Anunnaki II - Člověk a rodina bohů

03.10.2012 19:04

 

Anunnaki II - Člověk a rodina bohů
Anunnaki, sumerské, ale i egyptští starověcí bohové, jak jsme si ukázali v úvodním článku, byly stvořiteli pozemských, moderních, Homo Sapiens Sapiens, což se podle Sitchinovho datování shoduje is archeologickými nálezy v geologicky datovaných vrstvách. Náhle objevení pozůstatků vyspělého člověka cca 450 000 pr. nl a zánik větví ostatních primitivních lidoopů, se kterým si vědci tak dlouho lámali hlavu, je vysvětlitelný právě pomocí genetické modifikace, kterou Anunnaki převedli. Samozřejmě, když poprvé kolonizovali po Nebeské Bitvě Marduka a Tiamat, ze sumerského epos o Stvoření, pod vedením Enki a Enlila Zemi, nenarazili na neobývanou planetu. Mnohé orientální, tibetské az nich vycházející prastaré prameny uvádějí již před moderním člověkem jiné rasy, které obývaly předpotopní impéria, přičemž se více podobaly éterické bytosti vyšších úrovní, než na lidi inkarnovaní do pevné hrubohmotné schránky. Podobné zmínky se vyskytují například v celém teosofickom učení H. Blavatské , která, jak známo, čerpala právě z orientálních pramenů. Blavatská vzpomíná rasu neurčitých a éterických bytostí Chay a pak komplexněji se projevujících a určitejších obyvatel Lemurie, zda Atlantidy, který také nebyly zrození důsledkem modifikace přistěhovalců. Lidé méně hustých inkarnačných schránek však byly spíše duchovním předobrazem nás, protože při konečném vytvoření Homo Sapiens Enkim a Ninchursag , byl využit i primitivní opočlovek, jako vhodný nositel genetických znaků pro tělesnou schránku schopnou hrubohmotné práce, ale hlavně pradávna DNA Anunnaki, která se na Zemi dostala z hlubin vesmíru a nesla několik zvláštní znaky, o které si rozebereme možná jindy. Duše, se do těchto hrubohmotných těl inkarnovali, nadále však uchovávaly svou energii a potřeby vázanou na hmotu, protože vznikly nové typy hrubohmotných schránek pro inkarnaci. Proto se často v okultních pramenech v souvislosti se Genesis říká, že Stvořitelé byly šílení a duše bolestivě připoutali k hmotě. Spíše se však dá uvažovat o urychlení evoluce, a ne šílenosti stvořitelů, kteří byť tak jednali i ze sobeckého důvodu. Kosmická evoluce, jak však vzpomíná i H. Blavatská ve svém díle, vyžadovala, pro naplnění svých cyklů, nové hrubohmotné schránky pro inkarnaci neprojeveného duši. Anunnaki zase potřebovali pracovníky na dolování zlata, i jiných surovin, na Zemi, tato vysoká civilizace, jejíž nejvyšší příslušníci byli titulováni jako pradávné vzostúpené inkarnace, ARCHON a Mistři, spíše naplnila své tvůrčí poslání ve vesmíru, ačkoli Zemi mnohokrát ve spolupráci se svým výtvorem ublížila . I Bible říká, že Elohim stvořili člověka podle obrazu svého a přenesli na něj svou moudrost, schopnosti, ale i těžko zvládnutelné vášně. Historie se opakuje v cyklech a mnohé události se navzájem, ačkoli s velkým časovým odstupem, podobají. Pojďme se tedy podívat blíže, kým vlastně naši stvořitelé i učitelé byli a jak ještě Zemi v minulosti vlastně ovlivnily ...
 
 
H. Petrovna Blavatská
Vzhledem k opětovné inkarnovaní Vzestoupených duší mezi vyspělými civilizacemi jako Anunnaki, které je dokumentované příběhem Thovta, Herma Trismegista, zaznamenaný v Smaragdových deskách, nebo i Osirida, který vzestup po silnici, popisované Egyptskou Knihou Mrtvých a stal se archetypem zemřelého pro nauku o sférách, i patronem duší putujících do jiných světů, je představa nějakého jejich rodokmenu irelevantní. Víme však, že nejen starověcí Řekové ve svých legendách bohy sázeli do vztahů Olympské rodiny těch, kteří pečovali o pozemské dění, ale i vysoce vědomi Egypťané, zda Sumerové rasu svých stvořitelů situovali do manželských svazků, či rodinných vztahů. A samozřejmě, i odolné az našeho pohledu až věčné, tělesné schránky Anunnaki se museli nějak reprodukovat, v rámci čehož vznikly rodinné vztahy, známé z různých světových kultur. Nejlepší je vycházet ze sumerských a egyptských pramenů, přičemž je výborné pro lepší představu a dôkaznosť je příležitostně sjednocovat se skutečnostmi například z řecké, jihoamerické, nebo i germánské, zda orientální mytologie, či okultních učení. V egyptské mytologii totiž reální Anunnaki dostávali často symbolických partnerů, kteří závisely na jejich archetypů, nemluvě o řecké mytologii, kde byly rodinné i milostné vztahy absolutně popletené, vyjadřující kosmologii, či jiné, někdy i nereálné, skutečnosti. Základní rodina větve Anu - Enki, Enlil a Ninchursag se dále dělila v jejich potomcích, které měly hlavně Enki a Enlil s různými partnerkami, podobně jako jejich otec, Anu. V rámci nejvyššího Společenství bohů, neboť je zřejmé, že vysoce postavení Anunnaki mávali množství potomků, měl Enki syny Marduka / Ra, boha války, ale i magie a vlády, Ningizziddu / Thovta, pana Stromu života a nejvyššího zasvěcence i mistra duchovních i technologických učení a nakonec Dumuziho / Osirida, zmiňovaného pozdějšího patrona mrtvých.
 
 
Spojitosti mezi egyptskými a sumerské jmény, tedy i atributy božstev zde rozebírat blíže nebudu, dělám tak například ve své připravované knize, každopádně je ze všech, minimálně indoevropských mytologií markantní, že právě tyto bytosti v minulosti výrazně ovlivnily Zem, přičemž nejen ji, ale jako si ukážeme, celý blízký kosmos a jak patroni archetypů, ARCHON, i jiné dimenze, ve kterých se duše může vyskytnout. Na druhé straně existovala druhá větev Anunnaki, jejíž vyšší vrstva v Egyptě nebyla uctívána, protože šlo o často znepřátelen rod Enlilov. Předpotopní vládce pozemského impéria měl významných synů Ninurtu / Nimrod, rohatého pana destruktivních sil spravedlnosti totožného s božstvem blesku Iškur / Adad / adaru, a nakonec, měsíčního vládce Nannara / Chonsovi. Druhý jmenovaný byl otcem dalších dvou významných božstev, které se obecně zařadili mezi nejvyšší vrstvu planetárních božstev, byly jim přiřazeny i celé tělesa solárního systému. Tyto dvojčata se jmenovali Utu a Inanna, nebo i Artemis a Apollón, přičemž Inanna si svojí pozdější aktivitou získala od Ninchursag i patronát nad aspekty lásky a vztahů jako starořecká Afrodita. Vidíme, že řecké názvosloví může být, bez kontextu se sumerské, skutečně matoucí.
 
 
Hermes / Thovt, Vzestoupených mistr, patron magie a vědy
 
Jak jsem již naznačil, v astrologii, okultních vědách i magii, jako nauce o energiích kosmu a jejich využití, nejvyšší členové Anunnaki reprezentovali i atributy těles našeho solárního systému. Toto rozdělení se zachovalo do současnosti, protože z něj čerpá latinské názvosloví planet, které je pojmenovává podle římských bohů. Římský panteon je samozřejmě totožný s řeckým a vychází tedy také ze sumerského. Anunnaki reprezentující mocné kosmické energie a archetypy, jak manifestace určitých aspektů kosmu, svými energiemi a poselstvím dodnes zasahují do mnoha věd i umění, nejen esoterického typu jako astrologie, či magická evokace. Planetární rozdělení nejvyšších Anunnaki zároveň odkazuje na fakt, že nejen v rámci Země se přistěhovalci v minulosti pokusili o kolonizaci, či průzkum. Přiřazování jednotlivých planet členem rodiny Dingir vyjadřuje rozdělení jejich polí působnosti v rámci sluneční soustavy. Podobné rozdělení bytostí, avšak éterických zná i hermetická magie a další jej vrátit k přepracování okultní systémy pracující s planetárními sférami. V inkarnačnom postupu vesmírem se určitě i bytosti z rodu Anunnaki začlenili do předtím přiřazených planetárních prostor, jako výše sférické inteligence, což je známo iz tradičního systému přetrvávající babylonské mardukitskej magie, která je pozůstatkem původní sumerské. O magii a Anunnaki však už někdy jindy, tímto konstatováním jsem chtěl jen poukázat na fakt, že starověké božstva reprezentovali mnohé vysoké aspekty Univerza, a nebyly jen obyčejnými astronauty vysoce technicky vyspělé civilizace na průzkumu za hledáním surovin. Ačkoliv v rámci jejich cesty inkarnacemi prováděli i dolování rud a metalurgii, jak správně například Zecharia Sitchin vzpomíná, celková role Anunnaki na Zemi i ve vesmíru má mnohem vyšší podstatu. Starověké božstva byli bytostmi a inkarnovaní dušemi, stejně jako my, ledaže v úplně jiné fázi spirituálního a civilizačního postupu, oddělené od prvotní tvůrčí energie mnohem dříve v jiném místě Univerza. Nesou s námi jako naši stvořitelé i mnoho podobností, pozitivních, i negativních, ze kterých bychom si měli za pomoci spirituálních a historických učení brát poučení, varování, zda příklad ....
 
*