ATLANTIDA,AKTIVITY MIMOZEMSKÝCH INTELIGENCÍ A GENETICKÁ MANIPULACE

 

Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (1)
 
  Michael Tsarion
 
Právě dnes máte příležitost nahlédnout do první části nového seriálu, který je věnován problematice Atlantidy. Jak jistě velmi dobře víte nezávislý internetový magazín Matrix-2001 věnuje této zajímavé oblasti poměrně velkou pozornost. Aktuální je především seriál Nibiru versus Atlantida ve kterém se snažím poukázat na širší souvislosti. Vzhledem k tomu, že již nějakou dobu dostávám podněty od vás čtenářů, ve kterých mne prosíte o více informací na toto téma, rozhodl jsem se aktuálně zařadit do obsahového programu Matrixu velmi zajímavé skutečnosti týkající se Atlantidy a spojitých historických otazníků od významného badatele pana Michaela Tsariona. V některých případech jsem si dovolil doplnit prezentovaný materiál svými vlastními úvahami a postřehy a to tak, aby nebyla narušena primární kontinuita informací. Takže pokud vás zajímají bílá místa dějin lidské civilizace a jste otevřeného ducha, můžete se vydat na cestu časem zpět do hluboké historie a dotknout se alternativního pohledu na mnohé z toho, co možná mělo být před lidským duchem dnešního člověka skryté a neodhalené.
 
 
Celá řada dodnes cenzurovaných prehistorických písemných artefaktů ukazuje, že Atlantis nebylo centrum pokročilé lidské civilizace, ale spíše jakási civilizační koloniální základna, která sloužila jako azyl v rámci aktivního pobytu mimozemské inteligence v prostředí naší planety. Existují i 30 000 let staré záznamy, které detailním způsobem popisují návštěvy těchto cizorodých inteligencí. Je úžasné přijmout myšlenku, že tyto texty zůstaly neporušené až do dnešních dob. Na druhé straně je velmi důležité umět si položit otázku proč v souvislosti s jejich přítomností naskakuje jejich nekompromisní cenzura. Jsem ovšem přesvědčen o tom, že nalézt odpověď by nemělo být zase až tak složité.
 
Oblast Atlantidy společně se zvláštními bytostmi zvané "Boží Lidé" je zmiňována na mnoha místech i v klasických biblických textech, ale také v Knize Enocha, Ramayaně, Mahabharátě, Védách, Vimanica Shastra a nebo norské Edě. Ve stejném duchu je možné jmenovat dále dojdeme k perské Zend Avestě, k toltéckému kodexu Chimalpopoca, mayskému Popol Vuh, budhistické Visudhi Magga či k irskému manuskriptu Ipuwer atd.
 
Jméno Atlantidy je zmiňováno v různých obměnách stovkami kultur. Z této palety různých názvů pro jeden a ten samý kontinent můžeme namátkou vybrat tyto: Antilla, Amenti, Arallu, Atala, Atvantika, Aztlan, Azatlan, Atlantia, Atli, Asgard, Avalon, Arcadia, Arktos, Agharta. (Všimněte si prosím jak přísně je ve všech vybraných názvech preferováno se zvláštním důrazem na počáteční místo písmeno "A". To má samozřejmě svou skrytou důležitost. Pozn. J.CH.).
 
Keltové a Gálové pak tuto oblast, která byla v podstatě i domovem jejich předků nazývaly vlastní specifickou paletou názvů, které během poměrně dlouhého období prošly silným folklorním vlivem. V jejich legendách se tak dozvíme o zemi Finias  a nebo o zemi Murias. Stejně tak jsou v Keltských a Gálských tradicích frekventované zmínky o tajemné oblasti Gorias a Falais a nebo Tir Tairngire (Země Slibu), Mag Meil (Planiny Štěstí), Tir Fa Tonn (Země pod mořem), Tir Nam Beo (Země Života) či Tir Nan Og (Země věčné mladosti).
 
V tomto kontextu bych chtěl připomenout citaci známého H.G.Wellse, který svého času sdělil:
 
"Ve jménech a názvech se skrývá vyjimečné kouzlo a síla. Ovšem nejmocnější mezi nimi je Atlantis. Je to jako kdyby zahalené vidění a znalosti o této ztracené kultuře se nejvíce dotýkalo skrytých myšlenek uvnitř naší Duše".
 
Možnost prehistorických návštěv cizích vyspělých inteligencí přicházející zvenčí, z oblasti mimo naší sluneční soustavu nemusí být pouze pohádková zbožná představa. Konečně i mnozí ze špičkových zástupců ortodoxní vědy byli této myšlence docela nakloněni, viz. např. Albert Einstein. Carl Sagan dokonce odhadl, že jedna z posledních takových návštěv se mohla uskutečnit zhruba před 5000 lety. V knize "Mankind, Chlid of the Stars" (Lidstvo, Děti Hvězd) zmiňují autoři Dr. Harrison a H. Brown z kalifornského technologického institutu tuto myšlenku:
 
"???odhadujeme, že drtivá většina hvězd v naší galaxii disponuje vlastním planetárním systémem. V mnohých z nich by se mohly nacházet dvě až čtyři planety, které by mohly disponovat analogickými fyzikálními podmínkami jaké panují na Zemi. I přes velmi skeptické úvahy dojdeme k ohromujícímu číslu - 100 miliard planet".
 
Profesor Hermann Oberth, otec raketové technologie, zcela otevřeně věřil, že planeta Země je sledována bytostmi z jiných planet. Výzkum starověkých záznamů tuto alternativu jen potvrzuje, ba dokonce se ze zadokumentovat dat dá vysledovat, že z pohledu pozemské civilizace šlo o zcela standardní nijak neobvyklý jev. Cizí inteligence ve většině případů respektovala svrchovanost lidí na této planetě a svůj výzkum prováděla tak, aby nepoutala zbytečnou pozornost a neovlivňovala místní obyvatelstvo.
 
Na druhou stranu existují exaktní prameny, které nám sdělují, že přinejmenším jedna skupina mimozemské inteligence se chovala evidentně v rozporu s výše uvedenými zvyklostmi. Ve starých záznamech jsou tyto bytosti známé jako "Nephilim". Zjistil jsem, že v mnoha bývalých kulturách existuje celá řada dalších pojmenování: Anakim, Repham, Djinn, padlí andělé, Els, Ari, Synové Zadoka, Synové Setha, Uranidové, Asurové, Illies, Famoriáni, Rayleové, Anakové, Amarakové, Rakšasové, králové draka, Naddredové, Batrstvo Hada atd.
 
Podíváme-li se do biblických textů, zjistíme, že přítomnost Nephilim je označena jako vyloženě škodlivá s tím, že vlivní zástupci těchto bytostí se dopustili velkého "hříchu" tím, že se snažili ovlivnit přirozenou lidskou evoluci. V tomto duchu hovoří například "Kniha Genesis", kap. 6 - 8".
 
Existuje několik klíčových hypotéz a teorií, které se snaží vysvětlit přítomnost těchto bytostí na Zemi. Zkusme postupně prozkoumat ty nejvíce zajímavé. Z informací, které nám podávají staré písemné tradice zjistíme, že pobyt mimozemské inteligence zde na Zemi nebyl v tehdejších dobách zdaleka tak utajován jako je tomu v současné době.
 
Z různých pramenů se dozvídáme, že někdy před 50 000 lety v oblasti mezi dnešním Marsem a Jupiterem došlo ke zničení jedné z planet naší Sluneční soustavy. Toto těleso je známé pod různými názvy, např. Tiamat, Phaeton, Marduk, Maldek nebo Malona.
 
(Je zajímavé, že právě v této době dochází uvnitř atlantské civilizace k zásadním posunům. Je patrná významná odchylka od původní vysoce tvořivého směru ve vyšších frekvencích záměru. Tento náhlý duchovně - kulturní pád vysoce pokročilé civilizace je skutečně zvláštní. A je skutečně možné, že tato velmi zásadní anomálie může mít nějakou souvislost s katastrofickou událostí v naší Sluneční soustavě mezi Marsem a Jupiterem. Poměrně velká skupina výzkumníků je přesvědčena o tom, že zánik uvedeného tělesa souvisí s cyklickým přílete Nibiru. Je zjevné, že v inkriminovanou dobu se to neobešlo bez komplikací ani na naší planetě. Konečně v tomto duchu, jak hned uvidíme, píše i Tsarion. Pozn. J.CH.).
 
Zhruba v té samé době začíná být planeta Země kolonizována mimozemskou inteligencí. Je dost dobře možné, že planetární pohroma přitáhla pozornost mimozemským návštěvníků, kteří se tak dostaly do nitra naší Sluneční soustavy. Je docela možné, že tito příchozí využili zmatku a oslabení lidstva na Zemi jako výhodu pro sebe. V průběhu kolonizace se pak nesetkali prakticky s žádným odporem.
 
(A nebo jejich politika zafungovala v smyslu "trojského koně". Pod rouškou pomoci kolabující civilizaci se postupně vetřeli do všech důležitých a strategických společenských pozic odkud začali pomalu a jistě ovládat lidské společenství. Svým způsobem se tento scénář mohl odehrát přinejmenším v oblasti Atlantidy. To by také vysvětlovalo náhlý duchovní odklon od původních hodnot původních Atlanťanů.
 
S původní teorii kolegy Tsariona v podstatě souhlasím, ale jsem přesvědčen o tom, že atlantská civilizace byla původně skutečně přirozenou a vysoce pokročilou duchovní kulturou pevně spojenou s evoluční integritou člověka na planetě Zemi. Mám tu na mysli uvažované období v rozpětí zhruba 120 000 let př.n.l. - 50 000 let př.n.l. Zhruba v tomto časovém období v souvislosti s katastrofou Phaetonu skutečně mohlo dojít, jak píše Tsarion, k ovlivňování původního silně oslabeného obyvatelstva. A můžeme - alespoň v souvislosti s Atlantidou - hovořit o budování rozsáhlé kolonizační základny. Pozn. J.CH.).
 
 
Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (2)
 
 
Existují teorie mnohých výzkumníků, kteří jsou přesvědčení o tom, že kosmičtí návštěvníci kteří v souvislosti s řáděním Nibiru zhruba před nějakými 50 000 lety přistály na planetě Zemi bylo všeobecně dobrých mravních hodnot. Ve skutečnosti skutečně podrobné a kvalitní studium starověkých textů nasvědčuje o naprostém opaku. Mnohé je skutečně o správné interpretaci těchto starověkých materiálů, a to je bohužel často velký problém.
 
Například hindská bible "Srimad Bhagavatam" líčí příchod démonské rasy, která napadla celkem tři planetární systémy. Jedním z mnoha názvů pro tyto příchozí byl: "Mravenčí lidé" a to z toho důvodu, že měli zvláštní zvyk kopat pod zemí a žít zde v koloniích. Jedna z mnoha teorií, kterou například rozpracoval Zecharia Sitchin se opírá o možnost, že tyto bytosti se specializovali na těžbu zlata a specifických kovů.
 
Existují ale i jiné hypotézy. Je totiž možné, že tito kosmičtí návštěvníci využívali podzemních prostor k úkrytu a utajení své existence na naší planetě. Pakliže by to byla pravda, je potřeba si položit otázku jaký k tomu měli důvod. Přesnou odpověď bohužel asi již nedostaneme, ale můžeme se domnívat, že se obávali vystopování nějakou jinou mimozemskou rasou - možná té, která jim také uvěřila a kterou poté ve velmi rychlém sledu skoro zdecimovali. Existují jisté indicie, které by tuto teorii podporovaly.
 
Keltské legendy se rozepisují o tom, že tato rasa "Nephilim" (padlí andělé) vyhledali útočiště pod vodou a to díky své pokročilé technologii. Historické prameny nacházející se na mnoha místech naší planety skutečně popisují bytosti, které vystupovali z hlubin moří, aby se křížili s pozemskými lidmi.
 
Spisovatel a badatel Edward Bulwer - Lytton ve své knize "Přicházející Rasa" popisuje existenci bytostí, které žili v tunelech a jeskyních pod povrchem Země. Nazývá tyto bytosti "Ana" přičemž sděluje, že byli nuceni se uchýlit pod povrch kvůli změnám planety a záplavám, která zničila jejich civilizaci tisíce let před biblickou potopou.
 
Jiný výzkumník, kterého velmi dobře znají pravidelní čtenáři nezávislého internetového deníku Matrix-2001, David Icke ve své knize "Děti Matrixu" píše:
 
"Třicet šest podzemních měst bylo doposud objeveno v oblasti Cappadocia. Některé z nich představují obrovské komplexy klesající do hloubky osmi podlaží. Ventilační systémy jsou tak účinné, že i v posledním osmém podlaží je vzduch stále čerstvý. Třicet obrovských podzemních měst a komplexy tunelů se nalézají také v Turecku nedaleko Derinkuya." (Ano, tyto informace můžu potvrdit i z mnoha jiných, ale přísně cenzurovaných zdrojů. Potíž spočívá v tom, že se tyto materiály prakticky vůbec nedostanou k veřejnosti a to je samozřejmě velmi špatně. Pozn. J.CH.).
 
Indiáni kmene Hopi hovoří o podzemním městě, které se nazývalo Sippapuni. Je to místo, kde prý vznikl jejich kmen. Výzkumník G. Warren Shufelt objevil podzemní tunely přímo pod městem Los Angeles. Hopiové když byli obeznámeni s tímto objeven prohlásili, že musí jít o město, které je známé v jejich legendách. Sdělili, že ještě před 5000 lety bylo toto místo obýváno jakýmsi inteligentních druhem, který připomínal ještěrky.
 
V knize "Agartha" hovoří Robert E. Dickhoff o tibetském mnichovi, který prý zjistil, že aliance reptiloidních bytostí a některých lidí disponovali schopnostmi pomocí, kterých ovlivňovali bio energetická pole lidí. Tyto techniky prý stály u zrodu pozdějšího "čarodějnictví". Dickhoff se zmiňuje o tom, že tento mnich dal dohromady skupinu asi 400 jiných mnichů, kteří prý vedli v podzemních jeskyních systémech bitvu s tímto "hadím kultem". Již se ale nezmiňuje o tom, jak tento konflikt dopadl.
 
Učenec a výzkumník J.J. Hurtak deklaruje:
 
"Během našeho výzkumu v jižních oblastech Afriky a dalekém východě a také v horských oblastech na jihu Ameriky jsme narazili na sochy velmi bizarních bytostí, které podle Incké a šamanské tradice , které se prý v dobách velké potopy vydali do podzemních oblastí naší planety".
 
S jiným zajímavým příspěvkem přichází indiáni kmene Apačů. Ti popisují tunely, které se táhnou od jejich země až někam do oblasti Tiahuanaca. Tvrdí, že jejich předci celé roky cestovali touto podzemní cestou. Náčelníci tohoto kmene zcela konkrétně sdělují, tyto podzemní chodby byly vytvořené pomocí paprsků, která "ničily žijící skálu". Tvůrci těchto tunelů prý byli bytosti, které přišli z hvězd.
 
V keltském bájesloví se dozvídáme, že doposud velmi tajemný národ Thuatha de Danaan velmi úzkostlivě střeil především v oblastech střední Evropy jisté vstupy do podzemí, před bytostmi, které měli dračí vzhled. Dodnes prý některé lokality kde se mají nacházet tyto vstupy nesou v místopisném označení slovo "dračí" (viz. např. "dračí světničky" nebo "dračí jeskyně" či "dračí kameny" v České a Slovenské republice, pozn. J.CH.).
 
Nephilim téměř okamžitě po vstupu do svých pozemských útočišť začali s kalibrací planety Země, především ve vztahu k sousedním planetám a hvězdám. I když nijak bezprostředně nepospíchali, byli přesvědčeni o tom, že mohou opustit planetu prakticky kdykoliv pokud by si to přáli. Země zcela jistě nebyla jejich domovem, ale byla pořád lepší než nic. Vzhledem k tomu, že přišli najednou a neměli na výběr zřejmě byli ve velkém dilematu kde se vlastně přesně nachází.
 
Ukazuje se že Nephilim za pomocí neandrtálské rasy postavili mnoho velkých kamenných památníků a obří kalendářní systémy na rozlehlých planinách přičemž jejich astronomové se angažovali ve výpočtech, aby se dokázali správně orientovat v nebeských pozicích hvězd. Existují jisté náznaky toho, že Nephilim neopustili zemi bezprostředně jelikož se obávali, že naše Sluneční soustava po zničení Tiamat by mohla být ve svých vnitřních oblastech magneticky nestabilní. Riziko bylo příliš vysoké.
 
Dekódujeme-li starověké texty správně pak si Nephilim založili své hlavní centrum mnoha  v prostředí Atlantidy na ostrově zvaném Appalachia. Souběžně velmi intenzivně experimentovali na domorodém pozemské m obyvatelstvu mnoha kultur a kmenů, které byly otřesené a oslabené právě prošlou katastrofou.
 
Téměř všechny pozemské kultury zaznamenávají přítomnost divných, technologicky velmi pokročilých jedinců mající zázračné schopnosti. Jistou zvláštností je fakt, že tyto bytosti jsou vždy zaznamenávány pouze ve velmi malých skupinkách - nejčastěji po třech a nebo čtyřech jedincích. Z tohoto faktu můžeme vyvodit některé závěry. Buď jejich přechodná kolonie na Zemi nebyla velmi početná a nebo velká část z nich se soustředila na vymezená specifická místa z nějakého nám doposud neznámého důvodu.
 
 
 
 
 
 
Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (3)
 
 
Poté co základní infrastruktura Atlantidy byla ustanovena, snažila mimozemská rasa ustanovit cosi, co bychom v soudobé terminologii mohli označit za "Nový Pořádek" s využitím, resp. zneužitím mnohých obyvatel tohoto kontinentu resp. civilizace. Logický výklad záměru mimozemských bychom mohli připodobnit rčením: "Lepší panovat v pekle než sloužit v nebi".
 
Jednou z mnoha cest, pomocí kterých se snažili dosáhnout svých cílů, byly různorodé projekty zaměřené na biogenetickou manipulaci, která měla vytvořit žádoucí změny především na mentální a psychické rovině. Taková praxe vešla později ve známost jako smrtelný hřích. Některé prameny uvádí, že normální pohlavní styk, o který se pokoušeli, nevedl k žádnému uspokojivému výsledku.
 
Na tomto místě snad není zapotřebí uvádět citace z Bible, konkrétně pak Knihy Genesis, kde se to odkazy na tyto a podobné aktivity jen hemží. Místo toho bych na citaci z méně známého etiopského manuskriptu "Kebra Nagast", kde se uvádí:
 
"A dcery Kainovi se spojovaly s anděly, ale přesto nemohly počít jejich děti a tak zemřely. A někdy zemřely samotné děti, které byly ještě v lůně matky a někdy spatřily světlo světa skrze pupek, poté, co matkám bylo otevřeno břicho?. "
 
Starověké texty naznačují, že jedinci pro mnoho genetických experimentů byli vybírání z různých kmenů a svým způsobem byly lákány do prostředí Atlantidy pod záminkou jejich jedinečnosti a vyvolenosti. Mnoho takových jedinců z lůna přírody se dostalo do zcela jiných podmínek. Mimo to se z pohledu populačního staly základem tzv. městské sociální infrastruktury. V tomto ohledu by bylo možné dobré si uvědomit, že pro lidstvo z hlediska naturální přirozenosti není normální shromažďovat se a žít ve městech. Jde o zcela umělou kategorii bytí. Ze studia mnoha materiálů nabývám přesvědčení, že Atlantis byl z hlediska populačního přísně segregován.
 
Jsem přesvědčen o tom, že původními obyvateli Země byli humanoidní bytosti, které bychom dnes nazvali Neandrtálci. Ačkoliv dnes existuje celá řada oficiálních vědeckých teorií zabývající se vývojem tohoto hominida, skutečná podstata věci může být na hony vzdálené tomu, co se dnes oficiálně prezentuje. Existuje, celá řada velmi závažných paleo - archeologických důkazů, které významně odporují stávajícím oficiálním hypotézám. Tak například je všeobecně známo, že Neandrtálci zcela náhle zmizeli z povrchu zemského. Aby se za stejně nevysvětlených okolností náhle objevil Cromagnonský člověk s neuvěřitelně pokročilými dispozicemi. Dodnes věda nenašla žádné smysluplné vysvětlení pro tento evoluční hiát. Takže se navenek tato jistě nepříjemná situace jak se říká "flikuje" různými zmatečnými hypotézami, které ve skutečnosti tento problém vůbec neřeší.
 
Této záležitosti se dotýkají např. Max H. Flint a Otto O. Binder ve své knize: "Mankind, Child of the Stars":
 
"Cromagnonský člověk se objevil náhle s neuvěřitelně vylepšenou kosterní konstitucí a podstatně větší lebeční kapacitou, která dosáhla až 100 krychlových centimetrů. Podobná míra expanze mozkové tkáně se nevyskytla u žádného jiné druhu na zemi v jakémkoliv období planetární historie, kterou jsme schopni mapovat".
 
Má hypotéza se opírá o přesvědčení, že za touto na první pohled záhadnou a nevysvětlitelnou evoluční proměnou stojí aktivní biogenetický přístup cizí inteligence v prostředí naší planety. Tito "šťastní" jedinci, kteří podlehli hybridizaci Nephilim zdědili cizí DNA. Na jedné straně došlo k postupnému až skokovému navýšení inteligence, ale na druhé straně bohužel se stejnou mírou dochází u původních obyvatel země až k traumatickému mravnímu úpadku.
 
Část těchto jedinců byla odeslána zpět ke svým kmenům v pozici králů disponující v té době nevídanými schopnostmi a bohatstvím. V návaznosti na tuto skutečnost nemusíme zacházet vůbec daleko do historie. Stačí si vzpomenout na zoufale precizní dodržování pokrevního příbuzenství u vládnoucí moci v různých částech naší planety.
 
(Konečně, vždyť tento stav trvá do dnešních dob. Změnilo se pouze pojmosloví a vládnoucí strategie a taktika schovaná za loby politických stran a prezidentské garnitury, přinejmenším u těch nejsilnějších státotvorných mocností této planety. Pozn. J.CH.).
 
Je zřejmé, že ti jedinci resp. skupiny, které prošli hybridizací, začali být silně protěžovány svými mimozemskými "přáteli", přičemž byla stále silněji upevňována jejich role (rodově geneticky přenášená na potomstvo z jednoho pokolení na druhé). Někteří badatelé dokonce tvrdí, že po hybridizaci disponovali takto geneticky zmanipulováni jedinci podstatně delším a energeticky kvalitnějším životem, který teoreticky mohl dosahovat až několik stovek roků.
 
Nyní bych chtěl poukázat na další zvláštnost. V prehistorii je známo, že převážná většina kmenů a přírodních civilizačních uskupení byla matriarchálního typu. Víme také, že např. v tzv. "Bronzovém věku" byly rodové vesnice budovány zásadně v kruhovém designu. Z hlediska mytologického bychom mohli upozornit např. na Artušův "Kulatý stůl". Převažující náchylnost ke kruhovému designu u pravěkých a starověkých kmenů je dodnes záhadou.
 
Mnozí z badatelů se domnívají, že to může mít nějakou skrytou souvislost s ženským principem. Stejně tak v mnoha kulturách byli mrtví bojovníci pohřbíváni v tvarově velmi speciálních mohylách, které se nazývaly "sidhes". Má se za to, že tyto pohřební síně v podstatě napodobovaly ženské lůno - symbol obnovy života a možná i samotné reinkarnace. Egypťané umisťovali své mrtvé do nitra sarkofágu, kde se nacházely symboly ženského těla. Ve skutečnosti vnitřní strana víka sarkofágu zobrazovala noční oblohu, skrze kterou se z jedné strany na druhou vinulo tělo bohyně - matky Nut.
 
A další velmi podstatný detail. Jak ukazuje historie je monarchie v mnoha případech zodpovědná za brutální zločiny. A přesto přese všechno právě monarchové sami o sobě tvrdí, že jsou "božskými vládci". Tento velmi zvláštní princip apotheosy byl např. evidentní ve Starém Římě. Na anglické půdě je znám silnou podporou "královské svátosti" monarcha známý jako Jan VI. Skotský, který se později stal Janem I. Anglickým. Jde v tomto případě jen o nabubřelý egoistický výmysl? A co když v podstatě tito monarchové mluví pravdu? Věc se může stát pochopitelnější, pokud za slovo "vládci" vyměníme za "správci". Kdo pak jsou ale ti "bohové"? Na tomto místě jsem přesvědčen, že čtenář najde odpověď zcela jistě sám.
 
 
 
Na základě poznatků ke kterým jsem postupně dospěl jsem přesvědčen o tom, že minimálně od jisté doby se v prostředí Atlantidy nacházely oddělené a v podstatě i uvězněné skupiny populace na kterých mimozemská inteligence studovala biologii a prováděla po celá staletí různorodé experimenty. Spolu s doslova supersenzoriskou dovedností disponovali Nefilim velkými znalostmi biologie, krystalografie, organické práce na počítačích a robotice. Mnoho učenců si dodnes láme hlavu nad tím odkud se u takových národů jako byly Sumerové, Indo - Aryjci, Egypťané, a nebo Mayové či Aztékové, sebraly tak sofistikované znalosti abecedy, matematiky, symbolické kosmologie atp. V následujícím materiálu se pokusím tuto problematiku více rozvést.
 
 
 
 
 
Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (4)
 
 
Sir Leonard Wooley ve své knize "Ur Chaldes" napsal:
 
"Stále nejsme schopni vysvětlit, odkud se vzali obyvatelé prvních ras v oblasti Mezopotámie. Stejně tak nevíme, odkud čerpali na svou dobu neuvěřitelné vědomosti a znalosti. Zeje zde před námi jakási nepochopitelný prázdný prostor v událostech, které jsou stále zahalené mlhou."
 
A profesor W. B. Emery napsal v materiálu "Archaický Egypt" poznamenává:
 
"Zhruba před 3400 lety př.n.l. došlo v Egyptě k radikálním změnám, které posunuly tuto civilizaci na zcela novou kvalitativní úroveň fungování. Monumentální architektury, neuvěřitelné astronomické znalosti a písmo se objevily jako mávnutím kouzelného proutku. Bohužel nejsme schopni zachytit linie a mechanismy, které za tímto náhlým přerodem ve skutečnosti stály. Můžeme se zatím jen a pouze domnívat."
 
Zajímavě píše i Colin Renfrew v publikaci "Před civilizací":
 
"Archeologové si v posledních letech se stále palčivější nutností uvědomují, že skutečnosti zdokumentované prehistorie v našich učebnicích jsou prostě nedostatečné. Uzrál čas, abychom vytvořili nové paradigma, které nahradí to staré, dnes již zcela nevyhovující. V souvislosti s tímto revolučním aktem budeme muset změnit od základů způsob přijímání celé řady fakt a to souvisí i s revoluční změnou myšlení."
 
Jeden z předních výzkumníků John Keel ve své asi nejznámější knize "Our Haunted Planet" píše:
 
"Existuje množství tradic, které popisují existenci jakýchsi izolovaných civilizačních společenství, kterým vládli první velcí císaři v Asii. Tyto legendy hovoří o tom, že tito "božští vládci" sestupovali z oblohy a projevovali úžasné nadlidské schopnosti. Především v období mezi 5000 - 1000 př.n.l. se setkáváme s celosvětovou epidemií těchto božských králů. Mimo jiné byli schopni telepatické komunikace. Je zajímavé jak v těchto obdobích existovaly kasty (skupiny) s výjimečnými vlastnostmi, ale také i vědomostmi, které neuvěřitelně kontrastovaly se zbytkem společnosti."
 
Podrobným studiem prehistorických a historických pramenů zjišťujeme náhlou přítomnost jakýchsi entit, jejichž původ nejsme schopni stále přesně vystupovat. Je evidentní, že skupina těchto bytostí se velmi rychle chopila vlády nad domorodým obyvatelstvem této planety. Využili přitom převahy ve svých vědomostech a technologii. Hned od samého počátku vytvořili poměrně velmi sofistikovaný systém manipulace skrze mechanismus tzv. "apotheosy" čili zbožštění.
 
Hned v následující linii začali prosazovat také ryze destruktivní prvky, jako jsou systémy otroctví a obětí. Ukazuje se také, že postupně stále silněji utiskovaní domorodí obyvatelé se nebouřili proti těmto utiskovatelům. Tou příčinou byla opět manipulace - tentokrát skrze sliby týkající se konsolidace společnosti, bezpečí a mnohých dalších výsad. Postupně tak začal růst umělý vliv do přirozené hegemonie původních obyvatel. Tento stav způsoboval postupně narůstající odtržení od přirozených životních zdrojů, na kterých bylo původní obyvatelstvo v podstatě životně závislé. Díky této absurdní situaci se původní obyvatelé stávali společensky stále více a více závislými na doktrinální politice cizí inteligence z Vesmíru.
 
V další fázi se tyto dramatické a negativní změny ve společnosti začaly projevovat v mentalitě a psychice domorodého obyvatelstva. S postupnou ztrátou kontaktu s planetou se stále zřetelněji začali projevovat takové kvality jako ztráta přirozené empatie a jemných způsobů komunikace. Ty byly nahrazené snovostí, vulgaritou a agresivitou všeobecně. Možná, že právě z těchto dob pochází ono "?a povstal bratr proti bratru, zapomnětliví svého původního poslání?".
 
Právě z těchto dob zřejmě klíčí ono rozdělení na ty "nadřazení a vyvolení" a na všechny ty zbylé hierarchicky nízké skupiny populace. S přítomností těchto cizích nezvaných návštěvníků přišly války s filozofií depopulace naší planety, rituální vraždy a násilí v tom nejširším slova smyslu. Zde nachází původní kořeny toho jak velké, mírumilovné civilizace s hlubokou úctou k přírodě spadly do zhýralosti a nekonečného civilizačního konfliktu.
 
Velmi zajímavé paralely můžeme sledovat v legendách indiánského kmene Tahoe (Kalifornie):
 
"Byly doby, kdy náš kmen vlastnil celou zemi. Byl silný a početný i bohatý - na těle i na Duchu. Ale přišel den, kdy z nebe sestoupili lidé, kteří byli silnější než naší předci, které velmi rychle porazili a zotročili."
 
Po celém světě existují doslova stovky záznamů na podobné téma, ze kterých skutečně vyplývá, že jejich pád (jak na fyzické, tak i na duchovní úrovni) má svou přímou souvislost s "vnějším zásahem".
 
Studium "Křesťanské historie" odhaluje velmi závažný fakt, a to že celá řada skrytých manipulačních doktrín vstoupili do lidského společenství skrze hinduismus a dále pak skrze Zoroastrianismus s ohromným vlivem na teologii a etiku. Obsahovaly v sobě obrovský kult askeze s řídícím ideologickým mechanismem postaveným na tvrzení, že "instinkty omezeného lidského těla" musí být rozdrceny v "zájmu ducha".
 
Všechny tyto vzorce společně s dalšími silnými manipulačními trendy hlubokým způsobem ovlivnilo lidskou mentalitu a psychiku s přenosem do genetického systému a jeho profylaxí, která trvá až dodnes. Jeden z příkladů tohoto zhoubného vlivu je patrný v kulturně sociálním vzorci víry ve všemohoucího a trestající boha. Tento manipulační tlak způsobil postupné potlačení přirozených instinktů a nastavení života široké společnosti do psychologické úrovně konstantní viny. Další silně manipulační vlivy byly vybudovány na dalším klamu.
 
Ten byl definován pseudoteorií, která hlásala, že v ontologickém stavu jsou ženy na jakési "nižší" pozici než muži. Sami si můžeme zhodnotit jak silně tato jediná pseudoteorie zasáhla globální společnost prakticky až do současné doby. V interním prostředí křesťanské církve jsou tyto prvky velmi zřetelné dodnes.
 
Badatel David Wood ve své knize: "Genesis, A First Book of Revelation" píše, že v jistém čase došlo uvnitř Atlantské civilizace k povstání a to mezi frakcí utiskovatelů a jistou skupinou kněží mimozemské rasy, která pochopila, k jakým katastrofálním důsledkům globálního rozsahu by dosavadní politika vedla, a snažili se stávající trend zvrátit. Jiná teorie zase tvrdí, že došlo ke střetu jistých kosmických sil, které se snažily vyhubit infiltrovanou mimozemskou inteligenci anebo přinejmenším omezit jejich destruktivní operace v prostředí naší planety. Ať je pravda kdekoliv, nakonec mimozemští rebelové došli k názoru, že je pro ně prakticky nemožné vybudovat individuální samostatné kolonie v prostředí naší planety.
 
 
 
 
 
Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (5)
 
 
I v tomto díle budeme prezentovat velmi provokativní hypotézy a teorie, které se dotýkají Atlantidy, pre-diluviální historie a příchod (skutečně velmi zjednodušeně a lidově řečeno) destruktivních sil na naší planetu. Obzvláště pak Bible obsahuje poměrně velké množství poměrně velké množství odkazů na jisté klíčové události.
 
Celá řada moderních spisovatelů a badatelů jako Brinsley La Pour Trench, Barbara Marciniáková a nebo Bramley se hlásí k velmi závažným teoriím, které se snaží vysvětlit původ těchto destruktivních sil v našem světě. Celá řada těchto hypotéz se přiklání k myšlence opakovaných návštěv cizích inteligencí v prostředí naší planety anebo dokonce možné kolonizace.
 
Ve všech těchto případech jsou útoční cizí návštěvníci nazývání velmi příznačnými názvy jako například "Hadí Lidi" anebo "Bratrstvo Hada". V tomto ohledu je zřejmé, že archetypální symbol hada v mnoha různých provedeních je nejrozšířenějším archetypem na naší planetě. Jeho existenci v různých časech nalezneme snad u všech kultur na světě. Již selským rozumem přijdeme na to, že klasický biologický druh hada v tom jen těžko bude mít prsty.
 
I když se mnozí badatelé zcela neshodují v otázkách potencionální negace a charakteru přítomnosti mimozemské inteligence, vesměs se ale shodují v tom, že v historických pramenech výrazně převažuje hodnocení ve smyslu přítomnosti výrazně pochybného druhu, ale s velkým duševním a technickým potencionálem. V čem se ale pisatelé vesměs shodují, je jejich centrální operační bod, který byl s největší pravděpodobností umístěn právě v geografickém prostředí Atlantidy.
 
Stále zřetelněji vychází najevo, že v prostředí této země byly na domorodých lidech páchány velmi intenzivním způsobem genetické experimenty s využitím technologického vybavení, které sem bylo v podstatě dovezeno z cizích planet. Finální rasa, která byla výsledkem jmenovaných genetických produktů, byla nazývána "Synové hadů". Vlastnili částečně genetický potenciál svých tvůrců, stejně tak jako původních domorodých obyvatel. Tuto rasu dnes nazýváme "Homo Sapiens".
 
(Je velmi zajímavé sledovat, jak se u tzv. Homo Sapiens vlivem DNA zcela zjevně objevují agresivní militantní sklony zděděné zřejmě po svých tvůrcích. Pozn. J.CH.).
 
Naneštěstí pro "Hadí Pány" se tento prvorozený potomek začal záhy bouřit proti zcela nepřijatelným životním podmínkám. V tuto dobu u nich přece jen stále převládala mravnost a výrazný duchovní potenciál. Na druhou stranu nebyli obdaření výrazným intelektem. Výsledkem tohoto rozporu byly postupně narůstající vzpoury a revolty namířené proti svým tvůrcům. Jisté historické prameny popisují toto období jako velmi konfliktní.
 
Vše nakonec vyústilo v odchod Homo Sapiens ze "Zahrady Eden" (Atlantis) a přes oblasti Jižní Ameriky přešly na kontinent, který se stal později známý jako "Lemurie" jež se nacházela hluboko na území dnešní Oceánie.. Zde založili velmi prosperující civilizaci, která rozvíjela celou škálu duchovních disciplín. Odsud později vzešlo obrovské množství kulturních prostředků a filozofií včetně vynálezů.
 
(Výše uvedené informace jsou samozřejmě diskutabilního charakteru. Osobně nejsem zastáncem teorie vzniku Lemurské civilizace jakožto odnože Atlantidy. Ovšem jde o velmi vážnou teorii, kterou je potřeba náležitým způsobem prozkoumat. Jen pro doplnění uvádím, že Lemurie je v mnoha písemných pramenech také známá jako země Mu či "Mu-Devi". Jde o paralelu k hindské bohyni mateřství a plodnosti - Šivě. Tamilské texty "Silappadikaran" popisují ztracený kontinent v Pacifiku a Indickém oceánu jako "Kumai Nadu" nebo také "Kumari Kandam". V překladu to znamená zhruba toto: "Drak vystupující z nesmrtelného hada". Pozn. J.CH.).
 
 
Adamická Rasa
 
Poté co povstalo jejich prvorozené potomstvo, "Hadí Lidé" byli nuceni začít znovu s genetickými experimenty se snahou ustanovit novou rasu, která by však byla poslušná a loajální vůči svým tvůrcům. Velmi zajímavé pojednání na toto téma se nachází v materiálu "Popol Vuh":
 
"Byli jsme nuceni znovu přistoupit k stvoření těch, kteří nás budou živit a kteří se o nás budou starat. Rozhodně nechceme, aby si pamatovali svůj původ. Již jsme se o to jednou pokusili, ale tato "zvířata" nás nectila a byla velmi vzpurná. Poučili jsme se a to v tomto druhém pokusu uděláme vše proto, abychom vytvořili stvoření poslušné a oddaně se o nás starající."
 
"Hadí Pánové" pochopili, že v prvním kole genetických experimentů učinili velmi zásadní chybu. V potenciálu svých protogenů, které předali svému uměle vytvořenému potomstvu, se nacházel potenciál významných schopností, které člověk dokázal dále rozvíjet a díky tomu se směle postavit svým "tvůrcům".
 
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že v tomto druhém kole genetických experimentů bude vzniklému stvoření tento neocenitelný potenciál znalostí odepřen. Znamená to, že jisté genetické faktory začaly být uměle blokovány. Stav oproštění od tohoto potenciálu byl v archetypálním vyjádření označen  slovem "nahý". Tato nová otrocká rasa byla nazvána "Adamická" a nacházela se "nahá" v "Zahradě Eden".
 
 
Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (6)
 
 
Sir Leonard Woolley ve svém spise "Ur Chaldees" píše:
 
"Existuje velmi mnoho bílých míst ve výzkumu prvních obyvatel oblasti Mezopotámie. V podstatě jsme v přesvědčení, že šlo o novou lidskou rasu, která se právě v této oblasti postupně rozvinula do velmi širokého měřítka."
 
Další známí autoři Christopher Knight a Robert Lomas ve svém materiálu "Urielův Stroj" naznačují:
 
"???neandrtálci nepřispěli mitochondriální DNA modernímu člověku, neandrtálci nejsou naši předci."
 
 
 
James Shreeve ve své knize "Nenadrtálská hádanka" poskytuje čtenářům zabývající se hádankou vývoje lidské bytosti:
 
"V jistém období lidské prehistorie došlo k nevysvětlitelnému skoku ve vývoji lidského předchůdce. Tento skok se nepodařilo doposud dostatečně dobře vysvětlit. Je čím dál tím více zřejmé, že naše bádání o původu člověka se dostává do slepé uličky".
 
 
 
Harwardský vědec John A. Ball uvažuje o celé záležitosti takto:
 
"Většina evolucionistů věří, že život vznikl velmi, velmi dávno. Možná tomu tak ale nebylo. Možná, že se život na naší planetu dostal zcela jiným způsobem."
 
 
 
Špičkový vědec Gunther Rosenburg píše:
 
"Člověk je jedinečné zvíře. Vystupuje velmi podrážděně, když je srovnáván se svými bratranci - opicemi. Jak vidno rozdílů je podstatně více jak podob. Darwinova evoluční teorie je prostě nepotvrzená."
 
 
 
Velmi svérázný vědec a odborník na analýzu prehistorických katastrof Imanuel Velikovsky, pravděpodobně jeden z nejvíce zneužívaných vědců v historii, napsal:
 
"Nejvíce spornou je evoluční otázka. Věnoval jsem skutečně velmi mnoho času studiu Darwinovi teorie a mohu s dostatečným ujištěním sdělit, že Darwin pro svou teorii nečerpal z přírodních zákonů, ale spíše na této přírodě superponoval jistý filozofický světový názor a pak, po dvaceti letech se snažil soubor zjištěných faktů publikovat."
 
 
 
Poměrně zajímavý názor přidává i známý Laurence Gardner:
 
"Existuje několik velmi významných skoků v evoluci lidské bytosti. Okolností této evoluční akcelerace nejsou doposud známé a věda, která vychází ze svých osvědčených pilířů Darwinovi teorie, prostě tápe. První nepochopitelný skok nastal zhruba před 500 000 lety ve chvíli, kdy neandertálský člověk zvládl práci s kamennými nástroji. Druhý skok se odehrál zhruba před 50 000 lety, kdy člověk položil základ zemědělství a metalurgie a pak tu máme období zhruba před 7000 lety. Tyto skutečnosti jsou více jak znepokojující. Na místě by měla být otázka, odkud jsme zdědili svou moudrost?"
 
Ale jednu z nejvíce tajuplných odpovědí získáváme z úst jednoho velmi uznávaného spoluzakladatele "Evoluční teorie" - Alfréda Wallace, který říká:
 
"???nějaká inteligentní síla prostě řídí a předurčuje vývoj člověka."
 
A ve velmi fascinující knize "Lidstvo - Dítě hvězd", Max H. Flint a Otto O. Binder popisuje velmi důležitou anomálii:
 
"?..molybden je poměrně velmi vzácný kov, který hraje důležitou roli jako stopový prvek ve fyziologii všech pozemských zvířat. Jde o velmi překvapující zkušenost, když přijmeme fakt, že život je tak závislý na tomto vzácném kovu."
 
 
 
Všichni tito uznávaní vědci včetně mnohých jiných specialistů mají velmi vážné pochybnosti o vztahu evoluční teorie k původu a vývoji lidské bytosti. Další specifickou hádankou je období před 35 000 lety kdy zcela náhle došlo ke skoku od Neandrtálce ke Cro-Magnonskému typu člověka. V tomto ohledu došlo před několika lety ke zcela fascinujícímu zjištění. Tento náš předchůdce již v tomto období vlastnil kovové peníze. Z touto, ale i mnoha dalších zjištění evidentně vyplývá, že neandrtálec nemohl být přímým předkem cromagnonského člověka. Šlo o dva zcela odlišné druhy člověka. Fyzicky i mentálně.
 
Nenadrtálský člověk přežil dvě klimaticky velmi chladná a dvě mírná období a v prostředí dnešní západní Evropy žil až do období před 35 000 lety, aby zcela náhle zmizel. Dnes je poměrně velké množství badatelů přesvědčeno o tom, že v prehistorických dobách muselo dojít k opakovaným biogenetickým zásahům a hybridizaci, které vyústily ve výše uvedený evoluční skok.
 
Možná, že je na tomto místě vhodné poukázat na důvod proč termín a symbol "hada" byl tak často používán jako přezdívka pro Nephilim a jejich potomstvo. V podstatě se jedná o velmi tajemný druh, který byl opakovaně v jistých časech aktivní v prostředí naší planety a který byl definován vysokým technologickým mistrovstvím. V hebrejštině je existuje pro tento aspekt speciální kořenový výrazový základ ve významu "NHSH". Různé pozemské civilizační frakce používali symbol hada v různých formách a s jistými rozdíly.
 
 
 
 
Atlantida, aktivity mimozemských inteligencí a genetická manipulace (7)
 
Dr. Robert Bloom, známý paleontolog vystoupil s prohlášením, kterým překvapil všechny své kolegy, když sdělil, že evoluce nebyla dokonalá svým přirozeným výběrem anebo mutacemi, ale "duchovním stavem Bytí různých stupňů a různých druhů inteligence".
 
Na tomto místě by bylo asi vhodné poukázat proč v souvislosti s Nephilim a jeho potomstvem je tak často používán termín "had". Tento pojem je také často spojován se znalostmi zvláštního druhu. V souvislosti s Nephilim existuje specifický hebrejský termín "NHSH".
 
"Synové hada" je označení pro bytosti s lidskou DNA, ale zároveň disponující mimozemskými kvalitami. Prezentují se obvykle v okřídlené podobě anebo s korunkou nad hlavou s částečně lidskými a částečně plazíími charakteristikami. Často se nezývají Uraeus, Agatho Daimon anebo dokonce Phoenix. Speciálně tato poslední označení je vnímáno jako pozitivní v podobě draka s pěti prsty, který je spojen s moudrostí, "bílou magií" a mystickou praxí.
 
Zřetelně neokřídlené a nekorunované napůl lidské a napůl hadí symbolika s výraznými třemi drápy je brán jako negativní symbol. V současné době bývá často používán zločinnými syndikáty z podsvětí. Teprve po vytvoření tzv. "Adamické rasy" se mimozemská inteligence v prostředí Atlantidy cítila bezpečně a kolonizace dokončená. Byla uměle vytvořená pomocná a obslužná rasa, která se o své tvůrce starala a pracovala pro ně. Vše vypadalo velmi dobře.
 
Jenže nastal problém. "Synové hada" v oblasti Lemurie zjistili pravou skutečnost o svém původu a záměrem svých "otců". Uvědomili si, že experimenty, které na nich byly páchané, bylo ve skutečnosti obrovským zlem. Souběžně s tím si uvědomili, že sami z neznalosti se jako obslužný personál podíleli na zvrácených experimentech.
 
"Synové hada" z oblasti Lemurie se nakonec spojili se svými otroky bratranci na dalších místech země, kterým vysvětlili pravý a šokující stav věci. Nakonec se mnohé z dalších skupin podařilo přesvědčit k tomu, aby odešli do ostrovní části Lemurie, Zde se dozvěděli zbytek pravdy. (Aby k této situaci mohlo dojít je zřejmé, že vliv Nephilim nebyl zase tak silný jak by se na první pohled zdálo, je také možné, že Nephilim své otroky podcenili anebo je ve hře ještě další faktor - Adamickou rasu mohla zřejmě asi dost konspirativním způsobem kontaktovat nějaká další cizí inteligence).
 
Tento poslední bod není zase až tak od věci jelikož pravěké prameny, ze kterých máme možnost vycházet naznačují, že mnohé z otrockých lidských skupin byly přesunuty do ostrovních oblastí dnešní Oceanie v prostředí Lemurie. Byli přepravováni atmosférickými dopravními prostředky. Je možné, že legendy o bájných "ohnivých létajících vozech" mohou mít také svůj původ právě v těchto zkušenostech.
 
Vzpomínky na proroky typu Enocha anebo Ezekiela a zkušenosti babylonského krále Etana jsou zřejmě úzce spojené s těmito skutečnými událostmi a zážitky. Je možné, že ve hře je i kolektivní vědomí lidstva. Pradávné přesídlení Adamické Rasy může velmi úzce souviset s psychologickým archetypem hledání "ztraceného ráje" daleko pryč od reality, kde je život naprosto úžasný a bez problémů. Ukazuje se, že tento jakýsi instinkt je obzvlášť silný u ženského pohlaví.
 
Role ženy je v historickém kontextu extrémně důležitá a zároveň jedno z největších tajemství. Víme o tom, že v pravěkých a starověkých dobách byla velmi zásadní tajemství spojována s kněžským matriarchálním kultem. Tyto kulty existovaly až do středověku kdy byly až na malé výjimky vymýcené "Bratrstvem Hada" pod maskou katolicismu.
 
Známý badatel Joseph Campbell ve svém spisu "Západní bájesloví" naznačuje, že již 7000 před vznikem Genesis byl v našem světě rozšířen systém uctívání hadího božstva "Leviatana" anebo "Levanta".
 
Podíváme-li se do dob historických, zjistíme jednu velmi zajímavou skutečnost, která zcela kontrastuje se zvyklostmi dnešní doby. V časech historických (do určité doby, která je souběžná s nástupem patriarchálního církevního vlivu) neexistoval aspekt tzv. "prvorozeného syna", nýbrž zcela jednoznačně se genealogický rodový vliv přenášel skrze ženský potenciál. Nástup patriarchálního vlivu si kladl za úkol zcela jednoznačně eliminovat vliv ženského archetypu v lidské společnosti. Proč se tak dělo je jedno z nejzáhadnějších témat naší historie.
 
Doslova vzpurná reakce Adamické rasy způsobila vysoce agresivní reakci "hadích pánů". V podstatě to bylo potřetí, kdy se zhatily jejich plány. Nejprve byli doslova vykázáni z jejich domovské planety. Poté co konečně nalezly nový svět, nepodařilo se jim podle jejich původních plánů realizovat "otrockou rasu" a když se jim to konečně po mnoha nezdarech podařilo, tak se jim vzbouřila rezultativně odmítající konat své povinnosti.
 
Tato zloba vyústila ve zcela otevřený konflikt mezi Atlantidou (bašta "hadích pánů") a Lemurií (místo soustředění Adamické rasy). Tento globální konflikt v mnoha ohledech doslova změnil tvář naší planety a velmi významným způsobem určil směr událostí budoucích. Je velmi důležité vzít v potaz, že tento dramatický válečný konflikt zaznamenaly postupně snad všechny kultury světa. Mohl bych nyní na tomto místě postupně vypisovat desítky a desítky jasných a zřetelných indicií, které výše uvedené slova jen potvrzují.
 
Tak například keltské legendy jsou plné různých indicií, které jakoby koketují se zvláštními zbraňovými systémy cizí technologie. Stejné záznamy se s největší pravděpodobností dotýkají i takových oblastí jako je genetické inženýrství viz. příběhy o démonických hybridních entitách, kteří se nazývali "Formorian rasa" anebo také "Lidé Lochlann", kteří byli obdařeni obrovskou mocí, jasnovidností a fyzickou silou. V souvislosti s těmito legendami se často zmiňuje zvláštní stavby, "skleněné věže".
 
Ukazuje se, že pozdější rasy si podrobili domorodé obyvatelstvo dnešního Irska a to do doby celých staletí než nakonec byli poraženi. Je zajímavé, že keltské slovo Fomhoraigh znamená "obři" a také pochází z termínu, který znamená "z pod moří" což je samo o sobě velmi, velmi zajímavé. Některé mýty skutečně hovoří o tom, že Formorians žili ve vodách oceánu. Neméně je zajímavé, že jedno ze starověkých názvů pro mytické ztracené ostrůvky byl pojem "Tir fo thuinn", což v překladu doslova znamená "Země pod vlnami". Jedna z těchto tajemných zbraní, o kterých se zmiňují tajemné ságy, bylo tzv. "Kopí Lugh" Boha Slunce. Lugh byl také nezýván Ildach čili "Mistr všech umění" anebo "Daleký Střelec".
 
Tady je stručný popis onoho tajemného kopí:
 
"On měl také kouzelný oštěp, který nemusel ovládat rukou. Když došlo k bitvě, vycházel z tohoto oštěpu oheň za ohromného dunění. Tento oheň dokázal rozervat řady i těch nejstatečnějších bojovníku."
 
Jinou specifickou zbraní jak se zdá byl meč velkého krále Nuada, který se nazýval "Retaliator". Šlo v podstatě o jakýsi prototyp známého Excaliburu. Retaliátor prý sám od sebe začal vibrovat ve chvíli, když byly přítomné negativní síly anebo nepřátelé. Tento velký král Gálů - Nuada musel odstoupit z pozice vojevůdce ve chvíli, kdy mu byla utnuta paže v zuřivé bitvě s kříženci Formoriánců. Později si chybějící paži dokázal vyměnit za "paži ze stříbra". Když sledujeme úžasný popis fungování této končetiny, těžko jsme schopni se zbavit dojmu, že jde o ve skutečnosti zařízení pokročilé kybernetiky.
 
Ale i v jiných částech světa se dovídáme o přítomnosti podivných démonických bytostí. Tak například hindský manuskript "Srimad Bhagavatam" hovoří o jakýchsi démonech, kteří napadli tři planetární systémy včetně toho našeho. Proti těmto vetřelcům se postavil bůh Shiva, který vlastnil mocnou zbraň, ze které střílel na plavidla nepřátel. Podobné informace v hojném počtu nalezeneme i ve známé  Ramajaně.
 
Legendy z celého světa jsou doslova prošpikovány podobnými zkazkami, legendami a vzpomínkami. Při čtení těchto materiálu si lze je těžko představit, že by všichni pisatelé, kronikáři s takovou pečlivostí a přesností v různých časech a na různých místech vymýšleli tyto příběhy jen tak pro zábavy a pro potěšení čtenářů budoucí generace.
 
 
 
Zdroj: Matrix2001