Právě dochází k přeměně - transmutaci do světelného projevu existence, čili do páté a vyšších dimenzí.

10.09.2012 10:25

 

 

Právě dochází k přeměně-transmutaci do světelného projevu existence,čili do páté a vyšších dimenzí.

Je to způsobeno stále větším přílivem nepolarizovaného světla pramenícího z galaktického středu-srdce.To způsobuje,že se osobní vědomí přesouvá z mozku do osobního nulového bodu,čili do osobní černé/bílé díry(která je v jádru-středu osobního hologramu,ve kterém je osobní Merkaba),která tvoří osobní centrální alunce-nulový bod,fungující jako osobní duchovní srdce.


Cesta do vyšších dimenzí se otevírá, neboť uhlík 6-6-6 brzy skončí. Proto transformace do světů jednoty a harmonie začíná nabírat stále více na obrátkách. Podrobnosti jsou uvedeny na vynikajícím videu s českými titulky, s názvem: Uhlík 6-6-6 končí, které je uvedeno ZDE. Související video s českými titulky s názvem: Dutá Země! Dutá Země? (Hollow Earth Theory czech sub.) je uvedeno ZDE. Jakým způsobem tato transmutace vyvrcholí je znázorněno na videu s názvem: "Světelné tělo, merkabah, merkavah, merkaba, 2012 vzestup duše", které je uvedeno ZDE
.

Pro mnohem lepší pochopení toho, co je uvedeno v textech pod obrázky, bude dobré nejdříve shlédnout všechna výše uvedená videa a to v uvedeném pořadí.

Než začnete číst níže uvedený text, bude pro mnohem lepší pochopení prospěšné, když si nejdříve přečtete článek s názvem: "Vesmír jako HOLOGRAM! Science fiction?", uvedený ZDE
 a taktéž bude velice dobré nejdříve shlédnout níže uvedená videa.

Dokonce už i vědci začínají přicházet na to, že naprosto vše v existenci je stvořeno z vědomí, čili z vnitřní, duchovní energie. Podrobnosti jsou na videu s názvem: Holografický vesmír (české titulky).

*  Osvietené čakry - vizionárska cesta do vnútorného světa (SK titulky) 

* V anglickém originálu se to samé video jmenuje: Process Probuzení Kundalini

Tajemství všech tajemství - uhlík (CZ titulky)

Fibonacci's Fractals

* Z čeho a jakým způsobem je tvořena veškerá tzv. hmota, včetně toho jak vzniká vně projevené světlo, je velice pěkně vyobrazeno na níže uvedeném videu. Není třeba znát anglicky, neboť vyobrazení, která začínají od třicáté vteřiny, mluví sama za sebe. PROBUĎTE SE POMOCÍ TAJNÉ GEOMETRIE! / AWAKEN WITH SACRED GEOMETRY! 

Překlad anglických slov uvedených v první části videa s názvem Probuďte se prosím ....

Příběh tvoření: the word = slovo (čili vibrace), the light = vně projevené světlo (polarizované na Jin a Jang), genesis = zrod, egg of life = vejce života, flower of life = květ života, fruit of life = ovoce života (čili tzv. hmotný projev existence), creation = tvoření,

Z tohoto základu jsou zrozeny elementy: earth = zem, fire = oheň, air = vzduch, water = voda, spirit = spirituální - duchovní podstata.

Tvoření expanduje a nekonečně tvoří. My všichni jsme tvoření, my všichni jsme spolutvůrci. Připravte se na probuzení do velkolepé duchovnosti (Božskosti) - TEĎ !!!

holografická sít a centrální slunce - osobní vědomí        holografický obraz - zobrazený na světelné síti
Každá realita je tvořena tím způsobem, že si každé osobní vědomí (které je v jádru, čili v Merkabě osobního holohramu) vytváří kolem sebe světelnou holografickou síť, na které si zobrazuje jednotlivé, mentálními představami předstvořené obrázky, které jsou vytvářeny v mentálních, čili vnitřních, duchovních, vně neprojevených světech. Tak jako člověk nepostřehne, že u zářivky dochází k tomu, že každou sekundu 50x zhasne a znovu se rozsvítí, tak zrovna tak člověk nepostřehne, že vně projevený svět nesčíslněkrát za sekundu zmizí a znovu se objeví a jejikož je každý obrázek jiný, proto mají bytosti pocit pohybu v prostoru a plynoucího času. Rychlost změny z jednoho obrázku na další následující je nesčíslněkrát za sekundu, takže si bytosti neuvědomují, že svět a jeho jednotlivé reality jsou ve své podstatě pouhá iluze, sestavená z jednotlivých mentálními představami stvořených obrázků, které jsou bytostmi vybírány na základě jejich osobního přesvědčení. Pokud máte na počítači prográmek, kterým lze kolečkem umístěným na myši přeskakovat z obrázku na obrázek, tak si tyto dva obrázky stáhněte a zkuste si přeskakovat z jednoho obrázku na druhý, abyste si dovedli představit, jak to funguje.


Každá živá bytost (kromě uměle vytvořených věcí a bytostí, jako jsou např. klony) včetně rostlin a nerostů, či hvězdných těles, je živá bytost, mající své vlastní vědomí, které se dočasně individualizovalo do nějakého specifického JSEM to či ono. Každá takováto bytost (kromě uměle stvořených věcí a inteligencí) má svůj vlastní osobní nulový bod, neboli své duchovní srdce, fungující jako černá/bílá díra (s osobní Merkabou tvořící centrální slunce), která je v centru jejího osobního hologramu, který si pomocí své vůle (mužský princip, projekce, Jang) a přání (ženský princip - gravitace, Jin) vytváří. Přes toto duchovní srdce proudí pomocí vůle (Jang - projekce) spirituální energie z vnitřních, vně neprojevených světů navenek a to v podobě frekvencí vně projeveného světla polarizovaného na Jang (tvoříc přitom frekvence spirál času), které se pomocí přání opět vrací nazpět do svého osobního centrálního slunce, tvoříc přitom částice spirál prostoru, které jsou párovým dvojčetem spirál času. 


Tvoření tzv. hmoty, prostoru a času v něm plynoucím funguje na stejném principu jako je tomu např. u atomu, ve kterém neutron (neutrální částice) tvoří masu jádra atomu, čili masu centrálního slunce v jeho jádru (které zprostředkovává spojení mezi vně neprojeveným a vně projeveným světem), přičemž vůlí se neutron polarizuje na (–) a stává se z něj elektron (mužský princip, projekce, Jang), což je projekční odstředivá síla a přáním se neutron polarizuje na (+) a stává se z něj proton (ženský princip - gravitace, Jin), což je naopak gravitační, čili dostředivá síla. Při návratu elektronu nazpět do neutronu (čili při protnutí nulového bodu) dochází buď k přepólování (to znamená, že z ­– se stává + a z + se stává –), nebo se obě polarity navrací do nulového stavu, čímž vnější projev existence atomu zaniká, jelikož se jeho existence navrací nazpět do vnitřních, vně neprojevených světů. 

Díky těmto dvěma odstředivým a dostředivým energiím jsou pomocí vůle - projekce a přání - gravitace tvořeny tzv. Anu, což jsou nosné holografické, časo-prostorové a prostoro-časové světelné spirály (tvořící nosné holografické mřížky), na nichž se z jednoho úhlu pohledu zobrazuje prostor, a čas v něm plynoucí, a z druhého úhlu pohledu se na nich zobrazuje čas, a v něm se v závislosti na čase měnící prostor, ve kterém lze cestovat jak do tzv. budoucnosti, tak do tzv. minulosti. Toto je možné z toho důvodu, že minulost ani budoucnost např. planetární, ve skutečnosti vůbec neexistuje, neboť hmota prostor a čas, např. planetární, je holografická nahrávka existující v nekonečném nyní (skládající se z jednotlivých, mentálními představami již předvytvořených holografických obrázků), z nichž si každá bytost dle svého osobního přesvědčení vybírá pouze takové, které odpovídají jejímu momentálnímu osobnímu přesvědčení. 

Z těchto vybraných holografických obrázků si pak každá bytost dle svého osobního přesvědčení vytvoří příběh, který si promítá na svůj osobní hologram v takovém sledu, aby děj (zobrazující se na jejím osobním hologramu) vytvářel takový osobní a kolektivní příběh a probíhající události, které odpovídají jejímu osobnímu přesvědčení. Naprosto vše, než se odehraje na tzv. hmotné úrovni existence, se nejdříve odehraje nanečisto, tzn. v mentálních úrovních existencí, čili ve vnitřních, vně neprojevených světech. Z toho si pak každá bytost vybírá (ať již vědomě či podvědomě) to, co si přeje, nebo co musí (pokud např. někomu ublížila) prožít i na hmotné úrovni existence. 

Výběr některých mentálních obrázků (ze kterých si bytosti tvoří svůj osobní příběh) se většinou děje během spánku, nebo při denním rozjímání. Takže když máte tzv. Dejavu, tak to nemusí nutně znamenat, že jste to již prožili v nějakém jiném životě, neboť to nejspíše je něco, co jste si před několika dny v mentální úrovni existencí naplánovali, že to chcete či "musíte" prožít i na hmotné úrovni existence. Z tohoto důvodu si k sobě na základě svého osobního přesvědčení (vytvářejícího osobní program) přitahujete takové věci, bytosti a události, které odpovídají vašemu scénáři a které se chtějí zúčastnit hry, kterou jste si vybrali prožít i na hmotné úrovni existence. Čili to, co se vám děje a co prožíváte, není někým předurčený osud, ale vámi ZVOLENÝ sled událostí, který lze pouhou změnou osobního přesvědčení kdykoliv jakkoliv změnit.Dualitní vnímání času a prostoru je způsobeno tím, že je bytost svým osobním vědomím naladěna buď jen na hmotu (logika), čili jen na spirály prostoru, nebo jen na antihmotu (snění), čili jen na spirály času, což je způsobeno tím, že bytost používá převážně pravou, nebo naopak levou hemisféru svého mozku. Jakmile ale bytost přesune své vědomí do svého osobního nulového bodu, čímž v sobě vyváží energie Jin a Jang a současně propojí a sjednotí pravou a levou hemisféru mozku (což při protnutí galaktického nulového bodu u převážné většiny lidí nastane), tak se ukotví ve svém osobním nulovém bodě, čímž si sjednotí všech svých 12, či dokonce všech 13 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru do jednoho tady a teď. Tím si plně uvědomí nejen svou duchovní podstatu, ale i to, že je tvůrcem svého osobního světa a událostí v něm probíhajících, to znamená, že i její osud je následkem toho jak smýšlí, chová se a jedná.

Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Lidičky 
proberte se, je na čase vědět jakým způsobem jsou konstruovány naše tzv. hmotné světy a jejich reality", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Jak si do své osobní i kolektivní reality přitáhnout nebo zhmotnit cokoliv co si jen přejete a jak si začít tvořit Ráj na Zemi již hned teď, který je uveden ZDE a v článku s názvem: "My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje", který je uveden ZDE a v článku s názvem: "Vy jste tvůrci Nové Doby!", který je ZDE.

Jakmile protneme galaktický nulový bod (čili galaktický rovník), ve kterém dostaneme přímý zásah NEPOLARIROVANÝM světlem, čili neutrony pramenícími z galaktického srdce (galaktické černé/bílé díry), obsahujícími v sobě galaktickou moudrost, dojde prakticky okamžitě k transmutaci - přeměně veškerých hmotných projevů existencí hmoty z báze uhlíku, do podoby tekutého světla, které dle osobního přání (programu) krystalizuje do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí. Mnohem více podrobností je uvedeno v článku s názvem: "Názorné vysvětlení proč po zásahu světlem dojde k okamžité proměně dosavadního DNA a následnému vzestupu do podstatně vyšší úrovně vědomí a existencí", který je uveden 
ZDE. a v článku s názvem: "Proč a z jakého důvodu dojde u všeho a všech k transmutaci - přerodu do podstatně vyšší, světelné úrovně projevu existence", který je uveden ZDE
.

Úryvek článku s názvem: "Co to znamená dualitní projevy existencí a proč dojde 21. 12. 2012, v 11 hodin 11 minut, k jejich zániku.": Při protnutí galaktického rovníku dojde k tomu, že dostaneme přímý zásah NEPOLARIZOVANÝM světlem (pramenícím z galaktického středu - srdce), obsahujícím v sobě dvanáctou úroveň vědomí tohoto vesmíru. To v bytostech obnoví 12ti vláknové DNA, jelikož se tato úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho, co zasáhne. Tím dojde nejenom k okamžitému přepsání dosavadního dvou vláknového DNA nazpět na původní 12ti vláknové DNA (čímž se v  bytostech obnoví 100%ní mozková kapacita), ale i k opětovnému spojení a sjednocení dvou Jin&Jang ohnisek tvořivého dvou-plamene (Merkaby) nazpět do jednoho SPOLEČNÉHO ohniska. To zároveň způsobí, že u bytostí dojde k zažehnutí osobní Merkaby (neboli tvořivého dvou-plamene) a obnovení její funkce a vše se tak opět navrátí nazpět do jednoty a harmonie, čímž v tomto světě veškeré dualitní projevy existencí zaniknou nadobro. Celý článek je uveden ZDE.V tomto našem vesmíru je 13 úrovní vědomí a jejich existencí, přičemž každá úroveň funguje na jiné, stále vyšší frekvenci - kmitočtu a to dle Fibonacciho číselné postoupnosti, což je  číselné vyjádření tzv. zlatého řezu. Vyšší číslo je vždy součet dvou předešlých čísel, čili jedná se o čísla: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377. (1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 atd.) Všezahrnující OM Tajná Geometrie / Global OM Sacred Geometry. Video s nádhernými obrazci, aktivující kódy 12ti vláknového DNA, s 13tým, středovým vláknem uprostřed. Uvedeno ZDE
.

Pulsy srdce Merkaby vesmírného centrálního slunce (které má frekvenci nejvyšší) předává pulsy do jednotlivých galaktických centrálních sluncí - srdcí, tvořící hypergalaxie, neboli galaktické soustavy (fungující již na nižší frekvenci) a ty předávají puls srdcím Merkaby jednotlivých galaktických sluncí - srdcí (fungující opět na nižší frekvenci), a ty předávají puls srdcím Merkaby sluncí jednotlivých slunečních soustav (fungující opět na nižší frekvenci) a ty předávají puls srdcím Merkaby planet a ty předávají puls srdcím Merkaby jejich obyvatelům, čili stále nižším a nižším projevům existencí, a to od duchovních bytostí různých projevů přírody, přes člověka a následně přes království říše živočišné a následně, rostlinné, až po království nerostů fungující na nejnižší frekvenci. 

Mnohem více podrobností o těchto 13ti úrovních vědomí a jejich existencí, mající každá své vlastní centrální slunce (čili srdce systému který si vytváří), které svou frekvencí odpovídá té úrovní vědomí a existencí kterou si tvoří, naleznete v článku s názvem: "Letos vyvrcholí sjednocení všech časoprostorů, čili všech našich existencí (které jsou v multidimenzionálním projevu existence) do jednoho nekonečného nyní!", který je uveden ZDE.


A teď to nejdůležitější co vysvětluje proč při protnutí galaktického rovníku (nulového bodu - času) dojde k překopírování 12té úrovně vědomí do všeho a všech co toto světlo zasáhne. Představte si 12 (nebo v hypergalaktickém případě 11) soustředných stále menších kruhů, představujících 12 úrovní vědomí a existencí tohoto vesmíru, s jedním bodem uprostřed, což je13tá úroveň vědomí a existence tohoto vesmíru, což je vše-Vědomí tohoto vsmíru. Teď si představte, že každý větší a větší kroužek je nižší a nižší úroveň vědomí (i frekvence) a jejich existencí ve vesmíru, přičemž pulsy vysílané z vesmírného centrálního slunce (v případěhypergalaktickém z galaktického CENTRÁLNÍHO slunce) se šíří do vně projeveného prostoru v kruzích.

Jelikož ale tentokrát nekončí pouze hypargalaktický vývojový cyklus (ve kterém dochází k zarovnání všech jednotlivých hypargalaktických úrovní vědomí), ale i vesmírný vývojivý cyklus, takže při protnutí rovníku dojde k tomu, že světlo pramenící z vesmírného centrálního slunce zasáhne centrální slunce nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili hypergalaktické centrální slunce) a to zasáhne centrální slunce opět nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili galaktickécentrální slunce), a to zasáhne centrální slunce opět nižší úrovně vědomí a jeho existencí (čili centrální slunce slunečních soustav) atd., a takto to bude pokračuje dál, až do té nejnižší úrovně existencí. To způsobí, že se nejvyšší úroveň vědomí překopíruje do naprosto všeho co zasáhne. Tím dojde ke kvantovému vývojovému skoku dosavadních projevů existencí, neboť zmutuje z báze uhlíku na nový, světelný projev existence, který je na bázi tekuté světlé platmy.

Tím se z planety stane hvězda, obsahujícího v sobě osobní vědomí všech jednotlivých bytostí, které dle svého osobního přání mohou kdykoliv kdekoliv zkrystalizovat (tzn. zhmotnit se) a to nejen do původního projevu existence, ale do libovolných věcí, bytostí, tvarů, vzhledu či projevů existencí. To znamená, že dokončením svého vývojového cyklu si připravení budou moci (budou-li chtít) dokonce stvořit svůj vlastní, zcela nový, mnohem dokonalejší vesmír a v něm mít pouze a jen to, co si přejí v něm mít. Takže se toho nebojte, ale naopak se na to těšte! :-)

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda. Článek je uveden 
ZDE
.

 Všichni a všechno jsou částečky osobního světelného fraktálu, tvořící si v něm osobní hologram, na kterém si každý svou mentální projekcí zobrazuje to, co přijme za svou osobní pravdu. Tyto jednotlivé části fraktálu obsahující osobní hologramy se pak na základě souznících frekvencí skládají dohromady s jinými frekvenčně souznícími částmi fraktálu, obsahujícími další osobní hologramy a vytvářejícímí si tak společný - kolektivní hologram v němž si zobrazují takový společný svět, který odpovídá jejich momentálnímu přesvědčení a frekvenční úrovni jejich kolektivního vědomí. Co je na tom ale krásné je to, že každý se vždy pouhou změnou osobního přesvědčení přesouvá do nějakého jiného kolektivního vědomí (se kterým svým novým, změněným přesvědčením souzní) a ocitnete se tím v jiné realitě či dokonce v jiném světě. To znamená, že když se vám nelíbí to, kde jste či to co prožíváte, tak se můžete pouhou změnou svého přesvědčení a fokusu své pozornosti kdykoliv přesunout do takové reality či dokonce takového světa, ve které/m si přejete být. Toto je možné z toho důvodu, že se nejedná o jeden vesmír, ale o multi-vesmír, který má tolik paralelních existencí, kolik je mentálních představ, což je více než dost na to, aby si člověk mohl vybrat takový, se kterým svou osobní energetickou podstatou souzní. Názorné zobrazení toho, jak to funguje najdete na videu s názvem: "We are living in a Fractal HOLOGRAM!", které je uvedeno 
ZDE
. PS: Přesun z jednoho světa do jiného (čili z jednoho fraktálu do druhého) může být dokonce okamžitý, neboť jsme především vědomí, které je nezávislé na hmotě čase a prostoru a proto se může přemisťovat z místa na místo rychlostí myšlenky, zrovna tak, jako se ve svých mentálních představách můžete kdykoliv pouhou změnou představy přesunout kamkoliv se vám jen zachce. Uvědomte si, že na čím vyšší frekvenci fungujete, tím méně jste pevnou hmotou a tím více jste pouhým vědomím, čili duchovní energií, která je nejen nezávislá na hmotě, čase a prostoru, ale může kdykoliv kdekoliv zkrystalizovat - zhmotnit se do čehokoliv si jen přeje. Televizní pořad Star truck (Hvězdná vozidla) a v něm zobrazené teleportace (odhmotňování, přesun v prostoru a čase a opětovné zhmotňování) a různé jiné zdánlivé scifi nejsou žádné fantazie, ale realita ve vyšších úrovních projevů existencí.

Nový sen (CZ titulky) https://www.youtube.com/watch?v=smafZFMCkZ0

Zde je ten text i napsaný: https://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/p-epis-videa-nov-sen

Související článek s názvem: "JE NÁŠ SVĚT REÁLNÝ? A CO JE VŮBEC REALITA?" je uveden  ZDE. 

Zvyklo být to tak, že třetí dimenze byla ve vaší přítomnosti a pátá dimenze byla ve vaší budoucnosti. Nyní, stále více, zažíváte, že realita, kterou jste znali jako třetí rozměr se pohybuje do minulosti, zatímco pátá dimenze se pohybuje do vaší přítomnosti. Budoucnost neexistuje, protože když vaše vědomí přejde do páté dimenze, je tu jen TEĎ, čili jedno nekonečné nyní. Celý článek s názvem: "Žijeme ve dvou světech" je uveden 
ZDE.


Jak si v páté dimenzi každý tvoří svůj vlastní svět a jeho reality. je uvedeno 
ZDE
.