HERMETICKÉ AXIOMY

 

HERMETICKÉ AXIOMY
Kybalion nabízí filosofický i praktický pohled, který vám může pomoci při
jakémkoli snažení. Sedm principů pomáhá zmapovat teritoria emocí, zdraví
a materiálního aspektu života. Čím více tyto principy zkoumáte, tím víc
jejich příkladů vidíte v běžných situacích. To je moment, kdy vám
hermetismus začne dávat smysl a stane se součástí vašeho života. Jakkoli
mohou znít formulace a diskuse Kybalionu vznešeně, jsou ve skutečnosti
velice zemité.
Hermetismus přináší dobrou zprávu, že váš život může být naplněn vším,
co je žádoucí, že hladina vašich nálad a energie se může stále zvyšovat a
že máte všechny prostředky k tomu, abyste žili tvořivým a bohatým
životem.
Protože všechno v životě je výtvorem vaší mysli, můžete použít nástrojů
hermetismu, abyste provedli změny, po nichž toužíte. Například:
• Kdykoli zažíváte rozčilující situaci, připomeňte si, že jestliže je přítomno
negativní, tak musí být přítomno i pozitivní.
• V duchu zkontrolujte na mentální řídicí desce sloupec, který vládne
situaci. Vytlačte rysky až nahoru (nebo vzhůru až tam, kam vám dovolí
víra). To je vizuální manifestace hermetického Zákona neutralizace, podle
kterého můžete použít svou vůli a rozhodnout se proti stahování své
nálady, energie nebo situací dolů. Když se vaše myšlenky pozvednou,
přitáhnete žádoucí výsledky a způsobíte, aby se projevily v realitě (tj.
manifestujete je).
• Pokračujte v monitorování sloupce, abyste zajistili, že rysky v každé
oblasti svého života zůstávají vysoko. To vám pomůže transmutovat
nežádoucí situace v situace žádoucí, a to aniž byste se vyčerpali
námahou.
A co andělé, archandělé, bohyně, nesmrtelní mistři a další duchovní
pomocníci ? Jak dosvědčuje Kybalion, mé vlastní knihy i zkušenosti mnoha
jiných lidí, tyto nebeské bytosti se velice angažují v našich životech. Žijí
na třetí úrovni Ducha, ale vzájemně reagují s fyzickou i mentální úrovní.
Vzhledem k tomu, že vibrují na vyšší frekvenci než hmota nebo mysl,
může nám říše andělů a nesmrtelných mistrů pomoci se povznést. Již tím,
že myslíte na anděly a božstva, se vaše myšlenky pozvednou
na vyšší frekvenci. Můžete rovněž tyto bytosti požádat, aby vám pomohly
udržovat rysky na vaší mentální řidící desce vysoko.
Kromě toho vám může hermetický Princip rodu pomoci zplodit nové
myšlenky a posléze je i uskutečnit. Tento princip vám může pomoci
překonat sklony k pochybování o sobě nebo k odkládání.
Vaše vnitřní ženská energie je receptivní a věčně trpělivá, což je důvod,
proč se někdy jeví jako pasivní a nemotivující. Podobně jako satelitní
přijímací anténa je i ona napojena na kolektivní nevědomí, kde se rodí
úžasné nové myšlenky, zlepšení a inspirace. Takže vaše vnitřní žena
se podobá citlivé a kreativní umělkyni, která má skvělé nápady, ale neumí
je realizovat.
Vaše mužská vnitřní energie zase velice ráda jedná. Její energie je dávající
a entuziastická, a proto se někdy zdá, že příliš tlačí a chce ovládat. Je to
čistě jednání bez inspirace. Žít pouze v jedné, nebo druhé energii vytváří
nezdravou nerovnováhu.
Ale představte si, že by vaše vnitřní citlivá umělkyně - se všemi svými
vynikajícími nápady - pracovala v týmu s vaším vnitřním mužem. Vypadalo
by to, jako když umělkyně a manažer+hledač talentů+producent spolu
vytvoří nedostižný tým !
Vaše ženská energie dostává božsky inspirované nápady, jež poté
uskutečňuje mužská energie. Váš vnitřní muž vdechuje do těchto ženských
myšlenek život či Ducha. Rytmus mužského a ženského je přirozený, pokud
není blokován strachem nebo negativními zkušenostmi či soudy
o jednom nebo druhém rodu.
Jedním způsobem, jak zažívat důsledně vyváženou mužskou a ženskou
energii, je začít každý den dávat i přijímat. Každý den dejte něco (čas,
peníze, přátelská slova a tak dále) bez jakéhokoli lpění na následné chvále,
odměně nebo vděčnosti od příjemce. To zapojí zdravým způsobem
do práce vaši mužskou energii. Také si osvojte každodenní zvyk přijímat,
aby se vaše energie udržela živá a probuzená. Přijímejte s vděčností
a děkujte bez omlouvání nebo pocitu viny za dary a dárky, jichž se vám
dostává.
Vaše vnitřní žena je tiše otevřená šepotu, který jí sděluje božsky
inspirované nápady. Její týmový spolupracovník, vnitřní muž, je připraven
s láskou proměnit tyto myšlenky v čin. Toto je ona mystická svatba, o níž
stále mluvili mudrci. Tohle je jiskra božské magie.
Jste jak veleknězi, tak velekněžkami, čaroději i čarodějkami. Máte
schopnost - právě teď - učinit v životě svém i v životě těch kolem vás
velké zázraky. Jste provždy božští mágové. Nechť se s pomocí sedmi
hermetických principů vždy radujete z plodů těchto darů !
 
Vlastnit Poznání, které nedoprovází jeho projevení v realitě a v činu,
je jako kupení drahých kovů: marnost a bláhovost. Poznání je stejně jako
bohatství určeno k užívání. Zákon užívání je univerzální a ten, kdo
ho porušuje, trpí příčinami svého konfliktu s přírodními silami." —Kybalion
 
Výše uvedená důrazná pasáž z Kybalionu se vztahuje k Zákonu používání.
Tento zákon praví, že poznání bez používání a vyjádření je marnost, která
nepřinášíme dobrého jeho vlastníkovi ani lidskému pokolení. Dejte si pozor
na mentální lakomost, kdy byste hromadili své nápady a inspirace. Místo
toho činem vyjádřete to, co jste se poznali. Studujte axiomy v Kybalionu,
ale také je uplatňujte v praxi.
V dobách náboženské netolerance se hermetické nauky udržovaly
bezpečně uzavřené v myslích jejích učitelů a studentů. Ale Hermés chtěl,
aby se tyto principy vyučovaly, studovaly a praktikovaly.
Níže uvádíme některé další důležité hermetické axiomy z Kybalionu
a několik doprovodných komentářů. Osvojte si je, praktikujte je
a používejte je, protože nebudou vaše, dokud je nezačnete používat.
„Když chcete změnit svou náladu nebo mentální stav, změňte své vibrace."
—Kybalion
Můžete změnit své mentální vibrace tak, že nasměrujete svou vůli a svou
pozornost směrem k žádoucnějšímu stavu. Vůle nasměrovává pozornost
a pozornost mění vibrace. Kultivujte Umění pozornosti prostřednictvím vůle
a zmocníte se tajemství ovládání nálad a mentálních stavů.
„Abyste zničili nežádoucí frekvenci mentálních vibrací, uveďte v činnost
Princip polarity a soustřeďte se na opačný pól k onomu pólu, který
si přejete potlačit. Zlikvidujte nežádoucí tak, že změníte jeho polaritu." —
Kybalion
Tohle je jeden z nejdůležitějších hermetických receptů. Vychází
ze skutečně vědeckých principů. Ukázali jsme vám, že mentální stav a jeho
opak jsou pouze dva póly jednoho a že pomocí Mentální transmutace lze
změnit polaritu. Tento princip znají psychologové, kteří jej používají při
zbavování se nežádoucích zvyků tak, že vyzývají své studenty, aby
se soustředili na opačnou kvalitu.
Jestliže jste bázliví, neztrácejte čas snahou „zbavit se" strachu. Místo toho
pěstujte odvahu a strach zmizí. Je to podobné, jako když se rozsvítí světlo,
aby se osvítila místnost, místo aby se bojovalo proti tmě.
 
Abyste zažehnali negativní kvalitu, soustřeďte se na pozitivní pól téže
kvality a vibrace se postupně změní z negativních na pozitivních,
až nakonec budou polarizovány na pozitivním pólu, a ne na negativním.
Platí rovněž opak, jak mnozí zjistili ke své lítosti, když si dovolili vibrovat
příliš trvale na negativním pólu věcí.
Pomocí změny polarity můžete ovládat své nálady, změnit své mentální
rozpoložení, přetvořit svou povahu a budovat si charakter. Mnohé
z mentálního mistrovství hermetismu pochází z tohoto uplatňování polarity
v praxi, což je jeden z důležitých aspektů mentální transmutace.
Zapamatujte si tento axiom z Kybalionu: „Mysl (stejně jako kovy a živly)
lze transmutovat z jednoho stavu do druhého, z jednoho stupně
do druhého, z jednoho pólu v druhý, z jedné vibrace do druhé."
Zvládnutí polarizace je mistrovstvím mentální transmutace neboli mentální
alchymie. Dokud si neosvojíte umění změny své vlastní polarity, nebudete
schopni ovlivnit ani své okolí. Porozumění tomuto principu vám umožní
změnit svou polaritu stejně jako polaritu druhých, pokud se budete
věnovat péči, studiu a praxi, jež jsou nezbytné ke zvládnutí tohoto umění.
Princip opravdu platí, ale výsledky závisejí na vaší vytrvalé trpělivosti
a praxi.
„Rytmus lze zneutralizovat uplatněním Umění polarizace."—Kybalion
Jak jsme vysvětlili již v předchozích kapitolách, Princip rytmu se projevuje
na mentální i fyzické rovině. Zarážející střídání nálad, citů, emocí a dalších
mentálních stavů je způsobeno houpáním mentálního kyvadla dopředu
a dozadu, což nás přivádí od jednoho extrému k druhému.
Zákon neutralizace vám umožňuje překonat působení rytmu ve vědomí.
Jak jsme již vysvětlili, existuje vyšší a nižší rovina vědomí. Když
se mentálně pozvednete a udržíte na své vyšší rovině vědomí, vyhnete
se zpětnému výkyvu do nižší úrovně vědomí. Prostřednictví volního aktu
se polarizujete na Vyšším Já, což zvýší vaše mentální vibrace nad nižší
rovinu vědomí. Pozvednete se nad houpání kyvadla a necháte ho kývat
pod vámi.
Můžete se polarizovat na pozitivním pólu své bytosti, na pólu „Já jsem",
a nikoli pólu vaší osobnosti. Můžete odmítnout a popřít působení Rytmu.
Toto rozhodnutí vás pozvedne nad vyšší rovinu vědomí. Stůjte pevně
ve svém Prohlášení bytí, když necháváte kyvadlo, aby se pohybovalo zpět
k nižší rovině, aniž by to na vás mělo nějaký dopad. To se podařilo všem,
kdo dosáhli jakéhokoli stupně sebeovládání, ať již pochopili zákon, nebo
ne. Takoví lidé jednoduše odmítají výkyvy dané kyvadlem nálad a emocí
a zůstávají polarizováni u pozitivního pólu.
 
Tento proces neznamená, že zrušíte Princip rytmu, protože to je nemožné.
Jen prostě překonáte jeden zákon tím, že jej vyvážíte protiváhou jiného
zákona tak, abyste si udrželi emoční rovnováhu. Zákony rovnováhy
a protiváhy působí na mentální a na fyzické rovině. Když porozumíte těmto
principům a budete s nimi pracovat, bude to vypadat, že jste zrušili
přírodní zákony. Ale ve skutečnosti pouze praktikujete protiváhu. Stoupáte
na vyšší rovinu kauzality, což působí jako protiváha zákonů nižších rovin
kauzality.
Nic neunikne Principu příčiny a následku, ale existuje mnoho rovin
kauzality a člověk může používat zákony vyšší roviny, aby překonal zákony
roviny nižší." —Kybalion
Tím, že se pozvednete nad úroveň běžných příčin, stáváte se sami
Příčinou, místo abyste byli pouze „zapříčiňováni". Když zvládnete své
nálady a pocity, a proto zneutralizujete Rytmus, uniknete v běžné rovině
Příčině a Následku. Příliš mnoho lidí se nechá pouze unášet, jsou poslušní
svého okolí, druhých se silnější vůlí, následků zděděných sklonů a dalších
vnějších příčin, které s nimi posunují na šachovnici života jako s pěšci.
Když se však povznesete nad tyto ovlivňující příčiny, budete se těšit vyšší
rovině mentální činnosti. Tím, že ovládáte své nálady, city, impulsy
a pocity, projevujete nové kvality a síly, které vám pomohou překonat
vaše běžné prostředí a stát se hráči namísto pěšci. Takto hrajete hru života
inteligentně a už nejste manipulováni vnějšími vlivy, silami, vůlemi.
Používáte Principu příčiny a následku, místo abyste jím byli sami používáni.
Samozřejmě, dokonce i avataři podléhají projevům tohoto Principu
na vyšších rovinách. Ale na nižší rovině činnosti jsou pány, nikoli otroky.
Jak se praví v Kybalionu: „Moudří slouží na vyšší rovině, ale vládnou
na nižší. Jsou poslušní zákonů, které přicházejí shůry. Ale na své vlastní
rovině a na rovinách pod nimi vládnou a přikazují. A přesto, takto činíce,
se neprotiví Principu, nýbrž tvoří jeho součást.
Moudrý člověk je v souladu se Zákonem a rozumí jeho pohybům, používá
ho, místo aby byl jeho slepým otrokem. Zkušený plavec plave tu jedním,
tu oním směrem, odplouvá a zase se vrací podle libosti, a není jako kus
dřeva, které je zmítáno sem a tam. Ale plavec i kus dřeva podléhají
Zákonu. ,Ten, kdo tomu rozumí, je na cestě k Mistrovství.'" —Kybalion
A na závěr si zopakujme tento hermetický axiom:
„Pravá hermetická transmutace je mentálním uměním." —Kybalion
Proces ovlivňování vašeho prostředí se děje prostřednictvím mentální síly.
 
Vzhledem k tomu, že Vesmír je cele mentální, je logické, že mu lze
vládnout jedině mentálně.
Tato pravda vysvětluje všechny jevy a projevy různých mentálních sil,
které se vyučují a studují. V každém jevu a učení je stále přítomný Princip
mentální podstaty Vesmíru. Jestliže je Vesmír mentální, pak z toho
vyplývá, že Mentální transmutace musí měnit podmínky a jevy Vesmíru.
Jestliže je Vesmír Mentální, musí být Mysl nejvyšší silou ovlivňující jeho
jevy. Jestliže pochopíte toto, pochopíte, a budete konat „zázraky".
Pamatujte: „Všechno je Mysl; Vesmír je Mentální." —Kybalion
 
 
Axiom (z řec. axióma, to co se uznává) je tvrzení, které se předem pokládá za platné a tudíž se nedokazuje.