Atlantida a současnost

31.08.2012 12:00

 

 
Atlantida a současnost
Příčina pádu Atlantidy byla spirituálního podkladu. Destrukci Atlantidy způsobilo to, že lidé neměli jinou volbu, než se chovat dobře, a duše některých lidí volaly po širších možnostech volby. Duše lidí žijících pod vládou Atlantidy potřebovaly svobodu rozhodování. Lidé žili v míru a prosperitě, ale hodně lidí se dobře chovalo, protože všichni občané měli přehled o aktivitách jiných. Nebylo tu možné spáchat zločin, protože by se na něj hned přišlo. A proto vědomí, že by se na daný zločin vždy přišlo, se lidé neobtěžovali něco spáchat.
 
V době Atlantidy byli někteří lidé natolik vyvinutí, že to byla jejich volba chovat se dobře. Jiní se ale na úrovni duši cítili omezováni. Dále všichni věděli, že nadejde období velké příležitosti udělat velký skok ve spirituální evoluci, a některé duše věděly, že tento skok nebudou moci udělat, pokud nedostanou šanci se dostatečně vyvinout. Většina Atlanťanů byla dostatečně vyvinutá, a proto necítili tuto naléhavou spirituální potřebu, což bylo slepé místo atlantských vládců - neviděli, jak jejich dokonale spravovaná vláda mohla brzdit spirituální vývoj některých jedinců. Na území Atlantidy narazila velká kometa, která kompletně zničila toto území.
 
Po pádu Atlantidy se duše měly možnost inkarnovat a vyzkoušet si divokou a destruktivní stránku života. Lidé drancovali, rabovali, mučili, manipulovali, ovládali a zneužívali své síly a schopností a prozkoumávali svou stinnou stránku. Tito lidé postrádali v Atlantidě možnost se špatně chovat, a proto si to mohli v dalších životech nesčetněkrát vyzkoušet. Moudří lidé si po životech strávených využíváním druhých vyzkoušeli životy, kde si vybrali zažít pomáhání ostatním (druhou stranu), aby porozuměli následkům svých činů z více úhlů pohledu. Někteří lidé se z toho nepoučili vůbec.
 
Další lidé zjistili, že pokud nechají se sebou špatně zacházet nebo špatně zacházejí s jinými, nepřinese jim to dobré pocity ani tím nerozšíří lásku ve vesmíru. K pádu Atlantidy došlo proto, aby všechny duše dostaly šanci se vyvinout jako spirituální bytosti, a tak byly připraveny se posunout na další úroveň spirituální svobody. Země nyní prochází energetickou změnou. Máme příležitost se posunout z 3D do 5D. Nemusíme vidět změnu ve fyzickém světě, ale na úrovni myšlenek, volbách, které děláme, a činnostech, po kterých uvidíme jejich výsledky rychleji.
 
Pokud bychom byli v 5D už teď a neměli dobré záměry, naše špatné záměry by zasáhly všechny zúčastněné. Pokud si ještě naplno neuvědomujeme, že jsme plně odpovědní za myšlenky a činy, budeme kolem sebe bušit jako malé děti a způsobíme škodu a nic s tím neuděláme, protože odmítneme převzít odpovědnost za způsobenou škodu. V existující 5D realitě je úroveň osobní odpovědnosti ještě důležitější než ve 3D. Ti, kteří budou připraveni, postoupí, ti, kteří nebudou, půjdou na jinou Zemi. Pád Atlantidy a následné příležitosti pro probuzení duší je součástí posunu Země.
 
Bez naučení se míry sebekontroly a odpovědnosti za naše volby se nemůžeme posunout. Bylo by to jako vzít několik lidí, kteří vědí, jak řídit auto, ale neví, jak řídit bezpečně a s elegancí, a nechat je řídit nerozvážně, což by způsobilo chaos a pohromu. Proto bylo lidem umožněno projít dvanácti tisíciletou fází. Větší část lidstva dnes poprvé ve své historii začíná přemýšlet, opravdu myslet, začíná skutečně používat mysl a vědomě si vybírat a rozhodovat se. Doposud lidstvo jako celek pouze reagovalo. Přemýšlení je pro ně něco naprosto nového.
 
Některé duše už pracují dlouho a učí se lekci lásky, míru, tolerance, sebekontroly, odpovědnosti, zatímco další duše se probudí na poslední chvíli, zanechají za sebou starou cestu a nastoupí na novou cestu. Pokud budou ochotni a budou mít správné úmysly, pak mají to samé právo se posunout na další úroveň jako starší duše.
 
Pozůstatky Atlantidy se ze dna oceánu dostávají na povrch. Atlantské krystaly se aktivují. Máme přístup k vědění a energii dávné Atlantidy, která tímto způsobem nebyla nikdy zničena. Atlantští andělé nám opět pomáhají se spojit se svou vizí života v lásce a jednotě na Zemi. Lidé si vzpomínají na své schopnosti a tím, kým opravdu jsou. Tentokrát se můžeme vědomě dostat do stavu jednoty a lásky na této planetě a žít tak. Může to zůstat jako vize nebo to můžeme zažít. Často lidi Atlantida oslovuje, i když neví proč.
Atlanťané žili ve světě podobnému tomu, který teď chceme vytvořit, svět, v němž jednotlivci věděli, co v nich je, rozuměli velikosti a síle vesmíru a žili s ním v souladu. Mnozí z těch, kdo žili v Atlantidě, se rozhodli znovu narodit do současné doby. Tito lidé mají schopnosti, které ještě skrývají. Někteří mají zájem léčit, někteří se zajímají o vědu a techniku. U jiných se vzhledem k tomu, že jejich země byla zničena, projevuje obrovská touha po harmonii, míru a záchraně Země. Zároveň uvnitř cítí hluboký smutek, že to tenkrát skončilo.
 
V našem podvědomí jsou uloženy vzpomínky na vzdálenou minulost a pro mnoho lidí to znamená zkušenosti z Atlantidy. Atlanťané měli blízko k božským silám a měli rozvinuté vědomí. Byli v jednotě s JÁ JSEM s tím, že měli fyzická, hmotná těla. To jim zpočátku nebránilo v tom, aby svého božského stavu využívali ke zdokonalování duševních schopností i technologií, což se ale později obrátilo proti nim a zničilo je. Budeme-li se řídit příkladem dlouholeté atlantské civilizace a zjednodušíme svůj život, zaměříme se na lásku, soucit a spojení s přírodou a přijmeme pomoc našich nebeských rádců, lidstvo se posune dál.
 
Atlantští andělé nám pomáhají vzpomenout si na naši touhu po planetě plné lásky a jednoty. Všichni, kteří se probouzejí, získají zpět svou moudrost a vhled. Dávná Atlantida je více než moudrost, síla nebo pravda. Je to vize, která tu vždy byla, je a bude, před Atlantidou i po Atlantidě. Život na Zemi v lásce a jednotě.
 
Některé poznatky převzaty z https://www.thelighthouseonline.com/
Zdroj: https://www.atlantskaskola.cz/