NEJVYŠŠÍ SVĚTELNÁ CENTRA - SÍDLA DUCHOVNÍ HIERARCHIE ZEMĚ

 

 
ŠAMBALA
v éterické říši nad pouští Gobi
Sídlo duchovní hierarchie Země
Hierarcha: Pán Gautama.
Barva trojplamene: růžová, zlatá a modrá.
Vlastnosti: vyváženost a střední cesta.
Znělka: 5. věta Bethovenovy 6. symfonie.
Takto zní staré poselství: "Odložte stranou všechno, co ve vás spočívá na
lidských přáních a myšlenkách. Očistěte svá nižší těla dřív, než sem přijdete.
Je to totiž posvěcené místo."
Žáci světla vědí, že smějí vyhledávat Šambalu pro její zvláštní význam a pro
její velikou milost. Ohnisko v éterické říši nad asijskou pouští Gobi platí jako
největší a nejskvostnější na Zemi. Od prastarých časů poskytuje přístřeší sídlu
duchovní hierarchie. Jeho vládcem je "Pán světa" Gautama.
Lidé z celého světa koncem pozemského kalendářního roku se vydávají ve
svém vyšším vědomí každou noc na cestu do Šambaly. Přinášejí tam roční
sklizeň (celoroční úrodu) svého přírůstku světla z předchozího roku. Každé, i
sebemenší množství je vítané a nikdo není nějak posuzován. Všichni přispívají
k tomu, aby zvětšovali plamen Šambaly, který tvoří nevyčerpatelný životní elixír
pro naši domovskou planetu. Veškerý pozemský život je napájen růžovo zlato
modrým plamenem. Žáci, kteří schraňovali světelnou energii a nepromarnili ji,
jsou vlastní příčinou stálého rozmnožování světla na Zemi.
Plni očekáváni a posvátné bázně, dáváme se nésti k nejposvátnějšímu ze
všech světelných stanovišť. Andělé a ochranné bytosti nás již brzy vnořují do
zlatého světla, aby nám ulehčili naše přizpůsobení stále se zvyšujícím vibracím.
Kolem nás pozorujeme mnohé hledače světla, zahalené také do tohoto zlatého
světelného pláště. Jsme uvědoměni o tom, že jsme všichni spojeni dohromady a
jsme ochraňováni ve veliké jednotě stvoření. Každý životní proud tvoří buňku v
zářícím srdci Božstva.
Kráčíme přes most, který nás převádí na druhou stranu k vlastnímu
ohnisku a rozeznáváme kaskády třpytivé vody a plovoucí růžové, zlaté a modré
lotosové květy. Vzadu se zvedají široké schody ke chrámu, který je
mistrovským architektonickým dílem. Působí svým filigránským provedením
jako by byl z jasného, opalizujícího mramoru. Je přece vybudován ze
světelných darů mnoha božích synů a božích dcer.
Vrata se otevírají a my prožíváme dlouho známý pohled do nitra světelných
stanovišť a jsme stále znovu uchvacováni jejich nadpozemskou krásou. Podle
toho porovnáváme ve všedním dnu naše okolí a okolnosti a často býváme
zklamáni právě díky bezděčné vzpomínce na dokonalost vnitřních říší.
Právě v Šambale se však každou noc učíme vyrovnanosti, vyváženosti,
střední cestě, kterou učil Gautama, dokud ještě žil jako Buddha na Zemi.
Jeho zlatá socha ve vstupní hale Šambaly nám ukazuje posvátný lotosový
symbol s drahokamem uprostřed. Neúnavní hledači v něm poznávají věčné
božské ohnisko, vysílající stále více svůj lesk, čím vroucněji se s ním člověk
sjednocuje.
Do vlastního světelného ohniska Šambaly, ve kterém je pro Zemi zakotven
permanentní atom v trojplameni, ještě nevstoupila žádná bytost, která by
nebyla nanebevzatá (která by nevystoupila na nebesa). Nesnesla by totiž toto
záření, neboť v prostorách pro pobyt a vyučování žáků jsou vibrace vždy ve
spirále sníženy až na takovou intenzitu, která je pro žáky snesitelná. Každému
je takto dávána příležitost, aby si proměřil svůj růst a aby proškoloval své
citové a éterické tělo.
Když se opět navrátíme do všedního dne, pociťujeme přírůstek na harmonii a
na veselejší mírné trpělivosti. Jsou to totiž ty hlavní bytostné znaky pokročilých
žáků. Vesele a vděčně totiž ponecháváme pro dobro svého okolí přicházet to, co
jsme obdrželi v Šambale a stále víc to rozšiřujeme po celé Zemi.
 
 
*
CHRÁM ÚTĚCHY
Šrí Lanka
Hierarcha: Maha Chohan
Barva plamene: Zlatorůžová
Vlastnosti: Láska, útěcha, pokoj, mír
Znělka: Za ranního rozbřesku od Cadmana.
Na jižním cípu Indie leží ostrov Šrí Lanka, na kterém se nachází chrám útěchy
našeho milovaného Maha Chohana. Toto vznešené světelné ohnisko leží pod
velkou čajovou plantáží a je dobře ukryto před zvědavými pohledy lidí. Odtud
vyhlížíme ven směrem na moře, kde se spojují Indický oceán a vody
Bengálského zálivu. Ve vchodu do haly vidíme na stěnách sedm obrazů svaté
trojice. Každý obraz ukazuje další stupeň na cestě žáka k jeho spojení s jeho
Božským JÁ.
Svatý Aeolus, který byl původně hierarchou tohoto světelného stanoviště,
zaujímal dlouho úřad Maha Chohana. Jeho následovníkem v tomto vysokém
úřadě je dřívější Chohan třetího paprsku, tedy Pavel, benátský mistr.
V tomto ohnisku je již celé věky přitahováno a zakotvováno vyzařování
naděje. Každý ze sedmi Chohanů (řídících osobností paprsků), kteří jsou
podřízeni Maha Chohanovi, přijímá svůj podíl na kosmickém záření a ten
paprsek, na kterém slouží jim oživuje a zesiluje. Všichni Chohané se v tomto
ohnisku shromažďují, aby se poradili o možnostech pomoci pro lidstvo. Odtud
je na všechny strany rozléváno ven žehnající a obnovující záření, Svatý duch
pro tyto (tuto) planetu. Také přírodní svět přijímá tento žehnající proud pro své
mnohoznačné úkoly.
Maha Chohan pak očekává od svých upřímných žáků, že budou "strážci"
(ochránci) svého bratra. Znamená to, že každý nesoulad, který bude z nějakého
člověka do Aury žáka, má jím být ihned zlikvidován. Tak již nesoulad nemůže
dopadat zpět na svého původce, který jej vyslal. Vyžaduje to již velikou míru
nesobecké lásky, což je vlastnost, která se málo praktikuje.
 
 
 
*
CHRÁM OCHRANY A SÍLY
v éterické říši nad Curychem
Hierarcha: Elohim Herkules
Barva plamene: modrá
Vlastnosti: síla, ochrana a moc
Znělka: Bethovenova 5. symfonie
Ze všech světelných stanovišť a ohnisek proudí energie do chrámu velkého
Herkula. Zde dostávají všechny vlastnosti dodatečný silový impulz, aby potom
vyzařovaly ven a vykonávaly své dílo.
Uprostřed vznešené stavby v čistém bílém mramoru leží vlastní ohnisko
ochrany a síly. Tento prostor, ve kterém panuje silné vyzařování energi nemůže
být přístupný žákům pro jeho vysoké vibrace.
Žák, nebo hledač světla, který by zde rád obdržel poučení se dozví, jakou
sílu a také milující dobrotu má Elohim Herkules. Jako jednomu ze stavitelů
světů mu náleželo vytvoření našeho planetárního systému, zároveň s jinými
velkými Elohimy stvoření. To jsou stvoření nezměrné síly, které se vždy v lásce
skláněly k lidstvu.
Když nyní Elohim Herkules žákům Velkého Bílého Bratrstva znovu otevírá
brány svého světelného ohniska, potom by měli v této době přijmout něco z
nepřekonatelné ohnivé síly a mocné působnosti, něco z odvahy ze
zodpovědnost, to znamená takových vlastností, které podstatně přispějí k
tomu, aby posilovali práci žáků směřující k rozšiřování světla na Zemi. Potom
se tito žáci dozvědí, co to znamená postavit se vstříc této velké kosmické
bytosti, neboť jen ti žáci, kteří vyvíjí vážné úsilí a u nichž vůli následují také
činy, naleznou jeho láskyplnou podporu.
 
 
 
*
CHRÁM BOŽÍ VŮLE
Daarjeeling (Dárdžiling)
Hierarcha: mistr El Morya
Barva plamene: královská modř s křišťálově bílým zářením
Vlastnosti: Božská vůle
Znělka: Nádhera a obřadnost z Elgaru
Jméno Dárdžíling vzbuzuje vzpomínky žáka na světelné stanoviště, ze kterého
proudí světem tlak Božské vůle. V každém lidském srdci má nalézat ozvěnu
odpovídající stupni vývoje a vhledu k nalezení vzpomínek na vážného mistra,
přidávajícího k tomu svůj pohled, kterému nic neujde. V jeho přítomnosti
žákovi přichází na mysl všechny hříchy, které vyplývají z jeho opomenutí. Ale
není tomu tak - nikdo nepotřebuje mít pochybnosti, vždyť právě sem žák
přichází, aby se učil rozpoznávat Božskou vůli. Velký mistr, zastupující tuto
stránku univerzálního záření, požaduje na svých žácích, kteří ho následují, aby
sami měli jasno v každém svém myšlení a jednání a byli v něm opravdoví.
Potom každý, kdo se chce účastnit na práci tohoto světelného ohniska bude
podroben zkoušce a dostane také ve svém vnějším životě odpovídající školení,
která slouží jeho očišťování.
Když žák projeví ochotu postavit svůj život zcela do služby světla a připojit se
k úsilí duchovní hierarchie, potom se musí učit uznávat jako nejvyšší instanci
pro své jednání vždy vůli Boží.
Mohutná síla, zakotvená v tomto ohnisku se tím stává citelnější, čím více se
blížíme k vlastnímu centru. Záření Božské vůle působí neobyčejně povzbudivě
a pečuje o to, aby zmizela každá lenost žáka, když se zde nalézá jako host.
Mistr El Moria přijímá vládní zástupce ze všech končin Země, kteří ve svých
jemnohmotných tělech jsou sem přiváděni právě pro to, aby dostali radu pro
záležitosti svých národů. Ve fyzickém vědomí se opět tyto rady vynoří, když
nastane dotyčná situace. Také žák si většinou přináší úlomkovité vzpomínky
na svá školení, ale svůj pozemský život stále více usměrňuje podle Božské vůle,
která v něm začíná bezděčně působit.
Mistr El Morya zve žáky, aby svůj vnějškový život postavili do služby světla a
aby se úžeji připojili ke snahám duchovní hierarchie, aby absolvovali "ročník" o
úkolech a cílech pro nejbližší dobu. Jen tehdy, když se lidé řídí Božskými
zákony, se může prosazovat dobro na Zemi.
 
 
 
*
CHRÁM OSVÍCENÉ VÍRY A OCHRANY
nad Banffem
(Kanadské Rocky Mountains)
Hierarcha: archanděl Michael
Barva plamene: safírová modř
Vlastnosti: víra a ochrana
Znělka: sbor vojáků z "Margarety" od Gounoda
Pojďte k pramenu síly víry, která vám propůjčuje pevnost a odolnost ke všem
útokům, pocházejícím z nevědomosti a často i z netrpělivosti. Usilujte stát se
spolubojovníky na ochranu víry, která má po boku Michaelovy legie. Tak to
říká velký archanděl Michael svým žákům, kteří jsou u něho hosty.
Chrám víry, který byl kdysi, podobně jako mnohá další světelná stanoviště,
lidem viditelný a přístupný, pulzuje dnes v jemnohmotné sféře nad Banffem.
Archanděl Michael, ochránce a bojovník za víru, který je pánem andělských
legií, je pro žáka pojmem moci a ochrany dobra. Uložil si se svými pomocníky
za úkol poskytovat ochranu všem usilujícím lidem a posilovat jejich víru v to,
že Božská vůle předvídá pro každý životní proud dokonání a osvobození od
všech pout. Síla neotřesitelné víry je vyzařována na Zem archandělem
Michaelem odedávna bez přerušení.
Žák, vtahovaný sem aby v jemných tělech přijímal toto záření, zažije, jak
jeho odhodlání ke spolupráci při velikém díle osvobození je posilováno a jak
roste jeho víra a přesvědčení o naplňování Božského plánu pro tuto planetu.
Pracuje s novou odvahou a silou v srdci na svém místě pro blaho všech, kteří
jsou mu svěřeni. Sílu víry, kterou přijal, rozdává dál.
Všichni lidé, kteří se věnují jakékoliv práci pro osvobození obyvatel Země z
nouze a omezení, zde přijímají silné impulzy pro svoji činnost. Michael
ochraňuje plamen v srdcích lidí. Každý, kdo jedenkrát pohlédl do jeho zářících
očí, nikdy už nesejde z cesty. Síla víry jej zahaluje a zjasňuje mu cestu vzhůru.
Žáci, kteří se shromažďují spolu s ostatními hledajícími v obrovitém oválném
chrámu, se dívají na drahocennou výzdobu, na zlaté kopule a zdi, posázené
safíry. Silněji však budou ovlivňováni silami, které jsou zde zakotveny a
poskytovány každé bytosti, hledající ochranu a pomoc. Žáci a ostatní hledající
přijímají novou životní energii pro svá unavená těla a energii pro své zemdlené
duše, aby dokázali pokračovat ve své službě pro blaho lidstva.
Po tom, když opozdilci z jiných planet přišli na Zemi a když archanděl
Michael zpozoroval pozvolné prosakování zhoubného používání svobodné vůle
do vědomí člověka, připravoval se sám k účinné obraně víry a důvěry v Boha.
Tehdy vytvořil svůj modrý plamenný meč, protože poznal nezbytnost jeho příští
použití.
Od té doby bez přestání používá tohoto meče, aby odstraňoval každé příčiny
a zárodky destruktivního použití svobodné vůle. V důsledku závoje Máji, který
vznikl z disharmonie myšlenek, citů a slov, se pozvolna začalo vytrácet vědomí
o andělech. Vnějškové vědomí je již nedokáže vnímat. Skvostné ohnisko víry
zmizelo z povrchu země a Michael a jeho legie upadaly v zapomenutí. Z toho
bylo vyňato jenom málo jedinců, kteří v každém věku pevně lpěli na Božských
životních pravidlech a kteří přijímali existenci neviditelných, ale přece jen
skutečných dobrodinců. Nyní, když duchovní velekněžstvo poskytuje lidstvu
opět vědomost o pravdivé existenci archanděla Michaela, jeho andělů a jeho
světelného ohniska víry a ochrany, stále více lidí bude využívat příležitosti k
návštěvě tohoto éterického chrámu během spánku.
 
 
 
*
CHRÁM SLUNCE
Yukatan (Mexiko)
Hierarcha: Kenich Ahan
Barva plamene: Zlatá
Vlastnosti: osvícenost a moudrost
Znělka: Greensleeves (zanecháno tradicí)
Za dobrotivého a moudrého vedení Kenich Ahana, který dlouho před
křesťanským osvobozením vládl v dnešní provincii v Jukatánu, uctívali lidé
zlaté plameny věčného světla, vyzařované Heliem a Vestou. Tyto plameny jsou
nyní ochraňovány velkým Kenich Ahanem - který od té doby vzestoupil vzhůru
- a jeho lidem.
Kenich Ahan a jeho Bílé Bratrstvo se chopili obranných opatření ještě před
zánikem tehdejší kultury, aby byly do budoucna zachovány pravdy této doby
na 52 zlatých deskách na kterých se vypráví o celé historii národa Mayů.
Na hoře Uxmalu poblíž hlavního města Meridy leží světelné ohnisko tohoto
"Zlatého plamene věčného světla". Hora sama je při povrchním pohledu jenom
obyčejným pahorkem v jehož útrobách a povrchu jsou zachovány poslední
zbytky chrámů ze staré doby. Jednoduchá chatrč Maya, vyhlížející jako
příbytek učeného archeologa, zve ke vstupu. Když bylo přezkoušeno žákovo
světlo a byla prokázána čistota jeho pohnutek, potom spanilý služebník odsune
záclonu a vybídne jej ke vstupu do dlouhé osvětlené chodby, jejíž stěny jsou
protkány bohatými zlatými žilami. Chodba vede hluboko do srdce hory Uxmal,
kde v obrovitá hale šlehá mocný plamen. Přijměte jej a staňte se centrem
paprsků božské síly Helia a Vesty.
Mocný velekněz, vysoký dvaapůl metru a skvostná nádhera jeho roucha je
téměř nepopsatelná. Při slavnostních příležitostech na sobě nosí zlaté roucho,
které je tak nádherné, že v současné době nemá srovnání s ničím ve hmotném
světě.
Ohnisko stále vyzařuje stále zlatý třpyt a velekněz zve žáka dovnitř, aby se
zde naučil poznávat, co skutečně znamená sloužit světlu.
Proudům života, které kdysi náležely k družině Kenich Ahana náleží
zodpovědnost utvořit toto mohutné ohnisko dne viditelné a skvostným
světelným stanovištěm, jaké se snad ještě nepoznalo. Dojde k tomu tehdy, až
lidstvo dospěje k větší zralosti.
Třpytící se světelný pás potom spojuje každou bytost se slunečním
chrámem. Požehnání a láska proudí zase zpět přes tento pás vždy, když se na
to myšlenky zaměří a pozornost zůstává soustředěna na zlatý plamen.
 
 
*
CHRÁM MOUDROSTI A POROZUMĚNÍ
Kašmír v Indii
Hierarcha: Mistr Kuthumi
Barva plamene: zlatá
Vlastnosti: Moudrost, Osvícenost a Trpělivost
Znělka: zpěv Kashmiri
Milovaný mistr Kuthumi ochraňuje chrám Moudrosti, ležící v čisté atmosféře
hor Kašmíru. Jako veliký světový učitel k sobě zvlášť vábí žáky, kteří mají
zájem stát se učiteli lidstva. Který žák na duchovní stezce by to snad nechtěl?
Představme si tedy před očima zlatožlutý plamen a zahalme se do něj úplně
dříve, než před usnutím nasměrujeme naše vědomí na chrám moudrosti a při
tom zažijeme, jak toto světlo ozařuje cestu, která nás vede přes údolí, přes
výšiny a smaragdové louky s nádhernými vonnými rostlinami východu, podél
modrých vod mnoha moří. Nad námi je při tom slyšet harmonický ptačí zpěv.
V tomto roztomilém okolí blaženě pociťujeme nedostižnou dobromyslnost
mistra Kuthumi. Je to jeho cit, který přenáší na svoje žáky, kteří na něj vzhlíží
vzhůru v pokoře a plní vděčnosti.
Lidé jsou přitahováni tímto ohniskem, které vytvořilo vibrace svého
probouzejícího vědomí. Všude jsou pohromadě skupiny, naslouchající slovům
mistra. Poslechněte si nyní jeho slova.
 
 
 
*
CHRÁM OSVÍCENÍ
Poblíž jezera Titicaca v Andách
Hierarcha: Bůh a bohyně Meru
Barva plamene: zlatá a růžová
Vlastnosti: osvícení
Znělka: Faith of our Fathers (Hemy, Walton) [Víra našich otců]
Jedním ze starých světelných ohnisek je chrám osvícení, který leží ve výšce
pohoří And v jižní Americe, blízko jezera Titicaca. Je zde zakotven ženský
paprsek a spojuje se s mužským paprskem v pohoří Himalaya. Zářením, které
zde je chráněno, mají být přitahováni zralí lidé a jižní Amerika má být
připravována na vytváření nového lidstva.
Musí se ještě vysoko vystoupit vzhůru z údolí, aby se dospělo k úpatí hory
Meru. Jestliže návštěvník nezná duchovní význam, tak se může stát, že jenom
přejde kolem prosté chatrče, která tvoří vnější příchod k tomuto ohnisku. Toto
opuštěné místo bylo zvoleno záměrně, aby příliš zvědaví poutníci nemohli
vstupovat na posvátné místo. Bratrstvo osvícení zde vyzařuje plamen k
požehnání života, nerušeno myšlenkami a pocity lidí, které se rozvíjejí na Zemi.
Jestliže je žák hoden vstoupit do chrámu osvícení, tak potom připadne na
prostého průvodce. Obyčejně je to krásné zjevení s charakteristickými rysy
incké kultury v obličeji a na postavě. Odtáhne bokem nástěnný koberec a před
nimi se rozkládá dlouhá osvětlená hala. Stěny ukazují bohaté zlaté žíly pohoří
And, které září třpytem jako uhlazené a vyleštěné světlo.
Na konci této haly se dostáváme k velikému prostoru, kde vyšlehuje ze země
paprsek osvícení a plane vzhůru ve velkém zlatém slunci. Tady prodléváme a
do svého svědomí přijímáme světlo Božského osvícení, abychom je přinášeli s
sebou do našeho světa a abychom se sami stali vyzařujícím centrem, na němž
se ještě mnoho lidí může ohřát.
Skutečné osvícení Bohem vytváří v žákovi vzrůstající měrou pokoru k jeho
božskému JÁ JSEM a k bytostem světla, které jsou nápomocny evoluci na Zemi
a které střeží výchovu člověka až po BohoČlověka. Bratrstvo osvícení uvítá
každého upřímného žáka, který se snaží o rozvoj svých ctností, aby je používal
k požehnání lidstva, ve svém světelném centru.
 
 
 
*
CHRÁM SVOBODY
Jižní Francie
Hierarcha: Mistryně Rowena
Barva plamene: Růžová, Zlatá a Modrá
Vlastnosti: Svoboda, Snášenlivost a Láska
Znělka: Marseillaise a "Ach tak zbožně" z opery 'Marta' od Flotova
Světelné stanoviště plamene svobody bylo zakotveno na jihu Francie (nyní v
éterické říši) již před tím, než kontinent Atlantidy klesl pod potopou. Stalo se
tak proto, aby láska ke svobodě zůstala zachována pro všechny časy v srdcích
lidí. Názvem 'Chateau de Liberté' (zámek Svobody) je toto centrum známé také
hledačům a žákům na Cestě.
Můžeme je nalézt, když své vědomí nasměrujeme na venkovský kraj v jižní
Francii. V přirozené kráse nás očekává milá budova, podobná hradu. Z jejich
otevřených oken je slyšet hudbu, spojující se harmonicky s melodiemi přírody.
V zahradách vidíme, jak jsou kvetoucími růžemi obrostlé krásné mramorové
sloupy a vynikající sochařská díla, představující výši kultury každého století.
Tato díla nám popisují mnoho božských nauk a moudrostí, které by si měl žák
osvojit. Zvěčňují nám životní výraz velikých mužů a žen z epoch, které
vystoupily do závratných výšek, aby potom byly zase zakryty závojem Máji a
jako svědkové uplynulé krásy za sebou zanechaly umělecký poklad, nebo
pouze legendu.
Zde se nachází domov mistryně Roweny. Než se stala ochránkyní plamene
svobody, zastával tento úřad benátský mistr Pavel (nyní Maha Chohan). Ve
svém vtělení, jako malíř Paolo Veronese započal malbu, která symbolizuje
Svatou Trojici. Po jeho vzestupu vzhůru tuto malbu dokončil. Visí ve vstupní
hale světelného centra a svojí září naplňuje celý prostor a každého pozorovatele
očaruje. Je prozařována postavou Boha Otce. Bytost Syna je symbolicky
vyjádřena podobou mistra Ježíše a symbol Svatého Ducha je zobrazen milou
holubicí.
Francouzská národní hymna 'Marseillaise' vyjadřuje vibrace plamene
Svobody, jehož pulzování pod svýma nohama pociťuje návštěvník tohoto
centra.
Žáci světla, přijímající záření a vlastnosti snášenlivosti, lásky a
ohleduplnosti, které jsou součástí vibrací v Chateau de Liberté, a kteří toto
záření vysílají do svého světla, dostávají požehnání od všech lidí, kteří zde
sloužili a zakotvili zde svoji sílu.
 
 
 
*
CHRÁM VZESTUPU
Nad Luxorem v horním Egyptě
Hierarcha: Mistr Serapis Bey
Barva plamene: křišťálově bílá
Vlastnosti: Čistota a Vzestup
Znělka: 'Sen lásky a Solitude' od Liszta
Jestliže se jede po Nilu vzhůru, prožívá se nezapomenutelný pohled na Luxor,
který se v ruinách dávných svatyní zvedá z písku pouště. Ruiny podávají
potomstvu zprávu o vznešenosti a kráse, která kdysi existovala. Nad těmito
stavbami v éteru pulzuje ohnisko Vzestupu na nebesa.
Plamen Vzestupu zde byl kněžími svatého ohně přinesen přes moře až do
egyptského Luxoru poté, co Atlantida zmizela pod vlnami oceánu. Když ve
vyšším stupni vědomí přicházíme k tomuto posvátnému stanovišti, vidíme
velikou bílou stavbu, vybudovanou do přesného čtverce a byla obehnána
velikou zdí se čtyřmi vysokými rohovými věžemi.
Procházíme portálem, bohatě zdobeným železným kováním. Jsme zde
zdraveni dobrotivým mladým strážcem s ušlechtilým obličejem. Brána se široce
otevírá ven a nám se nabízí rajsky nádherná zahrada, která nás udržuje v
očarování a svým vyzařováním nás naplňuje uctivou bázní.
Jsme vedeni ke světlým halám, kde pulsuje mocný, bíle zářící plamen
vzestupu, který do sebe stále přijímá něco z energie všech těch lidí, kteří
dosahují své dokonalosti. Každý člen bratrstva Luxoru se stará o to, aby tento
proud síly stále zesiloval, tak že investuje svoji vlastní energii do plamene. Když
žák vstoupil na svoji "cestu domů" a když každý začal naplňovat svůj životní
plán, vytváří síla vzestupu, školení ve chrámu a v jeho pozemském životě
dodatečný impuls k vynakládání sil, nezbytného k přiblížení tomuto cíli. Zde je
totiž udržována neustále otevřená brána do věčného osvobození. Žák stejně
jako všichni jeho předchůdci napojuje svoji energii plamene vzestupu, jakmile
vybojuje svoje konečné vítězství.
Cvičení v Luxoru předpokládají sebeovládání a pozornost, aby se city a
myšlenky vnějšího Já zaměřovaly dovnitř. Tím světlo v srdci žáka postupně
zesílí tak, že vyplyne na povrch vše žádoucí k uskutečňování jeho životního
plánu.
Pro zvládnutí sebekázně až k trvalému vnitřnímu míru a harmonii se žák
musí učit rozšiřovat své světlo až se projeví v každé jeho činnosti i životní
zkušenosti také navenek.
Každý člověk, který dosáhne svého osvobození, to ulehčuje těm, kteří ho
následují, neboť síla plamene stále narůstá. Jednoho dne, až pro usilujícího
nadejde čas dosažení mistrovství, bude vděčný že smí přijímat síly, které jsou
zde střeženy.
Předpokladem pro dosažení velkého cíle je však vždy to, aby životní energie,
kterou během svých četných reinkarnací použil, byla očištěna a byla vhodná
pro vzestup.
Luxor... to je poslední stanice všech lidí, kteří se zaměřili na ukončení své
pozemské cesty se všemi potřebnými kvalifikacemi. Branou Vzestupu kráčejí k
osvobození. Mnohé sny a mnohé naděje, ale také mnohá zklamání žáků všeho
věku, kteří ještě nedorostli k přísným měřítkům školení, vibrují v akašické
kronice tohoto místa. Také zde však vibrují duševní síly mnoha osvícených,
takže žák cítí, že je zvedán vzhůru když sem vstupuje.
Velký mistr Serapis Bey, jehož jméno je totožné s pojmem disciplíny, pohlíží
na světlo v srdci čekatele a rozpoznává na něm, jaká školení a úkoly potřebuje,
aby v sobě rozvíjel Krista.
(Pozn.: Serapis Bey byl v jedné ze svých inkarnací Sparťanským králem
Leonidasem.)
Co bude pociťovat žák, až bude stát před ním a jeho oči jej proniknou, až
budou viditelné veškeré nečistoty, které od věků nahromadil? Bude chtít utéci,
jak se tou už často stalo, nebo zde bude chtít vytrvat a sám pro sebe si
předsevzít očistu své lidské přirozenosti a pokračovat v započaté cestě?
Potom se ten veliký mistr bude usmívat a udělí mu své požehnání. Radí
nám: Pokuste se o to.
 
 
 
*
CHRÁM VZKŘÍŠENÍ
V éterické říši nad Svatou Zemí
Hierarcha: Matka Marie a archanděl Gabriel
Barva plamene: perleťová
Vlastnosti: Vzkříšení, Zmrtvýchvstání
Znělka: Pilgrim's Song of Hope (Poutníkův zpěv naděje)
"Přátelé světla, přijměte moji lásku. Vy, kteří svůj volný čas a svoji energii
kladete do služby života. Započala epocha zmrtvýchvstání z hrobu
nesnášenlivosti, nesvobody a z omezeného lidského myšlení, platícího jen pro
svůj vlastní okruh, a vyhání své první nesmělé výhonky ke světlu poznání a
rozšíření lásky k bližnímu do zmrtvýchvstání k přesvědčení, že dobro ještě žije
a více než kdy jindy zapouští kořeny do lidských srdcí." - těmito slovy nás
zdraví matka Marie, když jsme vstoupili do chrámu vzkříšení.
Plamen Vzkříšení zrychluje veškeré vibrace, které má svoje účinky na tělesné
buňky. Usnadňuje lidem pozvednutí ze svých omezeností a osvobozování lesku
svého vnitřního světla od veškerých stínů.
Jak tomu bývá, když jaro přijde do našich šířek a příroda se probouzí,
účinkují síly plamene vzkříšení jako popud pro růst a regeneraci nejen v
rostlinné říši, ale pro veškerý život. Tak každý člověk dostane těmito
obnovujícími a podněcujícími silami nové impulzy pro svůj vývoj, pokud usiluje
o to, aby je do sebe vstřebal a nechal je v sobě působit.
Během dávno uplynulých staletí, když lidé ještě žili v harmonii se
všeobecnými kosmickými silami, nepotřebovali síly vzkříšení. Záření sloužilo
jenom k oživování a novému probouzení přírodní říše.
Původní ohnisko plamene zmrtvýchvstání pro tuto Zemi bylo zřízeno velikým
Krišnou a od té doby je udržováno rozmanitými Bytostmi Světla a na ně byl
také plamen vzkříšení vložen. Stejně tak se síly plamene staly podstatnou
součástí zmrtvýchvstání našeho milovaného Ježíše.
Chrám pulzuje v éterické říši nad Svatou zemí. Vidíme jej jako mohutnou
rotundu, okrouhlou stavbu z látky ozařující sebe sama. Tato látka se podobá
perleti. Okolo středu, ve kterém je zakotven plamen, jsou prstencové chodby,
ve kterých mohou být odstupňovaně přijímány síly vzkříšení těmi, kteří je
hledají a žáky. Čím více je žák zvyšovat svoje vibrace, tím více se dokáže
přibližovat ke středu. Každý totiž nachází školicí prostor odpovídající jeho
vibracím, ve kterém přijímá poučení a pomoc od svých bratří a sester.
Jestliže sem žák přichází každý večer se silným přáním obdržet pomoc ve
chrámu vzkříšení, pocítí jak je na konci třicetidenní periody nabit touto
mohutnou silou.
Jestliže se potom vrátí do svého pozemského okruhu působení, měl by mít
povinnost roznášet dále přijatá požehnání a rozdávat je do svého okolí a
působit jako ohnisko sil vzkříšení.
 
 
 
*
CHRÁM HARMONIE
Madagaskar
Hierarcha: Mistr LaMorae
Barva plamene: Bílá
Vlastnosti: Harmonie
Znělka: Na křídlech zpěvu (Mendelssohn), Svit Luny (Debussy)
Nad ostrovem Madagaskarem se v éterické říši nachází chrám Harmonie. Je to
obrovské slunce se zlatým středem a sedmi jiskřivými světelnými rameny,
znázorňujícími vždy po jednom ze sedmi paprsků. Toto slunce pulzuje nad
tímto místem světla. Původně sloužilo toto slunce k tomu, aby sem přitahovalo
požadovanou energii k precipitaci chrámu (zhmotnění). Jakmile byl chrám
dokončen, vystoupilo slunce vysoko nad něj, kde k sobě přitahuje další energii,
aby udržovalo toto ohnisko a vysílalo ven jeho záření do světa.
Tento chrám sestává z precipitovaného bílého mramoru a jakmile se v
jednotlivých prostorách konají určité služby, potom mramor zprůhlední
působením zvýšených vibrací. Protože je zde zastoupeno všech sedm paprsků,
jsou sjednocovány do bílého světla a proto je barva plamene tohoto světelného
ohniska zářící světelnou bělobou.
Srdce žáků bije prudčeji, když sem soustřeďují svoji mysl a navštěvují v
projekci vědomí tento chrám. Když jsou naplněni intenzivním zářením
harmonie, vzrůstá jejich světlo a mohou být nápomocní při zvyšování vibrací
evoluce celé planety Země ve spolupráci s velkými světelnými bytostmi.
Po absolvování takového školení ve chrámu Harmonie žák také ve svém
pozemském životě více než dříve myslí na uskutečňování harmonie a šíření
tohoto záření ve své sféře vlivu.
 
 
 
*
CHRÁM DÉVŮ SÍLY A VYROVNANOSTI
Mount Kosciusco, Austrálie
Hierarcha: Velký Lemuel
Barva plamene: Růžová, Zlatá a Modrá
Vlastnosti: Síla a Vyrovnanost
Znělka: Klavírní koncert č. 1. b-Moll (Čajkovký)
Hora Kosciusco na jihu Austrálie v sobě uchovává ohnisko mocných Dévů
přírody, kteří reprezentují sílu a také vyrovnanost. Hierarchou tohoto centra je
velký Lemuel, jenž své Božské vlastnost rozvíjel v říši andělů již dlouho před
vznikem Země.
V důsledku vysokých a silných vibrací, které jsou v tomto středisku
zakotveny, nezískají lidé, kteří sem přicházejí ve svých jemnějších tělech,
přístup k vlastnímu světelnému ohnisku, ale mají příležitost, aby se účastnili
činností ve vnějším okruhu a aby se něco dozvěděli o práci elementálního a
přírodního světa, nebo aby o tom rozšířili svoje znalosti.
Ohnisko tohoto chrámu sestává z Růžového, Zlatého a Modrého plamene,
aby se znovu vytvořila rovnováha veškerých sil v přírodním světě. Žák se může
zabývat čtyřmi rozmanitými obory činnosti přírodního světa, přičleněnými ke
čtyřem základním elementům: ohnivému, vodnímu, zemnímu a vzdušnému.
Také jeho nositelé potřebují vyrovnávání čtyř elementů, které jsou v nich
přítomny a proto se zlepší i žákův zdravotní stav, když usiluje o spolupráci při
školení v tomto mohutném centru přírodního světa.
Cílevědomá vzývání velkých Dévů tohoto ohniska mohou pomoci vyrovnávat
extrémní povětrnostní poměry, i když tím nemohou být odvráceny přírodní
katastrofy, když povstaly jako následek zneužívání svobodné vůle člověka.
Velké bytosti totiž také musí respektovat Kosmický zákon, kterým se řídí
veškerý život. K tomu patří odškodňování nepravostí, která byla uložena
přírodnímu světu vinou lidstva. Také náš žák by měl využívat příležitosti, aby
při tom uplatňoval svůj podíl. Záření je zde velice intenzivní a žák by tedy měl
pečovat o své vlastní očišťování, aby v něm účinkem vysokých vibrací nebyly
vzbuzeny negativní síly.
 
 
 
*
CHRÁM MOUDROSTI A OSVÍCENÉHO MÍRU
Himaláj
Hierarcha: Velký Himalaya
Barva plamene: Zlatá
Vlastnosti: Mír, Moudrost a Láska
Znělka: Love's Old Sweet Song (Starý sladký zpěv) (Malloy), a Suita Carmen
č. 1. (Intermezzo) od Bizeta
Mohutné horské pásmo pohoří Himalaya ukrývá ještě řadu tajemství,
chráněných po mnoho staletí. Ve všech dobách to žáky na duchovní cestě
vábilo do nehostinných skalnatých a ledových krajů, když na své cestě hledali
nějakého mistra nebo mudrce, který by jim mohl zprostředkovat potřebné
nauky.
Moudrost a osvícený mír jsou ctnosti, které velký Himalaya, velký pán tohoto
hornatého kraje ochraňuje. V opuštěnosti a vznešenosti těchto grandiózních
skalnatých a ledových masivů byla u hledajících probouzena síla vzdorovat a
přežít dokázal jen ten, kdo šel tam, kam ho táhlo srdce a jehož víra v dosažení
cíle se stala tak silnou, že překonal všechny překážky.
Chrám Modrého Lotosu je vytoužený cíl všech snah. Pro žáka dnešního světa
je k dosažení lehčeji, když zkoncentruje své vědomí a vytrvale se na to zaměří.
Když je jeho přání již dosti silné, přinese si jednou s sebou vzpomínku na
vysoké vibrace a vznešenou krásu tohoto centra.
Pohleďte na srdce Modrého Lotosu, opředené pověstmi a legendami a pevně
na ně zaměřte své vědomí. Smíte vyjádřit přání (duchovní povahy) a když Lotos
své záření rozšíří tak, že dosáhne k vašemu vnitřnímu plameni srdce a až se ho
dotkne, potom vám bude poskytnuta síla, která vaše přání dovede až do jeho
splnění.
Přijměte do sebe záření hlubokého míru a přinášejte je ssebou do vašeho
světa bez toho, abyste museli přecházet nehostinná pohoří Himalájí. Nechte
padnout všechna pozemská přání dříve, než sem vstoupíte a buďte si vědomi,
jaká je tato možnost milostí. Velký mistr požehná každému jednotlivci, který
vstupuje do jeho přítomnosti a který je ochotný odevzdávat dále to, co zde
přijme.
 
 
 
*
CHRÁM VÍTĚZNÉHO DOKONÁVÁNÍ
V éterické říši nad britskými ostrovy
Hierarcha: Mistr Victory
Barva plamene: Bílá se zlatým zářením
Vlastnosti: Vítězné dokonávání
Znělka: "Praise God" (Velebit Boha) a "Lo - I Am that I Am" (Hle, Já Jsem,
který Jsem)
Dokonávání je možné jen pomocí předchozího růstu. Růst směrem ke světlu
znamená narůstání pocitu života, blaženosti a vědění. To opět znamená
narůstání schopnosti lásky a moudrosti a tím i stále větší schopnost radostně
se rozzářit ve své službě kdykoliv a kdekoliv.
Mistr Viktory k nám volá:"Přátelé světla, přijďte ke mě do chrámu Vítězného
dokonávání do Bílo-zlatého záření, do ohniska nad britskými ostrovy."
Vnitřní část chrámu, ve kterém pulsuje plamen Vítězného dokonávání je
kulatá. Připojují se ještě tři další chrámy a tak vzniká půdorys podobný
jetelovému trojlístku. Tento symbol nám představuje Boží trojici, která bývá
označována jako Otec, Syn a Duch svatý.
Celý základ chrámu je vybudován z růžové, zlaté a modré krystalové
substance, což má smyslově ztvárnit Lásku, Moudrost a Sílu. Zatím co
veškerá ,světelná stanoviště jsou vzájemně propojena, mají některá větší
přitažlivou sílu pro určitou činnost než jiná. Tak například Shamballa
(Šambala) udržuje připojeny všechna ohniska. Chrám Svobody ve Francii,
světelné ohnisko Vítězného dokonávání a Chrám Vzestupu v Luxoru jsou
navzájem propojeny mocnou silokřivkou. V našem chrámu jsou řízeni ti žáci,
kteří se vědomě připravují na vzestup v tomto vtělení, neboť když už jejich
vnitřní těla naznačují, že jsou dostatečně očištěna, musejí se zde podrobit
tvrdému zasvěcení, podobně jako v Luxoru, dříve než mohou vstupovat do
povznášejícího záření vítězného dokonávání a než mohou být přijímáni v
Luxoru mocným Serapisem a od jeho bratrstvem. Každý proud života si může
vybojovat svoji plnou svobodu teprve potom, když si již očistil svoje vnitřní těla
a když jsou ve vzájemné harmonii. Těm, kterým je na základě plného
záslužného působení na Zemi poskytováno přednostní právo vzestupu vzhůru
na konvi tohoto pozemského putování, ale kteří neobstojí ve všech zkouškách v
chrámu v Luxoru, musejí dokončit proces očištění v chrámech připravených k
tomu v éterické říši.
"Přemýšlejte nad tím, jakou skvostnou službu můžete vykonávat duchovní
hierarchii, když se rozhodnete spolupracovat na tomto očistném procesu dřív,
než opustíte tuto zemi. Potom, když dokončíte tento přechod, můžete pro masy
lidí vykonávat širší služby po dosažení očištění vašeho životního proudu.
Milovaní přátelé mého srdce, možní to zní jako příkaz, ale rozhodující je vaše
svobodná volba. Živte plamen naděje, Božského přání a Stálosti a jděte vpřed,
abyste na konci pozemského života dosáhli vítězství."
 
 
 
*
CHRÁM PRECIPITACE
v Rocky Mountains / Wyoming / USA
Hierarcha: Mistr Konfucius
Barva plamene: Čínská zeleň se zlatými paprsky
Vlastnosti: Pokorná úcta (bohabojnost), Tvůrčí síla a Láska
Znělka: Ó ty moje rozkošná Večernice (Wagner)
Majestátní Skalisté hory se zvedají horskými řetězy nad krásným pásem území
Severní Ameriky. Hostí ve svém nitru jedno z nejstarších světelných stanovišť
této Země, chrám precipitace v Royal Teton. Vnější vchod je pro lidské oko
skryt, ale když žák má oprávnění ke vstupu dovnitř, otevře se mu mohutná
brána, která jinak není za bloky skal rozeznatelná.
Když žák přijde na toto místo v noci ve svém vyšším vědomí, může sem bez
překážky vstoupit. Mírné světlo prostupuje obrovské haly a ten, kdo vstupuje,
si musí pomalu zvykat na vysoké vibrace. Kresby, umělecké předměty a
dokonce i sochařská díla, reprodukující člověka z dávno minulých v tělesné
stavbě a vzhledu těla a klenoty všech staletí, to vše je zde uchováno aby to
jednou bylo přístupné pro lidi když u nich bude překonána chamtivost a
lakota.
Zde se konají rozhodnutí vysokých duchovních hodnostářů a Karmické rady
naší planety pro příští půlrok a jde o to zajistit, jak jen je to možné, vzestup a
pokrok veškerého života na této Zemi. Také žáci jsou vyzýváni, aby předkládali
své návrhy, které by mohli přispět k vykoupení lidstva ze zármutku a neštěstí.
Jejich tvořivé idee a plány jsou zkoumány a když si získají souhlas karmické
rady, potom jsou uvolňovány dodatečné energie, aby podporovaly tyto idee i
prakticky. Potom také žáci musejí dávat k dispozici svoji energii pro
uskutečňování svých návrhů.
Když již žák v doprovodu svého kmotra vkročil do vstupní haly, potom snad
bude veden dále Kosmickým zrcadlem, když bylo shledáno, že je toho hoden,
aby se ohlédl na události v minulosti, které se týkají jeho života. Je tím také
veden k tomu, aby získal výhled do budoucnosti na zvláštní příležitosti, které
budou vstupovat do jeho života a které má zvládnout. I když tento výhled do
budoucnosti a pohled zpět do minulosti většině žáků neutkví ve vědomí, jsou
zde přece jen nastaveny výhybky když události přijdou a nevědomé vzpomínky
umožní žákovi jednat správně.
Hierarcha chrámu, mistr Konfucius je nástupcem velkého Mistra Lanto,
který mu předal svůj úřad a je zde často přítomen. Oba velcí Milující jsou zde
se svými pomocníky a učiteli, kterým jsou přidělováni žáci a nad jejichž
pokrokem bdí a zahrnují je do své lásky.
V tomto starém světelném ohnisku se Bratrstvem udržuje v činnosti Božský
plán pro každého člověka, který se rozhodl jít cestou ke sjednocení s Božskou
přítomností. Posvátný plamen precipitace a tvůrčí síly přináší každému
ochotnému žákovi dodatečnou podněcující sílu, urychlující vibrace, která
rozněcuje jeho vnitřní světlo k činnosti. Dávejte ale pozor na to, že všechny
negativní city musí být odstraněny z vašich těl dříve, než sem vstoupíte, protože
všechno, ať již pozitivní, nebo negativní je stejnou měrou podněcováno a
urychlováno. Proto by mělo před vaší návštěvou vždy předcházet vydatné
očišťování s fialovým ohněm.
 
 
 
*
CHRÁM PRAVDY
v éterické říši nad ostrovem Kréta
Hierarcha: Mistr Hilarion
Barva plamene: Zelená
Vlastnosti: Pravda a Léčení
Znělka: Sbor poutník z opery Tannhäuser (Wagner) a "Onward Christian
Soldiers" (Sullivan) [Jen kupředu, křesťanští vojáci]
Opět ve vědomí nastupujete na cestu na Krétu, nastupujete svobodně a bez
zemské tíže těla. Můžete zůstávat ve vibracích myšlenek v kruhu žáků a v
přítomnosti velikého Učitele Pravdy a přijímat vyzařování jeho vlastností a
vibrací. Potom se navraťte zpět do svého světa, naplnění světlem pravdy, abyste
je nesli do vašeho okruhu vlivu.
Akašické záznamy podávají zprávu o radosti duševního osvícení, kterou tam
pocítili učedníci všech věků. Tyto vzestupné síly se předávají každému
hledajícímu, který má čisté srdce a nabízí svoji spolupráci a prosí o pokyny a
požehnání.
Veliký mistr Hilarion a jeho bratrstvo plní důležité poslání vyzařování
plamene pravdy, který v sobě obsahuje také síly léčení a soustředění. Toto
ohnisko pravdy na vnitřních rovinách bylo předobrazem pro chrám Pallas
Athene, Parthenon postavený Phidiasem, ztělesněním mistra Serapis Beye.
Velcí duchovní učitelé a osvícenci všech dob, ztvárňovali vždy určitá aspekty
pravdy a vyučovali jim své přívržence. Skoro vždy byla tato učení znetvořována,
když opouštěla pozemskou rovinu. Zde se žák učí rozeznávat pravdu za všemi
věroukami, dogmaty, konfesemi a všemi znetvořeními, která za staletí vznikla.
Na vznešených rovinách pravdy mizí rozdíly a zůstává jen extrakt, který má
věčnou platnost.
Zde existuje mnoho životních proudů, které si svoji životní víru vybudovali
na znetvořeninách pravdy a které se potom často hluboce zklamali, odklonili se
od duchovní cesty a stali se z nich ateisté. Nesou často toto zklamání s sebou
celou řadu životů ve svém éterickém těle a jejich duchovní pokrok je potom
blokován.
Mistr Hilarion prosí žáky o energii, aby lehkověrné lidi, následující
magnetickou přitažlivost nějakého zvěstovatele pravdy, aby je osvítili plamenem
pravdy.
 
 
 
*
CHRÁM MÍRU
blízko Suvy, nad ostrovy Fidži
Hierarcha: Mistr Surya
Barva plamene: Zlatá, Růžová a Modrá
Vlastnosti: Kosmický Mír a Láska
Znělka: "Aloha" (Havajská píseň)
Chrám Míru velikého mistra Suryi na největším z ostrovů Fidži je jeden z mála
fyzických ohnisek. Leží v nitru hory a vchod do něj je znám jen několika málo
lidem. Žáci, kteří tento chrám chtějí navštívit ve svém promítnutém vědomí,
mohou vstoupit bez námahy.
Souostroví Fidži je jako mnohé ostrovy v Tichém oceáně posledními
pozůstatky potopeného kontinentu Lemurie (země Mu), kde měla domov třetí
základní lidská rasa. Tento chrám také bývá označován jako "Křišťálový palác",
protože jeho stěny jsou průsvitné a pod podlahou je vidět protékající
mnohobarevné světelné proudy.
Zvláštním symbolem tohoto světelného stanoviště je kříž s kruhem nad
sebou, což znamená že zde zvítězil duch nad hmotou.
Žáci zde vystupují po mnoha stupních vzhůru, kruhovitě seřazených kolem
chrámu. Zde žáci zrakem vnímají barevné světelné kaskády, pulzující pod
průsvitnou podlahou. Obrovské rozměry ohniska sotva dovolují rozeznat
hranice, zvláště když se všechno skládá z materiálu podobném křišťálu.
Vibrace se stále zesilují, čím blíže se přichází k srdci chrámu. Když se potom
žák má ještě setká s velikým mistrem Suryou (ten má také vysokou postav,
měří asi 2,10 m), potom je to zážitkem plným štěstí. Žák přijímá Suryovo
požehnání a když mu podá svoji ruku, pocítí žák zvýšené vibrace, které do něj
vstupují. "Mír budiž s tebou" říká mistr Surya.
Mnoho pomocníků a učitelů se ujímá žáků a poučují je o jejich úkolech a
pracích. Kéž by se mohly vibrace Míru rozšířit po celé Zemi s pomocí činnosti v
tomto ohnisku.
 
 
 
*
CHRÁM PROMĚNY A MOUDROSTI
nad Fudžijamou v Japonsku
Hierarcha: Mistr Kamakura
Barva plamene: Fialová a Zlatá
Vlastnosti: Proměna a Moudrost
Znělka: Ranní nálada od Griega
Nad posvátnou japonskou horou Fudžijamou je zakotven plamen Proměny a
Moudrosti. Toto ohnisko, chráněné nanebevstoupeným mistrem Kamakurou, je
již od dávných věků pramenem Moudrosti, která chrlí na lidstvo svoji
blahodárnou podstatu.
Náš velký mistr Saint Germain toto světelné ohnisko napojil na svoje záření,
neboť jsou potřebné dodatečné proudy energie fialového plamene Proměny, aby
se lidstvo mohlo zbavit zpětnými vibracemi Karmy stále většího zatížení.
Žák, přibližující se k tomuto světelnému stanovišti si bude vědom stále
silnějších vibrací. Již zdaleka je záření viditelné jako slunce, ale zahalené do
lehké mlhy, aby byly snesitelné silné vibrace.
Podobně jako je poutníky navštěvována fyzická hora Fudžijama, pomalu
vystupujících vzhůru po strmé stezce a vdechujících chladný vysokohorský
vzduch, podobně i žák, navštěvující éterické ohnisko na své duchovní cestě,
vystupuje vzhůru bujně se zelenajícími zahradami k samotnému chrámu. Ten
se skládá ze sedmi stupňů (poschodí), a podle vývojového stupně se žák cítí
přitahován k odpovídajícímu stupni chrámu. Čím výše přichází, tím více žáků
se opožďuje a jen několik málo jich dojde k ohnisku na nejvyšším stupni.
Prostory tam jsou obrovité a mohou přijmout žáky z celého světa. Tyto prostory
se nedají porovnávat s žádnými pozemskými stavitelskými díly, protože v
éterických oblastech nehrají prostor a čas žádnou roli. Zde jsou primární
vibrace a žák se jim ochotně poddává, aby svůj život i svůj svět obohacoval a
dopomáhal ještě více rozšiřovat záření tohoto chrámu.
 
 
 
*
CHRÁM MILOSTI
v éterické říši nad Pekingem
Hierarcha: Mistryně Kuan Jin
Barva plamene:Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Milost, Slitování a Láska
Znělka: V jedné klášterní zahradě (Ketelby)
Chrám Milosti a Slitování, ohnisko Purpurově-fialového plamene, leží v éterické
říši nad Pekingem. Vidíme zde velikou skvostnou stavbu, obklopenou dvanácti
menšími chrámy, z nichž je každý zasvěcen jedné zvláštní ctnosti. Žák zde
může vstřebat vlastnosti, které mu ještě schází a jsou potřebné pro jeho vývoj.
Zvláštním znamením tohoto světelného stanoviště je mimořádné ticho. Žák
zde je povznesen jemnými čistými vibracemi, pronikajícími do jeho myšlení a
cítění a naplňuje jeho vědomí touhou po prominutí všech nespravedlností,
které mu byly způsobeny. Může zde být také osvobozen od pocitů záští a
vzpoury proti druhým lidem a může potom prožívat z toho vyrůstající radost.
Před dávnou dobou byla milovaná Kuan Jin důvěrně známá lidem na
východu, protože pomáhala přetvářet ničivou karmu rodičů a dětí, pokud to
bylo možné. Žáci by ji měli prosit o laskavou pomoc pro nově narozené děti a
ty, které mají přijít na svět. Vyslyší všechna taková volání a udělá pro ně
stejnou službu, kterou vykonávala v minulých dobách. Ona a její pomocníci se
namáhají, aby stály po boku zvláště neprovdaným matkám a jejich dětem a
pomáhali jim. Již častokrát mohli zabránit sebevraždám, nebo potratům.
Poněvadž pozornost lidí je "otevřenou branou", proto myšlenky a prosby
žáků o léčení, milost a vyrovnanost pro Lidstvo se budou uskutečňovat, když
se budou spojovat s chrámem Milosti a když budou zůstávat v dobro
působícím záření milované Kuan Jin. Velká ochránkyně plamene Milosti se
také ujímá těch duší, které již prošli pozemskou smrtí a ve svém pozemském
životě se dožili hlubokých zklamání a také těch duší, které litují svých chyb.
Všem takovým duším se dostane pomoci, aby potom před karmickou radou
měly nejlepší možné příležitosti a mohli dostat další školení.
 
 
*
CHRÁM FIALOVÉHO PLAMENE SVOBODY
v Transsilvánii (Karpaty), Rumunsko
Hierarcha: Mistr Saint Germain
Barva plamene:Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Svoboda a Proměna
Znělka: Vídeňský valčík od J. Strausse
Pán tohoto začínajícího věku, velký Mistr Saint Germain otevřel bránu svého
světelného ohniska svým žákům a hledajícím lidem. On, který již minulých
stoletích působil mnoho dobra pro lidstvo, se cele postavil do služby úsilí
osvobození pozemských národů. Vždy znovu ztělesňoval a vždy vedl takový
život, kterým dokázal rozšiřovat Momentum Svobody.
Jeho domov v srdci Transsilvánie stojí ve vztahu k jeho službě Životu. V
každém století se rodili lidé, pracující ve prospěch Svobody. Tito lidé měli
duchovní povolání podporovat rozvoj na Zemi. Jsou svou duchovní příbuzností
přitahováni ke chrámu Svobody. Zde dostávají pokyny a jsou podněcováni k
uskutečňování vysokých ideálů. Velicí vůdci lidstva byli hosty tohoto chrámu a
často nevědomky přijali do sebe vibrace zde panující. Podněty a idee, které
přijali potom odnesli s sebou do svého světa.
Mistr a žáci se zde schází a každý se může ponořit do záření svobody a může
se stát aktivním a vědomým spolupracovníkem tím, že si přináší ideál Svobody
do svého okruhu působení.
Prozařování plamene Svobody, to je tmavě purpurová až fialová barva
prozařuje éterickými sférami daleko do okolí tohoto světelného stanoviště a
přijímá všechny ochotné žáky a čekatele, kteří chtějí toto záření posílat do
světa. Kdo dokáže zkoncentrovat svoje vědomí a nasměrovat je na to, může na
sebe vztáhnout tyto vibrace. Nechejte se naplnit Láskou a nadšením velkého
Mistra Saint Germaina usilujte o to, abyste se stali takovými jako je on.
Valčíky Johana Strausse reprodukují něžné tóny a krásy této části Evropy,
který On tak velice miluje. Vy se můžete nechat uchopit mystickým citem, který
byl této krajině předán tímto ohniskem a zářením velikého Mistra.
Světelná stezka je mnohotvárná a není monotónní. Jakmile se na ni odvážně
vstoupí, budou žáci moci přijímat impulzy, kterými potom mohou dále přenášet
světlo.
 
 
 
*
CHRÁM PROMĚNY
Kuba (v éterické říši)
Hierarcha: Archanděl Zadkiel
Barva plamene:Královsky purpurově fialová
Vlastnosti: Proměna a Vzývání
Znělka: "Na krásném modrém Dunaji" od J. Strausse
Archanděl Zadkiel na nás volá: "Božská milost vytvořila zákon proměny a je to
ona, která pozemským dětem rozmnožuje síly proměny dává jim je poznat.
Přijímejte tuto Milost..."
Bylo to kdysi, když ostrov Kuba byl částí kontinentu Atlantidy, kdy byl
chrám proměny fyzickým ohniskem, ke kterému přicházeli lidé jako poutníci,
aby zde přijímali očištění a léčení. Během epochy kultury Atlantidy byl oheň
proměny a očišťování viditelně vyzařován pro lidi.
Také my můžeme spatřit tento mohutný oheň, když ve svém vyšším vědomí v
noci putujeme k tomuto posvátnému místu s velkým přáním v srdci dokázat se
osvobodit ode všech nahromaděných zátěží. Žák na této cestě tam dokáže zažít
jak je veden kouzelnými krajinami a při tom je obklopen nejprve světle
fialovými paprsky, které se potom zbarvují tmavěji když kráčí dál. žák má
potom v srdci radostný pocit očekávání až se přiblíží k cíli.
Nyní vidí posvátná světelná stanoviště Očisty a Proměny jako jednu
obrovskou kulatou stavbu z ametystu. Kolem něj stojí sedm menších kulatých
staveb, které jsou také z ametystu. (Protože je fialový paprsek sedmý, je také
těchto staveb sedm.) Z velikého dómu a z každého menšího chrámu se zvedá
vzhůru šlehající fialový plamen a na zlaté kupoli střední hlavní stavby je
znázorněna postava svaté Ametysty.
V začínajícím věku bývají lidé vždy více přitahováni fialovým ohněm a ten se
stále více bude rozšiřovat a bude se stávat citelnějším. Jeho vnímání se proto
musí pomalu prosazovat i u těch, kteří dosud nic o této Božské Milosti neví.
Velký archanděl Zadkiel spolu se svým Božským doplňkem, svatou Ametystou,
vyškolil kněžstvo ohniska v používání fialového ohně. Jedním z těchto kněží byl
Mistr Saint Germain, který později ve svém vtělení jako Krištof Kolumbus našel
cestu přes moře, protože byl svou láskou přitahován k fialovému ohni.
Když kontinent Atlantis klesl do mořských hlubin, bylo světelné stanoviště
společně s jinými ohnisky posvátného ohně éterizováno a velký duchovní vůdce
nyní střeží v jiné podobě existence spolu se svými lidmi tuto tak důležitou sílu
očišťování a proměny pro lidi a celou Zemi.
Barva záření - královského purpuru - byla ve všech dobách barvou
"královského hávu". Poukazuje na to, že v něm jsou přítomné královské síly.
Tyto síly fialového plamene pomáhají lidem proměnit svůj svět a dovést jej do
Božského pořádku pokud toto záření intenzivně využívají. Takto se každý žák
stává ohniskem, pokud se celou svojí silou připravuje na využití proměňujícího
očišťujícího Fialového Plamene. Nuže - použijte jej i vy...