Zemi jako shluk láskyplných energií vytvořil Bůh. Jeho působením se shlukly harmonické energie a On je přeměnil na Lásku, neboť On sám je Láska. Na tomto základě je postavena nikým ve Vesmíru dosud nepřekonána existence a život planety.

Bůh ovlivnil svou energií mnoho energetických jevů a láskyplným nábojem jim umožnil jejich vlastní harmonický rozvoj. Dal možnost seskupené láskyplné energii nastolit život i její jedinečnou možnost se rozmnožovat a energeticky, jako osvobozené energii od negativních sil, růst a zdokonalovat se.

Otevřel možnost Lásce jako mocné tvořivé energii nastolit mnoho podob nádherných forem: nádhernou láskyplnou přírodu, mnoho květin i jiných rostlin, mnoho druhů a podob živočichů – tedy nikým neničenou novou planetu.

Osvobodil ji od negativních energií a jako její pomocná energie utvořil kolem ní ochranný energetický obal. Bůh dal Zemi Lásku a Láskou ji obalil.

Její postavení ve Vesmíru mělo nesmírnou důležitost, neboť se stala novým harmonickým místem, které okolní energie harmonizovalo a dávalo jim Lásku. Nová planeta nastolila Láskou vesmírnou Rovnováhu.

Moc negativních energií měla narušenou pozici a její ničení osláblo. Ve Vesmíru nastal klid a jeho jednotlivé negativní energie svými výboji již nenarušovaly jeho stabilitu. Očistné energie Lásky následky ničení harmonizovaly a dávaly do klidu.

Láska jako jediná energie má totiž schopnost negativní energie měnit na harmonické a dávat jim náboj Lásky. Vzájemným dotekem těchto odlišných energií si předávají náboje.

Jestliže Láska má náboj hloubkou své energie neoblomný, tedy silný, nemá negativní náboj prostor. Je nábojem Lásky zasažen a tímto mocným nabitím je narušen. Energie může nést náboj Lásky, ale ještě musí být očištěna.

Negativní, disharmonická energie je láskyplným nábojem harmonizována a následně obalena energií Lásky. Tak dojde k propojení s Láskou, která je očistí a jako s čistou energií splyne. Touto cestou se Láska množí.

Pokud je silnější náboj negativní, Láska je narušena a její existence ohrožena. Může mít negativní náboj a stát se negativní energií, nebo může s negativním nábojem nějakou dobu sounáležet jako nicnedělající, nebo může nadějí posilněna bojovat.

Její osud je v jejích možnostech.

Jako energetický obal Země tvoří ochrannou Lásku Bůh – jediná energie ve Vesmíru Láskou nabitá.

Jméno mu dali lidé. Nazvali ho svým Otcem, neboť se jim během jejich putování opakovaně jako člověk na Nebi i Zemi zjevil, aby jim pomohl nebo je varoval. Má mnoho lidských jmen i nebeských podob.

Láskou ochraňuje planetu Zemi jako své dítě a Lásku pošle všem, kteří o ni poprosí. Jeho Láska dala nové planetě život, proto mu záleží na tom, aby opravdu Láskou žila.

Mnoho Lásky bylo třeba na její vznik, mnoho Lásky je třeba k její jedinečné existenci.

Dokud na planetě žili mocí kouzelné Lásky naplnění jedinci nebo různá společenství rostlin a živočichů a Láskou dýchala celá planeta, Bůh mohl posílat Lásku Vesmíru a harmonizovat energie kolem.

Láska tak nastolila mnoho klidu a harmonie. Její síla měla brzy nesmírnou moc a klidné energie převažovaly nad energiemi ničivými. Očistou měl Vesmír nastolenu Rovnováhu.

Mnoho miliónů let trvalo dávání Lásky celou planetou a jejími obyvateli. Mnoho miliónů let trvalo klidné harmonické soužití živočichů na planetě s přírodou.

Nový směr planety nastolil člověk, který se během mnoha let jako jeden živočišný druh vyvinul do podoby, jež mu jako nejdokonalejšímu obyvateli planety nejlépe pomáhá existovat.


O člověku

 

Oči mu slouží k pozorování dějů kolem něho. Nepotřebuje tedy ostrý zrak jako ti, kteří jsou na něm existenčně závislí, aby jím mnohá nebezpečí a kořist spatřili.

Nevidět je nemoc velkého množství lidí. Nevidí, neboť nechtějí. Otupují svůj zrak pozorováním něčeho naoko důležitého, ale ve skutečnosti je tato důležitost mnohdy nesmyslná. Jejich zrak nevidí následky jejich negativních činů a jednání. Vidí jen to, co vidět chtějí, proto si musí nahromadit krásné a cenné věci, aby jim byl zrak k něčemu. Nevidí Láskou přírody vytvořeno mnoho krás, které jim Země nabízí.

Kdyby lidé místo prohlížení klamných jevů, které kolem sebe vytvářejí, spatřili krásy Láskou opředené, neměli by tolik narušený zrak a oční nemoci.

Uši mají člověku nasloucháním okolních jevů pomoci jít tam, kde ho provází hlas. Člověk není na sluchu existenčně závislý jako ti, kteří jeho možnostmi odhalují nebezpečí nebo přítomnost jiného.

Člověk má sluch na naslouchání druhému a mnohému se má od něho naučit. Sluchem má rozlišovat intonaci hlasu i jiných zvuků a podle nich dávat Lásku.

Na to co je negativní, neharmonické má odpovídat odmítavě, na láskyplné Láskou. Negativním energiím nabídnout harmonii a hloubkou Lásky je naplnit, tím jim dát nový náboj.

Neposlouchat hlasy a zvuky kolem je nemoc současných lidí. Jsou přehlušeni informacemi, neharmonickými a agresivními zvuky včetně hudby i okolní intonace dění.

Národy i různé skupiny lidí, kteří neustále dění kolem sebe hloupě podmalovávají neharmonickou hudbou, rozšiřují negativní energii a dávají Lásce najevo, že ji do života nechtějí. Negativně se chovají sami k sobě a násilí je jejich komunikací s ostatními.

Kdyby lidé nastolili harmonii Láskou a intonací, která Lásku nese, nebylo by tolik válek a násilí. Nechtít Lásku je opravdový hřích, neboť na ní je závislý život planety i lidí.

Čichem je člověk vybaven proto, aby harmonii cítil jako vůni. Nijak na něm není závislý jako někteří jiní živočichové, kteří hledají čichem potravu nebo je na jejich čich napojena orientace.

Jediný čich člověk využívá láskyplně a kolem sebe harmonickou energií rozšiřuje vůně, které ho líbivou imitací květin i jiných rostlin omamně uvádějí do harmonie.

Někdy je však lidé používají na krytí něčeho páchnoucího a jejich pomoc bývá jen dočasná. Nelze odstranit pach jinak než změnou energie.

Na tomto principu je používáno již mnoho přípravků. Nejsou však Láskou obaleny, proto jejich energie neprospívají – halí energie do klidu bez Lásky.

Kdyby  člověk Láskou nabil energii vonných přípravků, mohly by Lásku šířit dál. Stačí jen používat je s Láskou, a tak je láskyplně nabít.

Chuť má člověk k tomu, aby nápoj i jídlo, které ochutná, mu řekly, zda jsou pro jeho momentální stav vhodné. Nikdo není na chuti tak existenčně závislý jako člověk.

Jídlo ovlivňuje jeho láskyplné energie v těle. Nastoluje pocit spokojenosti i láskyplné jednoty s energiemi, které do sebe formou jídla a pití polyká a hromadí je ve svých orgánech. Mnozí lidé často svým hloupým chováním klidně nechají tyto energie dělat obrovské změny v jejich těle i orgánech.

Mnoho lidí se přejídá a ničí tak láskyplné působení mnoha energií, které se podílejí na rozkladu mnohého negativního z nahromaděného jídla nebo pití. Na jejich Láskou nabitý náboj jídlo a pití působí poměrně rychle a negativními energiemi je ničí. Láska se odstraní a tělo nabírá na váze.

Neharmonickým přijímáním potravy nebo tekutin dochází k narušení harmonie trávení a Láska mizí z těla. Tělo její místo naplní jinými energiemi nebo množstvím negativity. Ta se po čase projeví obezitou nebo naopak nechutenstvím a hubeností.

Jen Láskou se může člověk harmonizovat a nastolit přirozenou obnovu činnosti svých orgánů či jiných funkcí, které jsou nutné pro zdraví.

Stačí jíst jen tolik, aby se jídlem nepřejídal, a dávat jídlu harmonii a Lásku. Nejíst a nepít to, co mu nechutná a po čem je mu špatně. Nejíst a nepít to, co nikomu neprospívá a co Lásku nedává.

K posledně jmenovaným patří alkohol, nikotin nebo drogy. Láskou nejsou nabité, ani když je jako Láskou naplněni užíváte. Mají negativní energie tak mocné, že jsou jejich opakovaným užíváním na negativním náboji závislé. Nutí pak člověka i proti jeho vůli dávat jim opakovaně další dávky.

Jako ovládnut negativní energií se člověk mnohdy dostane do stavu, kdy je naplněn Láskou tak málo, že ho negativní energie může zabít.

Hmat má člověk jako jediný ze všech na tak dokonalé úrovni, že jeho prostřednictvím poznává mnoho energií v různých podobách.

Mnoho energetických zakončení má člověk na konečcích prstů u ruky. Je to proto, že rukou má možnost Lásku dokazovat a předávat ji jiným energiím na základě láskyplného dotýkání.

Harmonickou energii Láska přemění na Lásku a tím ji posílí. Negativní energie může nabít nábojem Lásky a po očištění je také napojit na sebe. Na dotyku záleží, jaká energie má prostor.

Ruka je i prostředkem komunikace mezi lidmi.

Násilné podání ruky vytváří energie negativní, které náboj Lásky naruší. Nijak jej nemůže Láska ochránit než odmítnutím negativní energie a nastolením energie láskyplné. Nijak negativní násilnickou energii neoslabí nastolením obrany založené také na nátlaku. Negativní energii tímto způsobem posílí a Lásce uzavře cestu.

Násilné a negativní energie může člověk oslabit pouze tím, že jim předá láskyplný náboj a nastolí Lásku. Jen oslabením a následnou očistou může negativní energie zničit a přeměnit je na Lásku. Jiný způsob není.

Nikdo jiný než člověk nemá ruku přizpůsobenou k dotýkání se Boží energií Lásky jiných energií v různých formách tak dokonale.

Ruce s množstvím Lásky mohou láskyplně pracovat a vytvářet tak nesmírně vzácné i krásné materiální a duchovní hodnoty. Na jejich tvorbě se Láska podílí a její náboj naplňuje snažení rukou. Výsledek je jako láskyplné dítě, které je zrozeno z Lásky.

Kdo pracuje s Láskou, Láska mu mění energie na harmonické a láskyplné. Její náboj má poté i její konečný výsledek. Posláním práce je tvořit láskyplné energie a dávat jim různou podobu. Jenom Láska svou tvořivou mocí má schopnost něco nového objevit nebo vytvořit.

Líní lidé nemají Lásku v rukou, proto bývají nešikovní. Neradi pracují, proto se práci vyhýbají nebo ji nevidí.

Na svou obživu se nestydí použít práce jiných nebo podvodem získat něco, co jim zajistí lenošný život. Láska je jim cizí a oni se postupně nabíjejí negativními energiemi, které je ničí.

Mohou se stát velmi násilnými nebo nebezpečnými okolí, které je odsuzuje nebo hloupě obdivuje.

Na množství líných lidí nejen jejich život závisí, ale i život planety a lidí. Jejich lenost přináší mnoho negativního a ničí Lásku, která je pro bytí lidí i Země nutná.

Nohy má člověk k tomu, aby měl možnost nejít tam, kam jde hlava.

Mnoho jiných živočichů je nuceno stavbou těla jít krokem nebo skokem podle směru hlavy, jiná poloha jim nedává možnost rychlého pohybu.

Člověk má možnost pohybovat se rychle na všechny směry i nazad, to aby při dlouhém objevování mohl jít láskyplně a harmoničtěji, když se posune vpřed. Krok zpět mu dá jistotu a odvahu, neboť to, co už prošel, je mu známé a nabízí mu klid.

Nijak nepotřebuje jít rychle, nemusí mít tedy nohy přizpůsobené k rychlému běhu jako jiní, kteří loví nebo se tak přirozeně pohybují.

Lidská chůze je mnohem náročnější než jiné pohyby, neboť nemá oporu rukou. Jiní mohou váhu těla rozložit mezi ostatní končetiny a mnohem odvážněji jít vpřed. Nemusí se bát, že při zvednutí jedné končetiny ztratí rovnováhu.

Lidé mají jít pomaleji, aby dobře poznávali místa, kudy prochází. Mají jít opatrněji, aby nevrávorali, ale jistě našlapovali. Chůze je má dovést za Láskou a štěstím.

Mnozí dnešní lidé chůzi nahrazují rychlými dopravními prostředky, které jim sice šetří čas, ale k Lásce ani štěstí je nedopraví. Připravují se o impulsy, které by jim dávalo okolí i příroda.

Nové impulsy k jejich láskyplnému žití tedy získávají zprostředkovaně přes média. Často na nich stavějí svůj život, ale nevědí nebo nechtějí vědět, že jsou klamná a nesmyslná. Podléhají lžím, reklamám, informacím, které často nesou náboj negativní.

Žijí podle návodů odborníků, ale nežijí podle toho, co jim říká jejich srdce. Mnohdy se sebou nechají manipulovat, nechávají se hloupě klamně zneužívat i proti své vůli.

Láska se jim tak vytrácí ze životů a oni jsou naplněni energií negativní. Neváží si ostatních ani sami sebe a jdou osudem bez Lásky a radosti. Negativní energie kolem nich přibývají a Láska se k nim nemůže dostat. Nemá místo ani sílu láskyplný náboj předat.

Hlava je na člověku to nejdůležitější, neboť je v ní ukryt mozek, který má člověku láskyplně pomáhat při jeho putování životem. Nese mnoho informací, jež mají člověku napovídat, co je správné – láskyplné a co špatné – negativní.

Jako pomocník člověka má místa, která ho hloubkou energetického naplnění posouvají a naznačují mu cestu vývoje. Novými myšlenkami ho uvádějí do stavu přemýšlení a nutí ho dělat v životě láskyplná rozhodnutí.

Dnešní lidé mají mozek naplněn množstvím nepotřebných informací, které jim nijak nepomáhají, naopak je často uvedou v omyl. Jsou to většinou informace  získané prostřednictvím médií, nikoli láskyplným ohodnocením vlastního pozorování.

Na mylném obraze své existence staví lidé své životy a mají v nich Lásku jen na malém a nedůležitém místě.

Lásku mnohdy zaměňují jen za pocit rozkoše při milování, ale málokdy hluboce cítí její energetickou sílu.

Láska jako mocná láskyplná energie vychází ze srdce, neboť tam je hluboko ukrytý její pramen. Srdce spojuje jako nádoba Lásky tělo i duši. Ty z něho mohou Lásku nabírat. Na každém člověku je, jak mnoho nebo málo Láskou tělo a duši naplní.

Nenaplnění znamená nemoci, deprese, bolesti a mnoho negativních emocí. Nejsou nikomu příjemné, jen lidem škodí, přesto s nimi nic nedělají. Hledají léky všude jinde než ve svém srdci. Nechávají jiné, aby jim léčili to, co mohou vyléčit sami. Nerozumně do sebe dávají léky, které jim nemohou pomoci nijak jinak než mírněním obtíží. Neléčí, jen mění energie, ale ne za láskyplné. Mnohdy potlačí jednu nemoc, ale jinou oživí.

Lidé, kteří jsou Láskou naplněni v srdci, duši i těle, nebývají nemocní, jsou harmoničtí a lidem kolem sebe dovedou předat mnoho harmonie, radosti i Lásky. V jejich Lásce mohou ostatní hledat energie léčivé a uzdravující. V jejich přítomnosti je jim lépe a na jejich láskyplnou náruč nezapomínají.

Nikomu, ani láskyplným lidem však není osudem určeno, že se nesetkají s energiemi negativními. Láska je může ochránit, ale jen tehdy, když ji svou hloubkou a hlasem srdce ubrání.

Na láskyplných lidech je závislé celé lidstvo i existence planety Země.

Původně láskyplná a harmonická planeta se stala negativním místem, jaké nikde ve Vesmíru není. Láska nenašla prostor a postupně je energiemi negativními ničena.

Bůh nemá Lásku na všechny ničivé energie, neboť je jich takové množství, že jsou nahromaděny ve vzduchu, vodě i Zemi a celá láskyplná planeta je jako nebezpečná koule, která má jen chvíli před katastrofálním výbuchem.

Láska je na konci sil. Doposud všechny láskyplné pokusy o záchranu selhaly. Lidí, kteří Lásku dávají, je málo a nestačí čistit energie negativní, kterých dílem negativních lidí každou vteřinou přibývá.

Kdyby lidé dali Lásku do svého života a láskyplně se chovali, mohla by se Láska očistit a negativní náboje přeměnit na láskyplné.

Láska jediná by mohla odvrátit konec planety..laskou-svetlem.cz