SEDM POSVÁTNÝCH TAJEMSTVÍ MANIFESTACE

 

1. KAPITOLA
SEDM POSVÁTNÝCH TAJEMSTVÍ MANIFESTACE
HERMOVA POSVÁTNÁ UČENÍ se v Kybalionu dělí na sedm vzájemně
propojených principů. Tyto principy se běžně studují v chronologickém
pořádku, protože jeden vychází z druhého.
Některé z těchto principů vám mohou připadat povědomé, protože
duchovní učitelé je studovali a psali o nich od té doby, co je Hermes před
mnoha staletími přinesl. Takže se vám může zdát, jako byste studovali
základní aritmetiku, zatímco již zvládáte algebru.
Studium těchto principů vytváří pevný základ pro vaše přirozené duchovní
dary. Ačkoli celý život studuji a praktikuji metafyziku, objevila jsem při
studiu Kybalionu nové poznání, tajemství a myšlenky. Hlubší porozumění
těchto principů vám pomůže zvládnout vaše vrozené schopnosti
manifestace. Naučíte se například udržovat své nálady, myšlenky a vibrace
na vysoké úrovni. To následně udrží na oné úrovni i vaše vztahy, finance,
zdraví a další zkušenosti.
Následuje je přehled Sedmi posvátných principů, které nám Hermés dal.
Počáteční věty psané kurzívou jsou axiomy, které v Kybalionu tvoří osnovu
každého principu. V dalších kapitolách naleznete doplňující informace
o každém principu, jakož i praktické způsoby, kterými se uvádí
do každodenní praxe.
Sedm posvátných principů
PRVNÍ POSVÁTNÝ PRINCIP se nazývá „Mentalismus". Axiom Kybalionu
shrnuje tento princip takto: „VŠECHNO je Mysl; Vesmír je Mentální."
Tento princip vysvětluje, že celý Vesmír (včetně vás a vašeho života)
sestává z všeobsažné Božské Mysli, jejích myšlenek a myšlenkových
forem.
V Kybalionu se o Stvořiteli mluví jako o „VŠEM". VŠECHNO je Mysl, což
znamená nekonečnou a neomylnou inteligenci, moudrost a tvořivost.
Vzhledem k tomu, že VŠECHNO je všude, i Mysl je všude. Žijete v této
všudypřítomné Mysli VŠEHO. Vaše pravá mysl (vaše vyšší já)
je prodloužením a výtvorem Božské Mysli.
 
DRUHÝ POSVÁTNÝ PRINCIP se nazývá „Souvztažnost". Kybalion
shrnuje tento princip Hermovým slavným výrokem: „Jak nahoře, tak dole;
jak dole, tak nahoře."
Hermetici dělí svět na tři roviny: fyzickou, mentální a duchovní. Každá
rovina se řídí týmiž duchovními zákony. Takže pokud pochopíte zákony,
které vládnou jedné rovině, pochopíte i to, jak fungují ostatní roviny. Když
uplatníte toto pochopení v praxi, můžete povznést své vědomí a život
na vyšší roviny existence.
TŘETÍ POSVÁTNÝ PRINCIP se nazývá „Vibrace". V Kybalionu se praví:
„Nic nespočívá v klidu; všechno se hýbe; všechno se vlní."
Všechno ve Vesmíru se pohybuje, dokonce i takzvané neživé předměty,
které jsou plné vibrujících atomů a energie VŠEHO. Rozdíl mezi různými
rovinami existence spočívá pouze v jejich vibrační frekvenci pohybu.
Hermetici uplatňují tento princip při zrychlování nebo zpomalování vibrační
frekvence objektů nebo situací, které si přejí přitáhnout, změnit nebo
eliminovat.
ČTVRTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP se nazývá „Polarita". V Kybalionu
se shrnuje tímto způsobem: „Vše je Duální; vše má póly; všechno má svou
dvojici protikladů; podobné a nepodobné je totéž; protiklady jsou ve své
podstatě totožné, ale liší se jen svým stupněm; krajnosti se setkávají;
všechny pravdy jsou jen polopravdami; všechny paradoxy je možno uvést
v soulad."
Čtvrtý princip vysvětluje, že každá zkušenost a volba je v podstatě stejná.
Co se jeví být protikladné, je ve skutečnosti totéž, pouze s rozdílem
odlišné míry týchž složek. Prosperita a chudoba nejsou protiklady. Jsou
to pouze konce jednoho sloupce, které vibrují na odlišných frekvencích.
Každá situace ve vašem životě má svůj sloupec či stupnici s krajnostmi
na každém konci a s vibračními přírůstky mezi nimi.
Hermetici používají tento princip k proměně nechtěných situací a emocí
v něco více žádoucího tak, že pouze změní jejich vibraci na nejvyšší konec
každého sloupce.
PÁTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP se nazývá „Rytmus". V Kybalionu se tento
princip vysvětluje takto: „Vše plyne, ven a dovnitř; všechno má svůj příliv
a odliv; všechno se zvedá a zase padá; ve všem se projevuje kyvadlový
pohyb; míra, v jaké se kyvadlo vychýlí doprava, odpovídá míře, v jaké
se vychýlí doleva; rytmus se vyrovnává."
Podle pátého principu funguje Vesmír v přesných a předvídatelných
rytmech. Jestliže dovolíte, aby vás tyto rytmy ovládaly, budou vaše nálady
a život jednou dole, jednou nahoře. Ale když rytmy ovládnete vy, stanete
se imunními vůči zvratům v pocitech nebo životních zkušenostech směrem
dolů.
 
ŠESTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP se nazývá „Příčina a následek". V Kybalionu
se říká: „Každá příčina má svůj následek; každý následek má svou příčinu;
všechno se děje podle Zákona; náhoda je pouze označení pro nerozpoznaný
Zákon; existuje mnoho rovin kauzality, ale nic se nevymyká
Zákonu."
Toto je dokonale uspořádaný Vesmír a nic se v něm neděje náhodně nebo
omylem. V pozadí každého následku existuje příčina. Život začínáte
zvládat tehdy, když se namísto toho, abyste byli unášeni vůlí nebo touhami
druhých, stanete vědomou příčinou následků, které si přejete. Tohoto
principu můžete použít k docílení uzdravení a k manifestaci svých přání
v realitě.
SEDMÝ POSVÁTNÝ PRINCIP se nazývá „Rod". Shrnutí tohoto principu
v Kybalionu zní následovně: „Rod je ve všem; všechno má svůj Mužský
a svůj Ženský princip; rod se projevuje na všech rovinách."
Sedmý princip se nevztahuje k tradičním rolím muže a ženy projeveným
v lidských tělech. Každý člověk má v sobě obě tyto energie, protože celý
Vesmír je složen z nich obou. Tyto energie jsou mocné a vzájemně závislé,
a společně tak tvoří stvoření.
Ženská energie je magnetická a přitažlivá. Mužská energie je elektrická
a tvůrčí. Odpuzování a přitahování představuje základ Božské magie.
Abyste mohli manifestovat, musíte buď svou touhu přitáhnout, nebo
ji vytvořit. Abyste se těšili neustálému přílivu hojnosti, porozumějte
a pracujte s nepřetržitým tokem dávání a přijímání, jak učí tento princip.
„Principů Pravdy je sedm; ten, kdo je zná a chápe, vlastní Magický klíč,
pod jehož dotekem se všechny Chrámové Dveře otevírají." —Kybalion