KDO JSOU ANDĚLÉ

 

 Andělé jsou vyšší duchovní bytosti. Řekl, že božská Prasíla (nebo Bůh) ustanovila an­děle jako vůdce, ochránce a pomocníky Jeho tvorstva a užívá je jako Své posly.

 

Lidským bytostem, jejichž duše nejsou tak vysoce vyvinuté, bylo dáno hmotné tělo, aby mohli na Zemi dále duševně růst a rozvíjet se.

 

Všichni a všechno je tvořeno vibracemi. Čím je taková vibrace těžší, tím je objekt hutnější, a z toho důvodu mohou být židle, stoly a lidské bytosti viděny a pociťovány.

 

Andělé mají lehčí a rychlejší vibrace, takže většinou nejsou pro lidské bytosti viditelní.

 

Jsou to oboupohlavní bytosti, které nemají potřebu sexu, neboť jejich ženské a mužské aspekty jsou v naprosté rovnováze. Když do­sáhnou lidské bytosti kteréhokoli pohlaví ve svém těle stavu per­fektní rovnováhy ženských a mužských energií, přestanou pociťovat sexuální touhu. Této úrovně dosahují pouze velmi vyvinuté lidské bytosti, což vysvětluje skutečnost, proč je pro většinu lidí celibát tak těžký. Ti, kteří o celibát usilují, nejsou ještě připraveni.

 

V jaké duchovní hierarchii se andělé nacházejí ?  Obecně lze říci, že jsou na mnohem vyšší úrovni, než jsme my, ačkoli se stejně jako lidské bytosti liší ve svém duchovním růstu podle dosažené úrovně osvícení.

 

Lidské bytosti jdou po jiné vývojové cestě než andělé, takže se li­dé jen zřídkakdy stávají anděly a naopak.

 

 Andělé jsou tady proto, aby lidskému rodu pomáhali a sloužili mu. Psi, kočky a koně lidem často také slouží a stejně i delfíni, nicméně se nacháze­jí na jiné vlastní a oddělené vývojové cestě.

 

Lidské bytosti by nikterak neposloužilo, kdyby se na Zemi vrátila jako nějaký pes, a ani by neposloužilo delfínovi v jeho duchovním rů­stu, aby se z něj stal člověk. Z toho důvodu se andělé, delfíni, lidské bytosti, psi a jiná stvoření pohybují po své vlastní vývojové cestě, a když se střetávají s jinými druhy, dochází také částečně k jejich du­chovnímu vývoji.

ANDĚL OBŘADU

Ke každému páru přichází v okamžiku svatebního obřadu anděl. Úkol takového anděla je pomáhat těmto dvěma lidem, aby se od se­be neodloučili. A dokonce i když se manželská dvojice rozejde, je­jich anděl se je stále pokouší spojit dohromady.

ANDĚL STRÁŽNÝ

A všichni máme také svého anděla Strážného v okamžiku svého narození, který je nám stále nablízku. Samozřejmě, stejně jako na­ši duchovní vůdcové, mohou být tito andělé pociťováni jen potud, do jaké míry jim to dovolíme. Velmi často k nám nemohou pronik­nout přes bouřlivou vibraci našich emocí, aby nás mohli obejmout tak, jak by si to přáli.

 

Existují i malí andílci, kteří mají na starosti drobné úkoly, a také obrovští andělé s nekonečně velkým množstvím energie, kteří se stara­jí o velké vesmírné projekty.

 

Anděly najdete samozřejmě v blízkosti kostelů a katedrál. Jsou také přítomni všude tam, kde se lidé shromáždí z důvodů nábožen­ských nebo duchovních. Andělé se hromadí v místech planety, která jsou nabita velkou silou. Jsou to obyčejně místa plná krásy.

 

Existují také obrovití andělé, kteří mají v opatrování velké hor­naté kraje, lesy, hvězdy a slunce. Existují také abnormálně velcí an­dělé, kteří se nacházejí mimo naši planetu ve vesmíru.

 

Během let, a dokonce i v primitivních dobách, se umělci vědomě či nevědomě naladili na tyto duchovní sféry a všechny možné dru­hy andělů zachytili na obrazech, nebo ve formě soch.

 

Andělé také zpívají. Ne náhodou se říká „chóry andělské“. Mystici a duchovní mistři je v minulých dobách zcela jistě slyšeli a viděli a tu­to zkušenost pak sdělili těm, kteří ji byli připraveni vyslechnout. Andělská hudba je nebesky krásná, jsou to zvuky, které nemůže lid­ské ucho zachytit. Nicméně na nás mají tyto božské zvuky vliv, po­zvedají nás, inspirují a léčí. Tyto zvuky se dotýkají každé buňky naše­ho bytí a mění nás, ať už si toho jsme nebo nejsme vědomi.

 

Samotná přítomnost andělů mezi námi otevírá bránu našeho vě­domí k vyšším .a větším možnostem. A je jich mezi námi v dnešní době více než v kterékoli jiné době v minulosti. Důvodem je to, že planeta Země dosáhla určitého kritického bodu. Vyplenili jsme na­ši planetu a obklopili ji téměř neproniknutelnou negativitou. Pán tvorstva rozhodl, že to tak dál nemůže pokračovat. Nebylo nám dá­no svolení ničit krásnou Zemi. Způsobilo by to nerovnováhu v ce­lém vesmíru.

 

Takže nyní musí lidské bytosti pozvednout své vědomí na úroveň, kde budou ctít Zemi, přírodu, všechny druhy zvířat a jeden druhé­ho — nebo musí odejít.