Orgán cang, plíce.

 

 
Orgán cangplíce.
Plíce jsou druhý nejhlavnější orgán cang a v čínské terminologii se o nich mluví jako o kancléři. V těle jsou umístěny ze všech orgánů cang na nejvyšším místě a tvoří, jakoby ochranný příkrov nad všemi orgány cang, proto se také někdy nazývají stříška. Co do anatomického tvaru mají šest laloků a dvě ucha, takže osm laloků dohromady. Nemají žádný průchodný otvor, při nádechu se naplní a při výdechu zase vyprazdňují. Z pěti prvků přináležejí ke kovu, v těle řídí čchi a mají přímé spojení s tlustým střevempokožkouochlupenímnosem.

Plíce řídí čchi.

Plíce jsou hlavním orgánem, který má na starosti výměnu čchiv těle a obhospodařuje její pohyb, což jsou základní a životodárné síly v celém těle. Plíce řídí dýchání čchi, vytváří a ustavičně obnovuje tělesnou čchi. Při nádechu se přijímá do těla tzv. čistá čchi ze vzduchu a při výdechu se vypuzujekalná čchi, která je již opotřebovaná. Tento proces nazýváme, nahrazování staréhonovým. Samotné plíce představují prostředek masivní výměny čchi mezi člověkem a okolím. Podle čínské medicíny však plíce nejsou jediným orgánem, který se podílí na dýchání. K dýchání přispívají také ledviny a tuto práci si rozdělují tak, žeplíce řídí vydechování čchi, zatím co fázi nádechu a nasávání čchi mají na starost ledviny. Práce celého dýchacího ústrojí závisí na dobrém stavu plic. Když jsou plíce v dobrém stavu, pak jsou v dobrém stavu iprůdušky a průdušnice. Naopak, nedostatečné plnění funkce plic se přenáší i na ně ve formě různých poruch dýcháníkašle,zánětu průdušekastmatudušnosti.

Plíce řídí čchi celého těla.

Tato jejich funkce se projevuje v tom, že plíce podporujídoplňují a regulují čchi všech vnitřních orgánů a tím i celého organizmu. Plíce jsou místem, kde se rodí čchi a ta se vytváří mísením čisté čchi přijímané za vzduchu a esencí, která vzniká při trávení potravy ve slezině a čchi sleziny ji dopravuje nahoru do plic. Místo, kde se obě čchi smíchávají je uprostřed hrudi a nazývá se osnovná čchi. Osnovná čchi ze zdroje svého vzniku vystupuje jednak do hrtanu a touto cestou se podílí na dýchací činnosti plic a druhá cesta je do aorty a krevního oběhu a stává se silou podporující pohyb krve i látkou doplňující krev. Tato čchi se rozptyluje do celého těla, čímž ho vyživuje, zatepluje a přivádí ke všem orgánům stále nové zásoba energie.

Plíce dýcháním udržují v chodu a regulují celý mechanizmus působení čchi v lidském těle. Tento mechanizmus čchi se projevuje pohybem čchi směrem nahoru, dolů, dovnitř a ven. Pravidelné nadechování a vydechovánírozhání v těle čerstvou čchi a starou a opotřebovanou z něho vypuzuje ven. Dýchání a řízení čchi jsou dvě na sobě závislé funkce. Jestliže se například z nějakého důvodu oslabí dýchání, bude se souběžně oslabovat i tvorba čchi a doprava čchi v těle a s ní i tvorba a přeprava krve, tekutin, výživy, atd. Postupně se pak budou dostavovat různé následky prázdnoty čchi. Obráceně, z kterékoliv příčiny prázdnoty čchi dojde k oslabení dechové kapacity a činnosti plic.

Plíce řídí pohyb vody.

Plíce se podílejí na pohybu a vylučování tekutin. V tomto smyslu se někdy říká, že plíce jsou hornímpramenem vody. S přepravou tekutin v těle souvisí dvě funkce v těle, rozptylování a filtrování. Rozptylováním se tekutiny dostávají v krátkém čase jako rozprášená rosa do celého těla, aby jej svlažovaly, vyživovaly a chránily. Nadbytečná část tekutin se vyloučí z organizmu pocením. Při filtrování zase tekutiny klesají dolů, přitom procházejí proměnou, aby se nakonec činností ledvin a močového měchýře shromáždily a změnily v moč a následně vyloučily mimo tělo.

Tekutiny vstupující do žaludku se jako esenciální čchi dopravují do sleziny, která tuto esenci vrací nahoru do plic a odtud prostupuje do vodních cest, do močového měchýře. Když jsou tyto funkce plic narušeny, nutně se to odrazí na průchodnosti vodních cest a pohybu tekutin. V tomto důsledku může dojít k zahušťování hlenů a vzniku měkkých vodnatých otoků.

Plíce jsou dvorana všech cév.

Chápejme to tak, že všechna krev prochází plícemi a tedy jsou s plícemi spojeny i všechny cévy. A protože jsou plíce z orgánů cang nejvýše, jsou jakoby dvoranou, ke které vzhlíží a směřuje celý krevní oběh. Hlavním orgánem, který řídí krev a žíly je srdce, ale plíce mu jsou nápomocny, protože plíce totiž řídí čchi v celém těle a mezi čchi a krví je velmi těsný vztah. Čchi neustále doplňuje krev a sama naopak potřebuje krev pro své vznikání v těle. Čchi je hybnou silou, která udržuje proudění v cévách. Čchi bez krve by nebyla harmonická a krev bez čchi by se nemohla pohybovat. Plíce spolupracují především se srdcem ve vztahu ke krvi a krevnímu oběhu. Když plíce nedokážou z důvodu své oslabenosti čchi plnit svou úlohu, mohou se objevit chorobné příznaky ve formědušnostibušení srdcezmodrání rtů a jazyku.

Plíce řídí rozptylování a filtrování.

Tím, že plíce řídí rozptylování, se označuje odstředivý pohyb čchi plic, která se šíří do všech stran. Tato funkce umožňuje rozvádění čchi a krve a výživné esence z potravy, dále i tělesných tekutin do všech částí těla, aby tělo svlažovaly a vyživovaly. Pomocí odstředivého pohybu se vypuzuje opotřebovaná kalná čchi, která je z celého těla sváděna drahami i cévami do plic. Část z ní vydechujeme nosem i pokožkou ven. Současně místo vydechované čchi, plíce nasávají čistou čchi zvenčí a dopravují na povrch těla tzv. ochrannou čchi, která tělo chrání před vnějšími vlivy a zatepluje ho. Současně s těmito úkony otevírá a zavírá potní otvory a tím reguluje vylučování potu. Když je rozptylovací funkce plic narušena, dochází k těmto chorobným stavům, vysychání pokožky aochlupenízáduchadýchavičnostzahušťování hlenů.

Funkce řízení filtrování vyjadřuje několik činností plic. Pročišťovat a klesat dolů, je schopnost plic vytlačovat a vypuzovat ze sebe co do nich nepatří a tím vykovávat samoočistnou kůru, udržovat čistotu a průchodnost celého dýchacího systému a bránit tekutinám, hlenům, aby se v něm nezahušťovaly a nesrážely. Klesání dolůsouvisí se třemi činnostmi. Za prvé, vdechovaná čchi zvenčí sestupuje v těle směrem dolů a spojuje se čchi ledvin. Tím se zabezpečuje pravidelné a hluboké dýchání, střídání nádechů a výdechů. Za druhé, spolu s čchi plic klesají dolů i tekutiny, které procházejí proměnou a jejich nepotřebná část se nakonec shromažďuje v nejnižším místě a to je močový měchýř. Odtud je vylučována ven ve formě moči. Za třetí, klesání plicní čchi umožňuje to, aby spolu s ní prosakovala dolů i esence potravy, kterou do plic vysílá slezina a kromě toho zabezpečuje i sestupný pohyb zbytků potravy ve střevním traktu. Při poruše filtrovací funkce plic nastanou chorobné příznaky, srážení hlenů v plicích a následný silný kašelobrácení toku čchi do protisměru a tím vznikne dušnost a lapání dechupřekážky v sestupu tekutin a z toho vyplývají poruchy močení, těstovité otokyzácpa.

Tyto dva procesy, rozptylování a filtrování se vzájemně ovlivňují a podmiňují. Čchi může volně prostupovat tělem a krev, tekutiny a potrava se v těle pohybují bez překážek. Když jsou tyto dvě funkce bez poruch, tak organizmus pracuje bez závad. V opačném případě, poruchy v rozptylování se projeví kašlem a poruchy filtrování jsou provázeny obrácením toku čchi a z toho plyne dušnost.

Plíce mají na starost regulaci.

Plíce zodpovídají za celkový chod organizmu a řídí čchi. Když je čchi harmonická, potom nemůže dojít k tomu, aby výživa, ochrana a orgány cang a fu nebyly správně regulovány.

Plíce regulují dýchání, tj. výměna staré čchi za novou. Dále plíce regulují mechanizmus působení čchi v těle, tj. přívod čchi k orgánům a ostatním částem těla. Plíce společně se srdcem regulují oběh krve a s ním i oběh výživy a ochrany. Plíce regulují pohyb, přeměnu a vylučování tekutin.

Plíce řídí pokožku a ochlupení.

Spojení mezi plícemi a povrchem těla souvisí s rozptylovací funkcí. Je to právě čchi plic, která dopravuje směrem k povrchu výživu, tekutiny, krev. Díky tomu je pokožka správně vyživována, prokrvena, pružná a přiměřeně vlhká. Pokud je pokožka v optimálním stavu, dokáže tělo chránit před vnějšími vlivy a tvoří jakousi hraniční plochu pro pohyb směrem dovnitř a ven. Pokud jsou plíce zdravé, tak se to na fyzickém stavu těla projevuje silnou ochrannou čchi, která zajišťuje obranyschopnost organizmu. Když je čchi plic oslabena, tak se mění vlastnostikůže a ochlupení k horšímu, narušuje se regulace potních žláz a otvorů a snižuje se celková odolnost organizmu. Škodlivé činitelé působící na tělo z vnějšku pak snadněji pronikají do pokožky, čímž blokují rozptylovací funkce plic a zpětně poškozují plíce a oslabují ochrannou čchi. Zárodky mnoha onemocnění vznikají nejdříve v pokožce a jejím ochlupení. Škodlivost z vnějšku, má snahu proniknou dovnitř, a proto se štěrbinky v pokožce roztáhnou a škodlivost proniká dále do těla a usadí se v síti kanálků čchi. Když v nich setrvává delší dobu, proniká dále do drah čchi. Jestliže se i těchto drahách usadí a není odstraněna, vniká ještě hlouběji, dodutých orgánů a shromažďuje se ve střevech a v žaludku.

Druhá důležitá spojitost mezi plícemi a pokožkou souvisí s dýcháním. Čchi plic, je rozprašována jako rosa směrem ven a proniká přes pokožku na povrch těla, kde doplňuje ochrannou čchi. Pohyb čchi probíhá i opačným směrem, přes kůži dovnitř organizmu. Společně s plícemi tedy dýchá i organizmus celým povrchem těla. Hlavními místy výměny čchi jsou potní otvory. Svým otvíráním a zavíráním, které je řízeno plícemi, plní kroměvylučování potu, také takovou funkce, že jimi proniká čchi směrem dovnitř i ven. Touto činností se také reguluje teplota těla.

Pokud vznikne nedostatečnost plic, bude se projevovat jako oslabenost povrchu těla, bude vznikat samovolné poceníoslabování dechuvysušování pleti. Může však dojít k chorobným procesům působícím opačným směrem a to, že se potní otvory pod tlakem vnějšího působení ucpou, což povede k blokaci plic, dušnosti a neschopnosti se vypotit.

Vývodem plic je nos.

Plíce prostřednictvím své čchi  jsou přímo spojeny s nosem, s vnějším prostředím. Kromě toho, že se nos podílí na dýchání, má ještě další úkol, rozlišovat čichové vjemy. Pokud jsou plíce v harmonii, čichové spektrum navůně a pachy je velké.

Z druhé strany, v případě chorobných stavů, je nos společně s ústy dost rozměrným otvorem, aby přes ně mohlo dojít přes průdušnice k napadení plic chorobou z vnějšku. Po vniknutí do dýchacího ústrojí se zahrazuje a zbrzďuje tok čchi a proto se zpomalí i pohyb hlenů. Ty se srážejí, ucpává se nos a ztrácí se čichové schopnosti doprovázené kašlem. Plíce se tak snaží zavit vzniklých překážek. Podobné příznaky mohou vyvolat i vnitřní příčiny, kdy plíce trpí prázdnotou čchi. Časté napadání plic zvenčí vede k jejich oslabování a tato oslabenost zase usnadňuje další vstup nových činitelů. Chorobné stavnosu, jako ucpávání nosních dutinzahleněníztráta čichu je připisováno disharmonii plicní čchi a proto, když budeme tyto choroby chtít odstranit, tak léčíme plíce.

Plíce řídí hlas.

Hlas vzniká s pomocí čchi, která proudí skrze řečové orgány a rozechvívá hlasivky. Je to jednak čchi plic, jež prochází hrdlem a podílí se na vytváření zvuku, ale také čchi ledvin, jejichž odbočka vede přes hrdlo, kekořenu jazyku. Tento podíl na tvorbě hlasu je také vyjádřen tak, že plíce jsou branou hlasu a ledviny jsoukořenem hlasu. Taková zajímavost k ledvinám je, že se v ledvinách uchovává esence pohlavní síly, která dozrává v období dospívání do plné výše. Právě v tomto období člověku sílí a mutuje hlas. Harmonická čchi plic dělá zvučný a jasný hlas. Při prázdnotě plic je hlas tichý, slabí, anebo se úplně ztrácí. Při přeplněnosti plic je drsný a silný a i v tomto případě může někdy dojít ke ztrátě hlasu, který se může přeměnit na sípavý až nezřetelný.

Citem plic je zármutek.

Z pěti základních emocí, které jsou projevem pěti orgánů cang se k plícím váže zármutek a žal. Oba tyto city jsou negativní povahy, protože jejich projev vede k vyčerpávání a ubývání čchi plic. Jelikož jsou plíce řídícím orgánem čchi celého těla, tak časté navozování těchto emocí povede k oslabování plic a postupně i k chřadnutí celého organizmu. Současně platí i obrácená závislost, že jedinec s vrozenou slabostí plic, bude ve svém životě náchylný k většímu pocitu zármutku a žalu.

Tekutinou plic jsou hleny.

Nos je vnějším vývodem plic a hleny mají za úkol zvlhčovat nosní dutinu. To znamená, že jejich množství, vlastnosti, pohyb závisí na kvalitě plicní čchi. Podle změn hlenů se dá rozpoznat, o jaké poruchy v činnosti plic došlo. Když jsou plíce napadeny např. větným chladem, z nosu tečou vodnaté světlé hleny, když dojde k napadení větrnou horkostí, hleny jsou husté a tmavší. Při zvýšené suchosti plic je v nose málo hlenů, nebo chybějí vůbec. Když je čchi prázdná, může docházet k zanášení nosních dírek a čelních dutin, protože oslabená čchi, oslabený jang je nedokáže udržet v patřičném pohybu a v řídké konzistenci. Začínají převažovat jinové tendence,usazovánízahušťovánínehybnost.

Plíce jsou stříškou orgánů cang. Toto je dáno polohou plic v těle. Leží nejvýše z pěti orgánů cang a rozkládají se nad nimi jako stříška. Plíce jsou k vnějším škodlivým činitelům, větruchladuhorkuvlhku a suchunejčastěji napadeným orgánem. Citlivé jsou nejvíce, na chlad a horko, které po vniknutí do plic blokují jejich rozptylovací funkci.

Čchi plic je spjatá s čchi podzimu.

Plíce patří k prvku kov a jejich ročním obdobím je podzim, kdy mají nejsilnější čchi. Z druhé strany sucho, které je atmosférou podzimu, bude plíce právě nejvíce poškozovat v této roční době. Bude způsobovat vysychání jinových, tekutých složek v plicích, což způsobí suchý kašelvysychání pletisucho v ústech i v nose. Proto přizpůsobíme svůj životní styl k zákonitostem podzimu. Příroda již nebují, ale dozrává a naplňuje se, utišuje se. V tomto období chodíme spávat časněji a také si déle pospíme.  Tím si zabezpečíme duševní klid a zmírníme vliv ostrého podzimního vzduchu. Účelem je shromažďovat duševní energii, aby se nám zachovala čistá čchi plic. To odpovídá podzimní atmosféře. Kdo se těmto zákonům protiví a poškozuje si na podzim plíce, protože si nevytvoří dostatečné zásoby energie, může v zimě trpět na průjmová onemocnění.

Plíce reprezentují kov, dále souvisí se západemsuchembílou barvoupachem zatuchliny, atd. Západ rodísuchostsuchost rodí kovkov rodí pálivostpálivost rodí plíceplíce rodí pokožku a ochlupení,pokožka a ochlupení rodí ledviny, a plíce řídí nos.

Důsledky tvaru a umístění orgánu plic.

Když jsou plíce malé, jejich čchi je vyrovnaná, nepotřebujeme mnoho pít a takový člověk nemívá nemoci spojené s dýcháním. Jsou-li plíce velké, musíme více pít a takový člověk je náchylný na dušnost a vystupováním čchi do protisměru. Když jsou plíce umístěny vysoko, jejich čchi vystupuje vzhůru a máme potíže s dechem a kašlem. Jsou-li plíce nízko, tlačí na žaludeční vchod a na játra. Z tohoto důvodu nás pobolívá pod žebry. Když orgán plicje pevný, takový člověk nemívá nemoci spojené s kašlem a vystupováním čchi plic do protisměru. Je-li orgán plic křehký, snadno v něm dochází k ubývání tekutin a z toho důvodu k nárůstu horkosti, což se projevuje potížemi s dýcháním a krvácením z nosu. Když jsou plíce našikmo, potom bývají bolesti na některém boku hrudi.

Když jsou plíce ve správné poloze v těle, potom je jejich čchi vyrovnaná a škodlivost jim jenom stěží dokáže ublížit.