HYPOFÝZA

03.04.2012 19:32

 

HYPOFÝZA

Je centrální endokrinní žláza, do velké míry nadřazená všem ostatním žlázám s vnitřní sekrecí v těle. Hypofýza (podvěšek mozkový, glandula pituitaria). 

 

Obr. 1.1 Hypofýza

  •  

Anatomie

Hypofýza je uložena na bázi lebky v podvěskové jámě klínové kosti, která se pro svůj tvar nazývá také turecké sedlo. Je spojena nálevkou s hypothalamem, který ovládá její činnost. Skládá se z dvou fundamentálních částí. Přední část, embryologicky vzniklá z ústní části hltanu, se nazývá adenohypofýza (přední lalok hypofýzy). Zadní část vzniká jako vychlípenina spodiny třetí mozkové komory a nazývá se neurohypofýza (zadní lalok hypofýzy).

Hypofýza člověka měří cca 10 x 13 x 6 mm a váží asi 0,5 g.

 

Adenohypofýza

Přední lalok hypofýzy je tvořen trámci buněk, obklopených bohatou sítí krevních kapilár. U přežvýkavcůšelem a prasete je rozdělen příčně probíhající štěrbinou, ta u člověka a koně chybí.

Uvnitř cytoplasmy většiny buněk adenohypofýzy se nacházejí sekreční granula obsahující produkované hormony. Každý hormon je produkován jiným typem buněk. Buňky se dělí podle afinity k běžným histologickým barvivům na chromofilní a chromofobní. Chromofilní buňky jsou barvitelné a dále se dělí na acidofilní (= barvící se kyselými barvivy) a bazofilní (= barvící se zásaditými barvivy) buňky. V cytoplasmě mají vždy granula a produkují hormony. Chromofobní buňky se barví velmi špatně nebo vůbec. V jejich cytoplasmě nejsou granula, pravděpodobně jde o vyčerpané chromofilní buňky.

    Hormony adenohypofýzy:

Produkce hormonů v adenohypofýze je regulována hypofýzotropními hormony produkovanými neurosekrečními neurony v hypothalamu. Každému hormonu adenohypofýzy náleží dva hypofýzotropní hormony, jeden stimulující a druhý inhibující produkci příslušného hormonu. Tvorba hypofýzotropních hormonů je zpětně regulována hladinou hormonu, který produkuje cílový orgán.

 
Neurohypofýza

Zadní lalok hypofýzy je tvořen převážně nemyelizovanými axony neurosekrečních neuronůgliovými buňkami (pituicyty) a krevními kapilárami. V neurohypofýze nedochází k syntéze hormonů, ty jsou zde jenom skladovány. Hormony jsou produkovány neurony v určitých jádrech (ncl. supraopticus a ncl. paraventricularis) hypothalamu ve formě prekursorů a pak jsou axonálním transportem přemístěny to neurohypofýzy.

    Hormony neurohypofýzy:

 

 

 

 

Související žlázy a orgány:

Hypofýza prakticky řídí všechny ostatní žlázy s vnitřní sekrecí!!! Můžete tedy z této úrovně ovlivnit cestou hormonů každou nerovnováhu či nefunkčnost podřízené – ovlivňované žlázové nebo orgánové úrovně

 

Základní práce a praxe s Hypofýzou jako fyzickým orgánem:

Jak jsem již předeslal v 1.díle tohoto seriálu nebudeme už v  dalších dílech a tedy ani v tomto dílu uvádět návody jak pracovat podle “ Základní práce a praxe s konkrétní žlázou jako fyzickým orgánem“, protože tyto texty a jednotlivé příkazy pro Vědomí jsou shodné pro všechny typy žláz a orgánů, jen tam kde je uváděn“Hypothalamus“ dosadíte název orgánu nebo žlázy podle potřeby a praxe, kterou budete provádět.

PRACOVNÍ POZNÁMKA:

Vzhledem k tomu, že hypofýza je velice důležitou funkční žlázou a   částí mozku, nebudeme ještě v tomto díle ukazovat jak pracovat s řízením  a ovlivňování produkce hormonů. Doporučuji do této oblasti se vrátit až probereme všechny žlázy s vnitřní sekrecí a budete mít procvičeno s těmito žlázami dostatečně vše co je nutné pro  další stupeň přímého ovlivňování hormonálního hospodářství. Zde důrazně varuji před zbytečným spěchem a dílčím snahám se rychle sebeovlivnit.

 

PRACOVNÍ  POZNÁMKA  HYPOFÝZE:

Je potřeba si uvědomit, že díky spojení Hypofýzy s duchovním zrakem (3.,4.,5.,6. a 7. Okem) je tato žláza veledůležitá pro nynější tzv. Transformační období, protože poskytuje možnost očistit pomocí Makrokosmického duchovního Světla (prasvětla) cestou jednotlivých OČÍ i jejich příslušné roviny( DT) a k nim sdružené roviny a těla 3JD, bez použití jakékoliv silové procedury(pokud má někdo z cvičících tento tzv. „morální“ problém s ohledem na poznání – vědění získané nebo získávané cestou magické cesty. Použití „pra-světla“ je velice účinné pro očistu všeho ve Vašem Mikrokosmu ( i ty tzv. karmické bloky, pečetě či závazky, lze vymazat, jen je potřeba před provedením tohoto  očistného cvičení provést akt Odpuštění)!!!!

 

 

AKT ODPUŠTĚNÍ:

 

„ Omlouvám se Všem, kterým jsem nějakým způsobem ublížil:

a)   Skutečně nebo domněle

b)   Vědomě či nevědomě

c)   Přímo či nepřímo

Myšlenkou, Slovem nebo Skutkem a zároveň ODPOUŠTÍM Všem, kteří takto ublížili mě ... !!! „

Pak mohou být všechny Vaše skutky proti bližnímu svému vyrovnány z hlediska Karmických závazků. Je samozřejmé, že je to nutno udělat opravdu od Srdce a ne jen tak ledabyle……!!!!

 

Zpravidla by měl být postup následovný:

1.  Zjistit  skutečný  stav fyzického-éterického těla(MET), citového-emočního těla(CET), duševního těla( DT-Mysli), intuitivního-soucitného těla(IST- OHNISKO Mysli), volně duchovního těla(LD), životního těla(ŽD), božího těla(BD) a jejich jednotlivých rovin.

2.  Zjistit stav čaker jednotlivých těl (hlavní čakry a jejich vedlejší čakry) a podle výsledku i stav ostatních čaker podle rovin příslušných těl

3.  Určit podle typu disharmonie na tělech, rovinách a čakrách dysfunkci orgánů-žláz odpovídajícím diagnostikovanému problému (mentální, emoční, fyzický problém) a stanovit prvotní příčinu tohoto dysbalančního stavu.

4.  Použít přednostně nejprve IH nebo KIH pro těla, roviny těl, čakry hlavní a jejich vedlejší čakry, ostatní čakry a akupunkturní body.

5.  Provést, když už to nejde jinak diagnostiku a IH a KIH orgánů a žláz

6.  Naposledy jako možnost přímé ovlivňování produkce hormonálního hospodářství!!! (toto by si měl dovolit pouze skutečný praktik, který dokonale ovládá anatomii a fyziologii člověka. Ideální kdyby to byl odborník-lékař nebo vaše práce prováděná  za jeho asistence!!!

 

Na úrovni orgánů a žláz můžete bez problému provést doplnění energie, vyrovnání kladných a záporných  zpětných vazeb, mentální nebo emoční harmonizaci či posílení těchto  struktur. Můžete bez problému ovlivnit a harmonizovat základní funkčnost a stavy orgánu. Ostatní určitě neprovádějte pro váš klid, pro vaše zdraví a harmonii. Jen při tomto způsobu práce dosáhnete snadno toho, čemu se dnes říká transformace a nebo osobní vzestup. 

 Více zde: https://www.rahunta.cz/news/ih-a-kih-vnitrnich-organu-a-zlaz-s-vnitrni-sekreci-2-dil/