ANDĚLSKÉ KŮRY

 

Nekonečně tajuplný život, který žijeme, je dlouhou a někdy obtížnou cestou. Avšak pokud zastáváme myšlenku, že vesmír není nebezpečný a životní prožitky jsou výhradně pozitivní, pak se nemůžeme splést. Andělé jsou tady, aby nám pomohli. Jediné, co musíme udělt, je o pomoc je požádat. Abychom se s anděly mohli spojit, je zapotřebí jim přiznat existenci.

Podle Junga jsou andělé mocné psychické archetypy, které získaly tvar tím, že lidstvo v ně po tisíce let věřilo. Ale nakonec je to srdce jedince, nikoli jeho rozum, kdo navazuje s anděly kontakt. Často bývá pokládána otázka: „Pokud nám zde na Zemi mají andělé pomáhat, proč je o to musíme žádat?“ Je tomu tak proto, že se andělé nesmějí vměšovat do naší svobodné vůle.

Pokud si zvolíte, že se jimi nebudete zaobírat, zůstanou abstraktní ideou. Pokud si však vyberete, že byste se na tuto problematiku rádi podívali, na následujících řádkách se seznámíte s nejznámějšími anděly a naučíte se jednoduché rituály včetně modliteb, jak je přizvat do svého života. Najdete si svého vlastního anděla a naučíte se jej kontaktovat.

 

Povaha andělů

12Než se blíže podíváme na tradiční původ andělů, měli bychom se pokusit zodpovědět klíčovou otázku: Co, nebo kdo to jsou andělé? Existuje pochopitelně mnoho definicí anděla, avšak v obecném pojetí to je inteligentní bytost bez hmotného tvaru neboli bytost ryze duchovní. Podle dávné židovské tradice byli andělé prvními inteligentními bytostmi, které Bůh stvořil, a to v jednom okamžiku druhého dne stvoření. Bůh poskytl andělům svobodnou vůli, nesmrtelnost a božskou inteligenci.

Na rozdíl od lidstva a všech druhů zvířat na Zemi se andělé nevyvíjejí. Narodili se dokonalí. Jediný vývoj, který je jim podle tradice přiznáván, je poučení z pozorování rozvoje vesmíru. Andělé vládnou všemu. Jejich cílem je udržovat celek stvořeného. Nejsou omezeni časem ani prostorem, mohou se pohybovat rychleji než světlo – okamžitě se ocitnou na tom místě, kde si přejí – a mohou nabrat jakýkoli tvar. I když nemají pohlaví, mnoho z nich zaujímá jednu či druhou polaritu.

Od stvoření jim byla dána svobodná vůle, ale většina tento dar z obdivu ke svému Tvůrci dobrovolně vrátila. Kdo by potřeboval svobodnou vůli, když se může spojit s milujícím a vševědoucím s Všemocným?

Hildegarda z Bingenu, benediktinská jeptiška z Porýní a jedna z géniů dvanáctého století, tvrdí, že andělé jsou šťastni, když mohou sloužit lidstvu a ochraňovat ho, protože jsou námi fascinováni:

„Všichni lidé, jež svojí posvátnou prací jsou jako by oděni do neuvěřitelně nádherného šatu, anděly fascinují. Neboť anděl bez zkušenosti tělesnosti je pouhou chválou; ale lidé se svým pozemským dílem jsou glorifikací. A proto andělé lidskou práci uctívají.“

Andělé nemusejí dělat nic jiného než sloužit Bohu a ctít ho. Ochotně nás ochraňují před machinacemi padlých andělů. To jsou ti, kteří veškerou moc a slávu chtějí jen pro sebe – nechtějí sloužit, ale chtějí, aby jim bylo posluhováno. Jejich arogance a závist je ničí: stali se ďábly, démony, zloduchy. Skrývají se ve tmě a jejich jedinou motivací je podrývat harmonii Vesmíru. Proto je celé lidstvo zaujato bojem mezi světlem a tmou, láskou a nenávistí…

Šekina

18Ženský aspekt Boha, matka vesmíru, je v židovské tradici znám pod pojmem Šekina. Podle této tradice to je Bohyně, Bůh-Matka, choť Boha-Otce. Je to božské záření, velká matka, která dává zrod celému vesmíru. Všechna ženská božstva jsou jejím aspektem, například Panna Marie. V kabale je také popisována jako „anděl osvobození“ a veStarém zákonu (Genesis 48:16) podle Jakuba jako „Anděl, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil…“. Je také strážkyní Stromu života v Rajské zahradě. Velký znalec židovské mystiky Gershom Sholem říká, že Šekina byla oddělena od svého milého, Boha-Otce, čímž následoval pád Adama a Evy. Pouze za pátečních večerů, za posvátné noci před sabatem, se spolu spojují, aby se poté opět oddělili. Dokud se všechno původní světlo stvoření nevrátí do svého božského zdroje, potud se vesmírní milenci budou neustále muset scházet a rozcházet. Scholem píše: „Zavést Šekinu zpět k Bohu a spojit ji s ním je skutečným smyslem Tóry.

Podle mystiků kabaly se tohoto procesu účastníme všichni. Každý čin lásky a soucitu nebeský pár k sobě přibližuje. V tomto smyslu je život milostným příběhem. V podstatě jsme všichni osamělí milí, kteří žijí v oddělení své lásky, kterou lze nalézt pouze v našich srdcích. Šekina je andělem lásky, žehnající a posvěcující spojení milenců, jež ji přibližuje k její opravdové lásce.

Andělské kůry

19Koncept vzestupné hierarchie různých řádů (neboli kůrů) andělů je běžný ve všech tradicích angeologie. Ohledně názvů a počtu kůrů existuje řada verzí. Neznámější křesťanská verze pochází ze šestého století, kdy syrský mnich Dionýsios Pseudo-Areopagita rozpracoval tento systém ve svém díle Nebeská hierarchie, jež se v hlavním proudu západní kultury stalo klasickou prací o tomto tématu. Ve svých epických ságách z něj vycházel i Dante a Milton. Tento systém se skládá z devíti kůrů sdružených do tří trojic.

První trojice

Serafíni

Nejvyšší andělský kůr jsou serafíni neboli „hořící“, jejichž světlo je tak prudké, že by smrtelníky v mžiku sežehlo. Tito andělé Lásky, Světla a Ohně poletují okolo Božího trůnu a prozpěvují chvalozpěv „Svatý, svatý, svatý“. Vstřebávají a odrážejí božské světlo dalším kůrům. Jejich vládnoucí princové jsou Serafiel aMetatron.

Cherubíni

Boubelaté okřídlené dětičky, které známe z renesančního umění, mají k mocným cherubínům hodně daleko. Cherubíni tvoří druhý kůr andělů hned po serafínech a odrážejí znalost a moudrost Boha. Ve Starém zákonu stráží brány Ráje po pádeu. Dva charubíni byli vyřezáni na schráně úmluvy, obávané tajné zbrani Izraelitů. Vládnou jim Kerubiel Ofaniel.

 

Trůnové

20Trůnové jsou “ kola s mnoha očima“ Merkaby, posvátného vozu kroužícího kolem Božího trůnu společně s cherubíny. Vyjadřují víru v sílu a slávu Boha a dlí prý ve čtvrtém nebi. Vládnoucími princi jsou Cafkiel Orifiel.

Druhá trojice

Panstva

Pánové nebo podle hebrejského učení Hašmallim – andělé tohoto kůru vládnou milosrdenstvím a vyjadřují naši touhu překročit pozemské hodnoty. Obývají úroveň, kde začíná duchovní a fyzická rovina splývat a stanovují prý povinnosti andělských kůrů pod sebou. Mezi jejich vládce patří ZadkielZachariel Teratel.

Ctnosti

Kůr ctností je zodpovědný za pohyby a cykly hvězd a planet ve vesmíru. Vládnou přírodním zákonům a zodpovídají proto za všechny zázraky, které tyto zákony porušují. V kabale jsou známi jako Malachimové neboli Taršišimové a vyjadřují ideály cností, vzbouzejí v hrdinech srdnatost a ve svatých milosrdenství. Jejich regenty jsou BarbielSabrael Hamaliel.

Mocnosti

Andělé tohoto kůru zodpovídají za strážení stezek vedoucích do nebes a za přivádění ztracených duší na tyto cesty. Udržují svět v rovnováze a neustále jej brání proti démonům. Vládnou mocí trestat i promíjet a možná nám doručují „vzkazy k probuzení“, když někdy potřebujeme změnit své způsoby. Vyjadřují touhu odolat zlu a činit dobro. Mezi jejich vládce patří Kamael Verchiel.

Třetí trojice

Knížectva

Andělé sedmého kůru vládnou pozemským panovníkům, vůdcům, národům a všem společenstvím. Pracují s anděly strážnými, aby vzbudili v jedincích zodpovědnost, a mohou se vměšovat do lidských záležitostí, přičemž to zůstane zpravidla nepovšimnuto. Také jsou prý zodpovědní za vedení náboženství k pravdě. Jedním z vladařů tohoto kůru je Cerviel.

Archandělé

Archandělé jsou posly Boha a zjevují se lidem s poselstvím a vyzýváním z výšin, jako například Gabriel zvěstoval Panně Marii nebo Muhammadovi nadiktoval Korán. Tyto anděly lidé spatří nejčastěji; andělé strážní zpravidla zůstávají neviditelní. Také se za nás přimlouvají a žádají pro nás odpuštění našich hříchů. Typickým příkladem je Panna Marie, která se po nanebevzetí stala archandělem. Nejznámějšími představiteli tohoto kůru je MichaelRafael,Gabriel Uriel.

Andělé

Nejnižší řád andělů bývá s lidstvem v nejčastějším kontaktu, vedou nás a ochraňují. Existují andělé, kteří nám pomáhají udržet směr auta a podle možnosti zabraňují nehodám a katastrofám. Nemohou se nám vměšovat do osudu, ale pokud je požádáme o pomoc, může náš osud být šťastnější. Do tohoto kůru patří strážní andělé a vládne jim Adnachiel.