Menší Rituál Pentagramu

06.09.2012 10:07

 

Menší

Rituál Pentagramu

 
Celý tento rituál jest vhodné prováděti každý den ráno i večer. Posiluje vůli, pročišťuje auru a celkově působí pozitivně na magikovu osobnost. Používáme jej jako úvodní část jakékoli magické operace. Dlužno ještě předeslati, že jest možné jej vykonávati nejen hrubohmotně, leč i astrálně a mentálně.
 
 Otevření rituálu:
 
1. Kabbalistický kříž
 
 Postav se zpříma, směrem k Východu a utvoř pomocí dominantní paže neb magické zbraně, otáčeje se ve směru hodinových ručiček, „magický kruh“ v zářivě modré vibraci. Dotkni se prsty středu čela a intonuj: 
 
 
 
 – (Atah keter = Tys Koruna)
 
  Vizualizuj světlo, jež sestupuje v podobě sněhově bílého světelného sloupu,tvoříce ve středu Tvé hlavy zářící bílou kouli.
 
 
Prsty sestupuj dolů, podél středové linie těla, až ke genitáliím a imaginuj sestupující sloup zářivě bílého světla,procházeje celým vaším tělem. Intonuj:   
 
 
– (Vemalchut = i Království).
  V oblasti genitálií imaginuj druhou kouli světla v rudé barvě, kteráž se proměňuje ve stále světlejší až nakonec v bílou, jak do ní shora proudí sloup bílého světla.
 
 
Dotkni se pravého ramene a intonuj:   
 
 
 
– (Vegevurah = i Moc).
 
Imaginuj, jak se v rameni  formuje bílá  světelná koule, když se jej dotýkáš.
 
 
Horizontálním pohybem se dotkni levého ramene ve stejné úrovni, jako jsi se dotýkal pravého a intonuj::
 
 
 
– (Vegedulah = i Sláva).  
 
 Když horizontálním pohybem přesouváš prsty směrem na levé rameno imaginuj, jak z pravého ramene vyzařuje světelný paprsek směrem k levému ramenu. Tento paprsek vytváří se svislým paprskem kříž, jehož ramena se protahují do nekonečna.
 
 
Zkřiž ruce na hrudi a intonuj:
 
 
 
 – (Vetiferét = i Krása).
 
  Imaginuj, jak ze středu světelného kříže začíná vyrůstati rudá růže a počíná se rozšiřovati do všech stran, dokud nemá Tvé velikosti.
 
 
Svou dominantní rukou ukaž směrem před sebe do nekonečna a intonuj:
 
 
 
- (Leolméj-olamím = na věky věků). 
 
  Imaginuj, jak světelný paprsek vycházející z nekonečna za Tebou, Tebe proniká, a vyzařuje ve směru předpažené paže dál do nekonečna.
 
 
Před čelem sepni ruce do mudry, jako při modlení a stáhni je do středu hrudníku, intonuj:
 
 
 
- (Šém-hameforáš Amén= tato formule se nepřekládá)
 
 Nyní medituj, dokud nenabereš síly. Budeš pociťovati uspokojení a radost z výsledků.
 
 Vše doposud imaginované nech zmizeti, přesněji řečeno, rozpustiti. Nenuť se k tomu, pouze pozvolna přeruš koncentraci.
 
 

2. Hlavní akt

 
 Jedná se o vlastní vepisování pentagramů do všech světových stran, jakož i invokací Archandělů živlů + jejich analogie.
 
 Pentagramy se vepisují do astrálního světa pomocí magické zbraně, eventuelně pouze aktivní paží. Dech nutno analogicky synchronizovati s tahy pentagramu. Velikost odpovídá asi 2/3 výšky operatéra. Pro potřebu „Menšího pentagramového rituálu“ používáme pentagram živlu země, přičemž rozeznáváme dvě základní formy – zažehnávací a invokační.
ZAŽEHNÁVACÍ                             INVOKAČNÍ
 
Invokační forma rituálu posvěcuje a zažehnávací rituál jest určen k očišťování a zažehnávání negativních či rušivých živlových sil a vlivů.
 
 
Vlastní postup:
 
 Stojíš tváří k Východu,  jenž jest analogický s živlem vzduchu. Stoje zpříma, počneš s vepisováním pentagramu. Pentagram imaginuj: v zářivě bleděmodré barvě. Nyní přilož paži ke středu hrudníku se současným hlubokým nádechem. Namiř paží neb zbraní na střed pentagramu a s výdechem vibruj:
 
 
 
- (Jod-He-Vau-He = jméno Boží).
 
  Současně imaginuj, že pentagram jest oknem do sféry živlu vzduchu, ž nějž vyzařují kvality tohoto živlu (lehkost). Pociťuj vanutí vzdušného živlu, kterýž zbavuje celý prostor oratoře negativního působení a zanechává zde vliv pozitivní. Jsi-li si tímto účinkem jist, zavři okno pentagramu.
 
Chvíli medituj a prožívej dostavší se pocit moudrosti a poznání.  
 
Se stále předpaženou paží se otoč ve směru hodinových ručiček směrem k Jihu, přičemž opisuj v bleděmodré barvě kruh. Nakresli pentagram jako předešle, s nádechem se dotkni prsou, namiř na střed pentagramu a s výdechem vibruj:
 
 
 
- (Adonaj = jméno Boží).  
 
Imaginuj pentagram, coby okno do sféry živlu ohně, z nějž se do komnaty vlévají kvality tohoto elementu (žár a rozpínavost), vyplňují celou oratoř, svým vlivem ničí, spalují negativní vibrace a pozitivní stránkou vše posvěcují.
 
 
Chvíli medituj a prožívej dostavší se pocit satisfakce, jakož i moci a vítězství.
 
 Ve směru hodinových ručiček se otoč tváří k Západu, jenž koresponduje s živlem vody. Opětovně při přesunu opisuj kruh v bleděmodré barvě. Nakresli pentagram. Zamiř paží do středu pentagramu a intonuj:
 
 
 
- (Ehejeh = jméno Boží).
 
  I zde imaginuj kvality příslušného živlu (mrazivý chlad a magnetismus) vycházející z pentagramu a zaplňující celou místnost. Voda, stejně jako živly předcházející očišťuje a posvěcuje pracovní prostor. Jsi-li si jist čistotou, prožij a vstřebej tento pocit a uzavři okno.
 
Chvíli medituj a prožívej dostavší se pocit lásky k celému Univerzu.
 
 Otoč se čelem na Sever, opisujíce kruh. Vepiš pentagram země, dotkni se středu prsou, ukaž do středu pentagramu a s výdechem intonuj:
 
 
- (Agla = jméno Boží).  
 
Následuje analogická imaginace: pentagram jest oknem do dimenze zemního živlu, z nějž vyzařují kvality živlu země (tíha, tuhnutí) a rozprostírají se po celé komnatě. Tuto očišťují a posvěcují.
 
Chvíli medituj a prožívej dostavší se pocit vševědomí a uspokojení.
 
Dokonči bleděmodrý kruh spojující pentagramy otočením se ve směru hodinových ručiček čelem k Východu. V této chvíli jest dokončena první fáze vlastního pentagramového rituálu. Druhou fází jest tzv. Invokace Archandělů. Viz následující.
 
 
 

3. Invokace Archandělů

 
 Stoje čelem k Východu intonuj:
 
- (Milpenej-Rafael = Přede mnou Rafael).  
 
Zde popsaná imaginace platí pro všechny světové strany, mění se pouze analogie. Stoje k Východu ve tvaru Pentagramu (Některé tradicionelní zdroje upřednostňují pozici „zabitého Osirise“), imaginuj příchod jednotlivých Archandělů, kteréž právě voláš. Vyslovením jména Rafael si před sebou představ příslušnou postavu, jež vychází z daného elementárního pentagramu. Tyto Archanděly vizualizuj v symbolické podobě (fantazii se meze nekladou, kritériem by mělo býti náboženské přesvědčení magika), důležité jsou
 
 
 
Pozismus Zabitého Osirise
 
pouze analogie a symbolika elementů, těmito vládci představující. Protož Rafael, Archanděl živlu vzduchu bude státi na Východě. Jeho roucho ponese barvy bleděmodré (zářivě žluté), vlající v přívalu proudícího vzduchu. V rukou drží hůl (Caducelus), již Ti předává. Musí Tě protchnouti pocit lehkosti, takřka stav beztíže .Základní kvalita duše jest rozum a moc. Čím více analogií, tím lépe.  
Dále intonuj:
 
Západ:
 
 
- (Meachorej-Gavriel – Za mnou Gabriel)  
 
Analogie: „barva - modro-zelená; atribut – kalich; kvalita duše – cit, pocit, všeláska“.
 
 Jih:
 
- (Mijjáminej-Michael – Po mé pravici Michael)  
 
Analogie: „barva – ohnivě-rudá; atribut – planoucí meč; kvalita duše – vůle, moc, vítězství, všemohoucnost“.
 
Sever:
 
- (Masmielej-Úriel – Po mé levici Uriel)  
 
Analogie: „barva – žlutá, hnědá; černá, atribut – pantakl (mince); kvalita duše – vědomí, nesmrtelnost, všudepřítomnost“.
 
Zůstaň státi v pozismu pentagramu a intonuj:
 
- (Missaviví baarim magenim šilumó – Okolo mne planouci     pentagramy)  
 
Imaginuj, lépe řečeno, oživ již vytvořené pentagramy na všech světových stranách najednou, jenž září a planou analogickými barvami a jsou navzájem spojeny zářivým kruhem, „symbolem nekonečnosti“. Sebe sama pociťuj jakožto pátý pentagram, kterýž symbolizuje pátý element „ducha, z něhož předešlé elementy vzešly a jsou mu poslušny“.
 
Dále intonuj:
 
 
- (Veal róši órah magen dávid – A nade mnou září Hexagram)  
 
Při vyslovování těchto slov imaginuj: pocitově musíš zažívati triumf a extázi moci, radost z úspěchu, neboť invokace živlů byla dokončena. Představ si velký zlatý hexagram stejné šíře jako kruh, kterýž se formuje nad Tebou, přičemž nejnižší bod hexagramu jest totožný s nejvyšším bodem pentagramu (tento hexagram symbolizuje planetární skutečnost elementů vyšších světů. Tebou symbolizovaný elementární duch jest součtem neb koncentrací těchto nebeských sil. Potvrzením síly elementárního ducha potvrzuješ svou osobní svobodu a vládu nad dolními světy a zároveň i své právo pro vstup do práce s těmito vyššími silami).
 
 
 
Ozvěna:
 
 V tomto bodě jest invokace definitivně ukončena. Svou úroveň v astrálním světle jsi potvrdil a nyní musíš dáti silám šanci projeviti se. V tuto chvíli již nechtěj nic. Zaujmi pohodlnou pozici a ničeho nečiň, na nic nemysli. Přijímej magické síly tak pasivně, jako když sedíš před televizí (tzv. pasivní stav).
 
 Pokud po chvíli cítíš, že ozvěna jest u konce, uzavři celý rituál  dle dalšího bodu.
 
 
4. Uzavření
 
 Zopakuj „kabbalistický kříž“ popsaný na počátku. Tím jest „Menší pentagramový rituál“ definitivně ukončen.