Kapitola 8 Jak nám „ záplaty „ pomáhají rozluštit, vyřešit karmu

17.06.2012 12:50

 

Kapitola 8
 
Jak nám „ záplaty „ pomáhají rozluštit, vyřešit karmu
 
Každá záplata se rovná magnetu, který přitahuje to, co potřebujeme pro náš učební proces. Obklopuje nás kolem dokola lidmi, nemocemi, událostmi, příhodami, zkušenostmi a vším, co nás v životě potkává. Energie však nemůže být odstraněna ze všech zbytků látky v jediném životě. Závisí na našich postojích, mínění, přijetí, stanovisku, ochotě a připravenosti, zda budeme ony různé životní okolnosti, poměry a podmínky akceptovat či zda potlačíme, zavrhneme to, co se můžeme z jednotlivých záplat naučit. Každý člověk má, dle svého postoje, konkrétní měřítka na svobodnu vůli. Můžeme se například učit z mnoha rozličných zkušeností, můžeme se jim ale i stavět na odpor, vzdorovat jim a upřednostnit tak, abychom si nadále stýskali, želeli a vzpírali se osudu, Bohu, či Universu. Ano, tak, jak nám Sathya Sai Baba říká, musí ruka, jež psala scénář našeho života, musí jej ona opět zničit. Je na nás, ptát se po významu každé události, příhody, zauzlení, hledat důvod a přestat dávat vinu za náš osud jiným lidem či vnějším autoritám. Jen my sami jsme zodpovědní za vše, co se nám v životě stane.
Akceptovat tuto lekci je pro většinu lidí krajně obtížné. Všichni raději hledáme chyby na druhých, místo toho, abychom je akceptovali a odpovídajícím způsobem s nimi zacházeli. Jenže my musíme být připraveni, ptát se sami sebe, co ještě se máme naučit, a co jsme se v minulých životech naučit opomenuli. Přistoupíme-li k tak k našemu osudu, měli bychom se potom porozhlédnout po lidech a událostech, které by nám mohli pomoci rozvinout pozitivnější vlastnosti. Jakmile rozeznáme, že naše takzvané problémy jsou ve skutečnosti příležitosti k učení se, zjistíme, že se rozpustila záplata. Až budou všechny záplaty odstraněny, či až bude spotřebována všechna v nich uložená živá energie, stane se viditelným světlo, kterým ve skutečnosti jsme, a kterým jsme vždy byli, a my obdržíme schopnost projevit všem lidem, které na své životní pouti potkáváme, lásku našeho pravého Já.
Nedávno jsem dostala zprávu, že měl Yogananda říci, že o své znovuzrození usilovalo v druhé polovině dvacátého století mnoho duší. Neboť tím by obdržely možnost zpracovat karmu vícero životů, a ne jen jednoho života, v jednom životě. Tento výrok, toto svědectví objasňuje, proč je tolik lidí konfrontováno se spoustou těžkých problémů,s kterými si musí poradit, ať už jsou psychického, duševního, alkoholického, emočního či spirituelního druhu.
To by také mohl být jeden z důvodů toho, proč Sathya Sai Baba v této epoše světových dějin přijal lidskou podobu, podobně jako v minulosti v podobných, analogicky krizových časech jiní Avatárové a velcí Mistři, kteří přišli zpět na Zemi.
Místo toho, abychom se nechali deprimovat událostmi, přestaňme hořekovat a nic nepodnikat pro zlepšení naší životní situace a prosme VV o sílu, se kterou se budeme moci lépe naučit naložit s každým problémem, který se vyskytne. Pouze, prosíme-li o pomoc z vnitřního přesvědčení, obdržíme sílu a moudrost, životní zkušenost, na vyřešení onoho problému. Sesypeme-li se ale, zhroutíme-li se ze sebelítosti, nikam nepokročíme, a budeme nadále zbytečně trpět, až budeme jednou absolutně neschopní pomoci si sami. Vše, veškerá stanoviska ke všemu, co jsme se do té doby naučili se musí radikálně změnit. Otázka :“ Proč já ? “ musí být odstraněna a nahrazena otázkou :“ Co se z toho mohu naučit ? “ nebo „ Jak to mohu s pomocí VV vyřešit ?“ Postoj změněný tímto způsobem nás ochrání před depresemi a bezmocností, což jsou atributy znemožňující řešení jakéhokoliv problému.
Můžeme toto cvičení pokládat za hledání pokladu, ke kterému jsme dostali konkrétní návod. Budeme-li následovat tento návod nebo značení, můžeme onen poklad vykopat a sebe osvobodit od následků našich minulých činů. Mohou tím být odstraněny některé záplaty, které jsme si s sebou z minulosti přinesli. Život se stane dobrodružným, neboť my nevíme, jakou záplatu budeme zpracovávat příště.
Vzhledem k tomu, že každá záplata pochází z minulého života, kdy duše ještě pobývala v jiném fyzickém těle, tvoří kombinace této záplaty z oněch mnoha minulých životů novou tělesnou osobu či záplatovanou deku. Naučíme-li se ale dnes lekci, kterou jsme v minulých životech propásli, nabízí se nám příležitost spotřebovat energii zůstávající v každém zbytku látky. Až bude život či energie obsažená v záplatě spotřebována, odpadne jako stará kůže či obnošený kus látky, takže už bude zbývat jen málo záplat, a zatemněné světlo Vyššího vědomí bude moci zase plně zazářit. Tento proces se může protáhnout skrze mnoho životních poutí, zvláště pokud se v životě vybudovaly nové záplaty a zároveň je ještě spousta starých „žijících“. 
Tato teorie mnoho lidí zastrašuje. Cítí se přetíženi tou enormní úlohou a bezmocně vzdávají každý pokus postavit se k ní čelem. Život nás ale konfrontuje zpravidla s právě těmi okolnostmi, které nám umožňují odstranit přinejmenším některé zbytky látky. To je nevědomý proces, který může být uzavřen až po mnoha životech.
Aspekty dnešní Kali Yugy,“ železných časů bojů, hádek, pří, válek, svárů, sporů, nepohody, pokrytectví, lichocení, přetvářky a licoměrnosti, vypadá jako doba negativní, je ale přesně tím předpokladem, který vytváří tlak na nás samé a vede nás k tomu, urychlit proces našeho zrání a naše učební procesy, nebo zhynout. Bohudík je dnes spousta metod, které pomáhají uvědomělým a sebekritickým lidem, odstraňovat staré záplaty. Jen tak se učíme porozumět tomu, co jsme se v minulých životech nenaučili.
Aby se mohlo projevit Pravé Já, či VV, musí být všechny obaly( přirovnávaná ke stínítkům lampy ) sestavena tak, aby mohlo světlo zářit v celé záři. Je-li toho docíleno, mluvíme o iluminaci, osvícení či seberealizaci. Teprve pak může světlo nebo VV působit v životě člověka a ego ztratí svou moc.
Metoda, která se mi před mnoha lety znenadání zjevila, může tento proces podpořit. Není metodou jedinou. Avšak způsobí, je-li aplikována pravidelně, že se bude ukazovat jedna záplata za druhou. Nejde až tak o to, zda tato metoda vede k osvícení, jako spíše o učební proces, který zahájí. Naši plnou pozornost nepotřebuje až tak cíl sám, nýbrž ona cesta k němu, neboť vedeni čistým srdcem povedou nás tato cvičení krok za krokem k jednotě s Vyšším vědomí. Tohoto cíle nemůžeme dosáhnout ani přímo a bez úsilí, bez námahy, a ani velkým skokem. 
Cvičení, která jsou popsána v knize „Zpřetrhat vnitřní pouta“, mohou pomoci lidem osvobodit se od mnoha zbytků látky, které jsou dědictvím minulých způsobů chování. Budou-li tyto zbytky látky, jež zatemňují a zahalují pravé Já odstraněny, může se Pravé Já lehčeji odhalit, a obdržet Své právoplatné místo v našem životě jako jediný hodnověrný, bezpečný a spolehlivý Mistr. Když se svědomitě, zodpovědně ujmeme jednotlivých záplat, které zatemňují naše světlo, můžeme toto světlo opět nechat zazářit.
Jsou různé možnosti, jak se pustit do pohledu na nesčíslné, povětšinou nevědomé vrstvy, které byly sesbírány po mnoha našich životů. Tyto vrstvy nás nutí ke znovuzrozování, dokud se od nich neosvobodíme. Pak, až se od nich osvobodíme, se budeme moci státi tím, kým jsme, kým jsme vždy byli, ačkoliv jsme o naší pravé identitě do té doby nic nevěděli.
Právě onen denní rostoucí, zvyšující se stres může lidi „nakopnout“, aby se vysvobodili ze své letargie. Každý nový život nám nabízí tuto možnost. Náš současný život nás může hnát přes naše slabosti a problémy dopředu na této naší cestě z nefalšované frustrace. Zvítězit nad naší frustrací a stresem nám budou pomáhat právě naše mnohé problémy.
Během jedné meditace mi byla představena mantra, která může tento proces úspěšně podporovat. Zní : „ oddanost, důvěra, přijetí „ Můžeme vědomě „ podat,obětovat“ naši osobní vůli Vyššímu vědomí. Vzhledem k tomu, že Ono široce přesahuje naši vlastní ohraničenou osobnost, můžeme Mu „důvěřovat“, že nám dá přesto to, co pro svůj vývoj potřebujeme. Žádáme-li to opravdu, pak musíme „přijímat“ to, co dostáváme. Toto cvičení spustí návrat k našemu zdroji, počátku, od něhož jsme už dlouho odděleni. Jakmile se svěříme Jeho vedení a dovolíme Mu, aby žilo skrze nás, otevřou se nám mnohé nepředvídatelné možnosti, které nás jednou vyvedou z temnoty, kterou vytvořilo naše ego, vstříc světlu, našemu pravému Já.
Trvá však nebezpečí, že přání po osvícení bude tak silné, že se pokusíme, místo abychom odklízeli všechny překážky, vzbudit zdání, že jsme osvícení, ačkoliv stále následujeme diktát ega. Tací lidé si s sebou nesou svoji domýšlivou spiritualitu jako hodnostní odznak či jako masku. Nemá žádný význam nechat svítit světlo z venku či je používat jako roli či masku, neboť z toho se zrodí jen další stínítko lampy či,doplňková záplatovaná deka, která bude ukrývat staré vzorce chování a skrývat světlo.
Nejčastěji nám není známo, kdo opravdu jsme. Od dětství nás učili pokládat za opravdivou osobu naše tělo, rozum a osobnost. Měli bychom najít zrcadlo, ve kterém bychom mohli rozpoznat všechny vnější záplaty, které máme odstranit, aby se mohlo vyjevit Vyšší vědomí. Nápomocné jsou sny, aby nám poskytly náhledy do našich hlubokých vrstev.