SEDM SVĚTELNÝCH PAPRSKŮ

 

Sedm světelných paprsků
Názvy Svatý oheň stvoření, Univerzální podstata Světa, Božská energie, elektronické světlo, to
jsou označení pro Božského Ducha, z něhož sestává všechno, co zde na Zemi existuje. Vznešené
Božské bytosti, tyto univerzální síly řídí a kontrolují. Z tohoto Božského světla stále vznikají nové
hvězdné světy, jiné hvězdné světy zanikají a z těch zaniklých a ve světlo proměněných substancí
jsou opět po dlouhých časových obdobích vytvářeny nové světové systémy. Božský duch se
zhušťuje, jeho vysoké vibrace se zpomalují až dolů k pevné fyzické hmotě. Tyto čisté sily jsou pro
naše fyzické oko neviditelné stejně jako je neviditelná elektřina, ale my je rozpoznáváme podle
jejich účinků. Náš celý vesmír a celé stvoření v něm jsou jevovými formami různých vibrací
původní Božské prasubstance, Božského Ducha. To jsou zjednodušeně podané tvůrčí postupy,
tak jak jsou pro nás srozumitelné. Kosmické prasvětlo je prostřednictvím obrovských sluncí,
účinkujících jako transformátory, předáváno dolů. Jako naše sluneční světlo procházející
hranolem se rozkládá do sedmi barev duhy, tak i kosmické světlo se na svém sestupu od
obrovských sluncí od center spirální mlhoviny až ke sluncím s jejich planetami rozkládá v sedm
hlavních paprsků. Těchto sedm hlavních paprsků vyživuje veškerý život s jeho Božskými čistými
silami a vlastnostmi. Rozpoznání těchto sedmi paprsků a jejich používání tvoří nejdůležitější
výzbroj pro práci žáka při proměňování nedobrých poměrů na zemi a také pro žákovo vlastní
očišťování. Prostřednictvím velkých bytostí je těchto sedm paprsků soustřeďováno do ohnisek v
zemské atmosféře, tam jsou střeženy a uchovávány pro rozvoj života a jsou dále posílány dolů tak,
aby každá živoucí bytost mohla převzít jejich vibrace. Tato centra se většinou nalézají v oblasti
jemnohmotné a jsou pro naše oči neviditelná. Každý člověk stojí pod aspekty jednoho ze sedmi
paprsků. Během svých četných pozemských životů se u něj vyhraněně projevují tyto určité
vlastnosti. V dalším textu bude vyjmenováno sedm hlavních paprsků s vlastnostmi, které jsou v
jejich základu, jejich barvy a jejich řídící bytosti.
 
První paprsek
Obsahuje Božskou vůli, víru, ochranu, sílu, srdnatost, moc a činorodost. Jeho barva je královská
modř s křišťálově bílými paprsky. Velké řídicí osobnosti tohoto paprsku jsou Nanebevstoupený
mistr chohan El Morya, archanděl Michael a elohim Herkules.
 
Druhý paprsek
Představuje moudrost, osvícenost, lásku a inteligenci. Jeho barva je zlatožlutá. Řídící osobnosti
jsou nanebevstoupený mistr Konfucius, archanděl Jofiel a elohim Kasiopeia.
 
Třetí paprsek
Jeho vlastnosti jsou čistá Božská láska, velebení a tolerance, krása a bratrství. Jeho barva je růžová.
Řídící osobnosti jsou nanebevstoupená mistryně Rovena, archanděl Chamuel a elohim Orion.
 
Čtvrtý paprsekČtvrtý paprsek
Má základní vlastnosti čistotu, výstup vzhůru (nanebevzetí, nanebevstoupení) a vzestupu k
základům. Jeho barva je křišťálově bílá. Jeho řídící osobnosti jsou nanebevstoupený mistr
Serapis, archanděl Gabriel a elohim Claire.
 
Pátý paprsek
Obsahuje vyzařování pravdy, léčení, síly soustředění a svěcení. Jeho barva je zelená. Řídící
osobnosti jsou nanebevstoupený mistr Hilarion, archanděl Rafael a elohim Vista.
 
Šestý paprsek
Obsahuje vibrace míru, služby, oddanosti a milosti. Jeho barva je rubínově červená se zlatou.
Řídící bytosti jsou nanebevzatá mistryně Nada, archanděl Uriel a elohim Tranquilitas.
 
Sedmý paprsek
Obsahuje moudrost, očišťování, proměňování, soucitnost, milosrdenství, vzývání a ceremoniál.
Jeho barva je (světle) fialová. Jeho řídící osobnosti jsou nanebevzatý mistr Saint Germain,
archanděl Zadkiel a elohim Arcturus.
 
Tyto řídící bytosti paprsků jsou chohan (čti šohan), archanděl a elohim. Chohanem se nazývá
řídící bytost a tyto veliké bytosti jsou nanebevystoupení (nanebevzatí) mistři, nehmotné bytosti,
které z největší části vsešli z našeho pozemského vývoje. Byli lidmi, tak jako jsme jimi my a přes
mnohé inkarnace dosáhli své dokonalosti. Tyto bytosti zůstávají v našem pozemském rozvoji aby
nám pomáhaly a rezignovaly na svoji "Nirvánu", na svoji blaženost, protože v hluboké lásce a
milosrdenství chtějí zprostředkovat své vědění o možnosti vystoupení vzhůru pro člověka.
Archandělé náležejí k jiné vývojové řadě, neboť ti na naší Zemi nikdy nebyli lidmi. Řídí nebeské
sbory, které v každém případě přísluší jejich paprsku a jsou představiteli božských ctností.
Elohimové jsou tvůrci světů, kteří vytvořili náš planetární systém. Jsou to tedy bytosti, které jsou
prastaré, starší než náš planetární vývoj. Jsou nejvyššími řídícími bytostmi přírodních sil, které
následují jejich příkazů.
 
"Maha Chohan" (Maha = Velký) je nejvyšší řídící bytostí sedmi Chohanů. Nazývají ho také
představitelem Svatého Ducha pro Zemi. On sám k tomu jednou podal toto vysvětlení: "Starý
pojem Duch svatý má ve svém obsahu čiré kosmické záření. Je to pojem, který si podržel svoji
platnost po celý křesťanský věk. Tento Božský Duch svatý je životním elixírem pro všechny
bytosti, které zalidňují světy. Je to životní síla, proudící přes vás, která udržuje váš život. Tuto
životní sílu přijímáte také svojí potravou, vzduchem a vodou. Tato životní síla je všude obsažena a
dostáváte ji ze všech stran. Vaše vnitřní světlo je ohniskem této životní síly. Také věky jsou
podřízeny vždy jednomu právě platnému ze sedmi paprsků. Nyní zanikající věk Ryb stál pod
vlivem šestého paprsku (mír, služba, oddanost a milost). Nový, nyní začínající věk Vodnáře
podléhá sedmému paprsku svobody. Máme možnost také jako lidé ještě v omezeném stavu
našeho vědomí začít spolupracovat se silami paprsků a s jejich velkými řídícími bytostmi a použít
těchto mocných energií pro naše vlastní očišťování, pro proměnění poměrů na naší Zemi a dále
pro očišťování nahromaděných stínů z minulých věků. Velikáni nám zprostředkovávají tyto
prastaré znalosti, používané odedávna zasvěcenci. Je tomu tak vzhledem ke krátkosti doby,
kterou máme k dispozici a také proto, aby co možná nejvíce z temnoty bylo odstraněno, dřív než
se celý planetární systém při svém oběhu kolem velkého centrálního slunce vnoří do svého
paprskového opasku a citelně se urychlí vibrace. S tímto zvyšováním vibrací vystupují na scénu
mnohé změny, jako například rozrůstající se jasnovidnost a jasnosluch, takže lidem se stanou
viditelné jejich nedobrá vyzařování a myšlenky a začne se kolem nich rozšiřovat zmatenost. S
pomocí fialového záření máme možnost naše negativní myšlenkové formy a karmická zatížení
pozvolna likvidovat a účastnit se na očišťování veškerého pozemského života. Nezapomínejme při
tom na následující věc. Také naše negativní myšlenky a činy během věků společným dílem
přispěly k tomu, že naše Země je taková, jaká nyní je. Tedy také my jsme spoluzodpovědní za
očišťovací proces. Energie, která námi protéká jako životní síla, je neutrální. My jí vtiskujeme
hodnotu naším myšlením a cítěním a tím jí vtiskujeme svoji značku. Tato energie se k nám ve
velkém koloběhu jednoho dne navrátí a přinese s sebou to, co jsme jí vtiskli. Nazývá se to potom
"karmou", to znamená zpětné působení našich dobrých, nebo nedobrých činů.
 
Síly těchto paprsků jsou schraňovány pro naši Zemi, jak již bylo řečeno, ve velkých světelných
centrech. Jsou to mohutné nehmotné bytosti, které řídí takové světelné ohnisko, kde jsou energie
odvíjeny dolů a jsou vyzařovány pro pozemský svět. Tato ohniska jsou prastará a byla vytvořena
podle určitých zákonitostí a rozdělena po planetách. Nejvyšší ze světelných center je Shamballa 
(Šambala), to je sídlo božské hierarchie pro Zemi a v tomto sídle je udržován pro planetu
trojplamen a je stále posilován, aby pozemský život mohl být odtud vyživován .ZDE ČTI  Také my, lidé v
sobě nosíme takové centrum světla a to je náš osobní díl Boha, naše nejvyšší centrum vibrací, ve
kterém spočívají božské tvůrčí síly ve svém zárodku. Obsahují však veškeré čisté vlastnosti a síly,
které nám jednou umožní, abychom vyrostli vzhůru k Božskému člověku, ke Kristu. Dojde k tomu
tehdy, až se všemu naučíme budeme mít zažito všechno, co nám naše pozemská škola může
nabídnout.
Toto vnitřní ohnisko Božského světla v nás se nazývá trojplamen a také pro ně ještě existuje
básnické označení "klenot v srdci lotosu". Toto centrum v nás je vyživováno kosmickými silami,
proudícími přes naši stříbrnou šňůru, která je světelným pásem, schopným rozšiřování. Od
středu srdce vystupují síly směrem vzhůru do našeho mozku a rozdělují se přes nervové dráhy až
do jednotlivých tělesných buněk a také do našich jednotlivých jemnohmotných těl. Toto vnitřní
ohnisko je zárodkem dokonalého člověka, věrný Božský obraz, ke kterému jednou máme vyrůst.
To je to největší dědictví, které jsme společně dostali od tvůrce na naši cestu životem. V tomto
vnitřním ohnisku spočívají všechny možnosti našeho budoucího rozvoje, stejně, jako je už v
semeni obsažen obraz dokonalé rostliny, nebo stromu. Podmínky pro růst ovšem musíme vytvářet
my sami. Láska, oddanost dobré věci, soucit, mír a spojenectví s Bohem jsou podmínky pro
proces zrání člověka, který se má vyvíjet až k božskému člověku. Kosmické zákony, které jsou
podkladem pro život, jsou na rozdíl od pozemských zákonů platné na věky. Celkové stvoření se
podle nich dokonává. Znalost těchto zákonů nám napomáhá ubírat se důsledně po duchovní
dráze. Bez tohoto vědění nenalezneme cestu ke spokojenému a šťastnému životu.
Když chceme rozpoznat duchovní pravdy a chceme nastoupit na duchovní stezku, musí náš
rozum dát přednost intuici a vhledu. Kosmické paprsky jsou síly, dávané nám lidem k dispozici
prostřednictvím nauk, které dostáváme. Tyto nauky přijímáme, abychom je nasměrovali do
našeho světa, k našim bližním, abychom všude tam přinášeli pořádek a soulad, mír, léčivou sílu,
čistotu a tak dále a abychom pomáhali na Zemi odstraňovat nedokonalosti. To je hlavní úloha
žactva, které tím může pomáhat zmenšovat nejenom svá vlastní zatížení, ale také pomáhá
zmenšovat zlo na světě. Jenom světlo je to jediné, co je schopné proměňovat pozemskou planetu.
Jednou z nejdůležitějších ze sedmi hlavních sil je fialové záření, síla umožňující proměnu, s
jejíž pomocí opět dokážeme očišťovat rozladěné energie. Je to důležitá znalost, která nám je
dopřána. Vždyť tím dostáváme možnost proměňovat naše karmické podmínky a pomáhat
likvidovat nahromadění temných sil na naší planetě.