Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu.

30.09.2012 10:35

 

Aktivací a harmonizací své srdeční čakry se dostáváme ke zlatému klíči, který odemyká brány umožňující přístup k celému moudrému a všemocnému Univerzu.
 
Moudrost, moc a láska celého Univerza leží v duchovním srdci každé jednotlivé bytosti (čili v nulovém bodě počátku a konce veškerého osobního tvoření), jelikož tam sídlí tzv. Atman, což je pasivní, nic netvořící, pouze pozorující vše-vědomí Absolutna. Tato pra-podstata je v projevu vnitřního pra-světla a jeho konstruktivních nic nepožadujících vše rozdávajících harmonických frekvence zvané Láska. Přes každé jednotlivé srdce (čili přes osobní nulové body věcí a bytostí) je navíc také přístup na nulovou osu času a prostoru veškeré existence v Univerzu (čili do tzv. hyperprostoru) a z této osy, která sjednocuje veškeré nulové body do jednoho společného nulového bodu (čili do jednoho bezčasového a bezprostorového tady a teď), je přes ostatní jednotlivé nulové body (všech jednotlivých věcí a bytostí) přístup nejen do všech jednotlivých úrovní vědomí (dimenzí) a jejich existencí (světů) a jejich informačních databází - knihoven, ale i do centrální knihovny Univerza (čímž je centrální slunce, čili vědomí celého Univerza), obsahující veškerou moudrost všeho co v tomto Univerzu je existuje.
 
 
Z tohoto důvodu a z důvodu nalezení smyslu své osobní existence, je třeba žít pokud možno neustále v tady a teď, čili v přítomném okamžiku, neboť jedině z přítomného okamžiku je přístup k veškeré moudrosti Univerza (která zná nejsnazší, nejlepší a nejoptimálnější řešení naprosto všechno), jelikož přítomný okamžik slučuje moudrost naprosto všech existencí (tedy i všech paralelních Já i jejich pravděpodobných existencí a osudů) do jednoho jediného celku - nyní. Čili chce to především ve svém životě přestat se zabývat tím co již bylo (a s tím souvisejícími disharmonickými emocemi) a nezabývat se ani budoucností, ve smyslu nemít žádné obavy z toho co by se mohlo stát kdyby … a přes své pravé spirituální (čili Boží) vědomí, sídlící v srdci každého jedince, se ukotvit v tady a teď.
 
Vše zdánlivě hmotné je tak jako tak jen pouhý přelud, neboť veškerá tzv. hmota se skládá z pouhých jednotlivých holografických obrázků tvořených vnitřními mentálními představami (měnících se několikrát v každé milisekundě z jednoho projevu existence do dalšího, jiného), které se naprosto vždy zformují do takového projevu a existence, jaké jim určují osobní vnitřní přesvědčení či vložené programy. Též je třeba si uvědomit, že každý jednotlivý obrázek se formuje dle momentálního vnitřního přesvědčení a že pouhou trvalou změnou (přeprogramováním) osobního přesvědčení či programu se okamžitě mění i vně projevená forma či realita. Na tomto principu fungují tzv. okamžité uzdravení a veškeré ostatní tzv. zázraky. Z toho jasně vyplývá, že čemukoliv věříme je vždy jen a jen osobní pravdou každého jednotlivého vědomí (čili jak věci tak bytosti), která pro všechny ostatní neplatí do té doby, dokud jí ostatní také nepřijmou za svou vlastní, osobní pravdu.
 
Je třeba si konečně uvědomit, že jsme jiskry všemocného a moudrého Božího vše-vědomí (které sídlí v srdcích všeho a všech), které je na nekonečné cestě poznávání sama sebe. Na tuto skutečnost většina bytostí (čili jednotlivá vědomí, svými vůlemi a přáními individualizovaná do nejrůznějších specifických JSEM to či ono) v zápalu svých nejrůznějších her na to či ono již zcela zapomněla. Tím došlo k tomu, že se jednotlivé bytosti z tohoto moudrého a všemocného vše-vědomí vyčlenily a vymezili se do pouhých určitých a specifických bytostí (čili do nejrůznějších JSEM to či ono) a jejich omezených možností a schopností, čímž samozřejmě tímto svým osobním vyhraněním ztratily i veškerou jeho/její (Boží) moc a moudrost.
 
Nemyslete si ale, že se Vám podaří navázat PŘÍMÉ spojení s nejvyšší moudrostí AKTIVNÍHO tvořivého vědomí Univerza. Přímé spojení s touto aktivní tvořivou částí vědomí absolutna je pro každou bytost v této pozemské formě ZCELA nemožné, neboť by okamžitě shořela jak papír v blízkosti pece, aktivní, tvořivé vše-vědomím Univerza je totiž centrální slunce, existující v jádru, čili srdci svého osobního vortexu (obsahující v sobě všechny ostatní jednotlivé vortexy celé Univerza), který si svými jednotlivými vůlemi a přáními vytváří a mentálními pochody znovu všemožně přetváří.
 
KAŽDÉ jednotlivé vědomí, individualizované do nějakého specifického JSEM to či ono (ať už ve formě věci, nerostu, rostliny, orgánu, člověka, planety, hvězdy či čehokoliv jiného), si svými osobními vůlemi a přáními (či vloženým vnitřním programem) vytváří také takovýto osobní časoprostorový vortex, čili hologram, který není nic jiného než VNĚJŠÍ elektromagnetické pole osobního individualizovaného vědomí, na kterém si toto uvnitř sídlící osobní vědomí (individualizované do nějakého osobního JSEM to či ono) promítá obrazy svých VNITŘNÍCH mentálních pochodů (u věcí vložený program) což tyto jednotlivé obrazy existující na vně projevené straně vortexu (čili bytosti, jelikož tyto obrazy obsahují část vědomí svého tvůrce) povazují za hmotu, čas a události v něm plynoucí. Takže dokud kterákoliv bytost není propojena se svým dvoj-plamenem, čili s druhou polovinou své duše, tak je pouhým snem svého vyššího já (své celé duše), která ji svými mentálními pochody, z jádra - srdce osobního vortexu, vytváří.
 
Všechny projevy existencí na plášti či kdekoliv jinde než v centru těchto vortexů, to znamená vše co je promítnuté z jádra, čili ze srdce (nulového bodu tvoření) vně, čímž je tvořen jak čas - Jang, tak i prostor - Jin, tedy není a ani nemůže být tvůrcem a pánem své osobní reality a svého osudu, do té doby, dokud se přes své osobní srdce (čili přes svůj osobní nulový bod) nespojí s druhou polovinou svého tvořivého dvoj-plamene. Teprve tímto spojením v sobě bytosti sloučí své hmotné já (ve formě částic - Jin) se svým antihmotným já (ve formě frekvencí - Jang), čímž si ve svém osobním já může obnovit trojitý tvořivý plamen (osobní vědomí + Jin/Jang dvoj-plamen) ve formě Mer-Ka-By a stát se opět čistým vědomím, které není závisná naprosto na žádné lokalitě a ani na žádném projevu nějaké existence, tedy ani na prostoru, čase a událostech v něm probíhajících. Takže, dokud k tomuto propojení obou polarit nedojde a dokud nejsou tyto dvě polarity v rovnovážném souznění, tak bytost není schopna si svou realitu všemožně upravovat, přetvářet či si dokonce vytvářet zela jinou.
 
Bytost která není propojena se druhou polovinou svého dvoj-plamene je pouze schopna se fokusem své pozornosti přesouvat do jiných svých paralelních existencí, které jsou však tvořeny nějakým jiným osobním paralelním já, které tuto schopnost již má díky tomu, že je se svým tvořivým dvoj-plamenem již propojena. Takže pokud se chcete také propojit se svým dvoj-plamenem - čili protipólem a tím se zároveň i napojit na moudrost Univerza, tak toho můžete docílit jedině přes své srdce a jeho harmonické frekvence, jelikož jedině tento osobní nulový bod, každou bytost spojuje nejen se všemi osobními vyššími Já (které sídlí v jednotlivých centrálních sluncích kosmického vědomí), ale i s moudrostí celého Univerza.
 
 
V pra-světle, ze kterého je tvořen hologram Univerza je kodex slušnosti, ohleduplnosti a empatie, který je uložený v láskyplných, čili harmonických a proto konstruktivních frekvencích hologramu vědomí celého Univerza (viz. níže uvedené video), do kterého je přístup přes srdce, čili nulový bod počátku a konce tvoření nějaké existence - nějakého projevu existence ve formě JSEM to či ono.
 
Naprosto vše v existenci je stvořené z hologramu lásky (což jsou zmenšené kopie původního hologramu Univerza), které obsahuje vše-vědomí celého Univerza. Protože ale všechny jednotlivé bytosti mají naprostou svobodu ve svém projevu, proto mnohé z bytostí tvoří místo kosmickým vše-vědomím především výhradně svým egem (alternativním vědomím), které je samozřejmě nedokonalé, a proto je ve svém konání nejen zištné, ale až sobecké.
 
Vše, co je tvořené egem, alternativním já (místo Univerzálním JÁ) v sobě totiž vždy obsahuje nějaké osobní, čili méně či více sobecké požadavky, které tím, že to, co je tvořené egem není určeno, aby sloužilo pro blaho všech zúčastněných, tak proto vše takto tvořené obsahuje určité množství a stupeň disharmonických frekvencí, které jsou ve své podstatě sebe-destruktivní a to v takové míře, která odpovídá míře zištnosti čili egoismu osobních zájmů, které obsahuje.
 
Touto vnitřní disharmonií individualizovaného vědomí a jeho osobních zájmů, dochází k tomu, že je nosný hologram lásky (na kterém se naprosto vše stvořené projevuje) patřičně zdeformovaný a proto podléhá vyzáření, zkáze a následnému postupnému rozkladu. Z toho důvodu je třeba, aby bytosti tvořily pokud možno co nejméně vědomím mysli, egem - alternativním individualizovaným já a co nejvíce vědomím srdce - Bohem uvnitř všeho a všech.
 
Nosný hologram Lásky - The Gaiadon Heart https://www.youtube.com/watch?v=X420jMORYe8&feature=related
 
Jak si propojit své hmotné srdce se svým duchovním srdcem naleznete na:
https://novazeme.ning.com/profiles/blogs/archandel-gabriel-meditace-k a na:
https://novazeme.ning.com/profiles/blogs/archandel-anael-poselstvi-z
Tohoto video Vám velice mnoho napoví a to i v tom případě, že slovům nebudete rozumět.
The Gaiadon Heart https://www.youtube.com/watch?v=X420jMORYe8&feature=related
 
Ladění na vyšší oktávy vědomí. Aum Meditation...This Will Raise Your Tonal....
https://www.youtube.com/watch?v=HajYcSAWr2s&feature=related
Jak se lze opět ztotožnit s netvořivý i tvořivým vše-vědomím Univerza naleznete zde.
Ending Duality for Thought Manifestation
https://www.youtube.com/watch?v=QD1XyrdC97k
The "Sun Moon" Meditation ~ Dattatreya Siva Baba
https://www.youtube.com/watch?v=clyQmHzOLog
 
Frekvence 528Hz aktivují srdeční čakru.
Solfeggio Love Frequency - 528Hz Agnisa Um
https://www.youtube.com/watch?v=cGr1DwkCiUo
Love signal; music & frequency 528 Hz
https://www.youtube.com/watch?v=v2CvZ6MzMX0
frequency 528 ( DNA repair freq )
https://www.youtube.com/watch?v=tgMQOAWeVs0
 
Chcete-li si aktivovat všechny své čakry, tak si představujte v každé své čakře krystal, který může být buď čiré barvy nebo takové barvy, která je odpovídající té které čakře, do které si takovýto Vámi mentálně stvořený krystal vložíte. Potom si představujte, že všechny čakry jsou propojeny světelným vláknem nejen mezi sebou, ale i to, že světelné vlákno dole, z první čakry pokračuje do jádra, čili vědomí - srdce planety Země a že světelné vlákno nahoře, ze sedmé čakry pokračuje přes jádra - srdce centrálních sluncí jednotlivých úrovní vědomí (tj. planetární, naší sluneční soustavy, galaxie, hyper-galaxie) až do jádra - srdce centrálního slunce tohoto vesmíru. ( Hlavně z toho nedělejte žádnou vědu, neboť cokoliv co Vás napadne a máte z toho dobrý pocit, je pro Vás to správné - pravé).
Tímto propojením na vesmírné DNA a jeho informační pole, se veškeré informace tohoto vesmíru stanou součástí Vašeho zdejšího, osobního já a potom již stačí jen fokusem pozornosti svého vědomí se zaměřit na to, co požadujete vědět a okamžitě to víte, neboť tímto propojením se vše stává součástí Vašeho zdejšího osobního vědomí, čili Vašeho současného či momentálního já jsem to či ono.
POZOR ale, ti co byli stvořeni bytostmi pocházejícími z ovládaného matrixu (což je zhruba 85% pozemšťanů), se ze začátku napojují POUZE ne své tvůrce, tj. pouze na úrovně vědomí tzv. padlých andělů a ti jim, z důvodu touhy udržet si v tomto matrixu stále svou moc, samozřejmě předávají všemožně zkreslené informace.
Z toho důvodu je třeba zaměřit svou pozornost až NAD ovládaný matrix, tj. přinejmenším na galaktické CENTRÁLNÍ slunce - srdce (z nichž se polarizací zrodily dvě galaktická dvojčata Arkturus a Andromeda) a požádat vyšší já této úrovně vědomí (nebo přímo tu nejvyšší úroveň tohoto vesmíru), aby Vás vedlo a stalo se Vaším životním průvodcem a rádcem.
Více na: https://novazeme.ning.com/profiles/blogs/napojte-se-na-sloup-svetla
a na: https://novazeme.ning.com/profiles/blogs/jak-a-proc-se-stat-zaricem
a na: https://novazeme.ning.com/profiles/blogs/jak-si-harmonizovat-svou
a na: https://novazeme.ning.com/forum/topics/aktivaci-a-harmonizaci-sve
Chakras https://www.youtube.com/watch?v=-frC2RLF0Ns&NR=1
 
Dodateky:
 
Prvotní stvořitel Univerza je VŠE-vědomí, projevující se jako multidimenzionální Bytost, existující ve všech formách nejrůznějších projevů existencí (sídlící v srdci, čili nulovém bodě všeho a všech), které se skládá z mnoha pater (dimenzí, čili úrovní vědomí všemožných projevů existencí), přičemž aktivní kolektivní vědomí každého jednotlivého patra se vždy projevuje ve formě centrálního slunce. Tyto jednotlivé centrální slunce fungují jako srdce celého svého systému, obsahující souhrn vědomí (tvořící kolektivní vědomí) všeho co ve svém systému obsahují. Přitom každé jednotlivé centrální slunce - srdce svého systému, dodává energii jak do celého svého patra, čili do naprosto všech svých nejrůznějších existencí existující v jeho osobním systému ve formě nejrůznějších bytostí a projevů existencí (které svými vůlemi a přáními vytváří), tak do centrálního slunce, které je o jedno patro, čili úroveň vědomí (stupeň vnitřních frekvencí) níže. Jelikož každé nižší centrální slunce dělá to samé, tak je tím tato duchovní energie distribuována jak do všech pater této multidimenzionální existence, tak do naprosto všeho stvořeného, co svými vůlemi a přáními jednotlivé patra vytváří a uvádí do existence.
Tím, že takto stvořené bytosti v jednotlivých patrech něco dělají, tak při tom mají nějaké specifické osobní emocionální prožitky, čímž ze sebe tuto přijatou kosmickou energii opět vyzařují (ovšem již obohacenou o frekvence svých osobních prožitků), a ta se pak opět vrací zpět do takových pater, centrálních sluncí určitých úrovní kosmického vědomí, se kterými tyto bytostmi vtištěné vnitřními frekvencemi souzní. Tím je zaručena nejen neustálá cirkulace této duchovní energie, ze které je naprosto vše zkonstruované, ale i funkce všech jednotlivých systémů.
Jednotlivými bytostmi vyzářené energie, obsahující specifické frekvence, navíc rozezní vždy takové centrální slunce, s kterým svými frekvencemi souzní, něco jako když specifické frekvence rozezní krystalku. Tím jsou jednotlivé úrovně kolektivních vědomí Univerza (čili centrální slunce tohoto kosmického vše-vědomí) opět reaktivované, čímž s chutí tuto ze svých stvoření přijatou energii opět vyzařují zpět do svého stvoření, aby tím mohly prožívat znova a znova další a další nové prožitky, kterými je tvořena a obohacována jejich zkušenost, tvořící vnitřní inteligenci a moudrost.
Zkrátka a dobře, Univerzum je ve své podstatě takové nekonečné perpetum mobile, ve kterém je nejen jedno závislé na druhém, ale jedno zároveň i vytváří, přetváří, podporuje a i zpětně oživuje to druhé.
Více na www.trefy.cz/vesmirneperpetummobile
 
2012: Introduction to Ascensions
https://www.youtube.com/watch?v=dqLHioTDr-4&feature=related
Galactic Federation Of Light Message For Lightworkers July 2009- Part 1&2
https://www.youtube.com/watch?v=ZEyAoO19wWk&NR=1
https://www.youtube.com/watch?v=N5ClDIGR4qg&feature=related
 
New Wave of awakening
https://www.youtube.com/watch?v=I6f9qyCGpYo
Gateway to the Golden Age
https://www.youtube.com/watch?v=26SDGGXx2x8
Off-World Communication - tuning your radio
https://www.youtube.com/watch?v=7VrKsNMe4Ko
Opening to Channel
https://www.youtube.com/watch?v=T09UOpUfCmE
spinning the fifth dimensional matrix
https://www.youtube.com/watch?v=N6KnqFUQWOQ
Opening the Human Stargate
https://www.youtube.com/watch?v=2VuZ6h2fj8Q&NR=1
Moving to the Core of the Spiral in 2012
https://www.youtube.com/watch?v=F23Er53Lfx8&feature=related
THE CREATION OF LIVING GEOMETRY BY MagentaPixie2012
https://www.youtube.com/watch?v=yLuis7iHvbQ&feature=related
Gathering of souls to Zero Point - GoldRing Media
https://www.youtube.com/watch?v=1nz94evkhBE&feature=related
Anchoring the Fifth Dimension and the Unified Field
https://www.youtube.com/watch?v=O2ZnCsYB0pg&feature=related
The Domino effect and The new light particles.
https://www.youtube.com/watch?v=BuHT4YZdf1g&feature=channel
THE CONSCIOUSNESS OF THE ARCTURIANS BY MagentaPixie2012
https://www.youtube.com/watch?v=rPdwJWT10Eo&feature=related
Living the Dance of Light
https://www.youtube.com/watch?v=Zo_vi8ruG-Q&feature=channel
 
Více podrobností na toto téma naleznete na: https://novazeme.ning.com/profiles/blogs/jak-a-z-ceho-je-tvoreno-cele