Kapitola 10 Bývalá panovačnost a její nynější působení, následek

17.06.2012 12:48

 

Kapitola 10
 
Bývalá panovačnost a její nynější působení, následek 
 
Když potlačujeme, ovládáme druhé lidi, často vůbec nepozorujeme, že na naše chování reagují krajně vnímavě, citlivě, senzitivně, nedůtklivě. Jak se naučit tuto lekci, abychom se v nějakém pozdějším životě nenarodili jako krajně vnímaví, nedůtkliví, citliví jedinci? Abychom si v současném životě ujasnili působení bezohledného, nešetrného chování, bylo by nejlepší osvojit si sami velkou senzibilitu.
Senzibilita nezahrnuje jen reakce na dominantní osoby, nýbrž i veškeré nervy vyčerpávající stavy, jako hluk, extremní vedro či zimu, silné parfémy, ostře kořeněné pokrmy, pronikavé, oslňující světlo a mnoho dalšího, co ostatní sotva zpozorují. Místo toho, abychom žehrali na osud, patříme-li k tomuto typu lidí, měli bychom se raději ptát, proč jsme se znovuzrodili v tak senzibilním těle? Měli bychom snad soucítit s ostatními lidmi, kteří jsou stejně senzibilní? Jedinou možností, jak se z tohoto učit je akceptovat, že se nám dnes děje přesně to, co jsme dříve činili druhým. Byli-li jsme k druhým nešetrní, bezohlední, můžeme to procítit, poznat jen bude-li s námi jednáno stejně nešetrným způsobem. Opakuji : „ ruka, která psala scénář je rukou, která jej musí anulovat“. Jen tak můžeme porozumět tomu, že naše dřívější konání bylo zlé, chybné, a pochopíme-li tento fakt, můžeme jej též odstranit.
Tímto způsobem bude spotřebována energie, která je ve zbytku látky a obnošený zbytek látky bude moci být odstraněn.
Mnoho nemocí, neduhů a vad jde na toto konto. Vždy se tedy ptejme sami sebe: „Co jsem v minulém životě mohl udělat takového, co způsobilo můj dnešní stav ?“ ,tak můžeme záplatu odstranit rychleji.
Tato teorie mnoho lidí rozhořčuje a argumentují, že byli celý život nezištní, nesobečtí, starostliví a pečliví, a ptají se, proč by tedy měli být konfrontováni s tolika problémy. Opakuji, rádi bychom všichni v minulých životech byli anděly, ale tak tomu opravdu nebylo. Vyžaduje si to mnoho životů, učit se a stejně tak jsme se v mnoha životech ty důležité lekce nenaučili a vstoupili na velmi sobeckou, negativní cestu. Náš život prostě neurčuje jen naše součastné konání, nýbrž i naše minulost. Zranili-li jsme, urazili-li jsme někoho našimi myšlenkami, pocity, slovy, či činy, musíme počítat s tím, že s námi bude zacházeno stejným způsobem a to kvůli vyrovnání vah spravedlnosti. Nemáme proto žádný důvod vinit z toho jiné lidi, osud či svět. Vnější vlivy jen nabízejí příležitost a podmínky splatit, co jsme sami dříve způsobili. Jsme za to zodpovědní jen my sami a nikdo a nic jiného.
My sami jsme si zvolili své dnešní tělo s jeho pro nás nezbytnými matčinými a otcovými dědičnými znaky a vlohami. Často jsem udivena, když potkám dítě podobné svým rodičům, které zdědilo charakterové rysy ze zásob kolektivních rodinných genů. Mnozí sourozenci dědí tělesné problémy, jiní duševní, duchovní, alkoholové či emocionální. Závisí to na jejich karmě a na tom, co se, na úrovni VV, rozhodli zpracovat v tomto životě.
Vzpomínám si ještě, jak se toto zajímavé a silné téma objevilo v mé práci. Velice se mi tenkráte ulevilo, že nejsem přímo zodpovědná za některé problematické dědičné vlohy svých obou dcer, které měly z mé rodiny.
Spousta lidí shledávalo nápomocným pro nově narozené dítě horoskop, naznačuje různé vrozené vzorce chování. Já sama jsem na horoskopy narození moc nedala, neboť mi to připadalo nelogické, zvláště, když dítě přišlo na svět pomocí císařského řezu a termín porodu byl tak určen lékaři či rodiči. To platilo i o těch případech, kdy musely být porodní bolesti z jakéhokoliv důvodu vyvolány uměle. Avšak musela jsem svůj názor změnit, když jsem viděla horoskopy, které jsem si objednala a darovávala je rodičům. Nežasla jsem jen nad spoustou různých aspektů, které se týkaly kojence, nýbrž i nad vděčností rodičů, kterým se s horoskopem dostala do rukou pomoc při výchově dítě.
Následující otázka zní: „ proč dědíme konkrétní určité charakterové rysy ?“ jako důvod mohu akceptovat pouze tu odpověď, že totiž VV ví, co se každý jednotlivý člověk ještě má naučit a co se do dneška naučit opominul. Dostáváme tím tedy příležitost dohnat to, co jsme propásli.
V Indii je po staletí běžné interpretovat dědičné vlohy s pomocí horoskopu. I při volbě partnera slouží astrologie jako ukazatel cesty. Horoskop muže a ženy, kteří chtějí vstoupit do manželství, je dotazován, aby se ukázalo, jak se k sobě hodí. Na Východě bylo spojeno mnoho manželství rodiči pod vlivem astrologa a ne dle obou mladých lidí, kteří se hodlali vzít, jak je to typické na Západě. Na zaranžované sňatky jsem pohlížela s nevolí, ale od té doby, co jsem některá taková spojení mohla pozorovat, a porovnat je s těmi západními, přiklonila jsem se k tomu přijmout, že aranžovaná manželství mohou být někdy úspěšnější. Snad proto, že byla spojena na společném pozadí, opírají se o přiměřené, adekvátní charakterové rysy a ne bezdůvodně, jako například pro sexuelní půvab, přitažlivost, která bývá často směrodatná na Západě.
Předpokládejme, že jsme zdědili to, co je pro nás stále nezbytné pro náš vývoj. Je uspokojivé vědět, že jakmile zpracujeme to, co jsme v minulosti zmeškali, vyřeší se životní podmínky, které jsou nezbytné pro náš učební proces.
Vzhledem k tomu, že my všichni máme v dnešní době příležitost zničit, odstranit vícero zbytků látky, vyvinuly se různé terapie a léčivé metody. Jedna metoda spočívá v uvolnění, rozvázání pout k někomu či něčemu, kdo nebo co nás ovládá, překonává. Mnoho lidí, kteří nenalezli v žádnou pomoc ze svých a se svými problémy ve standartních, konvenčních léčebných metodách, se obrací na uznávané, osvědčené léčitele. Některé z oněch nových metod pomáhají lidem osvobodit se od starých, nevhodných vzorců chování. Jako u každé jiné léčebné metody, může se situace zlepšit teprve poté, co bude vyrovnána, karma.
Já sama jsem řadu let hledala léčebnou metodu, která by mi pomohla od mých různých zdravotních problémů. Současně jsem se snažila objevit příčinu těchto problémů, a ptala jsem se, jak ji mohu vykompenzovat.
Baba říká, že nezištná služba je tou nejlepší cestou, jak zlikvidovat starou negativní karmu. Když pomáháme lidem s jejich problémy, léčíme zároveň i sami sebe. Lidé, kteří očekávají od druhých, že je zbaví jejich problémů mávnutím kouzelné hůlky, neporozuměli smyslu života. Jen my sami se můžeme změnit. Nikdo z nás tento úkol nemůže sejmout a ani my to nemůžeme udělat pro druhé. Předpokládá to obětavost , oddanost, odevzdanost, vytrvalost, trpělivost a rozhodnost. Nemůžeme očekávat, že nás za nás vyřeší jiný člověk.
Jiní lidé mohou být velkou pomocí, ale jen, pokud jsme my sami připraveni žít bez negativních myšlenek, pocitů, slov a činů. Abychom toho docílili, může nám pomoci každodenní rituál. Prosme VV, aby skrze nás celý den myslelo, neboť bez odpovídajících myšlenek nemůžeme učinit nic. Pak prosme, ať skrze nás cítí. Ony myšlenky musí být naplněny energií, neboť bez emocí zůstanou prázdné a neplodné. Všichni známe onu „cestu rozumu“, která nikdy nedošla uskutečnění a dál žila jako fantazie či sny. Jsou-li myšlenky a pocit propojeny, musí být vyjádřeny slovy. Prosme tedy VV, ať skrze nás mluví, prosme VV, ať skrze nás koná, tak, aby myšlenky a slova mohla být vyjádřena činy. Odpočítávám si ony kroky na prstech. Ještě jeden schází. Prosme tedy VV, ať skrze nás celý den miluje, neboť bez lásky by ty předchozí kroky byly naprosto bezkrevné. Skrze lásku budou naplněny energií. ( MCMKM je možnost zapamatovat si ony jednotlivé kroky !)
Toto malé jednoduché cvičení zabrání vzniku nové karmy, neboť ten, kdo koná je VV a ne, tak jako v minulosti, ego. Toto cvičení může vyřešit starou karmu a osvobozovat nás od nové.
Někteří z nás v minulém životě vstoupili na vnitřní cestu, ale vstoupilo do toho ego, zastavilo nás a přesvědčilo, že těmi, kdo koná, jsme my a ne VV. Převzalo žezlo vlády a my se pokoušíme různými způsoby rozhodovat o jiných lidech, dokonce i o našem osudu. Z Boží milosti to však jednou bude muset být překonáno, vyrovnáno a my se naučíme, že nejsme ani tělo, ani rozum, ani ego, nýbrž VV.
Tento život mi dal ještě jednou příležitost vstoupit na vnitřní cestu a já si dávám dobrý pozor, abych již znovu nebyla svedena egem, nýbrž abych dovolila VV či Pravému já, aby bylo mým průvodcem. Abych mohla tuto úlohu dokončit, narodila jsem se v extrémně senzibilním těle a trpím mnoha alergiemi. Baba mi jednou řekl, že moje karma je v tomto životě zpracována v mém těle a že se mé tělo rovná Kurukshetrě, bitevnímu poli, na kterém se konal boj mezi dobrými a zlými silami, jak je to popsáno v Bhagavad Gítě. Interpretovala jsem si tento fakt tak, že mám na tělesné úrovni zpracovat to, co jsem způsobila v dřívějších časech. Jsem tudíž v tomto životě konfrontována s fyzickými problémy, které se zdají být bez řešení. Pořád jsem se sama sebe ptala, proč nemoci jiných lidí mohly být odstraněny různými léčebnými metodami, jen ty mé tím způsobem léčit nešly. Vyzkoušela jsem hodně metod, které druhým pomohly, u mne však nepůsobily. Očividně jsem ještě nezpracovala dostatek karmy, která mi byla mým VV pro tento život vybrána.
Často jsem slýchala sama sebe říkat, že když potřebuji opravit auto, zajedu s ním do servisu, aby jej mechanik seřídil, a mohl mi ho tak vrátit v dobrém stavu. My, naproti tomu, ztěžovala jsem si sama sobě, nemůžeme nechat naše tělo jen tak jednoduše opravit.Pro nás existuje, abychom odstranili zdravotní problémy, jen ta možnost, naučit se lekce, které nám byly pro tento život uloženy. Teprve pak ve většině případů zmizí. 
Během toho, co jsem psala tuto kapitolu, měla jsem se různá zajímavá jednání v Anglii. A také jsem tam každý den navštěvovala léčitele, který vykonával, přídavkem k přikládání rukou, různé „operace“. Řekl, že neléčí on sám, nýbrž je pouze nástrojem, skrze který léčí ty, kteří hledají pomoc od mnoha nemocí, neviditelný pomocník. On je přímý stoupenec Saí Baby a tvrdí, že Baba skrze něj Baba často uzdravoval a že osvítil mnohé jasnovidné pacienty, dokonce i ty, kteří o něm nikdy neslyšeli.
Během sezení jsem se cítila jako auto, které opravuje mechanik. Ošetřování spočívalo v „operacích“ přikládání dlaní, v aplikaci vibhuti až k pití vody přes lingam . Tyto „operace“ měnily mé tělo. Upřímně věřím, že s metodou, kterou mne naučilo VV jsem zpracovala dostatek staré karmy, abych se osvobodila od některých tělesných nedostatků a že můj vývoj povzbudí ostatní, aby pokračovali kupředu v jejich osobním růstu.