SEDMÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP RODU

 

12. KAPITOLA
SEDMÝ POSVÁTNÝ PRINCIP:
PRINCIP RODU
KDYŽ HERMETICI POUŽÍVAJÍ POJMU ROD, mluví o mužské a ženské
energii, které se spojují, aby vznikl určitý projev neboli manifestace. Rod
nemá nic společného s tělesnými pohlavními znaky.
Každý člověk, věc a situace má mužskou i ženskou energii. Žena
má vnitřní mužskou a ženskou energii. Podobně to platí i o muži. Tatáž
rovnováha mužského a ženského existuje v celém životě, od nejnepatrnějšího
atomu až po nejvyšší hory. Atomy mají mužskou a ženskou energii,
které vytvářejí vazby, a tak vzniká hmota. Ženské a mužské energie se ve
skutečnosti stále vzájemně spojují a katalyzují a výsledkem jsou stvoření.
Mužská energie vysílá sebe samu ven do světa. Ženská energie
je receptivní a přitahuje. Směrem ven se promítající mužské energie
se nazývají pozitivní a přijímající ženské energie se nazývají negativní.
Pojem pozitivní a negativní se neužívají v obvyklém smyslu dobrého
a zlého. Označují pouze směr, kterým energie plyne, podobně jako
znamení plus a minus na baterii.
Princip rodu působí na všech třech rovinách souvztažnosti: fyzické,
mentální a spirituální. Na mentální rovině se mužská energie projevuje
jako vědomá mysl a ženská energie je nevědomí.
Mentální rod
Hermetici rozlišují u každého člověka mezi „já" (,malým já") a „Já"
(„vyšším Já"). Vaše já je tvořeno spojením vašich nálad, mentálních stavů
a těla. Je to vaše ženská energie. Vaše Já je onou bytostí ve vás, která
může přimět vůlí malé já, aby jednalo podle jeho přání, tužeb a záměrů.
To je vaše mužská energie.
Mnozí lidé se ztotožňují pouze se stavem svého malého já. Cítí se být
oběťmi a cítí se omezováni proměnlivými náladami malého já. Malé já není
však něco nežádoucího. Ve skutečnosti má v sobě tvůrčí energickou sílu.
Malé já však potřebuje být vyváženo vyšším Já, aby mužská stránka
spolupracovala se ženskou stránkou, a tak byla důsledně využívána tvořivá
síla.
Ženský mentální princip (energie malého já) je receptivní a plodí nové
myšlenky, které váš mužský mentální princip (energie vyššího Já) uvádí
v činnost. Pokud jste schopni se neztotožňovat se svým malým já a místo
toho se ztotožnit s vyšším Já, můžete potom vyslat energii k malému já
a udat mu směr. Vaše malé já a vyšší Já se potom týmově spojí, aby
se úžasné nápady malého já mohly stát skutečností.
Vyšší Já je silou, která zajišťuje, aby se všechny rysky na stupnici
udržovaly neustále vysoko. I v případě, že sklouznou dolů, může
to vyšší Já zpozorovat a napravit.
Pomocí Principu rodu lze rovněž vysvětlit a rozvíjet telepatii a další
metapsychické jevy. Telepatie nastává, když jedna osoba vyšle myšlenku
(což je mužský čin) a jiná osoba ji přijme (ženský čin). Telepatii lze dále
zlepšit prostřednictvím praktikování receptivity, jako například tak,
že požádáte někoho, aby vám pomohl, a že přitakáte darům a nabídkám
pomoci.
Často se stává, že lidé, kteří jsou metapsychicky zablokováni a nejsou s
to vidět nebo vnímat anděly či jiné metapsychické energie, jsou často
natolik štědrými dárci, že si jen zřídka dopřejí přijímání. To způsobuje,
že jsou nevyvážení, co se týče jejich mužské energie, a tak je pro
ně obtížné uvolnit se a začít si uvědomovat příliv Ducha. U lidí, kteří mají
soupeřivá či velice stresující zaměstnání, také často dochází ke zdůraznění
mužské energie.
Další zablokování metapsychických schopností nastává, když se člověk
příliš usilovně snaží o metapsychické vidění. Usilování je mužská energie.
Receptivita je ženská energie, která je potřebná k přijímání
metapsychických vjemů. Takže příliš mnoho mužské energie vás může
zablokovat, co se týče přijímání duchovních poselství.
Nerovnováha způsobená příliš velkým množstvím ženské energie je ale
stejně tak nezdravá a často má za následek pasivní osobnost, která pouze
pozoruje život, místo aby jednala podle svých původních myšlenek
a představ, a vyjadřovala je. Vyvážená energie je nejzdravější -jak pro
rozvoj metapsychických schopností, tak pro praktikování Božské magie.
„Rod je ve všem; všechno má svůj mužský a ženský princip; rod
se projevuje na všech rovinách." —Kybalion
Velký sedmý hermetický princip, Princip rodu, ztělesňuje pravdu, že rod
se projevuje ve všem. Mužský
a ženský princip jsou všudypřítomné a působivé všech fázích jevů a
na každé rovině života. Rod ve svém hermetickém smyslu není totéž co
„pohlaví" v běžném slova smyslu.
Slovo „rod" souvisí s významy „rodit, plodit, tvořit". Toto slovo
má mnohem širší význam než pojem „pohlaví", které se vztahuje
k fyzickým rozdílům mezi samci a samicemi. Pohlaví je pouze projevem
rodu na Velké fyzické rovině.
Oproti tomu důsledky rodu, jimiž je tvoření, vytváření a plození, jsou
viditelné na každé rovině. Projevy Principu rodu nacházíme například mezi
protony, ionty a elektrony, které tvoří základ hmoty Tyto protony,
elektrony a ionty kolem sebe navzájem obíhají a vibrují na vysoké úrovni a
ve velké intenzitě.
Ale vytvoření atomu je ve skutečnosti výsledkem shluku negativních
elektronů a pozitivních iontů. Protony ovlivňují elektrony a způsobují,
že tyto vcházejí do určitých spojení, a tak „vytvářejí" či „plodí" atom. To je
v souladu s nejstaršími hermetickými naukami, které vždy ztotožňovaly
mužský Princip rodu s „pozitivním" a ženský s „negativním" elektrickým
pólem.
Nepoužíváme pojmů „pozitivní" či „negativní" v běžném slova smyslu, kdy
„pozitivní" znamená něco skutečného a silného a „negativní" znamená
slabost. Nic není více vzdáleno skutečnosti elektrického jevu. Negativní pól
baterie je ve skutečnosti pólem, skrze který se projevuje tvorba nových
forem a energií. Na tom není nic „negativního".
Věda nyní místo označení „negativní" používá slova „katoda". Slovo
„katoda" pochází z řeckého kořene, který znamená „potomek, cesta
plození". Katoda, neboli negativní pól, je mateřským principem
elektrického jevu. Avšak místo abychom užívali pojmu „katoda" či
„negativní", budeme, mluvíme-li o tomto pólu aktivity, užívat slovo
„ženský".
Na základě přitažlivosti ženských elektronů a mužských protonů
se vytvářejí atomy. Když se ženský elektron spojíš mužským protonem,
započne tvůrčí proces. Ženské částice rychle vibrují pod vlivem mužské
energie a rychle kolem mužských částic obíhají. Výsledkem je zrod nového
atomu, tvořeného spojením mužských protonů a ženských elektronů. Ale
když se toto spojení vytvoří, atom je oddělená věc, která má určité
vlastnosti. Elektrony a protony jsou nejaktivnějšími pracovníky na poli
přírody. Jejich spojení vytváří světlo, teplo, elektřinu, magnetismus,
přitažlivost, odpor, chemickou afinitu a podobné jevy. To vše vychází
z Principu rodu na rovině energie.
Mužský princip směruje energii k ženskému principu, což nastartovává
tvůrčí proces. Ženský princip vždy provádí tvůrčí práci na všech rovinách.
Všechno v organickém světě se vyznačuje dvěma rody: Mužský je vždy
přítomen v ženské formě a ženský v mužské formě.
Rod působí neustále a projevuje se na poli anorganické hmoty a energie.
Rozsah této knihy neumožňuje důkladnou vědeckou diskusi o tomto jevu
přitažlivosti a odpuzování atomů, chemické afinitě nebo přitažlivosti
či soudržnosti mezi molekulami hmoty a atomovými částicemi. Tyto
skutečnostijsou však natolik dobře známy, zeje zde nemusíme obsáhle
komentovat. Hermetismus učí, že všechny tyto aktivity a jevy jsou projevy
Principu rodu.
Navíc platí, že Zákon gravitace (té zvláštní přitažlivosti, díky níž jsou
všechny hmotné částice a tělesa ve Vesmíru k sobě navzájem tendují)
je jen jiným projevem Principu rodu a přitažlivé mužské a ženské energie.
Princip rodu a mentální rovina
Nyní se zamyslíme nad působením principu na mentální rovině, kde
na prozkoumání čeká mnoho zajímavých skutečností.
Psychologové mluví o duální mysli, již označují za „vědomou" a
„nevědomou". O těchto zdánlivě nových teoriích se v hermetismu hovořilo
již od dávných věků. Také teorie o duální mysli souvisí s vědomou myslí
a ženský princip mysli souvisí s nevědomou myslí.
Abyste do tohoto učení mohli proniknout hlouběji, obraťte svou pozornost
dovnitř ke svému JÁ přebývajícímu ve vás. Existenci tohoto JÁ dokládá
vaše vědomí prostřednictvím pocitů, myšlenek a vět obsahujících
„JÁ jsem". Soustřeďte se ještě trochu déle a uvědomíte si, že toto
„JÁ jsem" lze rozdělit na dvě oddělené části. Přestože tyto dvě části pracují
unisono, ve vědomí mohou být odděleny.
Zatímco zpočátku se může zdát, že existuje pouze „já", po pečlivějším
zkoumání se ukáže, že je tam „já" i „Já". Tato mentální dvojčata se liší
svými vlastnostmi a zkoumání tohoto jevu osvětlí mnohé z problémů
mentálního vlivu.
Začněme úvahou o malém já, které se obvykle mylně považuje za vyšší Já,
a to tak dlouho, dokud se nedostanete ve zkoumání dále do zákoutí
vědomí. Vaše malé já sestává z vašich pocitů, znalostí, chutí, vkusu,
z toho, co máte a nemáte rádi, z vašich zvyků a typických vlastností, které
tvoří vaši osobnost. To je „já", které znáte vy i ti druzí. Emoce a city
malého já se mění a podléhají Principu rytmu a Principu polarity, což
se projevuje kolísáním citů od jednoho extrému k druhému.
Někteří lidé se mylně domnívají, že „malé já"sestává pouze z jejich těla
a fyzických chutí. Ale ti, kdo se pozvedli ve svém vědomí, jsou schopni
oddělit své „malé já" od představy těla. Jsou s to správně identifikovat tělo
jako „přináležející k" mentální části sebe. Existuje však ještě vyšší úroveň,
jejímž prostřednictvím se lze dívat na „malé já". Místo abyste
se identifikovali se svými pocity a osobností, můžete je chápat jako
aspekty v sobě, ale takové aspekty, které ve skutečnosti „Vámi" nejsou.
Vzhledem k tomu, že tyto pocity a jiné stavy vytvořila vaše mysl, můžete
je změnit svou vůlí. Poté, co se naučíte pozvednout své nálady a názory
tak, jak chcete, přestanete se ztotožňovat se svými mentálními stavy,
emocemi, city, zvyky, vlastnostmi a dalšími osobními mentálními
náležitostmi. Uložíte je stranou do sbírky kuriozit a břemen. Je jasné, že to
vyžaduje velké mentální soustředění a schopnost mentální analýzy. Přesto
je tento úkol pro pokročilého studenta zvládnutelný, a dokonce i ti, kdo
ještě nejsou tak pokročilí, si mohou představit, jak tohoto procesu
dosáhnout.
Jakmile dojde k tomuto odstupu, zjistíte, že máte „já", které má dvojitý
aspekt „vyššího Já" a „malého já": „male já je mentální luno, které vytváří
myšlenky, představy, emoce, city a další mentální stavy. Malé já dodává
vědomí tvůrčí nápady a inspiraci všeho druhu. Jeho schopnosti tvůrčí
energie jsou ohromné. Přesto musí malé já dostávat energii od svého
společníka „vyššího Já" (či od vyššího Já jiného člověka), aby se jeho
mentální výtvory manifestovaly v realitě.
 
Existuje ve vás určitý aspekt, který může vůlí přimět vaše malé já, aby
jednalo určitými způsoby. Tentýž aspekt také stojí stranou a je svědkem
vašich mentálních výtvorů. Tento aspekt se nazývá vaším „vyšším Já".
Je to součást vás, v níž můžete spočinout myslí, protože vyšší Já není
zapleteno do neustálého vytváření myšlenek jako malé já. Vyšší
Já pomáhá malému já uvést jeho myšlenky do pohybu tak, že mu vysílá
potřebnou energii. Vyšší Já uskutečňuje vůlí myšlenky malého já v realitě.
Vyšší Já představuje mužský princip mentálního rodu a malé já ženský
princip. Vyšší Já je lidský aspekt Bytí, kdežto malé já je aspekt Stávání se.
Společná tvorba vašeho mužského a ženského mentálního principu
představuje tentýž proces, jakého se používá, když Mysl VŠEHO tvoří
Vesmíry. Tyto dva příklady se vzájemně podobají, ale velice se liší svým
stupněm podle Principu souvztažnosti: „Jak nahoře, tak dole; jak dole, tak
nahoře."
Mužský a ženský princip - „vyšší Já" a „malé já" -jsou klíčovými pojmy
k porozumění mentálním a metapsychickým jevům.
Ženský princip má vždy tendenci přijímat dojmy, kdežto tendence
mužského principu se vždy ubírá směrem dávání nebo projevování. Ženský
princip má různorodější pole působnosti než mužský princip. Ženský
princip provádí práci tvoření nových myšlenek, pojmů a představ včetně
práce imaginativní. Mužský princip se spokojuje s prací „vůle" ve svých
různých fázích. Ale bez aktivní pomoci mužského principu se může ženský
princip pasivně spokojit s vně vytvořenými mentálními obrazy, místo aby
produkoval originální, vnitřně vzniklé mentální výtvory.
Ti, kdo neustále zaměřují pozornost a myšlení na nějaký předmět, aktivně
zapojují oba mentální principy. Používají ženství k mentálnímu plození
a mužské vůle při stimulaci a dodávání energie tvůrčí části mysli. Mnoho
lidí přehlíží mužský princip. Spokojují se s tím, že žijí podle myšlenek
a představ zasazených do jejich „ malého já" „vyšším Já" jiných lidí.
Princip rodu je rovněž klíčem k pochopení různých metapsychických jevů,
které se označují jako telepatie a hypnóza. Telepatie nastává, když
se vibrační energie mužského principu promítá směrem k ženskému
principu druhé osoby, a ta promítnutou energii přijme a zpracuje. Hypnóza
funguje stejně. Mužský princip hypnotizéra namíří proud vibrační energie
či sílu vůle směrem k ženskému principu druhého člověka. Ten přijme tuto
energii a následně jedná a myslí jinak. Myšlenka vložená do mysli druhého
člověka roste a rozvíjí se a nakonec se považuje za legitimního potomka
druhé osoby.
Abyste důsledně používali svou mužskou sílu vůle, vyžaduje to praxi a sílu.
Ale tato námaha stojí za to, protože uvede jinak pasivní ženskou tvořivost
v činnost. Jakmile začnete pravidelně pracovat se svou mužskou silou vůle,
budete méně potřebovat a podléhat mužské síle vůle druhých lidí.
 
Jinými slovy, najdete svou nezávislost myšlení, financí a svobodu
prostřednictvím aktivace Principu rodu v sobě.
Silní muži a ženy světa projevují svou mužskou sílu vůle a jejich síla
materiálně závisí na této skutečnosti. Místo aby žili pod vlivy, které
na jejich mysl vykonávají druzí, ovládají svou mysl svou vlastní vůlí.
Získávají žádoucí mentální představy a mají možnost ovlivňovat mysli
druhých. Silní lidé implantují semínka svých myšlenek do myslí mas lidí
a způsobují, že tyto masy myslí v souladu s touhami a vůlí silných jedinců.
Příliš mnoho lidí je jako ovce, a nikdy nezplodí vlastní myšlenku ani
nepoužívá svých vlastních sil mentální aktivity. Jestliže by zrodili svůj
mužský princip, odešli by ze stáda a byli by svými vlastními pastýři.
Projevů mentálního rodu si lze všímat všude kolem nás v každodenním
životě. Magnetické osobnosti jsou ty, které používají mužský princip
k tomu, aby vtiskli své myšlenky druhým. Herec, který přivede lidi k pláči,
když chce, zapojuje tento princip a totéž dělá i úspěšný řečník, státník,
kazatel, spisovatel anebo jiné veřejné postavy. Zvláštní vliv, který tito lidé
vykonávají na druhé, je způsoben právě projevy mentálního rodu v oblasti
vibrací, které jsme právě popsali. Tento princip je tajemstvím osobního
magnetismu a vlivu, stejně jako jevu zvaného hypnóza.
Dodávání energie ženskému principu pomocí vibrační energie mužského
principu je v souladu s univerzálními zákony přírody. Samotné stvoření
Vesmíru se řídí stejným Principem rodu stejně jako všechny tvůrčí projevy
na duchovní, mentální a fyzické rovině: „Jak nahoře, tak dole; jak dole, tak
nahoře."
Když člověk jednou uchopí a porozumí principu mentálního rodu, porozumí
i různým psychickým i metapsychickým jevům. Tento princip působí
v praxi, protože vychází z univerzálních zákonů života. S pomocí Kybalionu
můžete přistoupit novým způsobem k jakékoli okultní knihovně. Uvedené
principy, formulované ve starém Egyptě osvětlují mnoho témat dosud
považovaných za příliš tajemné. A to je účelem této knihy.
Nesnažíme se předkládat nějakou novou filosofii, nýbrž poskytujeme náčrt
velkých dávných velkých nauk, který objasní jiná učení. Kéž tyto nauky
slouží jako Velký usmiřovatel různých teorií a protichůdných učení. Vždyť
jsou všechny stejné, jak nám připomíná Princip polarity.