Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit.

14.02.2013 09:30

 

Jak se propojit se svým vyšším Já a s Gaiou, obnovit si spojení se svým multidimenzionálním Já a stát se opět vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit.

Pokud chcete nazpět do jednoty a harmonie, ve které se tvoří naprosto vše k životu a zábavě potřebné pomocí krystalizace mentálních představ, tak je třeba, abyste se opět spojili se svým vyšším, světelným Já, i s jádrem - vědomím planety Země, která je přinejmenším v projevu 5.D. V takovémto projevu existnce je tato planeta již v projevu zářivého slunce - hvězdy (což je jedna z úrovní vašich vyšších já) a obnovili si spojení i se svým multidimenzionálním projevem existence, čili se všemi ostatními vašimi vyššími Já. Celkový počet úrovní vědomí v tomto vesmíru je 13. Nemějte z tohoto propojení ale žádné obavy, neboť z důvodu, že se tato planeta taktéž spojuje se svým vyšším Já a obnovuje si spojení se svým multidimenzionálním Já, tak je pro každého toto spojení se svým multidimenzionálním Já vcelku velice snadné. Úzce související článek s názvem: "Jak se propojit se svými vyššími já a obnovit si tím spojení se svým multidimenzionálním já" je uveden ZDE.


Pokud nejste bezohledný, sobecký, moci chtivý padouch, což jistě nejste, neboť jinak byste určitě nečetli tyto řádky, tak nemusíte mít žádné obavy, že byste se nedostali alespoň do 5.D současně s touto planetou. Proto zachovejte klid, zhluboka dýchejte a udržujte se pokud možno stále v klidu a pohodě, neboť čím více budete v pohodě, tím snadnější celý průběh vaší transformace pro vás bude. Než ale začnete s tvořivou vizualizací, pomocí které se budete napojovat na své vyšší já, tak bude dobré, když budete znát princip a zákonitosti tvoření tzv. hmotných, vně projevených projevů existencí. Proto si nejdříve přečtete, z čeho a jakým způsobem je tvořen tento vesmír, abyste si dovedli snáze představit to, co je v této níže uvedené tvořivé meditaci uvedeno. Úzce související článek s názvem: "Z čeho a jakým způsobem jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí, aneb jak si stvořit překrásný svět, ve kterém je pro všechny zúčastněné radost pobývat a žít" je uveden ZDE.


Metatronova kostka v sobě obsahuje veškerou tzv. posvátnou geometrii, ve které je obsaženo naprosto vše, co je potřeba k vytvoření 7mi platónských těles (viz obrázek uvedený níže), pomocí kterých jsou stvořeny veškeré tzv. hmotné projevy existencí a to od atomu a krystalických mřížek (u tzv. neživých věcí) nebo buněk (u tzv. živých bytostí), přes planety, slunce, galaxie, galaktické soustavy, až po celý tento vesmír. Píši záměrně tento vesmír, neboť jiné vesmíry mohou fungovat na jiném principu, než na jakém to funguje zde. Úzce související článek s názvem: "Zaktivujte si svou osobní Merkabu, nebo-li tvořivý dvou-plamen a stanete se tím opět zcela svobodnými bytostmi" je Uveden ZDE.
Vše v existenci (a to ať v hmotném, či nehmotném projevu existence) je ale stvořeno z energie vědomí, nebo-li živého tvořivého světla, které pomocí této posvátné geometrie krystalizuje do pevného hmotného projevu existence a to buď do světů, které jsou založené na bázi uhlíku (který má 6 neutronů, 6 protonů a 6 elektronů), což jsou světy duality (sahající až do nejvyšší čtvrté dimenze), nebo to jsou světelné světy, které jsou v projevu zkrystalizovaného světla, což jsou světy od páté dimenze výše (které jsou v 5.D sice stále ještě hmotné, ale jsou již něco jako tekuté krystaly krystalizující do hmotného projevu existence) až po světy dimenze sedmé, což jsou téměř již jen světelné světy geometrických obrazců. To znamená, že naprosto vše (kromě toho, co bylo stvořeno technicky či syntericky) je živé, neboť naprosto vše, tedy i např. kámen (první dimenze), rostliny (druhá dimenze) a živočichové, včetně člověka (třetí dimenze) je stvořeno z vědomí, nebo-li z živého tvořivého světla. Úzce související článek s názvem: "Jakým způsobem jsou v tomto vesmíru pomocí černých/bílých děr (v jejíchž jádru je aktivní osobní Merkaba) tvořeny všechny jednotlivé světy a jejich reality" je uveden ZDE.


Obrázek uvedený níže znázorňuje hologram, na kterém se zobrazuje vnější projev bytosti a to ať už se jedná o bytost která je v projevu např. atomu, buňky, člověka, planety, slunce, galaxie, galaktické soustavy, nebo celého vesmíru. Samozřejmě že čím větší projev existence, tím je větší hologram a naopak, čím menší je projev existence, tím je
 hologram menší. Zmenšeniny hologramů jsou vždy v poměru tzv. zlatého řezu. Vyzařování a rotace Jin/Jang šroubovic (těch modrých bodů) je ale znázorněna špatně, neboť v každém jádru hologramu je aktivní Merkaba, která svou aktivitou vytváří černou/bílou díru, ze které vyzařuje energie která vychází z hologramu ven přes póly, přičemž u ní dochází k postupnému stále většímu zakřivení (dle zákonitosti Fibernaciho číselné postoupnosti) a rovníkem se tato z jádra vyzářená energie, čili spirály hmoty Jin a slipály antihmoty Jang (točící se jedna vůči druhé v protisměru), opět vrací nazpět do černé/bílé díry která je v jádru každého hologramu. 


V tomto vesmíru je vše založeno na 6ti dimenzích v projevu hmoty, čili ČÁSTIC polarizované na Jin - ženský princip a 6ti dimenzí v projevu antihmoty, čili FREKVENCÍ světla polarizovaných na Jang - mužský princip a sedmé dimenze (což je centrální slunce celého tohoto multi-vesmíru), ve které se všech 13 úrovní vědomí a existencí (6+6+1) spojuje do jednoho kolektivního vědomí (tvořícího centrální slunce tohoto multivesmíru), které v sobě obsahuje všech 13 úrovní vědomí, čili i všechny plány tvoření naprosto všeho, co v tomto multi-vesmíru existuje. Osmá dimenze je pak již čisté beztvaré vědomí, ze kterého jsou pomocí vůle - Jang a přání (záměru) - Jin tvořeny celé vesmíry, které při dostatečném množství vůle a přání vytvoří velký třesk, čímž se vnitřní, vně neprojevený svět, např. celý vesmír promítne do vnějšího projevu existence. Úzce související článek s názvem: "Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie" je uveden ZDE.


Levá strana na obrázku představuje galaxie v projevu Jin - ženský princip, pravá strana obrázku představuje galaxie v projevu Jang - mužský princip a středová osa představuje 7 dimenzí tohoto vesmíru, přičemž člověk se může prozatím pohybovat jen na prvních spodních čtyčech úrovních existencí, neboť je díky vnitřní nerovnováze mezi ženským a mužským principem odpojen od spirituální podstaty. Jakmile ale kterákoliv bytost v sobě vyváží mužský a ženský princip a uvede je do rovnováhy, tak se bude moci opět volně pohybovat ve světech jednoty a harmonie, čili ve světech od 5.D a výše. Jakmile však začne vše vnímat a tvořit ze svého osobního středu, čili ze svého osobního duchovního srdce, nebo-li ze svého osobního nulového bodu, tak se stane nejen vědomým tvůrcem svého světa a jeho realit, ale i bytostí nezávislou na hmotě čase a prostoru, která se může odhmotňovat, teleportovat a někde jinde opět zhmotńovat a to třeba i do několika projevů existencí současně, neboť pokud je bytost napojena na svůj osobní nulový bod (což je vstup do hperprostoru spojující vše se vším do jednoho tady a teď), tak má přístup k plánům tvoření všeho, co kde existuje. Úzce související článek s názvem: "Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí" je uveden ZDE.
Současný člověk byl
 záměrně přeladěn na nesprávnou frekvenci pomocí Gregoriánského kalendáře, který je založen na 12ti hodinách,  60 min., 60 sec. To lidskou populaci udržuje v dualitě a disharmonii, neboť tím jsme odpojeni od své spirituální podstaty, neboli pátého elementu, který nás spojuje s naším multidimenzionálním projevem existence. Správně máme být napojeni i na frekvence 13, 20, 33, čili i na frekvence 12ti stěnu a 20ti stěnu, neboť to nás propojuje s naším multidimenzionálním projevem existence, přes který se můžeme volně pohybovat po středové ose svého multidimenzionálního já, čili klidně i po všech13ti úrovních vědomí a existencí celého tohoto vesmíru. Pokud jsme ukotveni ve svém středu, čili ve svém osobním nulovém bodu, tak si můžeme zařít tvořit dle svých představ svůj vlastní osobní svět a jeho reality. Úzce související video s názvem: "meditacion del cosmonauta noosferico. avi" je uvedeno ZDE. Budete-li pozorně sledovat toto video, tak vám hodně napoví o tom, co je to tzv. hmota a jakým způsobem je tvořena.
Hologram spirituální podstaty, nebo-li pátého elementu je tvořen z 12ti pětistěnů (tvořících dvanáctistěn, nebo-li tzv. dodecahedron) a jednoho nulového bodukterý je v jedo středu. (12+1=13) Hologram elementu vody, což je tekutý stav existence (tedy např. i tekutých krystalů světla, z kterých jsou tvořeny světy 5.D) je založen na 20ti stěnu, tvořícího dvacetistěn, nebo-li tzv. tetrahedron. Takže chceme-li se napojit na vědomí jednoty celého tohoto vesmíru, tak je třeba se naladit na frekvence geometrie 12ti stěnu a na jeho střed, čili na jeho nulový bod (12+1 = 13), který máte ve svém osobním duchovním srdci a na frekvence geometrie dvacetistěnu (který je uvnitř dvanáctistěnu se kterým má společný střed), jejichž součet tvoří 33. (12+1 = 13 + 20 = 33) Přes frekvence které vznikají z těchto dvou posvátných geometrií, které jsou jedna vůči druhé párové a lze jednu v druhé
 v poměru zlatého řezu do nekonečna zvětšovat, či naopak zmenšovat (viz video s názvem: The Platonic Solids 2) se lze volně pohybovat po celém fraktálu tvořícím ten svět, na který jste svým osobním vědomím a svými frekvencemi naladěni. Úzce související videa s názvem: "The Platonic Solids (Part 1 & 2), která jsou uvedena ZDE a ZDE. Není třeba rozumět, stačí jen vidět, co jsou to platonská tělasa a jakým způsobem jsou navzájem provázána. (Nejdůležitější je to, co je uvedeno v druhé polovině druhého videa.) Další úzce související video s názvem: "dvojčata platonských těles / Duals of Platonic Solids" je uvedeno ZDE.


12ti stěn, neboli dodecahedron (čili část posvátné geometrie tvořící pátý
 element, nebo-li elementSpirituální podstaty) má 12 stěn a 20 rohů (vortexů) a 20ti stěn, nebo-li tetrahedron (čili část posvátné geometrie tvořící element vody) má 20 stěn a 12 rohů (vortexů). To znamená, že tyto dva elementy jsou párové, přičemž jeden jde v druhém v poměru zlatého řezu do nekonečna buď zmenšovat, nebo naopak zvětšovat. Šestistěn, nebo-li krychle (čili část posvátné geometrie tvořící element Země) má 6 stěn a 8 rohů (vortexů) a osmistěn, nebo-li duchovní srdce (čili část posvátné geometrie tvořící element Vzduchu) má 8 stěn a 6 rohů (vortexů), což znamená, že tyto dva elementy jsou též párové, přičemž jeden jde v druhém v poměru zlatého řezu taktéž do nekonečna buď zmenšovat, nebo naopak zvětšovat. Na tomto principu jsou tvořeny jednotlivé fraktálí hologramy, z nichž jsou tvořeny větší celky, jako např. atom, buňka, člověk, planeta, slunce, galaxie, galaktická soustava, vesmír, či celý kosmos. Úzce související video s názvem: "We are living in a Fractal HOLOGRAM!" je uvedeno ZDE.
Takže k propojení se svým multidimenzionálním Já mentálně (v duchu) zadejte
 záměr vědomí tohoto vesmíru, svému vyššímu já a mistru Meratronovi svůj ve kterém budete specifikovat, že si přejete se spojit nejen se svými vyššími Já, ale že si přejete i propojit všech 12 vláken svého DNA (čili všech 12 úrovní vědomí svého já) se svým zdejším já a vaším osobním nulovým bodem, který je přes hyperprostor spojen s centrálním sluncem tohoto multi-vesmíru, čili se stvořitelem tohoto vesmíru, což je vaše nejvyšší Já tohoto vesmíru. Potom požádejte buď mistra Metatrona, který je mistrem v propojování všech 12 urovní existencí tohoto vesmíru s centrálním sluncem tohoto multi-vesmíru (čili s 13tou úrovní vědomí tohoto vesmíru), nebopožádejte nejvyšší Já tohoto vesmíru (čili stvořitele tohoto vesmíru, který je současně i vaším nejvyšším Já v tomto vesmíru), aby vás propojilo se všemi 12ti úrovněmi vědomí tohoto vesmíru a pomohlo vám ve vás obnovit vaše 12ti vláknové DNA, které jsme před genetickou manipulací původě všichni měli. Úzce související článek s názvem: "Jednoduchý návod na to jak se snadno a hladce dostat do 5.D a přitom současně pomoci planetě i ostatním zdejším bytostem, aby u nich došlo k hladkému průběhu transformace do 5.D taktéž" je uveden ZDE.


Pokud si umíte vizualizovat to co si přejete, tak si můžete začít představovat, že jste
 ve svém osobním duchovním srdci (nebo-li ve svém osobním nulovém bodě), čili v osmistěnu (což jsou dvě opačně směrované pyramidy spojené k sobě svými čtvercovými základnami) a že máte kolem sebe dvanáctistěn(reprezentující všech 12 úrovní existencí tohoto vesmíru), které se propojují s vaším duchovním srdcem, čili vaším osobním nulovým bodem, který je přes hyperprostor spojený s centrálním sluncem celého tohoto multi-vesmíru, čili s vaší 13tou úrovní vědomí a existence tohoto versmíru. Úzce související článek s názvem: "Osobní nulový bod, neboli duchovní srdce, je dimenzionální brána do nekonečna, přes kterou se můžete protáhnout kamkoliv si jen přejete a stát se tak opět svobodnými" je uveden ZDE.


Pro vzestup do jednoty a harmonie je potřeba propojit všech 13 čaker a jejich vláken DNA, čili 6 mužských Jang a 6 ženských Jin + 1 společnou - centrální (13tou) úroveň vědomí tohoto vesmíru nazpět do jednoty. Je to nutné z toho důvodu, že transformace tohoto světa do jednoty je o vyvážení mužského principu Jang s ženským principem Jin. Tím dojde nejen k tomu, že tyto dvě opačné polarity spolu již nebudou soupeřit (ale budou se naopak vzájemně podporovat a doplňovat), ale dojde tím i k obnově funkce osobní Merkaby, nebo-li tvořivého dvou-plamene. Úzce související článek s názvem:
 "AA Michael - "PRÁVĚ PROBÍHÁ EVOLUČNÍ PROCES, KTERÝ NEMÁ OBDOBY" je uveden ZDE. Úryvek z tohoto článku je uveden zde:Sedm Paprsků Božího Vědomí pro vaši Zemi, které původně nesly Božský Otisk Věku Ryb, bylo téměř úplně staženo a nyní je na vyšší frekvenci nahrazuje jemnějších dvanáct Paprsků galaktického vědomí, spojených s Věkem Vodnáře. 


Chcete-li pomoci i této planetě Zemi s transformací nazpět do jednoty a harmonie, tak se přesuňte do duchovního srdce, čili do osmistěnu v jádru Země a představujte si, že jste tato planeta, která se dle výše uvedeného návodu propojuje se svými vyšším já taktéž. Pokud chcete pracovat s 13ti krystalickými lebkami, tak si v krystalu jádra planety Země představte centrální, prostřední - 13tou křišťálovou lebku, obsahující vědomí centrálního slunce celého tohoto vesmíru, čili vědomí stvořitele celého tohoto vesmíru. Současně s tím si představujte, že tato úroveň harmonizující, regenerující, ozdravující, omlazující energie vesmírného vše-vědomí se kopíruje jak do planety, tak do naprosto všeho a všech, čili i do bytostí, které se na tuto lebku napojí. Bytosti, které se na tuto lebku napojily, začínají vyzařovat tuto úroveň vědomí do všeho a všech, na co jen pomyslí, co dělají a všude tam, kde jsou. Tu středovou, 13tou lebku v jádru Země propojte světelným vláknem s centrálním sluncem tohoto vesmíru, čili s naší 13tou čakrou. Úzce související články: "
Pravé křišťálové lebky, antény spojující časoprostory s kosmickými energiemi, frekvencemi a inteligencemi." Uvedeno ZDE.  "Jak se stát zářičem harmonizujícího, čili láskyplného světla a pomoci planetě i lidstvu při hladké transformaci nazpět do jednoty a harmonie, čili do páté a vyšších dimenzí." Uvedeno ZDE. "Jak se stát dimenzionální bránou - mostem (spojujícím dualitu s jednotou) a tím pomoci planetě a jejím obyvatelům navrátit se zpět do jednoty a harmonie." Uvedeno ZDE.


Pokud si uvědomujete svou pravou identitu, čili že jste např. bytost v projevu celé galaktické soustavy, nebo ještě větší bytost, tak si představte, že máte tuto planetu ve svém duchovním srdci, ve kterém je nepolarizovaným harmonizujícím světlem regenerována, ozdravována a omlazována. Při takovéto vizualizaci ale tuto planetu nezmenšujte, ale naopak zvětšete sebe a to tak že si představte, že jste obrovská bytost, jejíž atomy jsou tvořeny jednotlivými slunečními soustavami a buňky jsou tvořeny celými galaxiemi. Úzce související článek s názvem: "Vesmírné Perpetum Mobile" je uveden ZDE.


VÝZVA, připojte se k nám dnes od 21:00 do 22:00 k této výše uvedené meditaci, kterou můžete opakovat ve stejnou dobu každý den a udržovat ji ve svém představě i během dne. Úzce související článek: "Pomozte umožnit planetě a všem jejím obyvatelům hladký průběh transformace do 5.D a vytvořit pro všechny zúčastněné krásný svět, ve kterém je opravdová radost pobývat a žít" je uveden ZDE. Další úzce související článek s názvem: "VÝZVA, připojte se ke kolektivní tvořivé vizualizaci, ve které pomáháme naší planetě a jejím obyvatelům do páté, pozitivně polarizované dimenze" je ueden ZDE a článek s názvem: "Jak přijímat a vysílat transmutační, čili harmonizující, regenerující, ozdravující a omlazující světlo centrálního slunce" je uveden ZDE.


*Fenomén sté opice:

Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.

A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!

Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.


Další úzce související články:
* Bashar - Jak se zbavit jakékoliv závislosti. Uvedeno ZDE.
* Jak se vyvázat ze všech disharmonických vazeb, abyste již nemohli být nijak, nikým a ničím ovládáni. Uvedeno ZDE.
* Nalaďte se na správnou frekvenci, čili na frekvenci 432Hz, a připravte se na transformaci. Uvedeno ZDE.
* Jak pomoci sobě, planetě i ostatním bytostem zažehnout osobní Merkabu (nebo-li tvořivý dvou-plamen) a stát se tak opět svobodnou multidimenzionální bytostí, nezávislou na hmotě čase a prostoru" je uvedenZDE.
* Metatron – Monoatomické Kryštalické Tělo. Uvedeno ZDE.
* Co je to pátá dimenze, na jakém principu funguje, jaké nekonečné možnosti poskytuje a proč je podrobně vysvětleno ZDE.
* Co znamená transmutace hmoty do podoby zkrystalizovaného světla a kdy jak a proč k tomu dojde. Uvedeno ZDE.
* Návod jak zharmonizovat a tím od základu zcela přetvořit tento disharmonický svět je uveden ZDE.
* Zaktivujte si svou osobní Merkabu, nebo-li tvořivý dvou-plamen a stanete se tím opět zcela svobodnými bytostmi. Uvedeno ZDE.
* Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality" je uveden ZDE.


Pokud se chcete zcela a nadobro vymanit z tohoto disharmonického matrixu, který vás ovládá a zotročuje, potom je třeba, abyste se propojili přes svůj osobní nulový bod se všemi 13ti (12 + 1) úrovněmi vědomí vašeho osobního multidimenzionálního Já.


Takže pokud se nechcete ocitnout v nějaké další ovládané realitě, což jsou i veškeré světy v projevu 4.D, tak je třeba se napojit na tzv. Kristovu úroveň vědomí, což je úroveň vědomí, jež je obsažena v tzv. Metatronově kostce, která obsahuje veškerou posvátnou geometrii, pomocí které je stvořen celý tento vesmír.


Cesta na svobodu vede přes váš osobní nulový bod, čili přes vaše duchovní srdce, které spojuje a sjednocuje všech 13 čaker (čili všech 13 úrovní vašeho multidimenzionálního Já), do jednoho tady a teď, čili do jednoho nekonečného nyní, odkud se můžete volně a svobodně kdykoliv přemisťovat a to kamkoliv se vám jen zachce.


Jak se propojit se svým multidimenzionálním Já je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce" je uveden ZDE.Další úzce související články:
* Nenechejte se vlákat do 4.D, neboť tato transformace je o vzestupu do 5.D, ve které se tvoří pomocí aktivní osobní Merkaby a ne pomocí nějaké techniky. Uvedeno ZDE.
* Pádné důvody proč se nenechat vlákat do čtvrté dimenze, což jsou světy všemožných technických vymožeností. Uvedeno ZDE.
* Nevěřte všemožným zcestným, zavádějícím a dezorientujícím informacím, neboť ty vás záměrně odvádí od fokusu pozornosti na vzestup do 5.D, tzn. od záměru navrátit se do tzv. Ráje. Uvedeno ZDE.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Duchovní srdce je stvořeno ze světelného osmistěnu, funfujícího jako osobní nulový bod.

V duchovním srdci máme světelný diamant, stvořený z frekvencí nepolarizovaného světla, který je přijímačem kosmické energie, obsahující v sobě kosmické ("Boží") vše-VĚDOMÍ. Je tomu tak z toho důvodu, že osmistěn (nebo-li dvě obráceně směrované pyramidy spojené k sobě navzájem svými čtvercovými základnami), čili jedno z Platonských těles, vytváří tvarový zářič (anténu), která přijímá vnitřní pra-světlo, nebo-li esenci pravého - "nejvyššího" Boha, které v sobě obsahuje nejvyšší vědomí, moc a moudrost celého Univerza.

Toto vnitřní, vně neprojevené pra-světlo lze pomocí osobní vůle - Jang a přání - Jin transformovat, polarizovat a modelovat do hmotných projevů existencí. To znamená, že nejen každá vně projevená bytost, ale i věc, (což jsou individualizované odštěpky tohoto vnitřního pra-světla), tvoří sama sebe, nejen podle plánu tvoření, jež v sobě obsahuje (který byl vytvořen pravým Bohem ve vně neprojevených úrovních existencí), ale i podle osobního přesvědčení (či vloženého programu), které v sobě každá individualizovaná bytost či zdánlivě neživá věc obsahuje. Vše co bylo stvořeno synteticky v sobě takovýto nulový bod (duchovní srdce) samozřejmě neobsahuje a proto takovéto uměle stvořené věci a entity samy sebe nevytváří.

Zkrátka a dobře všichni a všechno, co bylo stvořeno ve vnitřních, vně neprojevených světech, jsou jiskry kosmického vše-vědomí, čili odštěpky vně neprojeveného Boha/Bohyně - JÁ, který/á nemá vůbec žádná omezení. Toto si jednotlivé bytosti (individualizované do nejrůznějších JSEM to či ono) prozatím neuvědomují a proto je jejich individualizované vědomí vyhraněné do nějakého specifického jsem to či ono. Tomu tak u každé bytosti je a bude do té doby, dokud si bytost neuvědomí, že je NEDÍLNOU součástí naprosto všeho, co je. Čili že je nedílnou součástí i vně neprojeveného Boha a jeho neomezených možností, schopností, lásky a moudrosti, které se po zániku duality (čili po obnově funkce osobní Merkaby, nebo-li tvořivého dvoj-plamene) u každé bytosti opět obnoví.

5 Platonských částic (které jsou všechny obsaženy v tzv. Metatronově kostce) tvoří tzv. tajnou světelnou geometrii, ze které jsou tvořeny veškeré hmotné projevy existencí. Úroveň vědomí zvané Kristovo, nebo-li Matatronovo je úroveň vědomí - vědění, které v sobě obsahuje všechny tyto prvky tvořící Platonská tělesa (z nichž krystalizuje do hmotného projevu existence veškerá tzv. hmota) a proto jsou tyto bytosti schopny odhmotňování, teleportace a zhmotňování do nejrůznějších podob, tvarů a projevů existencí a mohou dělat mnohé jiné další tzv. zázraky. Toto, a mnohem více než je tohle, bude po aktivaci osobní Merkaby (nebo-li svého osobního tvořivého dvoj-plamene) schopen dělat naprosto každý.

 

metatronova kostka, obsahující v sobě nejen všech 5 Platonských částic, ale i Merkabu

Co to jsou Platonská tělesa je znázorněno na těchto dvou videích.
Platonic Solids https://www.youtube.com/watch?v=okDpuSK90U4

polyhedra unfolding https://www.youtube.com/watch?v=9KXuaT18Jyw


Šestistěn lze konvertovat na osmistěn a dvanáctistěn lze konvertovat na dvacetistěn. Tímto převrácením projevu existence lze přejít z časo-PROSTORU v projevu třetí dimenze do prostoro ČASU v projevu čtvrté dimenze a naopak. Pouze u dvojitého tvořivého ohně (čili Merkaby která je v dualitě rozštěpena na mužský princip JANG a ženský princip JIN) lze spojením těchto dvou ohnisek do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska vytvořit dvojitou čtyřstěnnou hvězdici (Merkabu) s JEDNÍM společným ohniskem, což tuto tzv. Merkabu sjednocuje a aktivuje, čímž se vše opět navrací nazpět do jednoty a harmonie.
6ti stěn (zem) verzus 8mi stěn (vzduch)                   12ti stěn (spirit) verzus 20ti stěn (voda)

Toto je krásně znárorněné na prvním a třetím videu.
Duals of Platonic Solids
https://www.youtube.com/watch?v=ipCUdBU1wzo
The Platonic Solids (Part 1 & 2)
https://www.youtube.com/watch?v=voUVDAgFtho
https://www.youtube.com/watch?v=BsaOP5NMcCM


aktivní Merkaba, nebo-li tvořivý dvoj-plamen (oheň), s jedním společným ohniskem
Merkaba (cz, subtitles)

https://www.youtube.com/watch?v=WWeInOZdrUM&feature=player_embedded

vzestup - Aktivace DNA a Merkaby / DNA Activation MerKaBa Ascension
https://www.youtube.com/watch?v=MCLcbHnQWP8

Budete-li pozorně sledovat toto video, tak vám to velice mnoho napoví.
https://www.youtube.com/watch?v=RPJKuTE0jF0&NR=1&feature=fvwp
Mnohem více dalších podrobností je uvedeno v článku s názvem: 
"Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", uvedeném ZDE.

Světelná záře diamantového srdce, čili věčný oheň vyzařující z osobního nulového bodu.
Boží láska / Divine Love https://www.youtube.com/watch?v=mB3LVLNlDlg

Vůlí a přáním dochází k štěpení a polarizaci vnitřního nepolarizovaného světla (to znamená spirituální, duchovní esence - podstaty, ve které naprosto vše v existenci existuje - "plave"), přičemž vůle vytváří světelný čtyřstěn, nebo-li tvořivý oheň Jang, v jehož ohnisku je bílá díra, tvořící odstředivé - projekční spirály Jang na nichž se zobrazují antihmotné světy, čili čas. Přání vytváří opačně směrovaný světelný čtyřstěn nebo-li tvořivý oheň Jin, v jehož ohnisku je černá díra, tvořící dostředivé - gravitační spirály Jin na nichž se zobrazují hmotné světy, čili prostor. 

Jakmile dojde k tomu, že se ohnisko tvořivého ohně Jin dostane opět do zákrytu a sjednocení s ohniskem Jang, tak dojde nejen k zániku duality, ale i k zažehnutí osobní Merkaby. Tím se u bytosti s takto aktivovanou Merkabou obnoví multidimenzionální projev její existence, jelikož přes sjednocenou bílou&černou díru do jednoho společného ohniska se bytost může kdykoliv odhmotňovat, teleportovat a na jiném místě či dokonce v jiném čase se může opět zhmotňovat a to do libovolných věcí, bytostí, tvarů či projevů existencí. 

Je tomu tak z toho důvodu, že bytost s aktivní Merkabou se stává především vědomím - energií, čili živým tvořivým světlem, které není závislé na hmotě, čase a prostoru, jako je tomu u všech tzv. na nebe vzatých mistrů/mistryň. Toto živé tvořivé světlo, čili kosmické tvořivé vše-Vědomí (jehož je naprosto vše nedílnou součástí) v sobě obsahuje plány tvoření nejen hmoty a času, ale i veškeré jejich projevy existencí. Tak co, chcete se už navrátit do jednoty a harmonie, nebo nadále trčet v dualitě a jejích disharmoniích? :-)

Mnohem více podrobností o tvořivých ohních Jin&Jang, tvořících společně Merkabu, je uvedeno ZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text)

Propojení a sjednocení s pravou párovou duší - dvojčetem, existujícím v antihmotě.
Víte, kdo je vaše pravá párová duše a pokud ne, tak jakým způsobem ji najít?
https://www.inner-light.ning.com/forum/topics/vite-kdo-je-vase-prava...


Jak přetvářet, vytvářet a harmonizovat svou osobní i kolektivní realitu a události v ní probíhající.
https://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/jak-pretvaret-vytvar...


Ve svém duchovním srdci máme Metatronovu kostku sestrojenou z frekvencí světla zlaté barvy, která ve své "tajné" geometrii obsahuje všech pět Platonských těles. Zobrazení Metatronovy kostky je uvedeno ZDE(po kliknutí je třeba chvíli počkat na to, než se stránka přemístí na požadovaný text) 

Podrobnosti o funkci Metatronovy kostky jsou uvedeny v článku s názvem: "Kuthumi - 4:4 Slavnost Smaragdového paprsku", uvedeném ZDE. V Meratronově kostce je obsažen tedy mimo jiné i osmistěn (viz. obrázek vlevo) s jedním společným Jin/Jang ohniskem tvořivého dvoj-plamene (viz obrázek uvedený vpravo), pomocí kterého jsou naše mentální představy transformovány z vnitřních světů navenek, kde pomocí tohoto osmistěnu krystalizují vně, do tzv. hmotného projevu existence.

Jak se energeticky propojit se svým pravým párovým dvojčetem, a to ať je kdekoliv, je uvedeno v článku s názvem: " Mistr Kuthumi - Energie brány - naše Božské dvojče ", uvedeném ZDE.

Zde je krásně znázorněno jak je z 8mi stěnu (mystické Jin&Jang svatby) tvořena tzv. hmota.
Transmuteo: https://www.youtube.com/watch?v=BRGZp5Rq3tc&feature=youtube_gdata 

Jak se propojit se svým duchovním srdcem je uvedeno v článku s názvem: "Archanděl Gabriel - meditace k probuzení Kosmického Kristova Srdce", který je uveden ZDE.

Proč je nejvyšší čas propojit se se svým diamantovým srdcem je uvedeno ZDE.