ARCHANDĚL CAMAEL

 

Archanděl Camael

12. 11. 2012

Temnota před Světlem * vnitřní pád *osud * duchovní moc * dualita * přechodové stavy duše - temná stránka duše *  smíření protikladů * splnění životního úkolu a jednání * umožnění volného průběhu věcí a jejich akceptace * rozvíjení životní odvahy * setkání se stínem a vypořádání se s nevyřešenými strachy

 

Energie archanděla Camaela

nás provádí temnou stránkou duše. Tam potkáváme své stíny, strachy, vlastní zlobu, která čeká na vykoupení. Dostáváme se přes ni až k traumatům a destruktivnímu jednání z dřívějších životů, jež nás připoutávají ke kolu opakujících se znovuzrození. Naplněni hrůzou odmítáme být konfrontováni s minulostí, vstoupit na jeviště stínů života, kde je však také vykonávána vůle Boží.

Temnou noc duše musíme většinou přečkat zcela sami. Podobně jako Ježíš, když v zahradě getsemanské hleděl do tváře svému budoucímu utrpení, zcela bez podpory svých učedníků, sám a bez ochrany, vydán napospas krutému světu.

Tato událost by nám měla připomenout i naše vlastní traumata, která jsme zažili většinou v minulých životech. Kontakt s temnou stránkou Stvoření je jedním z aspektů energie archanděla Camaela. Energie, která nám však současně dodává sílu ke zdolání stínu, obrací nás ke Světlu a pravdě, vede nás k hlubokým poznatkům, díky nimž překonáme pozemskou úroveň.

Právě skrze své traumatické zážitky se stáváme duševně a duchovně vyzrálými. V tom jsme mohli najít svůj životní úkol. Hnáni hlubokou touhou uniknout temnotě jsme rozvinuli nadlidské schopnosti, které nám nyní pomáhají smířit Světlo s temnotou. Vždy, když se zdá, jako bychom stáli my a svět na pokraji propasti, objeví se zvláštní duše, plné Světla, duše zrozené z prosazující se převahy temnoty. Protože ve vesmíru musí být vše v rovnováze, nemůže být temnota mocnější než Světlo. Naruší-li se rovnováha, jsou do světa okamžitě vyslány impulsy, které se postarají o harmonizaci.

Archanděl Camael poroučí andělským legiím zkázy. Války, katastrofy, rány osudu, nemoci, chaos a ničení opět obnovují rovnováhu, když jsme se z ní sami v sobě a v společnosti vychýlili. Tím je možné vysvětlit, proč třeba začala každá vyspělá civilizace spět od určitého bobu ke svému zániku.

Karma, zákon rovnováhy, existuje z nutnosti harmonie mezi nebem a Zemí. Temno se pouze částečně staví před zdroj Světla, kupříkladu jako při zatmění Slunce. Duchovní a pozemská moc může být tedy zneužívána jen po omezenou dobu, neboť temné energie jsou přitahovány temnotou a světelné energie stoupají ke Světlu. Zákon rovnováhy působí neustále.

Považujme tedy naše zdejší bytí a vše, co se nám děje, za akt spravedlnosti, za zajištění rovnováhy mezi silami, a to z naší svobodné vůle. Neváhejme překonáním svých nižších pudů konečně uvolnit okovy, jež nás poutají k bezmocnosti. Archanděl Camael před námi drží zrcadlo, v němž můžeme uzřít své vlastní démony - ten aspekt v nás, který je stejně tak pachatelem, jako obětí. Zhlédneme v něm karmické zápletky a stará zranění, naše vlastní dychtění po moci. Spatříme i ty části, které nám chybí k tomu, abychom se dostali do stavu rovnováhy.

 

Hovoří k tobě archanděl Camael

Jsem archanděl Camael a objevuji se tváří v tvář zatmění časů končícího tisíciletí. Patřím k nebeským mocnostem a pohybuji se na ostří hrany oddělující Světlo a stín. Vládnu nebeským zástupům, které obývají hraniční oblasti nebes.

Pozvednutí do nebeských říší je podmíněno zničením a vyčištěním, aby mohlo vzniknout nové, dokonalé. Nakonec dojde k rovnováze mezi Světlem a stínem, přičemž se oba stanou opět Světlem. Stejně jako Měsíc během zatmění Slunce překryje jeho světlo, i tebe někdy zastíní tvé temné stránky. Světlo je však věčné a všudypřítomné. Měsíc, který překryl Slunce, je symbolem sám o sobě. Poté, co se na krátkou dobu objevil symbol, musí Měsíc opět uvolnit výhled. Tím zářivější se nám pak zdá znovuzískané sluneční světlo.

Dokud jsi zajat v karmickém kole znovuzrození a prožívání tvého osudu tě přivádí do vyšších rovin vědomí, musíš se utkat se svými stíny, abys rozbil okovy minulosti. Uvítej tmu v sobě, pak bude moci odejít. Archanděl Camael, ten, který vidí Boha.

 

Karta

 

11.jpg

 

V první chvíli může obraz karty vyvolat odmítnutí. Množství očí hledících na pozorovatele z osmi paprsků a z centra kola působí hrozivě a pronikavě.

Na kartě je znázorněno kolo znovuzrození, kolo osudu a života. V hlavě kola, v jeho centru, je znázorněno Boží oko, jež je věčné a dává vše do pohybu. Paprsky kola symbolizují různé typy životních her a energetických vzorců, které jsou určovány naším jednáním, a proto mají vliv na náš osobní osud. Paprsků je osm, přičemž osmička symbolizuje božskou spravedlnost a rovnováhu nastolenou jako odpověď na naše činy. Připočteme-li k osmi také oko ve středu kola, získáme součet devítí očí, čímž je míněno velké zasvěcení duší. Může k němu dojít, jakmile se nám v dokonalé harmonii podaří spojit všechny své energetické vzorce.

Hluboká čerň ve spodní části obrazu je zbrázděna karmickými kořeny, které ve formě paprsků vyrůstají ze středu karty. Jsou vzájemně propojeny jemným řetízkovým tkanivem, v němž je možné rozeznat trojúhelníkovité útvary. Vrcholy trojúhelníků směřují dolů, což je symbolem ztracené rovnováhy a nešťastné pozemské reality zapříčiněné touto disharmonií.

Z horní poloviny karty šlehají vzhůru fialové a oranžové plameny. Fialové představují očistnou sílu duchovního poznání a završenou transformaci. Z nich vyrůstá moudrost a blaženost, znázorněná oranžovými, zlatými plameny. Žádná forma závislosti či karmickým návyků nás nesmí táhnout dolů. Kolo se točí dál. My jsme však poznali sami sebe a spočíváme v nehybné klidu středu, kde jsou protiklady sjednoceny v původní jednotě.

 

Situace tazatele

Karta archanděla Camaela představuje čas vzpoury, změny struktury a obnovy. Se změnami bys měl začít nejdřív u sebe. Přestaň vytěsňovat své vlastní temné stránky, aby se už nemusely manifestovat navenek skrze jiné lidi a události.

Možná se v tobě právě vyplavuje na povrch stará zloba, bolest a smutek, ale také traumatické výjevy, pocity a hrůzostrašné vzpomínky z dřívějších životů, které si připouštíš a přijímáš pouze s obtížemi. Minulé i současné kolektivní události se nyní dotýkají tvého vědomí, aby mohl být transformační proces celé planety dokončen a Země dosáhla vyšší energetické úrovně.

Můžeš s úzkostí a překvapením prožívat skutečnost, že vnímáš všechno toto dění a spatřuješ je ve svém nitru. Nepotlačuj své pocity a obavy. Nabudou na síle a zablokují tvůj další vývoj. Celostní terapie ti pomohou projít tímto procesem a navždy skoncovat s minulostí.

Mnozí lidé právě prožívají to, co se nazývá "návrat Buddhy". Oranžová a fialová barva symbolizují stav dočasného stažení se ze světa v zájmu vytvoření prostoru pro proces vlastní proměny. Není nutno chodit do kláštera. Jednoduše nadešla chvíle podívat se na to, co delší dobu spočívalo uvnitř tebe v temnotě, a tím to rozpustit. Je-li to možné, vzdej se svých aktivit a konání, aby ses mohl velice inzenzivně věnovat pouze sám sobě. Nadchází čas, v němž pocítíš, prožiješ a vyjádříš svou slabost, svůj strach a svůj vnitřní pád. Můžeš tak učinit psaním, meditací, malováním, tancem, zpěvem, pláčem nebo tím, že budeš jednoduše sám sebou, ať to již znamená cokoliv. Každý najde nějakou formu sebevyjádření.

Tento nesmírně hluboký očistný proces v tobě probudí zcela nové vnímání života. Vnitřně povyrosteš, budeš si úplně vědom sama sebe, dostane se ti poznání, proč jsi vlastně tady a jak byl měl celou svou duší vykonávat své nynější poslání. Až dojdeš k tomuto bodu, uzříš Božství v sobě, což je nádherné!

 

Pomocná afirmace

Vítám v sobě světlo i stín.
Tím, že přijímám všechny stránky sebe sama,
zdravím božskou část v sobě.