Dignostika karmy

21.10.2015 17:33

    Ve svém životě jsem osobně poznal vynikající léčitelku. Proto mě kniha kvůli ojedinělým schopnostem autora zaujala. Protože mám možnost skrze Boha Otce dostávat kódy pravdy na mé otázky, pokusil jsem se lépe porozumět tomu, co je napsáno v této knize.

     Inkarnovaný duch a duše Lazareva pochází z planety lékařů, která patří do osmé sféry. Jaké jsou schopností S.N.Lazareva?

     Z textu knihy je patrno, že Lazarev má neobyčejné schopnosti vidět energetická pole. Vidí auru bytosti, vidí energetické vyzařování tělesných orgánů. Vidí také jednotlivé čakry, které zobrazují duchovní příčiny budoucích nemocí nebo už současných nemocí. Má možnost číst ákášické záznamy, vidí minulé životy. Vidí morfogenetické pole mysli. Vidí energetické pole duše. To mu poskytuje komplexní informace o stavu léčené bytosti. Protože nemoc je následkem porušení energetických polí, které patří k dané bytosti.

     Na základě získaných zkušenosti měnil své přístupy k léčení pacientů. Lazarev říká na str. 97: "Zatímco dřív jsem agresi z duše vytahoval jako třísku a člověk se uzdravoval, později jsem začínal pracovat přímo s příčinami agrese; s tíhnutím k pozemskosti, s touhou cosi bytostně pozemského povýšit nad Boha. Jsem schopen přímo získávat informace, vidět všechno, co se odehrává v jemných hladinách. Byl jsem schopen vytvořit si jakýsi myšlenkový monitor, slyšet hlas, který bude vše potřebné sdělovat, využít kyvadla, karet či bezděčného psaní. Jsem umělec, proto dávám přednost vidění prsty. Jako bych měl pod rukama klaviaturu, na niž nahmatám jakoukoli situaci. Ve složitějších případech si pole schématicky zakresluji."

     Lazarev postupně přešel od přímého léčení k diagnostice karmy pacienta, ukázal mu cestu, jak nemoc léčit a vlastní karmickou léčbu nechal na pacientovi.

***

      O vypovídacích možnostech lidské aury vybírám z knihy "Poselství, 2. díl", autorky Heleny Šeblové. Helena Šeblová byla vedoucí duchovní skupiny Bílý Kužel v Teplicích, a vynikající léčitelka. Informace pochází od Boha Otce a Ježíše.Aura, její funkce a působnost

      Aura je vyzařování všech duchovních těl i těla hmotného. Má funkci ochrannou a informativní.

      O ochranné funkci toho víte poměrně dost, Víte, že vás aura chrání před útoky negativity, která se zformovala, aby pronikla vašimi slabými místy do podstaty vašeho bytí. Jsou dvě možnosti. Buď zakóduje do vaší podstaty negativní informace, nebo naruší vaše energetické rozvody. Záleží na tom, jak jsou útoky cíleny.

      Víte také, že okolní negativita s jejími otisky, které nejsou magicky zformovány, vám nemohou ublížit, pokud jsou vaše vibrace dobré, to znamená., že jsou vyšší a rychlejší a nerezonují s touto negativitou. Na základě zákona o rovnosti ji nemůžete přijmout.

      Se zformovanou negativitou je to již jiné. Zde je tato negativita kumulovaná a zformovaná tak, aby poškodila to, co si útočník přeje. Obsahuje tedy energetický náboj tvůrčí myšlenky. Shrneme-li to, pak tyto cílené útoky přijmete jedině tehdy, máte-li strach z tohoto útoku, na základě karmy a na základě rezonance. Pak nastává situace, kdy se silou své vůle mágové přetlačují a zvítězí jen ten skutečně "silnější". To, co si na sebe přivolá jako zpětný náraz svého konání, již mág nebere v úvahu. Raději na to nemyslí a doufá, že se platbě nějak vyhne. Splatí však do posledního haléře. Nezformovanou negativitu dokážete přijmout jedině na základě rovnosti a resonance. Pak jste posilováni v tom, co je ve vás negativní a v čem jste slabí na cestě za Světlem      a oslabováni jste tam, kde jste vedeni dobrými úmysly. Dochází tedy u vás ke střetu mezi dobrými a špatnými úmysly a skutky. Zlé skutky vás v dobru oslabují a posilují v negativitě. Když jsou síly dobra a zla vyrovnané, může se stát, že tuto negativitu obrátíte sami proti sobě. Pak dochází k onemocnění různého stupně závažnosti. Záleží na tom, podléháte-li agresivitě či depresi.

      Dobré skutky vás posilují na cestě za Světlem. Tento zákon má přednost před zákonem karmy, protože odráží pochopení a poučení. Jinak má zákon karmy přednost ve všem. Spolu s karmickými dopady má vliv dobra a zla rozhodující význam pro uskutečnění vašeho karmického scénáře a formování vašeho ducha v jeho poznání. Když pochopíte své omyly a chyby, nemusí se váš původní scénář naplnit, ale nastupuje náhradní scénář. Vše je závislé na kvalitě vašeho myšlení a cítění.

      Existuje věčný souboj mezi protipóly, který vás vede k duchovnímu pokroku. Je to souboj dobra se zlem, temna se světlem, lásky s nedostatkem lásky, tvrdosti a změkčilosti, agresivity a ústupnosti, pýchy a pokory. Mohl bych jmenovat ještě mnoho dalších antagonismů.

      Výslednicí vašich soubojů je váš duchovní a tělesný vývoj, který směřuje k novému poznání a duchovnímu postupu. Na základě zpracování a využití nového poznání ve prospěch dobra či zla, světla či temnot, rostete a postupujete na své cestě k dokonalosti.

      Své zkušenosti nesete otištěné ve svém nitru, to znamená, ve svém individuálním ákášickém záznamu. Ale nesete ještě cosi sebou, odraz svých skutků. Jsou-li tyto skutky dobré, pookříváte a vaše aura roste a září intensivněji, vaše vyzařování nabývá tedy na intenzitě a velikosti. Vašimi neblahými skutky však váš duch slábne, špiní se jeho vyzařování, aura je tedy řidší a matnější a méně vás chrání před vlivy zla. Navíc, někteří mágové ukládají zpětný odraz vlastní vyslané negativity ve sféře duchovní, na vlastních duchovních tělech. Toto zlo se v něm ukládá a deformuje všechna těla duchovní, než tato negativita přejde na tělo hmotné. Na tělech duchovních se tato negativita jeví jako hrb nebo ranec, který roste úměrně k četnosti a velikosti jednotlivých útoků. Tato deformace se však může projevit na kterékoli části duchovních těl. Postižení je většinou symbolické. Například jde-li o bezpáteřní činy, je napadena páteř, jde-li o činy proti lásce a soucitu, je napadeno srdce.

      Také paralelně s tímto procesem probíhá jiný proces, kdy podstata tohoto člověka se pokrývá kůrou a skořápkami zla. Tím se člověk stává doslova otrlým a neumí se vcítit do situace svého bližního.

      Z toho všeho vyplývá, že vaše aura vás na základě vašeho myšlení a cítění chrání, posiluje a informuje. V podstatě funguje jako počítač. Jakmile děláte závažné chyby, poškozujete svou ochranu a tím i sebe ve své vlastní podstatě. Poškození je přímo úměrné chybě, které jste se dopustili. Aura vás též informuje o všem, co je pro vás dobré či špatné, co je vedeno karmou na základě minulých životů, čemu je nutné se podvolit, s čím je nutné bojovat, abyste pochopili a očistili se. Prostřednictvím aury dostáváte informace o tom, co je pro vás nebezpečné. Dle toho jak jste pokročilí vám poskytuje ty informace, které jsou užitečné pro vás. Může to být informace na úrovni hmotných vztahů, ale i vztahů duchovních.

      Většina z vás se domnívala, že aura je samostatný obal, který vás izoluje od útoků negativity a všeho nežádoucího. Pozor! Aura je vyzařování vašich duchovních těl i těla hmotného. Každé tělo má svou vrstvu. Každý orgán vyzařuje svou informaci do vaší aury. Proto můžete z aury odčítat veškeré informace o chorobách, ale i o duchovním stavu. Tyto vrstvy vyzařování mohou být rozcuchané, jste-li rozrušeni nebo poškozeni nějakým útokem. Aura může být však krásně hladká a zbarvena vyzařováním vaší duchovní harmonie. Může zůstat i otevřená na základě nějakého poškození. Otevřenou ji též můžete vidět při čerpání energie nebo pod vlivem vážné nemoci či útoku. Většině lidí se aura uzavírá automaticky za určitý čas, ale doporučujeme vést myšlenku a uzavřít si auru sám, protože někteří z vás ztratili schopnost automatického uzavírání aury a pak jsou energetické ztráty zbytečně veliké.

      Před smrtí jedince se aura začíná sama otvírat, aby se duch snáze uvolnil, duchovní těla se vymísťují stále častěji a častěji, až duch překročí stanovený mezník, stříbrná šňůra se přetrhne a už není návratu do těla hmotného.

      Vidíte-li na někom otvor v auře větší než je průměr 20 až 30 cm, vede to dříve či později ke smrti.

      Aura nám ovšem nezprostředkovává jen informace v tom smyslu, co je pro nás dobré či špatné, ale dle duchovního pokroku nás napojuje, nebo lépe řečeno, nám umožňuje napojení na informační pole vesmírné inteligence a na základě rovnosti se napojujeme na příslušné informace. Jsou to ty informace, které jsme schopni pochopit a zpracovat. Dle naší pokročilosti jsou kusé nebo naopak podrobné. U reinkarnovaných duchovních vůdců ze Světla existuje mimo toto automatické čerpání informací ještě plánovité čerpání informací prostřednictvím vesmírného computeru. Na tento computer se smí napojit jedinec pouze se souhlasem Rady nejvyšších, protože tento computer je napojen na veškeré ákášické záznamy i jejich knihovny. Obsahuje veškeré informace o všem ve všech sférách, dimenzích, prostorech a časech. Toto nejvyšší napojení umožňuje 7.čakra.

      Komunikace je telepatická jak v pocitech, obrazech i vědění, tak v intuici.

      Vaše aura vám poskytuje více informací než tušíte. Dík její citlivosti poznáte, je-li člověk, se kterým se setkáváte, dobrý či zlý, zdravý či nemocný, je-li na vás útočeno nebo jste-li pod přílivem lásky. Zvláštní milostí Boží může vaše aura léčit, snímat karmy a kletby se souhlasem Božím, v jednoduchých případech, kdy je situace zralá, automaticky.

      Záleží na zralosti a pokročilosti jedince. Tento osvícený a posvěcený jedinec milostí Boží již pozná sám, kdy negativitu, kterou přijal z lásky a soucitu, musí eliminovat, nebo kdy se tato negativita automaticky rozpustí jeho láskyplným vyzařováním.

     Mír a láska s vámi!


Otec a Ježíš

***

I. Některé fyzické potíže, které měl Lazarev po poskytnutých radách a doporučeních, vyplývaly z toho, že nežádal, na počátků léčení bytosti, Boha Otce o souhlas s léčením, protože některé nemoci bez Božího souhlasu nelze vyléčit a naopak léčitel na sebe vztahuje pacientovou karmu.

      Důvodem toho, proč někteří léčitelé umírají na rakovinu (či jiné vážnější nemoci) je ta okolnost, že na sebe vztahují karmu pacienta, protože nemoc měla být poučením pro pacienta. Proto každý léčitel, který léčí s láskou, se musí ptát Boha, zda smí konkrétního pacienta léčit. Aby "slyšel odpověď", musí být na určité duchovní úrovni. Ten léčitel, který léčí za peníze se asi neptá.

     S ukončením období Calijugy v roce 1995 došlo k tomu, že magie přestala být podporována pránou a výdej energie silového léčitele při léčení byl závislý na jeho fyzických možnostech.

    U lékařů je to jinak. Protože to je jejich povolání a jsou na tom místě, kde patří podle karmického scénáře,  a také dle toho vykonávají své povolání, jsou chráněni skrze Boží vůli, a karmu pacienta ani jeho negativitu na sebe nevztahují. Jejich onemocnění souvisí pouze s jejich karmou.


Více zde: https://duchovnipoznatky.webnode.cz/s-n-lazarev-diagnostika-karmy/


Více zde: https://duchovnipoznatky.webnode.cz/s-n-lazarev-diagnostika-karmy/
Více zde: https://duchovnipoznatky.webnode.cz/s-n-lazarev-diagnostika-karmy/