Anunnaki I - Úvod a stvoření člověka

03.10.2012 19:22

 

Anunnaki I - Úvod a stvoření člověka
 
 
Anu a synové
Anunnaki, po sumerské "ti, kteří přišli z nebes" . I bez znalosti spletité sumerské mytologie musí být každému jasné, že jde o starověké božstva uctívané jako stvořitelé a učitelé vyspělých pradávných národů. My přece už dnes víme, díky revolučním badatelům typu Erich Von Däniken, zda Zecharia Sitchina, že naši předkové si se zaznamenáváním mytologických skutečností nedávali marnou práci a jejich, často až pohádkové příběhy, jsou symbolickými fragmenty pradávné historie, která zůstala dlouho materialistickým přístupem nepochopená. Bytosti, které dávných Sumerů, zda Egypťanů navštěvovali a učili byly reálné a oni tomu neskonale věřili, přičemž lépe dokázali pochopit spojitost mezi dálkami kosmu, či jinými dimenzemi a matérií. Když akceptujeme existenci starověkých božstev, vývoj historie a rozvoj věd zda umění během ní, dává mnohem větší smysl a stejně tak smysluplnější se ukazuje i směřování zmíněných okruhů lidské činnosti. Proč tedy neudělat historii skutečnou učitelkou lidstva a najít pravdy o jeho mystickém původu?
 
 
 
V Sumerové byli mimozemšťané jako tvůrci lidstva a učitelé nazýváni i Anunnaki, Dingir, a ti, kteří se Země nikdy nedotkli i Igigi. Sumerové chápali úzkou spojitost sfér a cestování kosmem, což ukazuje na spirituální a metafyzickou složku učení a odkazu Anunnaki. Sitchinovi Anunnaki jsou ryze technologičtí, jak si však názorně na různých příkladech ukážeme, byly jim vlastní i učení vědomé manipulace s energií tzv.. magie a teoretické metafyziky. Podobně jako ve všech světových mytologii, společenství Země ovlivňujících bohů se soustředilo ve své Elite, nejvyšší radě a společenské třídě, jejíž vládcem byl během doby kolonizace Země Anu. Měl tří významných potomků - boha vody, věd a magie, Enki, boha Země, Enlila vládce a patrona kosmických přesunů, tedy i vzduchu a nakonec Ninmah / Ninchursag, matku, stvoriteľku a patronku lásky, která spolu s Enkim vytvořila podle sumerských mýtů, Homo sapiens, z čehož vyplývá i příběh o biblickém stvoření Adama i Evy. Sumer je biblickou Zemí Šineár a spolu s Eden jednou z prvních kolonií Anunnaki na Zemi. Odkud přesně však Anunnaki na Zem přišli? Významný orientalista Zecharia Sitchin umisťuje domů starověkých božstev na křižovatky planetu Nibiru, která má mít podobně jako planetka Sedna a jiné tělesa z okraje sluneční soustavy, či Oortova oblaku, obrovskou prodlouženou oběžnou dráhu, cca 3600 pozemských let, tedy 1 sumerský Sar. Ostatní světové mytologické a okultní prameny však nasvědčují faktu, že Nibiru byla jen jednou z kolonii kříženců Anunnaki, předobrazů dnešních lidí.
 
 
Ptah / Enki
 Právě například spojitosti pramenící z egyptské mytologie svědčí o dávnější kosmické migraci, nejen z Nibiru na Zemi, ale větší hloubky kosmu. Egyptské božstva se nazývají obecně i neteř, tzv.. "Strážci", což poukazuje na jejich éterický původ a bdění nad dodržováním chodu zákonů univerza v dimenzích, jako úrovních prostoru. Mnozí z Anunnaki nebyli jen mimozemšťany a provozovateli genetických experimentů, ale také mocnými dušemi, ARCHON a strážci vesmírných archetypů, jak uvádí egyptská mytologie v mnoha případech, v čem Sitchinovým Anunnaki přidává na důstojnosti, důležitosti a hlavně pravém významu i původu. Prameny z povodí Nilu totiž lépe vysvětlují vztah mezi jemnohmotnými světy neprojeveného a matérií. V egyptském panteonu jsou jednoznačně favorizované božstva z Enki / Ptahova větve, který je v Egyptě vnímán jako stvořitel, na co už poukazuje i Sitchin, protože právě Afrika spadala pod patronát boha vody. Existuje zde však druhá zajímavá skutečnost - Ptahova manželka Sachmet, ale i Isis a další entity jsou spojovány se systémem Síria, který i podle novodobých kontaktérskych pramenů má být právě jedním z ohnisek expanze mimozemské kolonizace. Jelikož egyptské a sumerské božstva se jasně kryjí, vidíme, že lokalizace obecného původu Anunnaki na Nibiru s jistotou mylná. Shody jejich atributů však potvrzují celosvětové působení mimozemských civilizaci na Zemi v minulosti jako stvořitelů, a nejsou v rámci světových mytologii zdaleka jediné. I řecká dvanáctka olympských bohů se už podle tvrzení řeckých filosofů, kteří navštívili Egypt shodovala se členy místního panteonu, o co víc - spojení vášnivých lidských vlastnosti Olympan s důstojností a strohostí neteř vytváří obraz o bytostech později nazývaných také jako andělských, z nichž mnohé podlehli svým vášním, jiné zachovaly svou životní roli a čest. Tak vyspělé bytí zahrnuje více odpovědnosti než si umíme představit, na základě čeho však Anunnaki mohu nazvat biblickými a mytologickými stvořiteli?
 
 
Anunnaki a DNA, Strom Života
 Sumerské verze epos o stvoření člověka jako dělnících pro Anunnaki výborně doplňuje okleštěné biblickou verzi, kde Bůh Adama s Evou umístí už do předem připravené zahrady a bytosti jako "had - pokušitel", zda Lilith existují dávno stvořené. Ostatně Bible neříká nic o stavu ostatního bytí na Zemi kromě nám podobného člověka. Pozdější Vyhnání z ráje zase hovoří o událostech před biblickou potopou, kolapsu soužití lidí a Anunnaki, pro iz Bible známé morální problémy, které nakonec způsobilo i pád celých impérií. Ráj symbolizoval život, v němž se o blahobyt starali bohové, dokud jejich výtvor nemusel začít pro ně pracovat. Samozřejmě postupně Anunnaki, jak víme z eposů o milenkách bohů v řecké mytologii a jejich hrdinských synech, začali spolužiť s člověkem jako se sebou rovným, což vedlo ačkoli k zmiňované katastrofě, každopádně ke zisku rovnoprávného postavení a "Vyhnání z ráje" se zachovalo jen jako biblický památník narušení soužití kosmických stvořitelů a jejich díla, mnohými katastrofami. Pokud by někdo chtěl uvést další důkazy o spojitosti vytvoření Homo Sapiens a Anunnaki, tak jsou jimi například překřížené hady jako symbol DNA v Hermovom / Thovtovom Caduceu, plurálna hodnota podstatného jména stvořitelů "Elohim" v biblickém originále, obrovské archeologické naleziště v Mezopotámii, známé v Bibli jako Zemi Šineár, jejichž uctívání bohové právě odkrývají identitu biblických Elohim a množství dalších mytologických a kulturních příběhů o stvoření člověka, které navzájem korespondují. V tomto světle náboženské pravdy všech vyznání vyvstávají ve zcela novém, sjednoceném světle, ale to je úplně jiná kapitola. Lidstvo však musí znát pravdu o svém původu, o faktu, že před rokem 10 000 pr. nl zde neexistovaly jen primitivní kmeny lovců a sběračů, ale rozvinutá společnost věků nazývaných také jako "Doba zázraků", či snů, na níž vytvoření a fungování se podíleli právě, ti kteří přišli z vesmíru, Anunnaki. Sumer byl po potopě znovu obnovenou kolonií, stejně jako Egypt, proto jsou tyto civilizace skutečným odkazem a dědictvím bez viditelného vývoje od začátku. Dědičným hříchem člověka není poznání, ale jeho nevyužití, neobzeranie se do minulosti za chybami padlých, proto je pravdivé vedení o lidském původu tak skrývané do pozadí. Být transformací opice nepřináší s sebou hodně duchovní odpovědnosti, za to být potomky a sluhou vyspělých entit, strážců a stvořitelů, zároveň být duší inkarnovaní do této schránky, staví člověka v jeho pozemském životě do úplně jiného světla. Navážíme přijmout pravdu a analyzujeme svůj původ, jeho kořeny a prameny spojené s ním hlouběji?