DIANA COOPER

15.11.2011 18:16

 


Ve světě prožijeme dva vesmírné okamžiky, při nichž ztichne celý vesmír. V těchto chvílích se otevřou nebeské portály a zaplaví nás světlem nepředstavitelně vysoké frekvence, takže máme úžasné příležitosti bez hranic. Oba se odehrají dopoledne jedenáct minut po jedenácté hodině.11.11. je mistrovské číslo, které vyznačuje začátek nové fáze na mnohem vyšší úrovni. 11.11. bylo zavedeno jako energie v kolektivním vědomí před dávnými věky, ještě před Atlantidou a Lemurií, a vždy uvádí do pohybu něco nového. Tento první vesmírný okamžik nastane v 11 hodin 11 minut dne 11. listopadu 2011. Bude to doba oslavy. V této době máme oslavovat svůj úspěch k tomuto datu a představovat si, jak to bude nádherné v roce 2012. Druhý tento vesmírný okamžik nastane v 11 hodin 11 minut dne 21. prosince 2012. 11 hodin 11 minut 21. prosince 2012 bude okamžikem, kdy planetu zaplaví velké světlo a kdy se budou dít zázraky, probíhat intenzivní osvícení a vzestup.Posun bude energetický, takže pokud očekáváte kataklyzma, patrně se vám uleví, když nenastane, a pokud se těšíte na okamžité osvícení, budete zřejmě zklamáni. Následující možnosti vyplývající z tohoto okamžiku budou nezměrné a citliví lidé je pocítí.

Co dělat při kosmickém okamžiku

Lord Melchizedek, který je patronem Školy Diany Cooper, nám předal poselství, že celý svět nyní potřebuje začít vytvářet energii pro tento vesmírný okamžik. Řekl, že nejúčinnějším způsobem, jak se lidé mohou připravit, je modlitba, po níž následuje 11 minutové “ÓM” a minuta ticha. Modlitbu vize, kterou nám poskytl, najdete na straně 34.

Zákon modlitby

Bůh vám naslouchá celou dobu a je si vědom všeho, o co svými myšlenkami, slovy a modlitbami žádáte. V tomto smyslu jsou negativní myšlenky a obavy modlitbami třetí dimenze. Naříkání, fňukání, smlouvání nebo manipulativní žádosti jsou Bohem a Jeho anděly božsky přehlíženy. Ovšem prohlášení, která jsou jasně vyslovena, jsou nesmírně pozitivními modlitbami. Dávejte si velký pozor na to, oč žádáte! Žádosti adresované Bohu nebo k andělům jsou žhavou linkou do nebes. Ve svých meditacích naslouchejte vesmíru.

Jak se účinně modlit

1. Modlete se od srdce.

2. Ujistěte se, že vaše úmysly jsou čisté.

3. Nikdy Bohu nebo andělům neříkejte, co nechcete, nebo jak trpíte!!! Pokud tak učiníte, žádáte tím více toho, co nechcete.

4. Jasně Bohu předložte svou vizi: “Chci dosáhnout tohoto. Již jsem udělal/a toto. Od Tebe potřebuji toto.”

5. Žádejte, aby se stalo to nejvyšší dobro. Pokud to bude skutečně pro nejvyšší dobro všech, pak se celý vesmír postará o to, aby se to naplnilo. Proto si nepředstavujte, jak by to mělo vypadat, natož co se má vlastně stát. Bůh pro vás může mít v zásobě nějakou lepší alternativu. Vaše modlitby budou ještě účinnější, když požádáte druhé, aby se modlili s vámi a pomohli vám udržovat vaši vizi.

Modlitby vděčnosti

Tyto modlitby jsou modlitbami páté dimenze, v nichž vyjadřujete svoje díky s přesvědčením, že to, oč žádáte, je již naplněno. Pak se s elánem připravujete na to, jak toho dosáhnete, přičemž hluboko v svém nitru víte, že to již máte. Víra a vděčnost jsou mocnými energiemi, které vyvolávají bezprostřední reakci nebes. V páté dimenzi žijete v jasném proudu Božího vědomí, takže žádáte výhradně o to, co je pro nejvyšší dobro. Kolektivní modlitba vyjadřovaná mnoha lidmi, jako je například Modlitba vize o roce 2012 a letech dalších, vytváří obrovské světlo a vysílá čirý záměr přímo k Bohu. Pokud to alespoň trochu jde, zapalte před modlitbou svíci.

Modlitba vize

Mám vizi, v níž všichni lidé žijí v míru,

nasyceni a se střechou nad hlavou,

kde je každé dítě milováno a vychováváno

k rozvíjení svých schopností,

kde srdce je důležitější než rozum

a kde moudří jsou uctíváni víc než majetní.

V tomto světě vládne spravedlnost, rovnost a čestnost.

Příroda je ctěna, vody proudí čisté a jasné,

vzduch je svěží a průzračný.

Rostlinám a stromům se dostává výživa

a všem zvířatům úcta i laskavá péče.

Vládne tu štěstí a smích.

Lidské bytosti kráčejí ruku v ruce s anděly.

Děkuji za lásku, pochopení, moudrost, odvahu

a pokoru, díky níž přispívám k šíření světla.

Nechť vzestoupí celý svět.

Tak se staň.

Kapitola šestá

Olympijské hry v roce 2012

roce 2012 se budou konat olympijské hry v Londýně, protože toto město je čakrou hvězdy duchovní Země. Důležitost tohoto faktu bychom neměli podceňovat. Intergalaktická rada vždy věděla, že se musejí konat právě tam, protože nové světlo musí být ukotveno hluboko v zemi. Svět by ušetřil spoustu energie a sporů, kdyby vlády a organizace dovolily výběr záležitostí, jako jsou například olympijské hry, nechat na přirozeném vyladění moudrosti!

Hvězdná čakra planety Země

Na hvězdné čakry všech lidí i planety dohlíží archanděl Sandalfon, který současně hlídá energii kundalíní světa. Sandalfon i Londým vibrují na energii čísla 1, které energetizuje nové začátky. Jsou pod vlivem Síria, který je rovněž pod vládou jedničky. Více o číslech najdete v kapitole 40 (tuto kapitolu jsem už opsala výše pozn. Raduza).

V rámci hvězdné čakry ošetřuje archanděl Sandalfon také semínka našeho potenciálu. Tato čakra se v nás probouzí, když jsme plně propojeni se Zemí uzemněním a uctíváme trávu, stromy, květiny, kameny a krystaly. Pak se vynořují naše božské schopnosti. Podívejte se prosím na tabulku na straně 197, kde jsou uvedena všechna čísla, čakry, místa na planetě, galaktická spojení a archandělé. Navíc jsou v tabulce na straně 200 zahrnuty všechny čakry, archandělé, poznámky k vyladění čaker a jejich barvy v páté dimenzi. Když jsou všechny ostatní čakry připraveny, pak hvězdná čakra aktivizuje hvězdnou bránu, což je čakra vzestupu, která se otvírá současně. To platí jak pro jedince, tak i pro planetu. V roce 2012 se planeta Země posune na vyšší úroveň a urychlí tak svůj vzestup.Záměrem je, že všichni jeko jeden svět během olympijských her pozvedneme svoji frekvenci. Pak nastane díky obrovskému vzrušení a naději taková aktivizace duchovní kundalíní planety spolu s hvězdnou čakrou, dokud nebude schopna dosáhnout kosmického okamžiku.

V proroctvích se předpokládá, že 21. prosince 2012 hvězdná čakra a hvězdná brána plně procitnou. Pak se hvězdná brána plně rozvine jako kalich, aby přijala energii Zdroje! Celá planeta bude mít přístup ke Zdroji a bude se moci koupat v jeho světle. Bude to ohromná příležitost pro duchovní růst a transformaci celého světa. Původním záměrem olympijských her, jehož zárodek vznikl ve Zlaté éře Atlantidy, byla koncentrace na oslavování, soudržnost a dokonalost. Hry konané v roce 2012 přinesou světlo celému světu, nejen Londýnu. Žehnejte prosím olympijským hrám roku 2012 a modlete se za to, aby se v té době nashromáždil dostatek energie, který umožní vzestup kundalíní tak, jak je prorokováno.

Pokud pojmete tuto událost jako posla světla a budete ji udržovat ve zlatém plameni, připojíte tím svoji energii k nejvyšším možnostem. I když rozsvítíte jenom jednu svíci vedoucí k úspěchu těchto olympijských her, i tím můžete významně přispět. Pokud tento text budete číst až po konání her, i poté můžete zapálit svíci, neboť Metatron přenese váš záměr přes lineární čas, aby dokonale zapadl do Božího plánu ohledně celku. Za dvacet let, v roce 2032, bude planetární energie tak vysoká, že volby pro nejvyšší dobro, jako je například místo konání důležitých událostí, vyvstanou automaticky, protože lidé budou spojeni v jeden celek.

Duchovní hvězdná brána čakry Země

Tato hvězdná brána je v Arktidě a vyčkává na své probuzení v roce 2012. Je tam, kde žijí Inuité (Eskymáci, pozn. překl.), a ti po tisíce let udržovali moudrost, kterou si přinesli ze Zlatého věku Atlantidy. Tento kmen přivedl z Atlantidy do této části Země velekněz Sett. Nesli si šamanské dědictví a byli úzce spjati se živlem vody. Zvolili si k přestěhování právě Arktidu, protože bude přibližně 4 000 let před rokem 2012 kryta ledem, takže tato oblast bude pro ně očištěna, až uzraje čas. V době Zlatého věku Atlantidy žili Inuité v symbióze se zvířaty a mnozí z nich si tento vztah k nim zachovali. Dokážou s nimi komunikovat a sdílet s nimi jejich posvátné poznání, jakmile na to bude připraveno dost lidí. Protože zvířata procházejí procesem vzestupu stejně jako my, budeme si brzy schopni pomáhat mnohem víc. Lidé přestanou věřit, že jsou ostatním bytostem nadřazeni.

Do roku 2032 budou srdce téměř všech otevřena a vykořisťování zvířat bude minulostí. Budoucí generace budou zděšeny tím, co jsme jim prováděli, ale zvířata nám odpustí a všichni na planetě budeme opět žít v harmoniii.

Elementálové jsou vyladěni na Londýn a Arktidu a připravují obě oblasti na silné přicházející energie v roce 2012 a v letech nadcházejících.

Umístění duchovních čaker planety

Planeta má fyzické, mentální a duchovní čakry, proto dochází k tolika nedorozuměním, když se o nich lidé baví. Níže uvádím dvanáct duchovních center. Každé z nich je spojeno s nějakým archandělem. Tato místa však nekorespondují s umístěním archandělských sídel.

1. ZEMSKÁ HVĚZDA Londýn
2. KOŘENOVÁ Poušť Gobi v Číně
3. SAKRÁLNÍ Honolulu
4. PUPEČNÍ Fidži
5. SOLAR PLEXUS Celá Jižní Afrika
6. SRDEČNÍ Glastonbury v Anglii
KOSMICKÉ SRDCE Guatemala
7. HRDELNÍ Luxor v Egyptě
8. TŘETÍ OKO Afghánistán
9. KORUNNÍ Machu Picchu v Peru
10. KAUZÁLNÍ Tibet
11. HVĚZDA DUŠE Agra v Indii
12. HVĚZDNÁ BRÁNA Arktida