HERMETISMUS

05.03.2012 19:22

 

Hlavní ezoterické a okultní učení vzešlo ze starověkého Egypta, kde se nacházela největší mystická lóže a odkud pocházeli slavní adepti a mistři, jejichž velikost doposavad nikdo nikdy nepřekonal. Toto učení již po několik tisíciletí velmi silně ovlivňuje filozofie všech ras a národů.
Na světě neexistuje žádná jiná část okultních nauk, která by byla tak pečlivě střežena jako fragmenty hermetického učení, jež přestálo desítky století od doby, kdy žil jeho velký zakladatel Hermes Trimegistos.
Trimegistos nazývaný Mistr mistrů přebýval v Egyptě v čase, kdy se současná lidská rasa nacházela ještě v plenkách, takže původ všech hlavních a základních prvků ezoterického učení všech národů lze vystopovat právě u něho. Dokonce i nejstarší indické doktríny mají bez pochyby své kořeny v hermetickém učení. Trimegistos se stal otcem okultní moudrosti, zakladatelem astrologie a objevitelem alchymie. Jeho jméno bylo uctíváno ve všech starobylých zemích a jeho synonymem se stalo pojmenování Pramen moudrosti.
Hermetismus jako původ všech ezoterických nauk tvoří strukturovaný celek.
Pokud bychom ho chtěli charakterizovat, mohli bychom mluvit především o ezoterismu, jímž rozumíme vnitřní, skryté, popřípadě i utajené vědění, k němuž vede cesta přes zasvěcení, změnu mysli a života; jeho jazykem jsou zejména symboly a obrazy (podobenství). Hermetismus by pak byl západním ezoterismem v linii, již bychom mohli schematicky naznačit slovy antika–judaismus–křesťanství–renesance–západní novověk. V jistých obdobích, např. v 19. století, byl pro tuto disciplínu preferován výraz okultismus (od lat. occultus – skrytý). I když můžeme pojednávat jednotlivé hermetické nauky a umění odděleně, musíme si být vědomi toho, jak jsou propleteny: například mág naplánuje významný evokační rituál na astrologicky vhodnou dobu a použije přitom kabalistické symboly.
Ten, kdo studuje komparativní religionistiku, potvrdí vliv 
hermetického učení v každém náboženství, které lidstvo zná. 
Nezáleží na tom, zda tato náboženství již zanikla či se 
nacházejí v plném rozpuku. Navzdory vzájemně si 
odporujícím prvkům působí mezi nimi hermetická nauka 
jako styčný bod a vytváří mezi nimi jistý soulad.
Principy hermetismu
Za součásti hermetických nauk jsou pokládány alchymie, 
astrologie, magie, kabala a teozofie.
Hlavní principy hermetismu jsou zpravidla shrnovány do
několika takzvaných pravd, které v rámci hermetismu 
podléhají neustálé reinterpretaci jako: „Jednota všech věcí“, 
„Bůh je vše“ a „Bůh je uvnitř všeho“.
Zde je sedm hermetických zákonů, na nichž je vystavěna celá hermetická filozofie a jejich 
stručný popis vycházející z Kybalionu (kniha Kybalion – Studie o hermetické filosofii 
starého Egypta a Řecka vyšla u nakladatelství Eugenika)
1. Zákon mentalismu: „Absolutno je mysl. Vesmír v sobě zahrnuje duševní podstatu.“
2. Zákon shodnosti: „Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře.“
3. Zákon vibrací: „Nic se nenachází v klidu, vše se pohybuje, vše vibruje.“
4. Zákon polarity: „Všechno je podvojné, vše má dva póly, vše má svůj opak. Podobné 
a nepodobné věci jsou stejné, protiklady mají tutéž podstatu a liší se pouze formou.
Protipóly se setkávají, každá pravda je jen polopravdou a všechny paradoxy lze 
vyřešit.“
5. Zákon rytmu: „Všechno přitéká a odtéká, vše má svůj příliv a odliv, vše stoupá a 
klesá. Pohyb kyvadla se projevuje ve všech věcech. Míra zhoupnutí doleva. Rytmus 
má vyrovnávající vliv.“
6. Zákon příčiny a následku: „Každá příčina má svůj následek a každý následek svou 
příčinu. Vše se děje v souladu se zákonem. Náhoda je jen nerozpoznaný zákon.“
7. Zákon pohlaví: „Vše má pohlaví, vše má svůj mužský a ženský aspekt. Existence 
pohlaví se projevuje na všech úrovních.“

 

Smaragdová deska 
Za jediné původní dílo Herma Trismegista je pokládána takzvaná Smaragdová deska.
Poznámka: nikdy by se uprostřed věty neměla vyskytnout zkratka . Všechny legendy o jejím 
nálezu se shodují v tom, že byla nalezena v Hermově hrobě v rukou jeho mrtvoly. Nebyla 
patrně vyryta ve smaragdu, ale v desce ze zeleného skla, které staří Egypťané vyráběli. 
Akademická věda nepojala tento literární skvost do souboru hermetických spisů pro jeho 
problematický původ. Hermetikové jej však, jak již bylo uvedeno, pokládají za jediné 
autentické Hermovo dílo. Je to jen soubor dvanácti tezí, v nichž je však shrnuta celé doktrína 
hermetismu. Obsah Smaragdové desky je prostoupen duchem staroegyptského ezoterismu.
Závěrečná proklamace Smaragdové desky – „proto jsem byl nazván Hermem Trismegistem, 
maje tři části filosofie celého vesmíru“ – naznačuje  mimo tridivinitu také  tři oblasti 
hermetického vědění: magii, alchymii a astrologii. To jsou tři klasické hermetické nauky, z 
nichž se historicky vydělily další oblasti, například z alchymie spagyrie, z magie různé formy 
divinace atd. Prapůvodní vědou hermetismu byla patrně magie přinášející poznání o skrytých 
silách a o vztazích mezi nimi. Její původ je legendární:
1. magii naučili  „lidské dcery“ andělé sestoupivší z 
nebes na horu Hermon (Henochova kniha)
2. magické vědomí bylo přirozeným stavem člověka 
mytických dob (hypotéza „třetího oka“)
3. magie je pozůstatkem věd zaniklé kultury (hypotéza 
Atlantidy)
.