PROROCTVÍ KNĚŽNY LIBUŠE

03.12.2011 10:59

 

Nový Chrám Bohyně vystavěn nad Prahou

Nad Prahou je otevřen nový Chrám Bohyně. Disponuje nejmodernějšími technologiemi pro transformaci. Je obrovskou pomocí ke zbavování se starých struktur k rychlejšímu vzestupu do světla a lásky.
 
Přijala Alžběta Šorfová 
 
 
Praha. Město velké Bohyně. Srdce Evropy. "Matka měst". Nastává čas naplnění proroctví kněžny Libuše: "Město, jehož sláva hvězd se dotýká," začíná naplňovat své poslání, na které bylo po staletí připravováno. Stává se "prahem", tedy vstupní branou do vyšších dimenzí. V jemněhmotných úrovních nad Prahou byl totiž vystavěn zcela nový Chrám. Ukotven byl 22.7. 2009 na Vyšehradě. Odtud se na něj lze dobře napojit.
 
Chrám Bohyně Isis, známé i jako prakrálovna Elizabeth, vznikal v jemněhmotných vrstvách nad Prahou po několik let. Dosud se hovořilo převážně o chrámu mistra Germaina pro účely transformace. Tento nově zbudovaný chrám posiluje a doplňuje ženský princip v nás a přináší nejnovější inovace a neuvěřitelné možnosti pro osobní i skupinovou transformaci, přestupu do vyšších dimenzí lásky a světla. Je též propojen se Shamballou.
 
Chrám Bohyně/ prakrálovny Elisabeth je otevřen ve zlomovém roce 2009, kdy se pomyslné nůžky mezi světlem a temnotou rozevírají. Buduje se postupně i v jiných evropských městech.
 
Má modrobílou barvu. Jeho jádro je ve sluneční oranžovo - žluté. Oplývá nejmodernějšími "technologiemi" využitelnými pro společný vzestup lidstva do vyšší dimenze vědomí. Jeho smysl a význam pro lidi pro tuto dobu je nezměrný.
 
Stává se transformační branou a vstupem do nových světů, portálem pro bytosti z různých světů a vstupem nejvyšších božských dimenzí pro vysoce vyspělé bytosti inkarnované na Zemi.
 
Je připraven poskytnout lidem během vrcholné fáze transformace, do níž vstupujeme, maximální pomoc. Bude fungovat i sloužit i po roce 2012 pro širší účely.
 
Napomáhá využívat určité typy energií a systémů během transformace jednotlivců i celých skupin na určitých duchovních úrovních.
 
Když se někdo vědomě či nevědomě napojí na chrám, jeho energie budou pracovat i v kolektivu, mezi lidmi. Má důležité poslání pracovat naplno pro dobro nejvyšší všech bytostí.
 
Co přináší nový chrám?
 • Zvyšování vibrací, dobíjení energie, snadnější prozařování vysokými vibracemi světla a lásky
 • Urychlení transformačních očistných procesů od negativních destrukčních programů. Pokud má člověk splacenou hrubou karmu (nehody, nemoci, krádeže, a další potíže dané naším nevhodným neláskyplným chováním v minulosti), jeho další vývoj se nesmírně urychlí.
 • Schopnost umazávat lidem v auře programy a bloky, a tím pomoci člověku rychleji se zbavit zvědomělých programů, aby je už nemusel žít a mohl žít v lásce a štěstí.
 • Otvírá potenciál vlastní duše, naše dary, naše "božské poslání". Jde o poslání, které je naší hlavní "misí", kterou jsme sem na Zem přišli naplnit a na kterou jsme se připravovali řadu životů. Poslání může mít mnoho podob, a poznáme ho tím, že jsme při takové práci naplněni. Shůry je velmi přáno, abychom se otevřeli svému světlenému úkolu.
 • Možnost skrze chrám se napojit na své domovské úrovně, odkud jsme přišli, na své vlastní energie. Ty nás posílí, abychom svobodně žili sami sebe, a dají nám ochranu.,
 • Možnost přímé komunikace se svou domovinou. Možnost využití chrámu jako přibližování se galaxie své rodiny duše pro ty, kteří se na Zemi cítí osamělí. Rodina duše nám může dát povzbuzení, nabití energií a potřebné síly nám vlastní.
 • Jsou zde vybudované prostory, jimiž lze cestovat do jiných úrovní, ochranný tunel, kterým lze cestovat do určitých typů světelných polí galaxie - cestovního, mentálního, astrálního
 • Možnost stahování světelného systému z Chrámu, který pomáhá být mnohem odolnější programům temnoty, tedy strachu, nevíry, destrukci, smutkům, kritice, odsuzování, tedy všemu co nás stahuje dolů z lásky do strachu.
 • V chrámu jsou nejnovější technologie, jak být silný, odolný a vědomý vůči mechanismům "matrixu"(duálního systému) a našeho odvráceného já, které nám brání ve vzestupu do světla. S blížící se transformací se působení matrixu mobilizuje a stále zesiluje ve snaze strhnout nás zpět.
 • Od r. 2010 si lze stáhnout program, který vytvoří silnou světelnou ochranu a světelný pás, vajíčko. Až začnou ataky a snaha nás stáhnout a nenechat jít do světla, program v auře tyto ataky temnoty vypudí. Ochrana je tak silná, že se o to dokonce i spálí.
 • Zkušení světelní pracovníci zde mohou také čerpat důležité informace.
 • Při napojení se na Chrám a prosbě o pomoc, načtou Mistři Chrámu veškeré informace o napojeném člověku a předá se mu tolik, kolik je schopen unést a vstřebat. Nejnovější technologie přistupují ke každému individuálně, i když se napojí kolektivně. Program detekuje jednotlivě, kde a jaké má slabosti, závislosti a začne je prosvětlovat. Každému přijde to nejlepší, co je možno, v souladu s Boží vůlí a záměrem jeho vedení duše a ducha.
 • Nejmodernější světelný systém moudrosti, ochrana proti mentálním útokům druhých, negacím, nenávisti atd. abychom zůstali v klidu, bdělosti a lásce a mohli žít v klidu a naplnění. Budete stabilním pilířem světla pod ochranou boží.
 
Bohyně vytvořila tento Chrám pro lidstvo, abychom mohli dříve opustit břímě minulosti a vstoupit do nové doby, nového věku, kde je radost, svoboda a štěstí. Technologie pomáhá, aby ti, kteří na světlo v nás budou útočit, prozřeli, zmoudřeli a uvědomili si, že i oni jsou světlem a láskou. Důležité je do roku 2012 pozvednout co nejvýše vibrace na planetě Zemi.
 
Jedinci si mohou stahovat informace, co se bude dít dnes, zítra. Hlavní důvod je aby se nešířila davová psychóza, aby byly informace správné a čisté, protože myšlenka je nejsilnější síla univerza a davová psychóza strachu šířená skrze média strhává zpět do nižších vibrací celou planetu. Z těchto energií žijí bytosti, které Zemi po dlouho dobu udržovaly v nízkých vibracích.
 
Napomáhá otvírání duše, ducha a všech těl, aby z nás zase byly vysoké světlené boží bytosti, kterými jsme byli.
 
Nyní máme po mnoha set tisíci letech vývoje na planetě Zemi možnost transformace z duální bytosti do světelné a láskyplné boží bytosti, božího dítěte. Nyní je umožněno rozpouštění všech programů celoplošně, padá iluze oddělení od boha, z něhož vyplývají naše strachy, pocity nevíry, strachy, bolesti. Žijeme v jednotě s vědomím, že vše je propojeno se vším a každý je "naše druhé já".
 
Chrám bude umožňovat komunikaci s vyššími světy. Je pod nejvyšší ochranou, budovatel se snaží vytvořit cesty, které budou fungovat, aby lidé byli bdělí.
 
Na bázi veškerého Sebepoznání - lze se dozvědět minulost, přítomnost i pravděpodobnou budoucnost. Do chrámu se dostane jen ten, kdo na něj bude vibračně připraven a očištěn.
 
Země je součástí celého vesmíru, a to co se děje na Zemi již ovlivňuje celý Vesmír a obráceně.
 
Smyslem vývoje není trpět (skrze své bloky, destruktivní myšlení, pocity viny a nedostatečnosti). Podstatou vývoje zde na Zemi je učit se, snažit se pochopit a rozpoznat dobro od zla, nesobectví od sobectví, svobodu od závislostí a připoutaností.
Když to zvládneme, můžeme žít v radosti, naplnění a štěstí. To je záměr universa a Stvoření. Žít a tvořit. Hlavním smyslem je propojit srdce s myslí a žít moudrost a lásku na Zemi. Cesta domů vede zpět do jednoty a bezpodmínečné lásky.
 
Čím rychleji pochopíme mechanismy, které nám v tom brání (programy hříchu, viny a utrpení), o to rychleji z nich vystoupíme. Pak se z nás stává vyspělý jedinec, který má osud ve svých rukou.
Smyslem a postatou vesmíru je učit se, poznávat, vyvíjet se. V jednotném systému, v celistvosti, tam, kde je harmonie, svoboda spravedlnost a láska není metoda "cukru a biče". Výuka je láskyplnější a není třeba u toho trpět. Božské bytosti světla a lásky se živí láskou a ne utrpením a strachem.
 

Město velké Bohyně
S Prahou je Bohyně úzce spjata. Byla inkarnována jako známá Libuše, později jako Eliška Přemyslovna- matka Karla IV. Ona byla nositelkou mystického poznání a tou, kdo syna zasvětil do tajů esoterických nauk. Na jejich základě pak Karel IV. nechal vystavět Prahu na sedmi pahorcích (kopcích) jako Nový Jeruzalém.
(Více o tajích Prahy v knize Bohumila Vurma Město velké Bohyně. Na vrcholku Pražského hradu, hned vedle katedrály je pahorek Žiži. Ti, kdo energeticky cítí, mohou potvrdit. Zde usedali králové, kde dávali slib, že budou moudře vládnout této zemi, spravedlivě pro dobro všech a budou Bohyni / Zemi ctít a chránit).
 
Osobní zkušenost Mojmíra Mišuna
Rád bych se podělil s poslední osobní zkušeností. Je to týden, co jsem se dozvěděl o novém světelném chrámu nad Prahou. Pokaždé, kdy jsem se k němu připojil, proudila silná energetická pomoc a prosvětlování.
Pokud pracujete se Světlem a podobnými systémy jako je Shamballa, Ra-Sheeba, Reiki apod., bude vám energie nového chrámu velmi blízká a příjemná.
V předcházejícím textu je osobní channeling, který přijala paní Alžběta Šorfová.
Připojení je jednoduché a doporučuji osobně si to vyzkoušet. Pokud byste nevěděli, jak to udělat nejlépe, zde jeden osvědčený postup:
- připojit se myšlenkou na své Vyšší Já (sídlí na naší 7.čakře);
- jakmile ucítíme "energetické" propojení, požádáme Vyšší Já o propojení se světelným chrámem nad Prahou;
- počkáme, než spojení bude dostatečné a požádáme chrám například o stažení nejnovějších programů pro transformaci, ochranu, prosvětlování podvědomí a bloků apod. a nebo zcela jednoduše o to, co je v této chvíli pro nás nejvhodnější.
Přeji Světlo na cestě všem hledajícím,
Mojmír Mišun
Co je Vyšší Já
Vyšší Já představuje duchovní bytost s vyšší úrovní vědomí, která stojí ve vztahu k člověku jako jeho vnitřní, duchovní průvodce, poradce a učitel.
Jsou to duše, které prošli mnohými fyzickými inkarnacemi. Tyto duše pracují ve vyšších dimenzích, kde čas, tak jako ho známe, neexistuje a proto mohou pracovat s energiemi vytvořenými v našich minulých, paralelných i budoucích životech. V těchto dimenzích není ego, negativní princip, který vlastní každý člověk inkarnovaný. Neustále nás testuje, jak daleko jsme v našem chápaní sebe samých a nakolik sami aktivně vytváříme negativní energie, které se z venku prezentují jako strach, hněv, rozčílení, nenávist, závist, odsuzování a podobně.
Každý člověk má své Vyšší Já, které spolupracuje s našimi průvodci, kterých může být nejčastěji kolem dvou, avšak při naplňování duchovních poslání i více (Průvodci mají větší kapacitu a schopnosti, než Vyšší Já. Přesto většinou naše vědomí zatím nemá přímý přístup k průvodcům a tak Vyšší Já je i důležitým prostředníkem k propojením na ně.).
Snaží se nám pomáhat. Tichým, vnitřním hlasem intuice se nás snaží vést po správné cestě v naší inkarnaci. Přímo však Vyšší Já pomáhá člověku, jen když je o to požádané. Je to proto, aby se člověku zachovala možnost svobodné volby v jakékoliv situaci.
Vyšší Já má přístup k akašickým záznamům naší duše. Má též přístup k nehmotným tělům a čakrám člověka, dokáže přezkoumat jejich stav a vzájemně zharmonizovat. Vyšší Já na požádání vyhledává v akašických záznamech informace související s negativními, blokujícími energiemi, které obvykle pocházejí z traumatických zážitků a následně umožňuje tyto energie vyčistit a nahradit pozitivními. Podobně může čistit i negativní energie rostlin a zvířat.Vyšší Já jako bytosti, které pracují bez ega a nevytvářejí negativní energie, nejsou schopné člověku škodit a vždy konají v zájmu nejvyššího dobra a v souladu s plánem naší duše.