ARCHANDĚL MICHAEL

 

 

 

 

Ochrana * spravedlnost * pravdivost * autorita * moc * konfrontace s vesmírnými Božími zákony * oddělení * vysvobození * důvěra v Boha a v Boží jednotu, duchovní nasměrování na jednotu s Bohem * nalezení a nastolení skutečného míru

 

Energie archanděla Michaela

Jméno archanděla Michaela znamená "Kdo je jako Bůh". Je v něm obsažena otázka, která - položena nám samým - vede k poznání, že máme dodržovat určitá pravidla a vesmírné zákony, protože se jinak vzdáváme Boží jednoty i našeho božského Já.

Archanděl Michael nám pomáhá si uvědomit, že jsme stejně jako Bůh částí Boží jednoty a že každý pokus o vyčlenění má za následek bezprostřední "pád". Během práce s touto silnou energií se setkáváme s mnohými tématy ega. Různé problémy, které se pokoušíme překonat vnitřním bojem, se projeví i navenek.

Témata, jež zde vyvstavou, zahrnují problémy s autoritou a zápasem o moc. Podíváme-li se důkladněji, zjistíme, že vnější spory jsou ve skutečnosti zrcadlem našich vlastních nevyřešených vnitřní konfliktů, které můžeme s pomocí energie archanděla Michaela vyřešit a osvobodit se od nich.

Tento proces není zcela bezbolestný. Světelným mečem archanděla Michaela jsou oddělovány a rozpouštěny disharmonie a temné skvrny na naší duši. Teprve pak dojde k uzdravení a uvolnění z karmy.

Umožnit energii archanděla Michaela, aby působila, je základem skutečné lásky a skutečného vnitřního míru. Jeho vyzařování mění vědomí moci a autority v láskyplné vědomí, naladěné na Boží jednotu. Archanděl Michael pomáhá zachovat víru a důvěru v Boha, a to jak v mezních situacích, v nichž je nutné učinit závažná rozhodnutí, tak v okamžicích zoufalství a strachu. Jak často zažíváme, negativní myšlenkové vzory se materializují jako následek našich obav a nedostatku důvěry v Boha a v nás samé. Archanděl Michael nám nabízí možnosti duchovního zaměření na úplnou dokonalost. Jednoduše se srdcem rozhodneme zůstat naladěni na Boží sílu, lásku a dokonalost.

Takovýto přístup se dá předvést na malém příkladu.

Člověk stojí před obtížným rozhodnutím, které má následně ovlivnit další průběh jeho života. V myšlenkách předjímá nejrůznější varianty výsledku, pokud se rozhodne tak nebo onak. Základ jeho myšlenek tvoří emocionální, mentální a karmické vzorce srovnatelné třeba s dávno překonanými výsledky vědeckých bádání. Pokud bychom je aplikovali v současnosti navzdory tomu, že pocházejí z jiné epochy, nutně by to vedlo k chybným výsledkům.

Energie archanděla Michaela jasně ukazuje na negativní, překonané myšlenkové a emociální vzorce. Člověk z našeho příkladu by se měl s důvěrou odevzdat Boží lásce a pravdě. Vytvoří tak mentální energii, která přitáhne Boží podporu, uzdravení a pozitivní změny. Je zbytečné žít v nemoci a v neštěstí, je-li jeho vědomí naladěno na Boží dokonalost a lásku, protože se již naučil spojit se se svým duchovním domovem.

Posláním archanděla Michaela je sdělovat tuto pravdu. Jeho energie a poselství smiřují a spojují nebe a Zemi a oddělují, co nemá být sloučeno.

 

Hovoří k tobě archanděl Michael

Osvoboď se a staň se nezávislým na vnějších formách. Dávám ti jasné myšlenky. Následuj mne branou skutečného Ducha a spatříš Boha tváří v tvář. Kdo vysloví mé jméno, je připraven vzdát se pozemských svazků a pozemské minulosti. Jsem světelný meč Boží. Mé vyzařování je safírově modré. Vládnu bouřkovým větrům, ledu a sněhu. Naslouchám ševelení smrků a jedlí. Slyšíš můj dech.

Přináším v lásce božskou pokornou sílu, odvahu pocházející ze srdce, nejvyšší možnou duchovní ochranu, věrnost, mír a zasazení se za spravedlivou věc. Uvolňuji cestu!

Bůh je spravedlivý v lásce a pravdě.

 

Karta

 

1.jpg

 

 

Ve středu karty, uprostřed světle modrého kruhu, je zpodobena bílá holubice. Její bílá barva symbolizuje čistotu a dávající, bezpodmínečnou lásku. Holubice široce rozpíná svá křídla, aby se mohla vznést ještě výš. Ztělesňuje nepřetržitý kolektivní vzestup Země a lidstva. Tím, že nám pomáhá dokončit nutné vývojové kroky, se na tomto procesu pdostatnou měrou podílí i archanděl Michael.

Holubice není jen symbolem pozemského míru, nýbrž také Ducha svatého. Široce rozevřená křídla poskytují ochranu a bezpečí. Nad holubicí září hvězda, která má osvítit hledajícímu cestu zpět do jeho duchovního domova; zpět k jeho mírem naplněnému vyšší Já (holubice).

Růžový rovnoramenný (řecký) kříž za malým kruhem s holubicí rozděluje kartu na čtyři stejné části. Číslo čtyři symbolizuje pozemskou sféru a realitu, která se objevuje v pozadí jako neproniknutelné tajemství nekonečného vesmíru. Úponky připomínající vyřezávané orientální okno umožňují jen částečný pohled do kosmu a do jeho mysterií.

Pouze ten, komu se podaří převést do reality symboliku rovnoramenného kříže, bude zasvěcen do svatých mysterií. Kříž je tvořen vodorovným trámem (ženská energie) a stejně dlouhým svislým břevnem (mužská energie). Mužská a ženská energie jsou sjednoceny a v rovnováze. Sjednocení obou pólů vede k vnitřnímu i vnějšímu míru.

Vedle růžové (oddanost a láska) je dominantní barvou karty safírově modrá. Symbolizuje barvu paprsku, jenž je ovládán a řízen archandělem Michaelem. Obzvláště silně působí na mentální úrovni. Poskytuje ochranu, moudrost, sílu a důvěru v Boha.

Velký kosmický kruh je obklopen safírově modrou plochou s jemným světle modrým vzorem, jenž působí velmi vzdušně. Má zdůraznit skutečnosti, že duchovní flexibilita a jemnost mnohé ulehčují.

 

Situace tazatele

Tato karta tě vyzývá, aby ses kriticky zeptal, v jakých otázkách života přenecháváš svou moc ostatním a dovoluješ jim, aby tě zneužívali, nebo ve kterých jsi spoutáván svou závislostí. Budeš-li si klást tuto otázku, nezapomeň, že nejde o posuzování či odsuzování těch druhých. Spíš je třeba poznat, v jakých oblastech ses vzdálil od sebe sama a od kosmické jednoty, neboť jsi umožnil, aby bylo tvé ego příliš posíleno či tvá duše příliš oslabena.

Proč je nutné, aby ti Existence nastavovala to či ono zrcadlo? Tato karta se tě ptá: "Jakou cestou jdeš? Podlehneš již předem svým nejhorším obavám, namísto abys s láskou čelil strachu?" Někdy je nutné vykonat bolestné oddělení navenek i ve svém nitru.

Neúplné a potlačované části osobnosti, kterou nabudou vnitřní svobodu, tě současně osvobodí a uvolní od vnějšího tlaku. Autoritativní osoby pak nad tebou ztratí moc. Lidé, kteří neustále překračovali tvé hranice, je budou nyní akceptovat nebo zůstanou v bezpečné vzdálenosti. Olověná tíha ega z tebe spadne jako mokrý oděv, který tě stahoval ke dnu.

 

Pomocné afirmace

Ne moje, ale Tvoje vůle se staň. Nic nemá nade mnou moc, pokud to není Boží vůle.