ARCHANDĚL HANIEL

 

Archanděl Haniel

26. 9. 2012

Evoluce * Stvoření * připojení se k novým světům * kvantový skok * připuštění si potlačených pocitů * spojení se s ostatními * světelná práce ve věku Vodnáře * otevření se novému * radost skrze kreativní vyjádření * odpovědnost za sebe sama

 

 Energie archanděla Haniela

Tento archanděl je zvláště důležitý pro přechod lidstva i celé Země do nového věku: věku Vodnáře.

V ohromném tvůrčím aktu se v současné době mění tvář Země. Co se týče technického pokroku, lidská civilizace dospěla ke svému nejvyššímu bodu. Informace se rychlostí myšlenky dostávají do vzdálených končin planety. Zdá se, jako by čas ubíhal rychleji, což se skutečně děje. Člověk sám sebe povýšil do role tvůrce a je schopen přetvářet genetiku živých bytostí i rostlin.

O to důležitější je právě teď přítomnost duchovních sil: je nutné zajistit, aby se tvůrčí moc lidstva spojila s Božím Duchem a působila v zájmu blaha Země, všech bytostí a také celého kosmu.

Vesmír existuje v citlivé rovnováze. Každá, byť i nejmenší změna té nejzanedbatelnější částečky je citelná v celém Universu a všude se viditelně projevuje. Stejně tak každý čin a každá myšlenka jednotlivého člověka ovlivňují celé lidstvo, neboť jsme všichni vzájemně propojeni. Podobně jako organismus, v němž musí každá buňka zaujmout své zcela individuální místo, protože se jinak celý systém zhroutí.

Rakovinová buňka se vzdává příslušnosti k jednotě těla a ve svém individualismu vytváří nezdravé nové formy (nádor), aby se navenek realizovala.

Nakonec umírá celý organismus a rakovinová buňka také. Tvoření vyžaduje odpovědnost a uvědomění si jednoty všech věcí. Energie archanděla Haniela pomáhá poznat, kdy se ze sobeckých důvodů snažíme o pouhou seberealizaci a kdy se naopak stáváme částí Božího Stvoření.

Archanděl Haniel nám zprostředkovává poznání o přímé souvislosti všech činů, všech projevů, všech pohybů, všeho konání a všech životních forem. Jeho energie tříbí Ducha, umožňuje přístup k informacím a tvoří vše nově. Archanděl Haniel vede naše vědomí k poznání, že se naše myšlenky materializují a přijímají konkrétní tvar. To, co vysíláme, později nalézáme. To, co vytvoříme, je naše vlastní dílo, naše Stvoření. Neponese za ně odpovědnost nikdo jiný než my sami.

Nová, mocná tvůrčí energie se šíří po planetě. Pro Boží dílo na Zemi bude proto potřeba duší plných Světla a odpovědných spolupracovníků.

Energie archanděla Haniela oslovuje zejména ty, kteří byli kdysi inkarnováni v Atlantidě, jelikož jeho energie přivádí znovu k životu atlantské vědění.

 

Hovoří k tobě archanděl Haniel

Jsem archanděl, který si hraje s formami. Moje energie je tvůrčí, kreativní a nekonečně mnohotvárná ve své materializaci. Ve mně sídlí Boží radost, neboť Bůh Otec/Matka má potěšení ze vzniku nového.

Ve mně sídlí poznání, že vše přichází od Boha a vše k Bohu plyne zpět; to, co kdysi bylo, i to, co ještě bude. Oddej se Boží energii a jejímu vyzařování skrze mne, a tvá tvořivost nebude ničím omezena.

Mnoho lidí nemá žádnou představu o tom, jak se svým životem naložit, ani o tom, jaký smysl se v jejich pozemském životě skrývá. Jsou odtrženi od toku energie, kterým vládnu a jenž reprezentuji. Příčinou je často zkušenost odnětí svobody v některém z minulých životů, která způsobila trauma vydání na milost a nemilost.

Vyzařování mé energie je důležitým přínosem při přechodu do nového tisíciletí, v němž se člověk pozná jako tvůrce své vlastní reality. Vědomí proniknuté Světlem vytváří světelné světy a je přítomností Světla na Zemi. Podrobuj proto svá jemněhmotná těla očistě. Teprve až budeš skutečně čistý jako horské jezero, jako vzduch v Himaláji, může se skrze tebe Boží tvůrčí energie manifestovat v souladu s vesmírnými zákony.

Pracuji se svými pomocníky skrze centrum ánanda-čanda na tvých jemněhmotných tělech. Jsme "Sláva Boží", světelný nositel tohoto jména, a do nynějška bude v každém okamžiku s tebou.

 

Karta

 

8.jpg

 

 

Vše se zdá být v pohybu a ve vleku symbolu nekonečna čili osmičky. Číslice osm symbolizuje harmonizaci, spravedlnost a nekonečno. Osmička uprostřed karty je nekonečnou energetickou cestou. Dvě věčně se otáčející elipsy se dotýkají v jednom průsečíku a vyměňují si vzájemně energie. Je tím znázorněno mnoho život udržujících procesů, například nádech a výdech.

Přes bod doteku se klene most, který je pak součástí vnější osmičky, prostírající se doširoka až mimo obraz karty. Centrální osmička je obklopena útvarem připomínajícím řetězce DNA v jádrech buněk, čímž je symbolizován nekonečný vývoj lidstva a veškerého života.

Osmičky a řetězcové tvary se vzájemně protínají. Pozemská evoluce přechází do nebeského vývojového procesu, jakmile je dosaženo určitého stupně vědomí. Vývoj na Zemi (řetězec) je nesen čtyřmi bílými křídly duchovní svobody, v níž se nakonec pozemská realita rozplyne. Dvakrát osmi hvězdami je symbolizováno nastoupení cesty nebeského vývoje, dosaženého rozpínáním vědomí. Hmota se pak transformuje ve vyšší řád.

Nově získané vědomí nabývá ve spodním okraji obrazu tvar lotosu se třemi okvětními lístky. Trojka spojuje protiklady projevující se na Zemi. Plně rozkvetlý lotos v horní části karty je zřídlem všeho života a celého Stvoření, což mají za úkol symbolizovat osmičky a řetězec. Lotos je propojen se všemi tvary. Otevírá své okvětní plátky vzhůru ke SVětlu;  k božskému zdroji všech věcí. Na tyrkysovém pozadí je znázorněno deset tmavě modrých hvězd. Jsou nositelkami Světla, protože symbolizují temnotu, kterou je nutno prozářit světlem. Každým novým pokrokem a poznáním nahrazujícím temnotu je celé Stvoření nekonečně obohacováno.

Tyrkysová je barvou, která symbolizuje kolektivní poznání se srdeční energií, jelikož je namíchaná z modré (komunikace) a zelené (srdce). Je tudíž důležitá pro realizaci hodnot věku Vodnáře, jenž předpokládá bratrství celého lidstva při zachování svobody jednotlivce.

 

Situace tazatele

Archanděl Haniel tě vyzývá, aby ses naladil na věk Vodnáře tím, že si uvědomíš sílu svého Ducha i své možnosti. Dostáváš nyní šanci ke spolupráci na vzniku něčeho nového. Poznej nekonečné možnosti a schopnosti ukryté v tobě samém. Jsi schopen vytvořit nový prostor a společně s ostatními zlepšit životní podmínky na Zemi.

Snad se právě teď ptáš sebe sama, jaké talenty a schopnosti bys mohl světu předat. Hledej ve svém srdci, tam najdeš odpověď. Umožni sám sobě opět jako dítě sáhnout po hvězdách. Maluj, když chceš malovat - i když ti říkají, že nejsi dostatečně nadaný. Zpívej, pokud v sobě slyšíš tóny. Uzdravuj dáváním lásky. Buď  s ostatními a děl se s nimi o své nápady a vnuknutí. Věř sám sobě a svým schopnostem.

Ty i Země stojíte jistým způsobem na novém začátku. Množství nápadů, které vznikly v minulých inkarnacích, je nyní možné realizovat. Otevírá se mnoho dveří k vědění. Dovol si otevřít je tím, že se účastníš nějakého kursu nebo semináře a společně s ostatními prožiješ nekonečné možnosti bytí. Když například namaluješ obraz nebo něco vytvoříš, dáváš světu něco nového, co jsi sám stvořil, přičemž se bdueš sám cítit osvěžen a obohacen.

Poděl se svým individuálním způsobem o své vnitřní bohatsví a zažij hluboké uspokojení, které z toho plyne. Nosíš v sobě sémě božského Stvoření. Zacházej s ním s láskou a respektem.

 

Pomocné afirmace

Prosím o mír pro sebe a ostatní.
Prosím o poznání pro sebe a ostatní.
Prosím o ochranu pro sebe a ostatní.
Jsem částí vesmíru, vesmír je částí mne.
Já sám jsem vesmír.