KŘIŠŤÁLOVÉ PYRAMIDY

14.11.2011 18:24

 


 

 

Velký krystal byl uložen v Chrámu Poseidona (který měl střechu ve tvaru kopule) v hlavním městě Atlantidy. Obsahoval energii čistého zdroje. Byl obrovský a byl zdrojem informací a energie. Byl naprogramován Intergalaktickou radou. Velký krystal byl symbolem, že všechna energie ve vesmíru má společný zdroj. Energie Velkého krystalu byla užívána pro nejrůznější účely, po celou dobu existence Atlantidy. Velký krystal byl centrem atlantské kultury. Pokud byli lidé svým spirituálním vývojem připraveni na další druh technologie, Intergalaktická rada nahrála potřebné informace do Velkého krystalu, odkud si ji stáhli vycvičení Mágové, kteří tuto informaci předali dále do krystalů určeným lidem.

Velký krystal byl spojen s hlavním krystalem, který byl uložen v chrámu každého ze dvanácti regionů Atlantidy, a to pomocí vytvořených magnetických linií, které mezi sebou tvořily tzv. dálnice. Sloužily jako energetické cesty různých frekvencí, kterými mohli lidé cestovat, a proto mohli Atlanťané cestovat v dopravních prostředcích bez motoru ve vzduchu, na zemi a pod vodou, a to i rychlostí světla. Cestovali např. v kovových talířích, které byly napojeny na tuto energetickou síť. Proudy energie z Velkého krystalu byly vysílány po celé zemi, jako rádiové vlny. Na konci období Atlantidy byl Velký krystal naladěn na vyšší a destruktivní frekvence, což aktivovalo sopky, zbortilo hory, a přimělo k potopení Atlantidy a možná i k posunu os Země.

S Velkým krystalem mohli pracovat pouze zasvěcenci a vysoce vyvinuté spirituální bytosti, které rozuměli jeho skutečné a obrovské síle. Velký krystal byl vytvořen s pomocí mimozemské civilizace. Tento obrovský krystal umožňoval Atlanťanům získávat účinnou energii ze Slunce. Edgar Cayce se zmiňuje o prvním důležitém krystalu v Atlantidě jako o Tuaoi krystalu, který měl na vrcholu další krystal a spolu s ním shromažďoval sluneční, měsíční, hvězdnou, atmosférickou a zemskou energii a neznámou elementární energii. Tuto energii Velký krystal soustředil do určitého bodu, který byl umístěn mezi vrcholem Velkého krystalu a spodní části pohyblivého kamenu. Kněží - vědci zdokonalili Velký krystal tak - pokud byl správně ovládán, umocňoval a zaměřoval shromažďovanou energii na žádané místo.

S tímto zdrojem nekonečné síly měli Atlanťané možnost cestovat ve vzduchu, na vodě a pod vodou, zvyšoval účinek meditace a komunikace se spirituálními dimenzemi a Intergalaktickou radou. Užitím dalších proudů energie z Velkého krystalu byli Atlanťané schopni na velké vzdálenosti vysílat lidský hlas a obrazy, jako v současné době moderní televize. Tím samým způsobem mohlo být teplo a světlo nasměrováno do budov nebo otevřeného prostranství, a to pro nás neznámým způsobem. Dále Velký krystal sloužil jako interdimenzionální portál, ze kterého vycházely různé energetické cesty, které se v prostoru křižovaly, a vedly k hvězdným seskupení a planetám. Byl nástrojem ke komunikaci mezi Bohem a člověkem, byl užíván k léčení, pomocí něhož se léčily jemnohmotné a aurické těla Atlanťanů.

Jeden člověk si vzpomíná: "Pamatuji si na značné užití krystalů pro získávání energie. Pamatuji si na stavbu Velkého Krystalu, který měl tvar pyramidy. Pamatuji si na užití Velkého krystalu pro komunikaci, válčení a výrobu energie. Pamatuji si na bezdrátový přenos elektřiny po celé zemi, z jedné pyramidy do druhé." Aby Atlanťané postavili tento obrovský, multifunkční "ohnivý krystal", atlantští kněží - vědci umístili velký kus přesně upraveného křemene na vrchol budovy, který sloužil jako solární typ konvertoru. Plošky krystalu soustředili energii z paprsků Slunce, jako to dnes dělají parabolická zrcadla. Pojízdná klenba chrámu, která pokrývala plochu komplexu křemene, umožnila zručným inženýrům, aby ovládali množství účinku záření na světlo shora.

Atlanťané seřadili do linie budovu s krystalem s nevodivým materiálem podobným azbestu. Cayce popisuje hlavní elektrárnu na zemi, která poskytuje energii z Velkého krystalu, což umožňuje Atlanťanům, aby překonali gravitaci. Shluky energie z Velkého krystalu posílali do receptivních krystalů, které ji znovu oživily. Odtud mohla být tato síla užita k popohánění elektrického nebo tepelného motoru ve vozidle nebo jiného mechanického zařízení. Velký krystal také získávalenergii z hvězd. Z různých zdrojů v nebeské klenbě, např. pomocí kvasarů a pulsarů, byly ve formě světla, tepla a rádiových vln přenášeny silné elektromagnetické záření. Informace, jak sestavit tento druh krystalu, zmizely během pádu Atlantidy. Pouze několika lidem v Atlantidě bylo umožněno mít přístup ke všem informacím. Velký krystal je ukrytý na dně oceánu v oblasti Bermudského trojúhelníku - příležitostně zachytí paprsky slunce a vyšle energii v momentě, kdy se tudy přesouvá letadlo nebo loď. 

Křišťálové pyramidy sloužily jako antény, které vysílaly signály po celé Atlantidě do buněk všeho živého, které potřebovaly dobít. Pyramidy vytvořily síť podobnou dnešnímu elektrickému systému. Velký krystal a křišťálové pyramidy tvořili globální síť elektrické a magnetické energie, které byly užívány k udržování energie v celé Atlantidě. Lidé se na tuto energii mohli napojit a nabít se energií, kterou potřebovali, například když chtěli něco nadzvednout. Dále ji užívali na svícení, topení, přepravu, jako baterii, podpoře květiny, aby rostla, k recyklaci, k dematerializaci, stahování potřebných kovů z jiných planet atd. Všechny nepotřebné věci se odhmotnily na čistou energii. Pokud krystal uvnitř dopravního prostředku rezonoval s krystalem nebližší pyramidy, pak se automaticky dobil. Lidé se takto mohli volně pohybovat časem i prostorem. Energie v Atlantidě nebyla škodlivá, protože Velký krystal a křišťálové pyramidy přijímali energii ze zdroje, proto jejich vyzařování bylo čisté. 

Celá Atlantida byla pod ochranou čisté, vysokofrekvenční energie, která tyto kontinenty chránila a regulovala počasí. Tato energetická ochrana nad Atlantidou byla podobná dnešní ozónové vrstvě a měla tvar kopule. Tato síť byla udržována a dobíjena Velkým krystalem. Velký krystal, tento obrovský generátor, byl spojen se sítí křišťálových pyramid. Tyto pyramidy byly umístěny v prostoru nad zemí a pomáhaly tvořit síť elektrické a magnetické energie. Každá pyramida měla na jejím vrcholu velký pohyblivý krystal, fungující jako satelitní počítač. Tyto krystaly přitahovaly energii, kterou lidé užívali. Centrem pyramidy proudila vysokofrekvenční energie. Tyto velké krystaly fungovaly jako spirituální podstanice hlavní elektrárny, a zároveň byly generátory se svým vlastním účelem. Pyramidy byly užity pro výměnu a zvýšení energie, což umožňovalo např. zvýšit působení myšlenky, aby se každý v Atlantidě mohl "naladit" a "slyšet".

Poté, co se Intergalaktická rada stáhla a nechala lidi bez vedení, aby se rozhodovali na základě svobodné vůle, Země se postupně stala velmi negativním místem. Před pádem Atlantidy se většina pyramid vrátila do skrytých sfér. V současné době se lidé na základě svobodné vůle znovu scházejí, stávají více spirituálně založení a znovu žádají o pomoc v širším měřítku. Portály se znovu otevírají a jsou k dispozici k užití. Intergalaktická rada znovu zpřístupnila lidem přístup ke křišťálovým pyramidám jako pomoc k vzestupu planety. Křišťálové pyramidy jsou mimo jiné spirituálním domovem Nanebevzestoupených mistrů a Archandělů. Přitahují lidi, aby je spustili. Můžete je navštívit v meditaci nebo snu.

Jsou to: Komnata Archanděla Gabriela - hora Shasta v Kalifornii. Komnata - Sedona v Arizoně, USA. Komnata Serapise Beye - Luxor v Egyptě. Komnata - Velká pyramida v Gize. Komnata Djwhal Kuhla - hory v Tibetu. Komnata osvícených mistrů a Sanata Kumary - Gobi poušť v Šambale. Komnata - Royal Tetron Retreat - Wyoming, USA. Komnata - Himaláje. Komnata Lorda Kuthumi - Machu Picchu - pomáhá získat hlubší vhledy. Komnata Lorda Kumeky - Karakas, Venezuela - pomáhá lidem uvolnit omezující mentální vzorce, očišťovat se na velmi hluboké úrovni a zažívat ve svém životě radost. Komnata Archanděla Sandalfona - Guatemala - rozvoj čakry Země a čakry hvězdná brána, aktivace zárodků vašeho potenciálu pro tento život a podpora spojení s monádou, JÁ JSEM. Komnata Panny Marie - Lurdy ve Francii - spojení s kosmickým srdcem, naplnění srdce láskou a soucitem, spojení s jednorožci. Komnata Archanděla Metatrona - Luxor v Egyptě - otevření čakry hvězdná brána - bránu ke zdroji, porozumění dávné moudrosti, další krok na cestě vzestupu. Komnata Lorda Vosloo - Stonehedge - spojení s nejvyšší a nejhlubší moudrostí Atlantidy, aktivace 12 - 24 vláken DNA, aktivace jasnozřivých a spirituálních schopností. Komnata Lorda Maitreyi - nad Čínou - osvícení, je možné poslat světlo Kristovského vědomí do vašeho  solárního plexu - uvolnění strachu a napojení na sílu uvnitř a klid. Komnata Lorda Melchizedka - Vietnam - vesmírné učení Lorda Melchizedka a způsob, jak ho rozšiřovat.