ČTVRTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP: PRINCIP POLARITY

 

9. KAPITOLA
ČTVRTÝ POSVÁTNÝ PRINCIP:
PRINCIP POLARITY
PRINCIP POLARITY by bylo možno rovněž nazvat „Principem praktičnosti",
protože nabízí velice praktický nástroj pro život, pro manifestaci, uzdravení
a praktikování Božské magie. První tři principy pojednávaly o tom, jak
hmotná, mentální a duchovní rovina jsou ze stejné energie, již hermetici
nazývají VŠECHNO. Rozdíly mezi těmito rovinami existují jen proto,
že vibrují na odlišných frekvencích.
Čtvrtý princip říká, že všechno má dvě polarity neboli krajnosti. Tyto
zdánlivé protiklady jsou součástí téže stupnice s tím rozdílem, že leží
na opačných koncích. Například horká a studená jsou krajnosti stupnice
zvané „teplota".
V Kybalionu se praví: „Rozdíl mezi naprosto proti-kladnými věcmi je pouze
ve stupni."
Mezi dvěma polaritami horké a studené je nespočet stupňů tepla a chladu.
Stejně je tomu i u všech ostatních zdánlivých protikladů: tvrdý a měkký,
hlučný a tichý, světlý a temný, dobrý a zlý, láska a strach. Když se setkáte
s jednou věcí, najdete také potenciál pro její opak.
Princip polarity vám nabízí schopnost transmutovat nežádoucí situaci
do druhého konce pólu a manifestovat v realitě situaci žádoucí. Jestliže
je ve vašem životě přítomno něco nežádoucího, znamená to, že je
přítomen i její „opak".
Tento princip funguje tak, že zvýšíte své mentální vibrace na vyšší úroveň,
abyste odstranili nežádoucí a přitáhli žádoucí. Vezměme si jako příklad
peníze. Jeden konec stupnice peněz je „blahobyt", v němž máte tolik
peněz, kolik si jen žádáte. „Chudoba" je na druhém konci, kde není dost
peněz na to, aby se zabezpečily vaše potřeby. Mezi těmito dvěma
krajnostmi je bezpočet finančních situací mezi chudobou a blahobytem.
Jestliže si děláte starosti ohledně peněz nebo si stěžujete, že jich nemáte
dost, vaše myšlenky se pohybují směrem ke konci stupnice označenému
jako „Chudoba". Následkem toho právě ji přitahujete. Dokonce i když
se právě teď nezdá, že máte peníze, můžete použít.
 
SLOUPEC PENĚZ
Principu polarity k tomu, abyste zlepšili svou finanční situaci. Představte
si rysku, která klouže nahoru a dolů po sloupci či stupnici peněz. Abyste
přitáhli více peněz, můžete změnit své vibrace směrem nahoru tak, že si
vizualizujete, že ryska je na nejvyšším možném místě na sloupci.
Vzhledem k tomu, že tento sloupec či stupnice je ve vaší mysli, je to váš
výtvor; proto je to váš osobní Sloupec peněz. Dokonce i v případě, kdy
si děláte starosti ohledně peněz, můžete v duchu vůlí zvednout rysku výš.
Taková vizualizace může okamžitě přitáhnout nečekaný příliv prosperity
za podmínky, že sledujete polohu rysky, abyste zajistili, že zůstane
na vyšším konci stupnice.
Jestliže vám dělá potíže si představit prosperitu, potom v duchu posuňte
rysku na takovou nejvyšší pozici Sloupce peněz, jakou si ve skutečnosti
dokážete představit. Není důvod po vás chtít, abyste si vizualizovali něco,
co nejste schopni přijmout jako reálnou možnost. Přesto bude mít každé
zlepšení v posunutí rysky nahoru po Sloupci peněz pozitivní dopad na vaše
finance. To platí i tehdy, když si dokážete představit posunutí byť o jeden
stupínek nad současnou pozici. Průběžně svůj Sloupec peněz sledujte
a dávejte rysku tak vysoko, jak to cítíte jako příjemné. V té minutě, kdy
uvěříte, že blahobyt je možný, můžete nechat rysku dosáhnout
na samotný vrchol sloupce.
Samozřejmě, můžete si rovněž představovat i sloupec, který ovládá vaše
představy o penězích a dalších oblastech života.
 
Udržujte rysku na tomto sloupci na výši.
Udržujte rysky na těchto sloupcích vysoko, abyste se tak zbavili starých,
omezujících představ ohledně peněz, lásky a podobně.
Vše, po čem toužíte, má svůj příslušný sloupec, ať už jde o zdraví, šťastné
manželství, vnitřní mír nebo jakékoli jiné téma. Představte si celou tuto
řadu sloupců s klouzavými ryskami, podobajícími se zvukovému
mixážnímu pultu v nahrávacím studiu nebo palubní desce v letadle. Každá
z těchto rysek řídí vaše finance, vztahy a další oblasti života.
Na okamžik si představujte svou vnitřní palubní desku či kontrolní panel.
Kde se nacházejí rysky na stupnicích ? Abyste zlepšili jakoukoli situaci,
posuňte mentálně rysku po stupnici nahoru (a optimálně až na vrchol).
Pravidelně kontrolujte své stupnice, a když se cítíte rozrušeni, dávejte
pozor, aby nesklouzly dolů. To dává zcela nový smysl obratu „zůstávat
na vrcholu“ !
Řekněme například, že jste se pohádali s někým blízkým a chcete se s ním
usmířit. Nejprve si vizualizujte stupnici vládnoucí vašemu vztahu s tímto
člověkem. Mentálně posuňte rysku po stupnici do horní polohy
„Láskyplného vztahu s (jméno osoby)". Pokaždé, když na tohoto člověka
budete myslet, zkontrolujte stupnici, abyste zajistili, že je ryska stále
na vrcholu.
Stejné mentální představivosti používejte co nejčastěji i v jiných oblastech
svého života. Výsledkem bude ryzí Božská magie !
„Vše je duální; všechno má póly; všechno má své dvojice protikladů;
stejné a rozdílné je totéž; protiklady jsou ve své podstatě totožné, liší
se jen svým stupněm; krajnosti se setkávají; všechny pravdy jsou pouze
polopravdami; všechny paradoxy lze uvést v soulad." —Kybalion
Velký čtvrtý hermetický princip, Princip polarity, ztělesňuje pravdu,
že všechny projevené věci mají dvě strany, aspekty či póly. Rozdíl mezi
věcmi zdánlivě diametrálně protikladnými je pouze záležitostí stupně vibrace.
Například Duch a Hmota jsou dvě krajnosti téže věci, mezi nimiž leží
mezilehlé roviny. Tak také platí, že VŠECHNO a jeho stvoření se nacházejí
na stejné stupnici a je mezi nimi pouze rozdíl ve vibracích.
Horko a chlad jsou ve své podstatě identické a liší se jen svým stupněm.
Teploměr ukazuje mnoho stupňů teploty, přičemž nejnižší je „chlad"
a nejvyšší je „žár". Mezi těmito dvěma krajnostmi existuje mnoho stupňů
„horka" nebo „chladu". Vyšší ze dvou stupňuje vždy „teplejší", zatímco
nižší je vždy „chladnější". Neexistuje žádná absolutná norma, protože je to
jen záležitost stupně. Na teploměru neexistuje místo, kde ustává horko
a začíná chlad. To vše je jen záležitostí vyšších nebo nižších vibrací.
Samotné výrazy „vysoko" a „nízko" jsou jen označení pólů jedné a téže
věci a jsou to pojmy relativní.
Totéž platí o „východu" a „západu". Jestliže cestujete kolem světa
východním směrem, dojdete nakonec do bodu, který se na vašem
výchozím místě nazýval západem. Vydejte se dost daleko severním
směrem a shledáte, že cestujete na jih, či naopak.
Světlo a tma jsou dalším příkladem pólů téhož s mnoha stupni mezi nimi.
Stejně tak platí, že hudební stupnice začíná tónem „C". Postupujete
směrem vzhůru po stupnici, až dojdete k dalšímu „C", a tak dále. Rozdíly
mezi těmito dvěma konci stupnice jsou stejné. Rovněž barva se řídí týmž
principem, protože jediným rozdílem mezi vysokou fialovou a nízkou červenou
jsou pouze vyšší a nižší vibrace. Velké a malé je relativní. Stejně tak
i zvuk a ticho, tvrdý a měkký, ostrý a tupý a pozitivní a negativní.
Dobrý a špatný jsou rovněž relativní pojmy. Jeden konec stupnice
nazýváme dobrem a druhý zlem. Nějaká věc je „méně dobrá" než jiná věc
výše umístěná na stupnici. Ale ona „méně dobrá věc" je zase „lepší" než
věc pod ní a tak dále.
A tak je to i na mentální rovině. Láska a nenávist se obecně považují
za diametrálně protikladné a nesmiřitelné. Ale když na ně uplatníme
Princip polarity, zjistíme, že nic takového jako Absolutní láska nebo Absolutní
nenávist jako dvě rozdílné věci neexistuje. Jsou to pouze pojmy
označující dva póly stejné věci. Když začneme v jakémkoli bodě
na stupnici, najdeme „více lásky" nebo „méně nenávisti", budeme
li stoupat, a „více nenávisti" a „méně lásky", budeme li klesat. Existují
stupně lásky a nenávisti a střední bod, kde podobné a nepodobné se stává
nerozlišitelným. Také odvaha a strach podléhají stejnému pravidlu. Tyto
dvojice protikladů existují všude, a kdykoli najdete jednu věc, najdete i její
opak na druhém konci téže stupnice.
Tato skutečnost vám umožní transmutovat jeden mentální stav v druhý
podle zásad polarizace. Věci patřící do různých tříd nemohou být
proměněny jedna v druhou, ale věci téže třídy mohou změnit svou polaritu.
Takže láska se nikdy nestane východem nebo západem či červenou
nebo fialovou. Ale láska se může změnit - a často se také mění -
v nenávist. Podobně lze transformovat nenávist v lásku tak, že se změní
její polarita.
Odvaha se může proměnit ve strach a naopak. Tvrdé věci mohou
změknout. Tupé se může zostřit. Horké se může stát chladným. Všechno
je to stejný proces. Transmutace se vždy týká věcí stejného druhu, avšak
odlišného stupně. Vezměme si případ bázlivého muže. Tím, že zvýší své
mentální vibrace na stupnici strachu a odvahy, může být do nejvyšší míry
naplněn odvahou a nebojácností. A podobně se i těžkopádný člověk může
změnit v aktivního, energického jednotlivce jednoduše tak, že se přesune
blíže k pólu žádoucí vlastnosti.
Dva konce stupnic lze označit jako pozitivní a negativní. Láska je pozitivní
vzhledem k negativní nenávisti, odvaha je pozitivní vzhledem
k negativnímu strachu, aktivita je pozitivní vzhledem k negativní nečinnosti
a tak dále. Pozitivní pól má vyšší stupeň než negativní a snadno nad ním
převládne. Tendence přírody je ve směru dominantní aktivity pozitivního
pólu. Vidíte tedy, že můžete změnit svůj mentální stav tak, že se posunete
nahoru směrem k pozitivnímu pólu a že vám při tom příroda pomůže.
Vedle změny pólů vaší vlastní situace vám Princip polarizace umožní také
ovlivnit mysl druhých tak, aby i oni zvýšili svůj mentální stav. Mentální
indukce znamená, že mentální stavy lze vytvářet „indukcí" pocházející
od druhých. Takže vyšší mentální vibrační rychlost lze předat druhému
člověku, a zvýšit tak polaritu jeho mentálního stavu. Právě takto dochází
k většině případů „mentálního léčení".
Řekněme například, že někdo má depresi a strach. Mentální vědec použije
svou vůli, aby zvýšil vibrace své vlastní mysli. Poté rozšíří tuto pozitivní
vibraci i na druhou osobu, aby i v ní prostřednictvím indukce vyvolal
podobně vysokou vibraci. To zvýší vibrace onoho druhého člověka a ústí
v polarizaci u pozitivního konce stupnice. Strach a další negativita
se transmutují v odvahu a podobné mentální stavy. Stačí trocha studia
a ukáže se, že tyto mentální změny se vždy dějí na linii polarizace a
že dochází pouze k posunu o několik stupňů od původního stavu.
 
Tento velký hermetický princip nám umožňuje lépe porozumět našim
vlastním mentálním stavům i stavům jiných lidí. Vidíme, že tyto stavy jsou
obecně otázkami stupně a že můžeme libovolně zvýšit nebo snížit vibrace,
a tak změnit své mentální póly. Můžeme se stát pány svých mentálních
stavů místo abychom byli jejich sluhy a otroky.
Díky tomuto poznání pak můžeme pomáhat druhým inteligentně
a pozitivně zvyšovat jejich polaritu. Radíme všem studentům, ať se
obeznámíš uvedeným Principem polarity, neboť jeho správné pochopení
osvětluje mnoho témat.