PÁD ATLANTIDY

14.11.2011 17:52

 


 

Po 1500 let se lidé v Atlantidě zaměřovali na spolupráci, vděčnost a cenění si všech forem života. Po celou dobu si udrželi vnitřní klid, štěstí a spirituální čistotu. Všichni měli přístup k místuvysokofrekvenční energie, které vytvořili Veleknězi a Velekněžky, a byli schopni si udržet vysokou frekvenci a rozvinout jedinečné spirituální schopnosti. Mágové byli vysoce vycvičení kněží s výjimečnými schopnostmi, kteří svých schopností užívali pro dobro všech.

Nicméně jak se začala Země ochlazovat, tak zvenčí a zevnitř začaly do Atlantidy vstupovat nízkovibrační energie a někteří Mágové si začali uvědomovat, že mohou své schopnosti užívat pro své účely. Poté se vědomí osobního prospěchu začalo rozšiřovat a někteří lidé si začali myslet, že jsou lepší než ostatní. Nárůst ega způsobilo mezi lidmi rozšíření vědomí oddělení, a lidé se začali rozdělovat na „dobré“ a „špatné“. Od tohoto momentu začala energie lásky a jednoty upadat a  Atlantidou se začal šířit strach a podezírání. Vibrace Atlanťanů se začala snižovat a lidé nebyli schopni užívat svých přirozených schopností.

Reiki. Ve Zlatém věku Atlantidy všichni lidé byli jasnozřiví, cenili si svých schopností a uměli pracovat s léčivou energií. Kněží se specializací léčitele channelovali čistou spirituální energii a užívali ji v souladu pro dobro celku. Nicméně poté, co se Atlanťané začali pociťovat nutkavou potřebu a strach, fungující společenská struktura se rozpadla, a lidé ztratili své jasnozřivé schopnosti. Někteří lidé byli považováni za podřadné. Na kontinentu zavládl zmatek a chaos. Intergalaktická rada požádala zdroj, který vyslal anděly, kteří jim dali symboly, které lidem pomáhaly obnovit jejich spirituální schopnosti. Těmto symbolům říkáme Reiki symboly. Po pádu Atlantidy byly Reiki symboly odneseny do Tibetu, kde byly používány kléčení a naladění se lidí na vyšší frekvence. Po několika tisíci letech některé z Reiki symbolů byly navráceny Dr.Usuimu z Tibetu, který tak začal do energie Reiki zasvěcovat další lidi. Po mnoho let bylo toto zasvěcování prováděno tajně a šířilo se mluveným slovem. Od té doby je k dispozici více a více Reiki symbolů. V dnešní době se hojně užívá po celém světě k léčení a ladění na vyšší vibrace.

Oddělení od přírody. Pocit oddělení znamenalo, že Atlanťané ztratili vědomí jednoty s přírodou. Přestali být citliví k žijícím tvorům a už neviděli, jak je důležité pozorovat rituály a rytmy ročních období nebo sázet semena v určitých fázích měsíce. Jejich sklizeň už nebyla tak výživná a obsahovala méně energie. Proto potřebovali k zasycení více jídla, a proto museli více pracovat. Měli méně volného času, času pro hloubání a zábavu, což předtím udržovalo jejich čistou energii. Rodiny už nedržely tak při sobě a jejich členové se začali odcizovat. Bylo těžší si porozumět. Přestali se ke zvířatům chovat jako sobě rovným. Lidé si začali myslet, že jsou nadřazenější jiným bytostem, že jsou vyvinutější a mají právo mít kontrolu nad jinými druhy přírody. Brali si úrodu bez předchozího požádání. Lidé se některých zvířat začali bát zvířat a zvířata se začala bát lidí. Začali nevybíravě kácet stromy. Voda začala být znečištěna, protože nebyla žehnána a udržována ve vyšší vibraci. Tekoucí voda Atlantidou už nebyla plná energie lásky, míru a moudrosti, ale plná strachu a vzteku lidí a zvířat.

Lidé postupně začali cítit větší a větší bolest. Koně, kteří dříve jezdili pro potěšení, byly osedláni a řízeni lidmi, kteří je nutili do soutěžení. Ke konci Atlantidy lidé nutili zvířata pro ně pracovat a válčit. Vyšší andělé a jednorožci zmizeli. Atlantské energie jako fialový paprsek, Mahatma energie a Reiki nebyly dostupné. Příroda se bránila zemětřeseními, výbuchy sopek, chudou úrodou, morem, hurikány a povodněmi. Místo toho, aby lidé přírodě naslouchali, bojovali s ní, pokoušeli ji řídit nebo ji měnit. Začali úrodu geneticky modifikovat, klonovat zvířata a dávat lidem a zvířatům silikonové čipy. Nespokojenost se začala šířit Atlantidou jako důsledek úpadku spirituálních a jasnozřivých schopností Atlanťanů. Bez vyšší vidiny životase lidé stali sebestřednými. Postupně se stali sobeckými a ambiciózními. Život se stal břemenem a lidé hledali útěchu v alkoholu, látkách měnících náladu, hlučných večírcích, orgiích, konzumací těžkého jídla a svou zaneprázdněností. Provádění aktivit za účelem zlepšování svých dovedností se změnilo na soutěžení mezi sebou za účelem ukázání své síly druhému a povyšování se nad druhými. Lidé začali poslouchat disharmonickou hudbu jako odraz obecné nálady Atlantidy.

Když se lidé brali, začali si vyměňovat náramky jako symbol, že si navzájem patří. Dříve si byli vědomi své volnosti a toho, že si vybírají být spolu ve vzájemném závazku a lásce. V období pádu Atlantidy se cítili připoutáni a psychické pouta začaly napadat jejich dříve čisté vztahy. Během období Zlatého věku byly rozvíjeny aktivity pravé poloviny mozku, které udržovaly spirituální a jasnozřivé napojení. Cenili si tvorby, uměleckého vyjádření, společenských vztahů, hloubání, meditace, hudby a hraní her. Jakmile si lidé nebyli schopni stahovat učení kněží z krystalů nebo spolu telepaticky komunikovat, kněží začali učit lidi psát jako formu komunikace, což rozvinulo levou mozkovou hemisféru. Děti se začaly učit číst a psát a studovat matematiku a astronomii. Lidé se začali rozdělovat na spirituálně a materiálně založené. Společenský aspekt povídání příběhů ztrácel na významu.

Rodiny a komunity se začaly rozdělovat a společností zavládly obavy a zaneprázdněnost. Ve Zlatém věku všichni zářili světlem štěstí a spirituálního naplnění. Nepotřebovali svá těla zdobit ošacením nebo šperky, nosili u sebe pouze krystal ke spojení s vyšším Já. Jak jejich světlo uhasínalo, jejich vzhled nabíral na významu a začali ho kompenzovat ozdobnými šperky a šaty. Ti, kteří se cítili společensky výše, nosili bohatší ošacení, které vyjadřovalo jejich status. Jejich obydlení se stávalo složitějším a ozdobenějším vzácnými kameny. Občané už nebyli otevřeni vysokofrekvenčnímu světlu, které kněží posílali z Chrámu Poseidona. Veleknězi, Velekněžky, Mágové a Zasvěcení stále posílali lidem toto světlo, protože doufali, že tento průběh mohou ještě zvrátit. Postupně se příliš mnoho lidí dostalo do nerovnováhy a kněží s tím nemohli nic udělat. Ti, kteří začali jednat protizákonně, byli posláni do vězení. Vyšší čakry lidí se uzavřely. Začaly se šířit nemoci, viry a psychické nemoci. Ve Zlatém věku lidé rádi trávili čas venku nebo v jednoduchých kulatých budovách a děkovali za dary přírody. Nyní se lidé modlili ve velmi přepychových chrámech. Z děkování se staly prosby o něco, protože se lidé báli budoucnosti a také toho, že jejich potřeby nebudou naplněny. Ti, kteří dlouho žili v důvěře a jednoduché víře, se sužovali strachem o přežití.

Úpadek kněžství. Kněží, kteří byli moudrými poradci, převzali kontrolu. Mysleli si, že jsou lidem nadřazeni a prohlašovali, že jsou vyvolení, a že jsou jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Převzali moc nad určitou skupinou lidí, které říkali, že komunikují s jejich předky a démony. Vyžadovali loajalitu pod hrozbou pomsty neviditelných bytostí. Lidé se stali pověrčivými, věřili dogmatům, a když něco mělo pozitivní výsledek, bylo to opakováno do té doby, než se to stalo pravdou. Chrámy byly více ozdobeny a kněží nosili ozdobný šat. Někteří začali nosit prsten jako symbol jedinečného spojení s Bohem. Dále nosili pokrývku hlavy jako důkaz, že dosahují božského, a proto byli důležitější než masy lidí. Čím služebně vyšší kněz, tím vyšší pokrývka. Začali považovat ženy za něco podřadného a ty začaly nosit šátek okolo hlavy. Mužům kněží nařizovali, aby šli na obřízku a tím zmrzačili jejich symbol síly. Někteří vysoce trénovaní Mágové užívali své síly k zastrašování a kontrole lidí tím, že manifestovali temné a zastrašující obrazy a říkali lidem, že jimi budou pohlceni, pokud je nebudou poslouchat. Morálka upadala, protože lidé neměli schopnost se sami napojit na moudrost vesmíru. Přidali se k nim i někteří Veleknězi a Velekněžky, a proto se zlo začalo tímto kontinentem rychle šířit.

Ztráta spojení s vnitřním božstvím. Energetická ochrana Atlantidy se snižovala, a proto odhodlaní jedinci mohli překročit její přirozenou obranu. Už jim nestačilo jejich území, chtěli jej rozšířit. Než velitelé napadli zemi, černí Mágové užili černou magii k získání moci nad lidmi žijícími v této zemi. Atlantida se stala hrabivou zemí porušující všechny spirituální zákony a užívala vyspělou technologii. Během Zlatého věku naše planeta vysílala do vesmíru světlo a přijímala pomoc a podporu vyspělejších hvězdných seskupení. Lidé dostávali technologické a vědecké informace, léčebné metody, moudrost a hodně světla. Jakmile začala Atlantida upadat a lidé ztratili své spirituální schopnosti, nemohli být v kontaktu smoudrými vesmírnými bytostmi. Lidé si začali myslet, že bytosti z jiných planet jsou mimozemšťané, báli se jich a odmítali jejich pomoc a vedení. Začali se cítit ve vesmíru odděleni a bytosti světla se na ně dívali s velkým pochopením.

Příprava na konec. Intergalaktická rada sledovala konání v Atlantidě. Atlanťané dostali spoustu příležitostí ke změně svého chování, ale vybrali si pokračovat v omezujícím životním stylu a jejich masivnímu zneužívání své síly. Nakonec užívání technologie a magie ke kontrole masy lidí dosáhla takové meze, že Intergalaktická rada na základě lidí svobodné vůle se rozhodla o ukončení atlantského experimentu. Veleknězi a Velekněžky byli určeni, aby vyvedli lidi na vhodné místa, kde začali nový život. Bylo vytvořeno 12 křišťálových lebek, do kterých bylo vneseno dostupné vědění a moudrost. Kněží, kteří se o ně starali, a byli připraveni je přinést na nová místa. Dále se muselo rozhodnout, co se stane s Velkým krystalem Atlantidy, jestli se dematerializuje a navrátí se zdroji, nebo bude ponechán na Zemi. Nakonec byl ponechán na Zemi, a nyní se nachází v oblasti Bermudského trojúhelníku. Až ho Intergalaktická rada pro potřeby evoluce planety Země aktivuje, všechno kolem tohoto místa projde rychlým interdimenzionálním posunem a může se stát pro lidské oko viditelný.

Uchování moudrosti. Hodně lidí, kteří zapříčinili pád Atlantidy, pocházelo z hvězdy Sírius. Byli to ti, kteří na Zem přinesli technologické a vědecké informace, které později užili pro jejich osobní prospěch. Delfíni také pocházejí z této hvězdy a snažili se o zmírnění excesů jejich kolegů. Bytosti, které se podílely na pádu Atlantidy, jsou k Zemi karmicky připoutáni, a to do té doby, než své skutky odčiní. Pro některé to znamená projít si několik stovek inkarnací. Po potopě bylo umožněno některým bytostem z této hvězdy, kteří zneužili svou sílu, vtělit se do těla delfínů. Udržují vibrace oceánů a díky své obrovské síle a porozumění poskytují lidem léčení a přinášejí jim radost, a tím si odčiňují svou karmu. Tito delfíni mají mozek podobný velkému počítači, ve kterém uchovávají vědění Atlantidy, i s důvodem, proč skončila. Toto vědění začínají telepaticky předávat určitým lidem. Různé druhy delfínů drží jedno z dvanácti základního vědění.

Na uchovanou moudrost dohlížejí andělé Atlantidy, tito krásní, světelní, čistě bílí andělé, bytosti s velmi vysokou frekvencí. Někteří z nich jsou spojeni s delfíny, protože delfíni mají velmi vysokou frekvenci. Atlantští andělé hledají lidi, kteří jsou dostatečně čistí a jsou od nich připraveni přijmout část moudrosti a rozšiřovat ji po celém světě, což pomůže rozvzpomenout si na energii Atlantidy a skloubit toto vědění se zkušenostmi, které jsme po tisíciletí života na Zemi obdrželi. Nakonec se tento kontinent potopil na dno oceánu. Nicméně moudrost dávné Atlantidy nebyla ztracena. Byla rozšířena do celého světa pomocí lidí z 12 kmenů, kteří se usadili na různých částech Země a začali se mísit s místními lidmi. Tato moudrost je uložena v našem DNA. Tajemství moudrosti a světla se nám vrací a nabízí nám příležitost pro spirituální růst a evoluci.

Šambala je domovem vysoce vyvinutých bytostí, které existují na éterické úrovni. Toto místo se nachází nad místem pouště Gobi v severní Asii. Když z povrchu zemského zmizelo území Lemurie, někteří lemurští kněží odešli do Šambaly, kde je nejvyšší známá vibrace na naší planetě. Přes Šambalu můžeme být v kontaktu se spirituálními mistry.

Po potopení Atlantidy se 1. kmen přesunul do Jižní Ameriky a stali se stali Inky, kteří jsou ve světě známí pro práci se zlatem. Byli to kněží a architekti, kteří postavili Machu Pichu a založili tu obousměrný interdimenzionální portál. 2. kmen se také přesunul do Jižní Ameriky, z něhož se stali Aztékové, kteří jsou známí svým velkolepým uměním a znalostí hvězd. Jejich známý kalendář začal počátkem Venuše a jejich počty jsou založeny na pokročilých astronomických znalostech. 3. kmen odešel do Jižní Mezopotámie a stal se Babylóňany, kupci a obchodníky, kteří učili lidi, jak obchodovat v souladu se spirituálními zákony. Byli zručnými řemeslníky, stavěli budovy a zakládali zahrady a vybudovali Vysuté zahrady Babylónské. 

4. kmen odešel do Egypta,  vynikali ve znalostech medicíny a vědění o přírodním léčení. Vzali s sebou znalosti sfingy a využití tvaru pyramidy. 5. kmen přišel na dnešní území Kanady a Grónska a stal se Inuity (Eskymáky), což byli šamani. Byli spojeni s elementem vody a měli symbiózní vztah se zvířaty. Vzali s sebou spoustu příběhů a tradic. 6. kmen přišel na území dnešní Ameriky, čímž přispěl k vytvoření indiánské kultury. Čerokíové byli moudří lidé, kteří znali tajemství Atlantidy, přinesli lidem své znalosti šamanismu a napojení na duši, stejně jako schopnosti práce se sny pomocí lapačů snů. Jeden z darů, který jim byl na konci Atlantidy svěřen, bylo ctění země se vším, co na ní roste a žije. Indiáni byli od nepaměti držiteli starodávné moudrosti. Moudří lidé žijící v těchto kmenech připomínají lidstvu, že je důležité chovat se k zemi citlivě, protože není náš majetek. Podle tradice Čerokíů, jejich předkové přišli z Plejád na pět atlantských ostrovů, kde se usadili.

7. kmen přišel na Havaj a z těchto lidí se stali Kahunové, kteří jsou známí Huna modlitbou. Tito lidé byli silně spojení s delfíny. 8. kmen přišel do Tibetu a vyznačoval se klidem, mírumilovností a milostí vůči všem bytostem. Tyto kvality dali základ Buddhismu. 9. kmen přišel do Jižní Ameriky, ze kterých se stali Májové, známí svými znalostmi astronomie a matematiky, předali nám májský kalendář a význam umístění a postavení pyramid v souladu s postavením hvězd. 10. kmen přišel do Mezopotámie, ze které pochází poznatky moderní astrologie. Dále nám poskytli znalosti zavlažování. 11. kmen přišel do Řecka, který s sebou přinesl vědomosti o navigaci po moři pomocí poloh hvězd, přílivů a pohybu větrů. Byli to velcí vzdělanci. Knihovna v Kartágu obsahovala námořnické mapy, ve kterých byl v místech dnešního Atlantického oceánu znázorněn kontinent. Pomohli lidem rozvinout oblast medicíny a léčení. 12. kmen přišel na Nový Zéland a z těchto lidí se stali Maorové, kteří byli výbornými šamany a mystiky. Učili lidi mystické zpěvy, umění povídání příběhů a farmářství.

.