LORD MELCHIZEDEK

01.12.2011 14:04

 Moje Milá Srdce, Já jsem Melchizedek.

Zhluboka se nadechni.
Vizualizuj sebe, jak stojíš před Lordem Melchizedekem, Univerzálním Logem. Vizualizuj Melchizedeka v jeho slavnostním rouchu a kápi v královské modři. V jeho ruce Žezlo Univerzální Síly a na jeho hlavě Zlatou Korunu. Přes jeho hruď Zlatý Kříž a Znak Univerzálního Loga.

Vizualizuj si, jak Melchizedek stojí s roztaženými pažemi. Fialově modré světlo jeho Univerzálního Loga vyzařuje z jeho dlaní, jeho třetího oka; jeho kosmického srdce, jeho srdce a jeho solar plexu k tobě. Světlo vstupuje do celého systému tvých pěti těl a přináší ti léčení, které odstraní veškerou bolest a poškození z tvých mnoha inkarnací do hustoty této pozemské sféry.

Nyní jsem si vyžádal 33 členů Melchizedekova Bratrstva, kteří jsou úzce spojeni s tvou duší a jsou si vědomi poslání tvé duše, aby se postavili dokola kolem tebe. Lord Melchizedek a ty jste uprostřed toho kruhu. Stojí tak, že se vzájemně dotýkají rameny a vyzařují stejné fialovo-modré světlo tobě do středu kruhu. To je základ a podstata čistého Melchizedekova Světla. Zhluboka se nadechni a vyslov záměr pro léčení, které se chystáš přijmout. Řekni:

"Žádám, aby se energie mého Lorda Melchizedeka a 33 členů Melchizedekova Bratrstva spojily a propojily se systémem mých pěti těl a zvýšily moji vibraci. Žádám tyto energie, aby se ze svého srdce napojily na mé srdce, ze svého kosmického srdce připojily k mému kosmickému srdci, ze svého třetího oka připojily k mému třetímu oku a ze svého solar plexu k mému solar plexu. Žádám, aby veškerá bolest, odpad a poškození, které bylo uvaleno na mé tělo a na mou bytost, mou duši a mé stránky osobnosti, bylo uvolněno skrz léčení."

Zhluboka se nadechni a posečkej chvilku, aby si umožnil léčivým energiím proniknout do tvého systému pěti těl a tvé duše a tvých stránek osobnosti.

Nyní si vizualizuj Legie Archanděla Michaela, jak vytváří další kruh okolo celé formace. Oni také stojí v kruhu dokola a dotýkají se sebe navzájem rameny. Jejich Meče Milosrdenství jsou vytaženy z pochev a jsou drženy nad celou formací, kde jsi ty s Lordem Melchizedekem a 33 členy Melchizedekova Bratrstva uvnitř kruhu. Vizualizuj si, jak se špičky mečů dotýkají v centru a vytvářejí kopuli s elektricky nabitým Akvamarínově-Modrým Světlem. Blyštivé Akvamarínově-Modré Světlo Božského Milosrdenství, Božské Ochrany a Božského Vedení stéká dolů ze špiček mečů do kopule a k tobě. Toto světlo tě bude neustále nabíjet energiemi Božského Milosrdenství a bude tě chránit před všemi nižšími frekvencemi vibrace.

Vizualizuj si, že celá ta formace je vytvořena uvnitř Sloupu Čistého Bílého Světla, které je sneseno z Trůnu Absolutna, Obydlí Božské Matky. Uvnitř tohoto Sloupu jsou tvé energie vtaženy nahoru ke všem Trůnům. Zhluboka se nadechni a posečkej chvilku.

Nyní začneme cestu k vzestupu ke každému z trůnů uvnitř Sloupu Světla. Dosáhneme Trůnu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Stojíš před přítomností JÁ JSEM, KTERÝ JSEM uvnitř Formace světla s Lordem Melchizedekem, Melchizedekovým Bratrstvem a Andělskými Silami Michaela. Vizualizuj sebe, jak se rozplýváš a zvětšuješ zatímco se sjednocuješ s podstatou Boha ve Formě, která je uvnitř Přítomnosti JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Zhluboka se nadechni a koupej se v těchto energiích.

Skrze Sloup Světla se posuneme nahoru ke všem Trůnům, které existují ve vyšších sférách a dimenzích reality až se dostaneme k Trůnu Nerozlišeného Zdroje. Je to Trůn Boha v Ne-formě, Ne-manifestaci Přítomnosti Boha. Je to Čisté zářivé Světlo. Je to energie, která trvá bez formy, ale je naplněna podstatou Čistého Světla. Stojíme před touto podstatou ve Formaci Světla v doprovodu s Melchidezekovými členy a s Andělskými silami Michaela. Vizualizuj si, že se sjednocuješ a splýváš se světlem vědomí, které známe jako Nerozlišený Zdroj. Vizualizuj si, že se rozšiřuješ v tomto světle a léčíš se z veškeré bolesti, boje a odpadu, který si nakumuloval za tvůj život v tvém fyzickém vtělení. Zhluboka se nadechni a vytrvej chvilku v těchto energiích.

Nyní požádej, aby byly všechny tvé energie opět navráceny do stavu čistoty a nevinnosti, který byl pro tebe původně zamýšlen. Řekni:

"Žádám, aby všechny mé systémy pěti těl, má mysl, mé emoce, má duše a stránky mé osobnosti byly opět navráceny do stavu čistoty a nevinnosti, který byl pro mě původně zamýšlen podle Božského Plánu, který je obsažen v jádru srdce Nerozlišeného Zdroje."

Zhluboka se nadechni a koupej se v těchto energiích. Dovol, aby ti bylo léčení poskytnuto.

Spolu s Lordem Melchizedekem, Melchizedekovým Bratrstvem a Andělskými Silami Michaela cestujeme výše a dále do hloubky Světla k Trůnu Absolutna, Příbytku Božské Matky. Stojíme před Trůnem Božské Matky a žádáme její přítomnost, aby ti požehnala. Vizualizuj si, jak se objeví silueta ženské bytosti z Trůnu a stojí před tebou. Položí svou levou ruku na tvou hruď a svou pravou ruku na tvá záda v místě tvé srdeční čakry. Začne svítit své Božské Světlo ze svých dlaní do tvého srdce. Je to Světlo Kreativní Síly Existence Ženského Principu; Kreativní Síla, která dala tomuto celému stvoření projevenou formu. Vše, co zažíváš skrze své tělo bylo stvořeno z Božské Lásky a Milosti. Skrz její Milost se všechny věci projevují a jsou možné. U ní požádáme, aby originální soubor genetických informací dokonalosti byl opět vtisknut do tvého těla a bytosti. Zhluboka se nadechni a posečkej chvilku předtím než přijmeme tento soubor genetických informací (blueprint).

Nyní řekni:
"Žádám od Trůnu Absolutna a přítomnosti Božské Matky, aby se Originální Soubor genetických informací Melchidezekova Světla a Řádu probudil uvnitř mé DNA struktury. Žádám, aby se všechny části mé duše opět sjednotily. Žádám skrze toto znovu sjednocení o léčení, zdraví a celistvost stránek mé osobnosti a částí mé duše. Obzvláště žádám o léčení mého nervového systému a o sílu mé osobnosti a charakteru k pokračování v Božském Poslání mé duše. Žádám o požehnání a milost Božské Matky k znovu spojení mé životní energie s životní energií Melchizedekova Bratrstva, pod vedením Lorda Melchizedeka, Univerzálního Loga. Žádám, abych byl energizován, překalibrován, obnoven a znovu sjednocen s Melchizedekovou podstatou, a to jednou a pro vždy, a žádám, aby mi bylo dáno celkové zdraví a celistvost. Žádám Lorda Melchizedeka o osvětlení všech částí mé duše a stránek mé osobnosti, aby urychlil mou cestu za naplněním mého Božského Poslání."

Zhluboka se nadechni a vizualizuj sebe, jak přijímáš toto požehnání.

Teď si vizualizuj, jak se každý z 33 členů Melchizedekova Bratrstva přidává, aby své energetické pole připojil svrchu k tvému energetickému poli. Nakonec si vizualizuj přítomnost Lorda Melchizedeka, jak osvětluje tvá energetická těla zatímco stojí tyčící se nad tebou a vyzařující k tobě své Univerzální Světlo v přítomnosti Božské Matky. Zdraví, celistvost, léčení, radost, mír a harmonie je tímto opětným sjednocením znovu nastoleno. Tvé fyzické, éterické, emocionální, mentální a duchovní tělo je obnoveno, zregenerováno a pokryto zářícím světlem Univerzálního Loga. Celá struktura tvého světelného těla je nyní překryta přítomností Lorda Melchizedeka, Univerzálního Loga. V tvém zájmu, já, Lord Melchizedek, žádám a vyhlašuji následující: Řekni,


"Žádáme celou formaci světla, aby pokračovala s nabíjením této Mřížky Světla s požehnáním a léčením, které bylo vyžádáno, od tohoto dne napořád. Žádáme, aby toto léčení pokračovalo a zrychlovalo se zároveň s opakováním tohoto meditačního cvičení."

Nyní vizualizuj, jak nabízíš děkovnou modlitbu pro přítomnost Božské Matky a Trůn Absolutna zatímco my odejdeme. Společně s Lordem Melchizedekem, 33 členy Melchizedekova Bratrstva a Andělskými Silami Michaela odcházíme dolů Sloupcem Světla zpět k Trůnu Nerozlišeného Zdroje a nabízíme děkovnou modlitbu u tohoto Trůnu. Pokračujeme v cestě dolů k Trůnu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Nabízíme požehnání a děkovnou modlitbu. Vnes svou podstatu a svou energii zpět do vědomí tvého těla.

Opakuj toto meditační cvičení každý den po 22 dní a dále. Toto je výborné cvičení ke spojení s posláním tvé duše a tvému zrychlení na duchovní cestě. Pomůže ti k návratu a opětnému sjednocení všech částí tvé duše, které stáhly své energie od tebe kvůli velkému strádání a nesnázím po mnoho životů v hustotě Zemské sféry. Návrat duše v tak rozsáhlém měřítku může přinést pocit celistvosti a důvěrné známosti, nebo pocit, že opět náleží k tvému tělu a k bytí. Energie Univerzálního Loga a Melchizedekova Bratrstva tě podpoří ve všech úkolech a úsilí; jak posvátném, tak světském.

S velkou láskou JÁ JSEM MELCHIZEDEK. A tak to je.