ARCHANDĚL SANDALFON

 

Archanděl Sandalfon

18. 10. 2012

Setkání v vnitřním dítětem Světla * hledání duální duše * realizace snů * připuštění si pocitů a jejich pozvednutí z hlubin * otevření se nebeské a pozemské lásce * vyléčení zraněného srdce * odpuštění na všech úrovních * blaženost * zrození Bohyně * oddání se Božství spojením mužské a ženské energie

Energie archanděla Sandalfona

Archanděl Sandalfon spojuje křehký, jemný aspekt duše s odvahou a silou mužského aspektu. Jeho energie má nepopsatelnou hloubku a něžnost. Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí, v nichž zrcadlí naše nejhlubší touhy.

Jeho energie zahrnuje i možnost uskutečnění snů, tužeb a přání. Hravým způsobem, jaký jsme poznali většinou jen v dětství, realizuje energie archanděla Sandalfona to, po čem jsme vždy prahli. Jakmile se jí otevřeme, archanděl Sandalfon nám umožní sáhnout po hvězdách a natrhat si nebeské růže. Sandalfonova energie je čistou, opravdodou láskou. Má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci.

Mnoho lidí touží především po spojení se svou duální duší, s partnerem své duše. Nezřídka tuto vysněnou bytost marně hledají po dlouhou dobu. Příčinou je skutečnost, že nebyly zcela zpracovány vlastní stinné stránky. Proto jsou znovu a znovu do jejich života přitahování karmičtí partneři, jejichž prostřednictvím vznikají podmínky pro práci na temných aspektech osobnosti. Dalším důvodem, proč se nemohou partneři duše sejít, je vyhasnutí té energie v nás, která nám dává schopnost milovat, věřit svým snům a mít radost ze života.

Archanděl Sandalfon léčí zranění našeho srdce. Můžeme se opět radovat z krás světa, z drobností, z hudby, barev, umění a všeho, co je projevem Boží krásy na Zemi. Jeho energie je výzvou k opuštění temných zákoutí se skrytým smutkem a k otevření se lásce. Po temné noci se rodí nový den. Tajemství spočívá v poznání, že den byl zrozen právě nocí. Musíme poznat temnotu, abychom byli schopni vidět světlo. Archanděl Sandalfon nás smižuje s bolestnými zážitky, neboť zprostředkovává poznání, že tma patří ke světlu stejně jako bolest k radosti.

Archanděl Sandalfon svou energií podporuje všechny formy a podoby zrodu: duchovní i fyzické. Zvláště pak zrod Bohyně v nás a její kosmické spojení s jejím mužským protějškem. Sandalfon zvěstuje dosažení stavu úplnosti. Oba póly se sjednoducí a spojením Boha a Bohyně v nás bude nalezene Grál, který se zdál být dlouho ztracen. V tomto stavu je vše možné, neboť světlo a stín již nejsou odděleny. Stíny už nejsou vytěsňovány a tvůrčí Duch v nás se probouzí k novému životu. Z tohoto vědomí tvoříme v kosmickém zrodu nový vesmír, znovuzrozené Já.

 

Hovoří k tobě archanděl Sandalfon

Jsem žena v muži a muž v ženě. Jsem Bohyně a Bůh, kteří se v kosmickém tanci spojí v jednotu. Jsem vesmírná brána, skrze niž se rodí Božské vědomí do tvého světa. Jsem dítě v každém člověku; jsem dítě v dítěti a dítě v tobě.

Nastal čas, aby ses opět spojil s vesmírem, sjednotil stín se světlem a svou duši s její ztracenou částí. Neseš v sobě sémě a už dávno jsi nemusel žít v oddělení. Dítě v tobě čeká, aby mohlo vyjádřit radost. Bohyně v tobě čeká, aby mohla rozvinout sílu své lásky. Bůh v tobě čeká, aby veškerou svou sílu nasměřoval na jeden cíl.

Nastal správný čas: na to všechno a také na spočinutí v blaženosti.

Ve mně najdeš začátek i konec i bránu k nekonečné lásce. Budu tam, kde potřebuješ, abych prozářil tvé stíny světlem a sjednotil tě s vesmírem. Jsem Sandalfon, tvé probuzení.

 

Karta

 

10.jpg

 

 

Obraz je svisle rozdělen na dvě poloviny. Krystalová mřížka v barvě noční modré oblohy obklopuje bílý kalich Grálu a velkého sněka korálové barvy. Stínová strana karty symbolizuje ženský aspekt a je současně nositelkou Světla. V temných fazetách Krystalu spočívá Svatý bílý Grál. Vyzařuje zářivé, jasné světlo, které je jemně odráženo krystaly. Svatý Grál je symbolem studny života, Boží lásky a nejvyššího stupně vědomí.

V tradičním podání byla v kalichu Grálu zachycena Kristova krev. Různé mystické legendy vyprávějí o místě úkrytu kalichu. Má zázračnou, léčivou, obnovující moc. Stal se však především symbolem vzkříšení. Na kartě k němu dochází skrze prosvětlení temných krystalů, symbolizujících temné, stinné stránky osobnosti.

Na protější straně září čisté, jasné krystaly. Ve svém středu ukrývají temný kalich Grálu, protiklad Grálu bílého. Jakmile světlo pojme tmu, uzavře se kruh, věčné plynutí Stvoření. Vše, co bylo zrozeno, umírá a stává se základem nového života. Světlo uprostřed obrazu připomíná ženské pohlaví, plodící spojením světla a stínu nový vesmír.  Stíny se transformují (fialová) a ženská oddanost (korálová) probouzí ke zrodu mužskou sílu.

Ulity šneků ve spodní části karty připomínají mužská varlata. Jsou symbolem nekonečna a stále se rozpínajícího lidského vědomí. Šnečí ulity často obývá ostýchavá bytost, která se neukazuje světu, ale také skrývá před světlem. Podobně se mnozí lidé stáhnou do hlubin svého Ducha, daleko od hravé radosti ze života. Jsou tak sice ve své zranitelnosti chráněni, neúčastní se však skutečného života.

 

Situace tazatele

Jak již bylo dříve naznačeno, tato karta odhaluje zranitelnost a bolest, jež tě mohly přimět k tomu, aby ses stáhl do své ulity. Jen nicotná část tvé bytosti vystupuje na jevišti života, objevuje se ve světě, něco za to přijímá a je částí nekonečně tvůrčího koloběhu. Stará zranění způsobila, že se ukrýváš před světem a bráníš se emocím. Je čas otevřít se svým pocitům a přijmout tak riziko bolesti.

Možná ti bude na tvé cestě ke Světlu podán i temný kalich Grálu, z něhož bys raději nepil, jelikož je naplněn temnými vzpomínkami a zážitky. Nezapomínej, že temná číše se zrodila ve Světle. Nebeské síly pracují na tvém osvobození. Odevzdáš-li se Boží lásce, nic se ti nemůže stát. Stíny minulosti se rozplynou, jakmile je s láskou svého vnitřního dítěte necháš odejít a nebudeš je dále k sobě vázat svým strachem.

Božský ženský aspekt se bude nyní v tobě chtít projevit vší svou silou. Uvědom si v lásce a odevzdanosti svou sílu, můžeš se pak zrodit sám ze sebe. Odpusť sobě a těm, kteří ti způsobili tráení, neboť po tom touží tvé srdce. K jeho uzdravení může dojít jen tehdy, když se v odpuštění rozplyne všechna nenávist, hořkost, zlost a strach.

Nesetkáš se pouze s partnerem své duše, nýbrž ti bude umožněno vstoupit i do okruhu lidí, kteří ti budou podobní, budou s tebou mít mnoho společného a jsou inkarnováni na stejném světelném paprsku.

Polovina tvé duální duše již v tobě žije. Vnoř se hluboko do svého srdce a pocítíš silnou odezvu. Vy dva nejste vlastně nikdy odděleni. Část tebe samotného je zakotvena v partnerovi tév duše, proto je tvá touha po opětovném spojení tak silná. Skutečně odloučeni však nikdy nejste. Nosíte části toho druhého vždycky v sobě.

Medituj o tom a pocítíš útěchu.

 

Pomocné afirmace

Je ve mně nekonečně mnoho Světla, a tak nemám strach z temnoty.
Tma je pouze neosvětlená část ve mně.
Každý z mých pocitů má své opodstatnění.

Tím, že své emoce přijmu, z nich už nemusím mít strach.
Žiji stále uprostřed začátku a konce vesmíru.
Jsem stále "teď" a denně se znovu rodím, proto nikdy nepřestanu existovat.