TŘETÍ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP VIBRACE

 

8. KAPITOLA
TŘETÍ POSVÁTNÝ PRINCIP:
PRINCIP VIBRACE
HERMES UČIL, že všechno se neustále pohybuje a nic nezůstává v klidu,
už dlouho před tím, než to potvrdily mikroskopy. Právě vibrace vzájemně
odlišují roviny souvztažnosti, o nichž se mluvilo v předchozí kapitole.
VŠECHNO vibruje stálou a stejnoměrně vysokou rychlostí. Nejnižší vibrační
rychlosti se nacházejí ve hmotě. Další roviny souvztažnosti vibrují rychlostí
pohybující se mezi těmito dvěma krajnostmi.
Materiální rovina sestává z vibrujících atomů. Jestliže se nějaký materiální
předmět roztočí (nebo rozvibruje) dostatečně rychle, přestanou jej lidské
smysly vidět či slyšet. Takový předmět opustí materiální rovinu a přesune
se směrem vzhůru na frekvenci mentální a duchovní roviny. Podobně platí,
že můžete zvýšit vibrace předmětů a myšlenek, a posunout je tak
do vyšších rovin existence.
Každá myšlenka, emoce nebo mentální stav vibruje na jiné frekvenci,
podobně jako hudební tóny. Stejně jako můžete podle své vůle zahrát
konkrétní hudební tón, můžete se také rozhodnout, že budete udržovat
specificky vibrující myšlenky, city a mentální stavy.
Každá myšlenka, emoce a touha vibruje a přitahuje zkušenosti
odpovídajících vibrací. Pokud byste rádi přitáhli lepší zkušenosti, musíte
zvýšit své myšlenky a emoce. Princip vibrace vysvětluje, že můžete
polarizovat svou mysl na takový vibrační stupeň, jaký chcete, a tak
dosáhnout dokonalé kontroly nad svými mentálními stavy, náladami
a zkušenostmi.
Část vašich myšlenkových vibrací ovlivňuje mysli druhých lidí, což je jev
zvaný „indukce" či „telepatie". Můžete podle libosti zvýšit vibrace lidí kolem
vás tak, že zvýšíte a budete vyzařovat své pozitivní myšlenky. Můžete
rovněž změnit vibrace hmotných předmětů, abyste je přitáhli do svého
života, opravit rozbité věci nebo oprostit se ode všeho, co nechcete.
Ti, kdo studují a praktikují Princip vibrace, používají vyššího zákona, než
jsou „fyzikální zákony", a tak se zdá, že popírají gravitaci, čas a prostor
a konají zázraky. V Kybalionu se říká: „Ten, kdo rozumí Principu vibrace,
chopil se žezla Moci."
„Nic není v klidu, všechno se pohybuje, všechno se vlní." —Kybalion
Třetí hermetický princip - Princip vibrace - ztělesňuje pravdu, že pohyb
se projevuje ve všem ve Vesmíru. Nic není v klidu, všechno se pohybuje,
vibruje a cirkuluje.
Tento hermetický princip poznali řečtí filosofové, kteří jej začlenili do svých
systémů. Poté však tento princip upadl na celá staletí do zapomění.
Znovuobjeven byl v devatenáctém století, kdy vědci odhalili tajemství
atomu a radioaktivity. Věda si nyní uvědomuje, že hmota a energie jsou
formy vibračního pohybu, a brzy věda zjistí totéž i u mentálních jevů.
Rozdíly mezi různými projevy ve Vesmíru jsou cele dány různými
vibračními rychlostmi. Dokonce i VŠECHNO vykazuje trvalou a intenzivně
rychlou vibraci. Duch je na jednom konci vibrační stupnice, na jejímž
druhém pólu jsou velice husté a pomalu vibrující formy hmoty. Mezi těmito
dvěma póly se nacházejí miliony různých vibračních rychlostí a modů.
Běžný život skýtá konkrétní příklady následků zvýšených vibrací. Jak
se hudební tóny zvyšují, jejich vibrační rychlost roste. Nakonec jsou tóny
a vibrace tak vysoké, že jsou neslyšné. Jiný příklad představují barvy.
Červenaje nejnižší vibrační barva, jakou je lidské oko schopno vidět,
a fialová je na vrcholu spektra. Existují ještě vyšší tóny, barvy a energie,
které jsou mimo dosah lidského vnímání.
Když nějaký předmět vibruje dostatečně rychle, jeho molekuly se rozpadají
a rozpouštějí na původní atomy. Poté se atomy podle Principu vibrace
rozpadnou na bezpočet elektronů a protonů, z nichž se skládají. Při
dostatečně vysoké vibrační frekvenci se dokonce i tyto prvky nakonec
rozptýlí. Zbývající esence předmětu potom sestává z éterické látky.
Rychlejší vibrace uvolňují světlo předmětu, jeho teplo a další energii
z molekul a atomů, které je do té doby poutaly. Jestliže by se vibrace dále
zvyšovaly, odhmotněný předmět by postupoval vzhůru do následujících
mentálních a duchovních rovin, až by nakonec znovu vstoupil do VŠEHO.
Stejně jako lze reprodukovat hudební tón, způsobíme-li, že hudební
nástroj vibruje určitou rychlostí, je možné libovolně reprodukovat
i mentální stavy. Jinými slovy, můžete ovládat svůj mentální stav a zvýšit
své vibrace na takovou rovinu, jakou si zvolíte.
Každá myšlenka, emoce, důvod, vůle, mentální stav nebo touha
je doprovázena vibracemi, jejichž část má dopad i na mysl jiných lidí
prostřednictvím „indukce". Tak vzniká telepatie a další formy
metapsychických jevů a mentálního ovlivňování.
Když o tom budete trochu přemýšlet, pochopíte, že Princip vibrace
je přítomen v úžasných jevech a moci, jimiž se vyznačují mistři
a adepti, kteří překonali přírodní zákony. Ve skutečnosti používají
k dosažení daných výsledků pouze jeden zákon proti druhému. Naučili
se měnit vibrace hmotných předmětů a dalších forem energie a konat
„zázraky". Mějte na paměti hermetický axiom: „Ten, kdo rozumí Principu
vibrace, chopil se žezla Moci."