Anunnaki III - Had a Anděl

03.10.2012 14:13

 

Anunnaki III - Had a Anděl
 
Quetzalcoatl - "opeřený had"
Existuje nápadně opakující se charakteristika starověkých božstev. Zcela nezávisle na sobě v různých koutech světa, starověké Mezopotámii, Egyptě, Peru, mayském i aztécké impériu, dokonce i na dálném východě, byl přistěhovalcům z "nebes", tedy jiných planet a dimenzí, připisován plazí atribut. sumerské prameny pojednávají o reptiloidnom aspektu příslušníků rodiny Anunnaki, projeveném hlavně uvnitř Enki linie, v egyptské mytologii zase mnoho z netera nese symbolicky hlavu, tedy i atributy plaza, např. Sobek, ale i strážci bran v duatu, a obecně démonické bytosti tzv.. pohlcovače byly spodobňovaní často jako krokodýli resp. plazi. Aztécký Quetzalcoatl, ačkoli nesl podobně jako sumerské nebo egyptští bohové i atributy člověka byl také zobrazován jako opeřený had, dnes víme, že mnozí neteř / Anunnaki působili a budovali civilizaci na více místech zároveň, proto se podobá např. také mayského Kukulkan, zda egyptskému Thovta, patronovi moudrosti a magie. Všechny starověké a spirituální založené kultury světa připisují bytostem z nebes, resp. mnohým z nich, reptiloidné vlastnosti, pokud přímo jak tyto entity nebyly spodobňované. V současnosti se o problematice plazích vetřelců mezi lidmi dnes av minulosti vede množství exopolitických a New Age teorií, úvah, které často připisují reptiloidným entitám vysloveně negativní atributy, což však pramení z jistých pravdivých skutečností, ačkoli ne všeobecně platných. Pojďme si však blíže rozebrat aspekt uctívání plazích bohů a jejich kříženců ve starověku.
 
*
 
Skvělá kniha k tématu článku
*
 
Z archeologických vykopávek, byť jen orientačně víme, že v pravěké minulosti Zemi dominovali iv zvířecí říši plazů bytosti, dinosauři. O jejich životě víme jen velmi málo, každopádně nálezy jejich koster dokumentují výraznou dominanci a životaschopnost plazila druhu. Mnohem zajímavější jsou však zmínky o humanoidních plazích bytostech, velmi inteligentních a vyspělých, které v minulosti volně obývali Zemi a časem se podle mnohých nezávislých mytologii utáhli na ukryté místa, mimo dosah lidí, zejména hluboko v Zemi. V orientálních, hlavně tibetských, ale i jiných pramenech najdeme zmínky o Nágoch, který hlídají vstupy do podzemního světa Agarthy. Naproti tomu na druhé straně, v náhorních plošinách Jižní Ameriky indiáni znali bytosti Rakahaši, dvounohých inteligentních plazů, nápadně připomínajících moderní kontaktérske zobrazení některých mimozemšťanů, přičemž prý v nedostupných místech plošiny Kurupira hlídají vchody do pozemního světa. Teorii duté Země, jejíž vážnost podtrhují nálezy jako gigantické jeskynní systému ve Vietnamu, či naopak záhadně vybudované labyrinty jako Derinkuyu v Turecku, se blíže v tomto článku rozebírat nebudu, je však i například podle další nezávislé mytologie - anasazijksej jasné, že starověcí a pozdější prostí lidé si tyto komplikované příběhy nemohly vymyslet a plazů entity, i mimozemšťané vůbec, jsou odjakživa nějakým způsobem spojené s hlubinami Země. Také domorodci středo a západoafrických kmenů zmiňují plazích lidí, schopných měnit tvar a infiltrovat se tak podle své vůle do společnosti, což se překvapivě shoduje s nezávislou starořeckého mytologií, kde například bůh Zeus, ale i jiní mohli na sebe brát různé podoby v rámci cest za svými milenkami, nemluvě o tom, co dokázali egyptští neteř, kteří byli v závislosti na těchto schopností i vyobrazováni. Víme, že iv jednodušších zvířecích formách jsou plazi často spojovány s nápadným zbarvením, zda schopností jeho změny, což ukazuje na vyvinutosť reptiloidného druhu už v jeho nižších stupních evoluce. Pokud se bavíme o neteř / Anunnaki, kde mnozí z příslušníků mohli disponovat formou jemnohmotného, ​​éterického těla, ze subtilnější plazmatické substance, změna tvaru ve spojitosti s mnoha mýty a plazím aspektem u Anunnaki, vůbec není vyloučena. Také podle novodobých kontaktérskych pramenů, které hovoří o infiltraci společenského systému svrchu reptiloidmi, což rezultuje z rodokmenů potomků Anunnaki, je zřejmé, že v jistém, možná ne tak přehnaném měřítku je tento fenomén aktuální. Jaké je vlastně tedy propojení inteligentní lidské a plazů rasy?
 
Model Rakahaši v porovnání s dinosaurem
Starověcí bohové Anunnaki, ale is nimi totožní egyptští neteř, či dokonce později řečtí a římští příslušníci panteonu jsou však v umění i mytologii spodobňovaní velmi často jako lidé. Kde je vlastně jejich pravý původ a vzhled? Bohové jsou v různých, například i slovanské, nebo germánské mytologii zobrazování jako Severské, případně míchání a exotičtí kříženci. Za jejich exotickým vzhledem stojí právě dávné zkřížení se éterických humanoidů esotericky tzv.. "Andělského lidstva" s reptiloidnou rasou, z čehož rezultuje vznik křížené rasy Anunnaki, zmiňované v starověkých mytologii, která si zachovávala svůj andělský, lidský vzhled s exotickými plazila prvky, ale zároveň její příslušníci byli schopni využít schopnosti reptiloidnej větve. Podle moderních channeling byl v IMPERIA předpotopní Atlantidy uctíván lidmi atribut Hada i anděla, jako symbol, že každý člověk ve své duši, energii, přirozenosti i příslušném vzhledu nese reptiloidný, i humanoidní atribut, které znamenají spojení dvou protikladů a výtvor dokonalosti. Víme, že mnoho z těchto starověkých uctívačů kultu Hada i anděla padlo do osidel destruktivních okultních praktik, čímž se právě reptiloidný atribut stal vnímán, minimálně ve folklóru, jako negativní. Navíc mnozí z plazích a křížených kosmických přistěhovalců, i příslušníků rodiny Anunnaki se dopustilo vražd, zločinů a chyb, které uvrhli stín na reptiloidný atribut, který se dodnes projevuje jako odsuzování plazích bytostí v moderní ezoterice, kvůli faktu, že někteří z nich jsou členy padlých národů, které ničili. Nepochopení plazů přirozenosti, která tkví v každém člověku zapříčinilo celkovou dezorientaci v spirituální a historické problematice. Projev plazila genu a ovlivnění na vzhledu většiny dnešních lidí není přímo patrný, ačkoli někteří příslušníci elity si na něm opravdu dají záležet. Existuje hypotéza o tzv.. modré krve, přičemž příslušníkům rodin, kteří si křížením mezi sebou zachovali silnější projev reptiloidných genů, koluje v krvi místo Cerenia hemoglobinu modrý Hemocyanín, což rezultuje v mnohé zvláštní schopnosti samo o sobě av souvislosti s dalšími výhodami. Fenomén zachovávání reptiloidného genu vysvětluje posedlost šlechty a příslušníků majetných rodin zachováním čistoty rodu, ve formě neustálého křížení se mezi sebou, i za cenu vzniklých genetických poruch a chorob. Reptiloidný gen, ani "andělsky", nordický však nejsou nějak nadřazené a neposkytují právo vládnout , zda organizovat samy o sobě, na to je potřeba i jistého duchovního a znalostního zušlechtění, což však příslušníci elitních vrstev v průběhu věků už opomenuty, přestože to stálo v učení jejich a našich předků.
 
 
Apollón - starověcí bohové často nesly i nordické, nejen reptiloidné, atributy
Vidíme, že lidská přítomnost i minulost, historie, jsou hluboce protkány vztahem s křížem plazích a andělských "bohů", tedy mimozemských přistěhovalců, jejich dokonalými potomky se staly Anunnaki a přestože na své cestě mnohokrát pochybení, my dnes atributem hada i anděla, v spirituálním , okultních i osobním měřítku musíme opět přinést důležitost a vážnost, abychom dokázali pochopit naši podstatu, vlastnosti a poslání. Otázka původu člověka je daleko spletitejšia, zajímavější a pradávnejšia, než všechny vědecké teorie a domněnky dohromady. V jejím zkoumání je však potřeba využít metody spirituálního i exaktního bádání, v hmotných i nehmotných pramenech, které během dlouhé historie vznikly ..