Kapitola 5 Jak sny poukazují, odkazují na „ záplaty „

17.06.2012 12:53

 

Kapitola 5
 
Jak sny poukazují, odkazují na „ záplaty „ 
 
 
Už léta mne mnoho lidí opakovaně žádá, abych napsala knihu o výkladu snů. Jenže před tou jsou na řadě jiné knihy. Přestala jsem vybírat témata sepisovaných knih dle svých přání, stejně jako již dopředu pevně nestanovuji témata proslovů či seminářů. Naštěstí vím, že bych se svým ohraničeným vědomím nemohla ani mluvit ani psát, a pokoušela-li bych se o to přesto, zhatilo by se to. Když se ohlédnu zpět, žasnu nad důsledností vydaných knih.
Když mi například bylo odhaleno téma této knihy, neměla jsem ani nejmenší tušení, že bude obsahovat kapitolu o snech. Sice to není žádná „čistá“ kniha o snech, ale to se osvětlí možná později. A opět je ukazuje : „ to nerozhoduji já, nýbrž Ty, Vyšší vědomí, Ty ve správný čas rozhoduješ „ Jinými slovy : „ Buď vůle Tvá, ne ta moje „
Zjišťuji a uznávám, že sny a jejich výklady jsou doplňkovým prostředkem k osvobození se od „záplat“ a vrstev, jež zatemňují světlo. Z čeho že se skládají dohromady tyto záplaty, ve kterých ještě trčí energie z minulých životů ? Jak s nimi máme naložit, když už jsme si je s sebou do tohoto života přitáhli ?
Skládají se ze souhrnu našich vztahů ke všem materiálům a nemateriálním předmětům a věcem, tedy k lidem, návykům, zvyklostem a spoustě dalších záležitostí, na kterých jsme závislí. Nejlepším řešením by bylo se od všech vazem odtrhnout najednou, velkolepým gestem kapitulace. Což ale není možné z toho jednoduchého důvodu, že o valné většině našich vazeb nemáme ani ponětí. Nejprve si musíme být každého zbytku látky vědomi a naučit se lekci, kterou obsahuje, teprve pak můžeme, až to bude naplňovat svůj účel, jeden po druhém odstraňovat.
Naší osobnosti a současnému fyzickému tělu jsou vyryty, vyraženy naše návyky, rutiny, náklonnosti, způsoby chování, přání a spousta dalších rolí, jenž byly převzaty v kojeneckém nebo dětském věku, či ty, které pocházejí z minulého života. Často to vypadá, jako bychom byly zavřeni ve vězení a nemohli uniknout.Toto vězení může být ale rozebráno kámen po kameni, až poznáme jeho důvod a od oddělíme se od oněch rozličných aspektů. To ovšem předpokládá, že budeme zcela důsledně a přesně pozorovat naše chování a jednání, zejména pak reakce druhých lidí na nás samé.
Mnohé záplaty dostávají zbytky látky ze stále stejného materiálu. To samé se týká našeho života. Nejdůležitější lekce se budou trvale opakovat, až jednou poselství, zprávu v ní obsaženou pochopíme. Zbytek látky by mohl například obsahovat upozornění na nedostatek naší trpělivosti a tolerance, jiný odkaz by se mohl týkat upozornění na nedostatek soucitu, prostě na hodnoty, vlastnosti, které by měly být v našem životě rozvíjeny.
Životní podmínky, do kterých jsme se narodily nám nabízejí ony nezbytné předpoklady k učení různých lekcí, a tak vyrovnat nahromaděnou karmu. Tyto okolnosti budou naprosto odpovídat úkolu. Naše záplatovaná deka odpovídá programu, který jsme si s sebou přinesli, a kterým můžeme vyrovnat naši karmu. Všichni naši příbuzní a rodinní příslušníci jsou mistry učiteli. Skutečně bychom se mohli navzájem učit jeden od druhého, jenže my o té tak důležité skutečnosti, o tom faktu, vůbec nevíme. Nerozpoznáváme, že máme úžasné možnosti ptát se, cože se z oněch různých lekcí můžeme naučit, místo toho si na ně ustavičně ztěžujeme. Proč jen nepátráme po našich vlastních chybách a slabostech a neptáme se, jak můžeme ty nemilé návyky a nedostatky zrušit, napravit.
Při hledání pravdy o sobě samém, při sebepoznávání nám mohou sny pomoci odkrýt nevědomé nedostatky. Abychom tento proces podpořili, můžeme vědomě prosit o sny, které obrátí naší pozornost na ony nevědomé tendence. Jen málo lidí ví, že si mohou prosit o sny, které je v tomto směru podpoří. Ještě si zcela jasně vzpomínám na čas, jak jsem takovýto pokus, coby něco směšného, odbyla. Většina lidí je toho mínění, že sny jednoduše jsou a neptají se, proč a odkud se berou.
Mnozí si stěžují, že sny nemají, jenže to není pravda. Každý sní, jen si na to ne každý po vzbuzení vzpomíná. Sny se podobají sněhovým vločkám, které na slunci tají, byť bychom je chtěli zadržet. Musíme se tedy opravdu snažit, chceme-li si na sny vzpomenout.
Pomoci nám s tím mohou dvě jednoduché metody. Měli bychom si někam k ruce připravit blok papíru s perem, a hned po probuzení, dokud si sen ještě jasně pamatujeme, si jej zapsat. Ideální je pořídit si tužku se zabudovaným světýlkem, ať event. nevzbudíme či nerušíme spícího partnera. Neexistuje prostě žádná výmluva, proč si nemoci sen udržet, dříve, než zase zmizí z paměti.
Jinou metodou je ihned po probuzení si sen namluvit na diktafon, který jsme si položili k ruce. Poté si pásku přehrajeme a sen zapíšeme. Patříme-li k těm, kteří sní detailně a komplexně, namluvme si ony jednotlivosti co nejživěji.
Sny mohou být velkou pomocí. Rovnají se zrcadlu,které reflektuje naše nejrůznější, někdy ještě zcela nevědomé aspekty, a zpřístupňují je naší pozornosti. Potřebujeme metodu, která nám odhalí poselství, význam snu, neboť na tom, na obsahu onoho snu, může ten, jemuž se sen zdál profitovat. 
Je mnoho metod, které odkrývají význam snů a všechny nám mohou pomoci. Ráda bych ještě jedenkrát zopakovala, že o jsem o metodě, stejně tak jako o obsahu knih, proslovů nebo seminářů, nerozhodla sama. Vyšší vědomí mi jí dalo, když jsem o ní prosila. V žádném případě to není jediný nebo nejlepší prostředek, jak rozpoznat naše skryté či nevědomé části sebe sama. („nevědomé“ neznamená mít o něčem vědomost ani vědomé znalosti ) 
Pokouší-li se nás lidé upozornit na zvyky či na něco, čeho si nejsme vědomi, ihned se domníváme ( a také jim to řekneme ), že si to jen namlouvají, že se tak jen domýšlí, že to není pravda. Z tohoto důvodu je naprosto bezvýznamné,ztrátou času a mrháním energií, v případě že oni sami nejsou připraveni o tom přemýšlet a přemítat, upozorňovat druhé lidi na konkrétní chyby, špatné návyky, nebo jejich postoje a chování. Nebudou nám to věřit, nebudou tomu věřit a odsunou, odmítnou to jako výplod naší fantazie, iluzi. 
Sny pocházejí z vnitřku toho, kdo sní, a proto sdělují něco neznámého jemu samému o něm samém a ne o někom jiném. Vzhledem k tomu, že se jedná o naše vlastní, osobní nahlédnutí, ochotně jej akceptujme! Můžeme tak překonat další překážku k sebepoznání.
Stejně, jako nám mohou nastavovat zrcadlo žijící lidé, aby nám odkryly skryté tendence, mohou tak činit i lidé, kteří se nám zdají ve snu.
Abychom se mohli učit z náhledu, který nám byl odkryt ve snu, musíme si hned po probuzení poznamenat osoby, které se nám zdály. Pod tento seznam bychom pak měli napsat, co nám s tou danou osobou přijde na mysl, co se nám ve spojení s ní vybaví : jaká je to osobnost, jaké má charakterové vlastnosti, zvyklosti,schopnosti, nadání a chyby atd... Je ten člověk upřímný, důvěryhodný, starostlivý,soucitný, líný, notoricky nedochvilný, nepřesný, dominantní, ustrašený či ustaraný ?
Každá jednotlivá osoba nás může upozornit na nám dosud nevědomé aspekty a tím na nutnost se od této negativní vlastnosti oddělit. Stejně tak ale můžeme být skrze tuto osobu upozorněni na positivní aspekty, které jsme sami ještě nerealizovali. Jedná-li se o tento případ, měli bychom se snažit tyto vlastnosti rozvíjet.
Sny nás také mohou upozorňovat na různé role, které jsme převzali skrze onu danou osobu, o které se nám zdá.
Zdá-li se nám o rodičích, je nám pravděpodobně ukazováno jejich stanovisko k určitému tématu, na které jsme reagovali jako děti.A to znamená, že bychom se měli osvobodit od jejich kontroly.
Je mimořádně důležité, abychom se ty náhledy, které nám byly odkryty ve snu, snažili rozpoznat a rozkrýt a akceptovat naprosto pravdivě a upřímně, abychom se tak mohli osvobodit od jejich vlivu, neboť ony by na nás působily stále, ale již by se nedaly adekvátním způsobem zpracovat.
Takže, nejdříve, než budeme moci korigovat naše chyby, musíme se hrát na detektiva a rozluštit vzkaz, který nám sen zprostředkoval. Také bychom neměli zapomínat, že nemůžeme, a také bychom neměli, měnit druhé lidi. Oni jsou zodpovědní sami za sebe a my bychom je tím jen připravovali o možnost utužit si svaly. Můžeme měnit jen sami sebe a to samo o sobě je pro spoustu lidí už až tak dost těžké, avšak s pomocí našich snů snáze uskutečnitelné.