JÁ JSEM

23.02.2012 18:14

 

VYSOKÉ DUCHOVNÍ ZÁKONY UČENÍ "JÁ JSEM"

 
Duchovní zákony

„JÁ JSEM“ neznamená zdůraznění našeho ega, naší osobnosti, ale znamená toto:

Vyslovím-li slovo „JÁ“, pak jsem od této chvíle dal do pohybu Boží sílu, Boží moudrost, Boží inteligenci, Boží lásku, která je nyní připravena a očekává vyslovení toho, co chceme. Je to nejúčinnější způsob, jak se dovolat pomoci Boha - modlitby, prosby, žádosti, přání, ba dokonce povelu, začneme-li slůvky „JÁ JSEM“.

Je však třeba naše přání vyslovovat s patřičným respektem před nejvyšší autoritou Boha, s patřičnou láskou, pokorou, vroucností či niterností, s něhou a s procítěním našeho přání.

Musíme ale zároveň vyslovovat to, co chceme s patřičnou důvěrou, pevnou a neotřesitelnou vírou a jistotou v to, že nám bude vyhověno. Jakékoliv pochyby, nevíra, nedůvěra a nejistota vůči tomuto vysokému duchovnímu učení jsou jedem realizace těchto vět.

Slova „Já Jsem“ jsou nejsilnější tvůrčí slova života, slova jenž nás spojují s energií nejvyšších sil Stvoření – nejvyššího kosmického vědomí. Pokud člověk pochopí význam těchto dvou slov, pozná sílu svého nitra, jehož činnost se rovná zázrakům. Pozná, že naše mysl má mnohem více síly a možností než běžně používané vědomí. Nalézt tuto sílu v sobě a vědomě ji ze svého nitra vést na povrch, znamená vědomé ovládání energií neboli mistrovství nad substancí každé úrovně, ve kterém naše vědomí právě přetrvává.

Slovy „Já Jsem“ oslovujeme své nejvyšší vědomí, tím působíme z úrovně nejvyšších sil, které jsou připraveny uvést v činnost neomezené tvůrčí síly. Ke svému nejvyššímu vědomí nemusíme promlouvat nahlas. Naše nejvyšší vědomí – JÁ JSEM reaguje na vyslovená nebo myšlená slova stejně a okamžitě uvádí do pohybu síly, jejichž účinky jsou vždy takové, jaký mají následující slova význam. Naplňují to, o co jsme si řekli.

Vědomá komunikace s Já Jsem a vědomě užívat tyto síly, znamená za určitým záměrem oslovit naše nejvyšší vědomí - Já Jsem a pak vyslovit patřičná slova vystihující situace, kterou chceme řešit nebo uskutečnit. Tímto se vědomě obracíme na naše nejvyšší vědomí, které okamžitě uvádí do pohybu tvůrčí síly naplňující naše žádosti a prosby. Pro většinu lidí představuje pozvednout své vědomí k nejvyššímu kosmickému vědomí – Absolutnu, cosi těžkého a pro ně samotné nemožného. Přesto se s nejvyššími silami může kontaktovat každý člověk, tyto síly může každý kdykoliv vědomě užívat. Veškeré tajemství spočívá v tom, že naše ryze duchovní mysl JÁ JSEM vnímá slova „JÁ JSEM“ jako oslovení, jako své jméno.

Slova „JÁ JSEM“ v žádném případě neznamenají zdůraznění našeho ega. Jsou vyjádřením individuální existence, kterou každý národ vyslovuje svým jazykem. Vyjádření v jakémkoliv jazyce je vždy překladem z hebrejštiny- jednotného jména nejvyšší inteligence EHJEH.

Užívat sílu JÁ JSEM je právo člověka, vědomě však už po staletí jen málo lidí oslovuje své nejvyšší vědomí JÁ JSEM. Přesto každý z nás tuto sílu používá denně nesčíslně-krát nevědomě - JÁ JSEM osloví a následujícími slovy přednáší své nahodilé prosby nebo přání.

Učení „JÁ JSEM“

Je-li toto vysoké duchovní učení o „JÁ JSEM“ pochopeno a žijeme-li podle něj, změní náš život v nejpozitivnějším smyslu. Náš život je pak prodchnut vysokou spiritualitou, štěstím, radostí ze života a pochopením jeho smyslu. Toto učení je velmi rychlou cestou ke zvýšení našeho vědomí, k sebepoznání a sebeovládání a je studnou hluboké moudrosti.

Ačkoliv toto učení a nejvyšší zákony v něm obsažené jsou prastaré, je přesto vysoce aktuální, živé a souvisí s naším konáním na této zemi. Poučuje nás o možnostech jeho velmi praktického použití v našem současném lidském světě. Vede nás k pomoci bližnímu a dává nám do rukou ty nejúčinnější prostředky. Jsou to naše myšlenky, které jsou v našem konání tím nejmocnějším a nejdokonalejším nástrojem. Jimi lze docílit a uskutečnit vše dle naší svobodné vůle, naší kreativity a mravní odpovědnosti. Naše směrované a cílené myšlenky mohou odstranit jakýkoliv náš zdravotní problém, ale právě tak jsou i hlavní příčinou našich nemocí, protože:

„Každá myšlenka mění atomovou strukturu buňky (z knihy „Odhalená tajemství“ od G.R.Kinga)

Zneužití tohoto učení o „JÁ JSEM“, způsobené neovládáním se nebo dokonce cíleným užitím pro egoistické a komerční zájmy, pro ovládání lidí a tím pro omezení jejich osobní svobody, která je nejvyšším statkem člověka, uvede do činnosti zákon odplaty, jemuž nemůže nikdo uniknout.

Toto učení, obsahující absolutní neměnné pravdy, platné po věky věků, jsem přinesl do České republiky v roce 1993 jako jeden z prvních. Jeho užitím lze docílit v běžném životě tzv. zázraků pro blaho lidstva, neboť obsahuje pravdy, které byly zprostředkovány autorizovanými posly - panem Ballardem (G.R. King) a paní Geraldine Innocente - určenými pro bezchybné přejímání moudrostí nanebevzatých mistrů. Z důvodu ochrany zachování čistoty tohoto učení byla ustanovena společnost „Ascended Master Teaching Foundation“, která má na starosti kontrolu vydávaných spisů , jejíž sídlo je v USA a pobočky jsou po celém světě, Evropu nevyjímaje. Je zřejmé, že lidské konání je plné omylů - tudíž knihy a publikace vydávané tzv. samozvanými médii musí nutně pozbývat zčásti své pravdivé účinnosti.

Vysoké duchovní zákony - učení o „JÁ JSEM“ můžeme nazvat „Boží Alchymií“ či „Boží Magií“ a lze ho uplatnit jen s hlubokou vírou.

Vědomé užívání JÁ JSEM

Abychom docílili okamžitého spojení s Já Jsem, je vhodné, aby naše záda, týl i hlava byly vjedné kolmé rovině, tím jsou i průchodné meridiány kolem páteře. K navázání vědomého kontaktu třikrát zopakujeme slova „JÁ JSEM“. Při posledním třetím vyslovení ucítíme ve spáncích (event. voblasti uprostřed čela ) a v oblasti duchovního srdce (uprostřed hrudi – vmístech, kde se nachází brzlík) jemný, láskyplný pocit – tímto oslovením voláme vlastně naše Nejvyšší Vědomí – Já Jsem, jenž je částí Nejvyššího Kosmického Vědomí. Můžeme si u toho vizualizovat světlo v oblasti našeho duchovního srdce (uprostřed hrudi) a našeho duchovního vědomí (uprostřed čela).Nyní můžeme pronést svoji prosbu nebo přání, které také alespoň třikrát opakujeme.

Příklady vět s „JÁ JSEM“

* Já Jsem Přítomnost – vyřknu-li tuto větu, pak předávám od tohoto okamžiku žezlo vlády nad svým světem, životem, rodinnými záležitostmi, pracovními poměry – Nejvyšší Inteligenci – a ta nás vede životem v nejpozitivnějším slova smyslu. Poměry a záležitosti, situace, okolnosti ve kterých jsme dříve těžko nacházeli řešení, se nyní řeší jakoby samy. Co šlo dříve z tuha, jde náhle hladce. Získáváme nové přátele, nepřátelé mizí z našeho života nebo se mění v přátele. Ovlivňuji naším vyzařováním naše široké okolí, aniž bychom ovlivnili jejich svobodnou vůli.

* Modlitba na celý den: „JÁ JSEM ta nařizující, řídící Přítomnost, která dnes dává vše přede mnou do pohybu a já velím pro všechno mé konání dokonalý mír, harmonii a (všechny vlastnosti, které by mi mohly být užitečné toho dne)

* Zákon odpuštění: „JÁ JSEM zákon odpuštění a ten mocný stravující plamen, který nyní stráví všechny mé minulé a dnešní omyly, jejich příčiny, záznam, paměť i následky, vše nechtěně ale i chtěně a nedokonale stvořené, za co je zodpovědné mé vnější já a já prosím vroucně o odpuštění zejména těch mých chyb, které vedly k (určitému zdravotnímu problému, životní situaci….).A já prosím,aby mi byla dána moudrost i síla, abych tyto chyby více neopakoval“. Tímto uvolníme karmické zatížení transformujícím fialovým zářením… Při vyslovování těchto slov můžeme ucítit v různých částech těla bolestivé napětí, které nám dává najevo, kde se náš prohřešek usadil a že jsme k odstranění našich potíží použili správná slova.

* Sebeovládání: „Já Jsem“ dokonalý klid a harmonie mého těla a mysli

* Nabytí /získání/ energie: „JÁ JSEM“ ta mocná elektronová energie, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé mysli a těla nyní a neustále.

* Pohoda v bytě, škole, na pracovišti: „JÁ JSEM“ ta dobývající Přítomnost, která velí dokonalý klid, mír, spolupráci, klid … v tomto bytě, třídě, na tomto pracovišti

* Věta na řízení auta: Bůh řídí tento vůz (tímto přirozeně zabráníte každé srážce)

* Jídlo: „Já JSEM“ ta Přítomnost, která naplní toto jídlo a pití životodárnou esencí, kterou do sebe pojmu a která obnoví mé tělo k dokonalému zdraví (kráse, vyrovnanosti, mládí…)

* Ochrana kyvadla: „JÁ JSEM“ ta Přítomnost, která vede a velí tomuto kyvadlu v mé pravé (či levé) ruce, aby ukázalo vždy čistou pravdu a ochrání ho před nedokonalým konáním lidských bytostí, zbloudilých duší či všech astrálních bytostí.

* Krása: tímto způsobem dokážete vašim myšlením a cítěním přestavět hmotu vašeho těla do vybrané krásy, vaše oči, zuby, vlasy, pleť – plné zářivého svitu.. Hledíte-li do zrcadla, řekněte k vašemu obrazu: „Skrze inteligenci a krásu v každé buňce, z nichž jsi stavěn, ty poslechneš můj povel a staneš se každým způsobem zářivě krásným – v myšlence, slově, cítění a formě. „Já Jsem“ ten oheň a krása těchto očí a já vnáším tu zářivou energii do všeho, nač pohlédnu“

* Návštěvy: „JÁ JSEM“ to záření čisté lásky Boží, které obklopuje tyto lidi a tímto rouchem je obejme, když přicházejí a když odcházejí

* Hubnutí: „JÁ JSEM“ ta Přítomnost, která upraví mou chuť k jídlu na dokonalou pro mě míru, která mi zaručí dokonale štíhlou postavu a dokonalé zdraví 

Afirmace (utvrzení sebe sama) pro pozitivní myšlení

Afirmace Karmy není jen záležitost, která může stanovit pravidla a průběh vašeho života. Jak přemýšlíte, ovlivňujete způsoby svého cítění. Naše vlastní pravidla myšlení mají vliv na zdraví našeho těla, mysli i ducha. Vy sami vytváříte podklad pro znepokojení a onemocnění ve vašem těle tím, jakým způsobem myslíte, cítíte a přistupujete ke každé situaci ve vašem životě. Každá emocionální myšlenka je skutečná zásadní „příčina vaší nemoci nebo emocionální situace“ ve vašem životě. Dovolujete těmto myšlenkovým pravidlům spočinout ve vašem podvědomí, dovolujete jim, aby určovali výběr a volbu v našem životě, jenž leckdy mohou být škodlivé z hlediska osobního růstu a osvícení. Jedním ze způsobů, jak přivodit změny ve vašem životě, je cesta soustředění se na nahrazení negativních myšlenek myšlenkami pozitivními prostřednictvím afirmací.

Afirmace jsou cestou přeprogramování podvědomí, abyste mysleli pozitivně a samovolně reagovali více pozitivním způsobem, když se ve vašem životě přihodí vyhrocená situace. Čtěte afirmace, které rozvíjejí ducha, které vám dávají možnost změnit vaše negativní pravidla myšlenek. Máte možnost seznámit se s tím, z čeho se afirmace skládá, jak lze stvořit vlastní afirmaci a jak využít afirmace v každodenním životě.

Vztek - Vždy, když se cítíte ovlivněni pocitem vzteku, reagujete se vztekem i na vzniklou danou situaci: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já žiji v míru a harmonii se sebou samým a se světem. Já Jsem v bezpečí jsem, bezstarostný a přistupuji ke každému dni s radostí a soucítěním. A tak se staň!

Úzkost - nedůvěřujete toku a průběhu života: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já důvěřuji průběhu života a všemu, co se děje. Já miluji a uznávám své Já. Cítím se v bezpečí. A tak se staň!

Řízení chování druhých - provázené napětím, zkoušíte řídit všechno: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já Jsem v bezpečí a respektuji právo ostatních, aby byli těmi, Kdo a Čím jsou. Já se stavím tváří v tvář každému dni s láskou a soucitem. A tak se staň!

Kritizování - pocit, že vy sami nejste milováni a že jste kritizováni. Zadržujete velký vztek a zášť: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já Jsem vtělení Božího tvoření. Já miluji a uznávám sám sebe a pohlížím na ostatní s láskou a soucítěním. A tak se staň!

Pocit porážky - neustále se cítíte poražení, neúspěšní nebo máte pocit selhání: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já Jsem právě teď objevil, jak podivuhodný a úspěšný Já Jsem. Přistupuji ke každému dni jako vítěz s láskou a radostí. A tak se staň!

Poraženectví - Pocit bezvýznamnosti, nic z toho, o co se pokusím, nebude fungovat, nic nemá cenu: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já volím život v radosti, právě tady a teď. Přistupuji ke každému dni naplněn energií a radosti. A tak se staň!

Nesympatie k sobě samému - Nepřijetí sebe sama nebo chybějící pocit náklonnosti k sobě samému: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já Jsem Boží vyjádření života. Já miluji to, kdo jsem a co jsem v tomto čase mého života. A tak se staň!

Strach - život ve strachu, obavách. Potřeba ochrany, neustálé posuzování sebe sama: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já Jsem fyzické ztělesnění Božího tvoření, Já Jsem v bezpečí, chráněn a přistupuji ke každému dni s radostí a láskou. A tak se staň!

Vyhoření chuti k životu - pocit nedůvěry k běhu života: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já důvěřuji průběhu života a sledu života. Já zůstávám v míru. Já Jsem v bezpečí a chráněn. A tak se staň!

Finanční nedostatek - strach z nedostatku peněz, nedostatek hmotného zabezpečení: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem. Vše, co potřebuji, je mi vždy dosažitelné. Já Jsem v bezpečí. Vkládám svou víru do rukou Posvátného Ducha. A tak se staň!

Pocit viny - neustálý pocit viny v minulosti, který zadržuje hluboké výčitky svědomí: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem. S láskou odpouštím sám sobě. Já Jsem již osvobozen od minulosti. Já se raduji z přicházejícího dne a žiji svobodně a s radostí. A tak se staň!

Nenávist, zášť - nenávist k sobě samému nebo zošklivení sebe sama: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem. Je bezpečné být sám sebou. Já volím milovat sám sebe a těšit se ze sebe samotného. Já se věnuji sám sobě a velebím sám sebe se soucitem a úctou. A tak se staň!

Beznaděj - neustálý pocit beznaděje nebo bezmoci: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem. Existuje vždy nová a lepší cesta vývoje vpřed. Já jsem pevný a silný, naplněn nadějí a radostí během každého dne. A tak se staň!

Nepoddajnost - Setrvávání v nepoddajnosti k životu a v pocitu viny: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já se přizpůsobuji a respektuji právo ostatních, aby byli těmi, Kdo jsou. Jsem v bezpečí a raduji se ze života. A tak se staň!

Nejistota - Pocit nejistoty, strachu, potřeba osobní ochrany: 
Já jsem, protože Já Jsem v Jednotě s Bohem, Já miluji a uznávám sebe samého jako stvoření Božího Ducha. Já Jsem v bezpečí, jsem chráněn a naplněn důvěrou v to, Kdo a Čím Já Jsem. A tak se staň!

Nedostatek důvěry a sebejistoty: 
Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Já Jsem dokonalé stvoření Božího Ducha. Já miluji a uznávám sám sebe, prožívám každý okamžik s důvěrou a radostí. A tak se staň!

Nedostatek emocionální podpory - pocit nelásky a neuznání: 
Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Život mě podporuje a miluje mě. Uznávám a miluji sám sebe se soucitem a úctou. A tak se staň!

Osamělost / Nedostatek lásky - Touha být milován a touha uplatnit se: 
Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Jsem otevřený lásce v mém životě a přijímám ji. Já miluji a uznávám sám sebe. A tak se staň!

Nedostatek sebeúcty - Necítíte se dost dobří: 
Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Já Jsem fyzické ztělesnění Božího tvoření. Uznávám sám sebe a přistupuji ke každému dni s radostí a láskou. A tak se staň!

Upřednostňování druhých před sebou samým. Kvůli mateřství, nadměrné ochraně druhých, pocit,že musíte nést utrpení druhých: 
Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Dávám a přijímám v dokonalé rovnováze. Pečuji o sebe a zároveň ponechávám ostatním možnost, aby byli těmi, kdo jsou.

Vliv působení minulosti - pozůstatky emocionálních problémů, ať už neřešených nebo řešených: 
Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Já uvolňuji minulost s láskou a soucitem. Jsem v bezpečí, míru a přistupuji k budoucnosti s radostí. A tak se staň!

Vzbouření se - vzpoura proti autoritě: 
Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. V mém světě Jsem Já svou vlastní řídící autoritou, která uznává pouze mě, v mé vlastní mysli. Já přistupuji ke každému dni s radostí a soucitem. A tak se staň!

Rozptýlené myšlení - chybí pocit soustředění a rovnováhy: 
Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Já přijímám Boží dokonalost v mém životě. Soustřeďuji se v bezpečí a ochraně. A tak se staň!

Oddělení - Pocit oddělenosti od okolního světa. Odmítání své vlastní síly: 
Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Svět je bezpečný a přátelský. Jsem v bezpečí a v míru součástí života. A tak se staň!

Brždění / Omezení - pocit přilepení nebo pocit někoho, kdo je vždy na vašich zádech: 
Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Uvolňuji minulost a jsem svobodný,abych směřoval dopředu s láskou. Uznávám sám sebe a podporuji sám sebe. Jsem silný a pevný. A tak se staň!

Obětování se - pocit viny, cítění neustálého sebeobětování: 
Já Jsem, protože jsem v Jednotě s Bohem. Uvolňuji minulost a jsem svobodný, abych směřoval dopředu s láskou. Uznávám sám sebe a podporuji sebe. Jsem silný a pevný. A tak se staň!