4.Prvky Svobodného učení MCEO a starobylá „Věda falešného vzestupu“

31.03.2012 18:23

 

31.03.2012 18:23

 

4.Prvky Svobodného učení MCEO a starobylá „Věda falešného vzestupu“

voyages-6Od r. 1999 bylo v rámci Učení strážců MCEO poskytnuto nepřetržité a komplexní studium „kosmického kontextu, struktur a dynamiky“ stvoření prostoru-času-hmoty a spirituální evoluce, planetární, galaktické a univerzální „ztracené historie“ jakožto i současné situace -„pozemském dramatu tzv. Velkého obrazu“. Svobodné učení MCEO takto poskytlo progresivní program studií v pokročilé multidimenzionální anatomii bytostí, včetně studií: 15-ti dimenzionální anatomie; 15-ti úrovňového čakrového systému, osových a meridiánových energetických linií; světelného těla, temnohmotného těla Raša, spirituálního těla Elum Eir-adhona, hydro-akustického těla Aah-Jha a těla Jha-DA; plodové integraci, Bhardoah stavu, růstových cyklech, evolučních vzestupných cyklech, světelné DNA a mnohem více.

Učení MCEO zkoumá vzájemnou spojitost mezi lidskou multidimenzionální anatomií a fyzickým, emocionálním, mentálním a spirituálním tělem, vtěleným vědomím, „vyššími stavy“ DNA, realitami přechodu Vědomí mezi dimenzemi (početí, plodové integraci a „smrti“/Bhardoah) a vědou o vzestupu (transmigrace skrze hvězdné brány/časové portály prostřednictvím atomické transfigurace). V r. 2000 byla zahájena výuka bio-spirituálního systému léčení – tzv. Kathara terapie na 1.úrovni, když v průběhu následujících několika letech postoupila tato problematika na výukovou úroveň 2. -4. V rámci těchto úrovní byly poskytnuty pokročilejší energeticko-technické léčebné aplikace vedoucí k vylepšení osobního multidimenzionálního stavu a mezidimenzionální vědomé expanze prostřednictvím sekvenčních aktivací osobního bio-pole a vzorce DNA. V r. 2008, v důsledku nepříznivé eskalace planetárního dramatu, jsme urychlili zavedení pokročilých biospirituálních léčebných technologií až na úroveň Kathara-12 a hodláme v tom pokračovat i nadále.

V rámci intenzivního studia „kosmického kontextu, struktur a dynamiky“, postupně uváděného v rámci učení MCEO, jsme se dozvěděli o složitosti ryzí podstaty originální „posvátné geometrie“, která je vlastní osobním a kosmickým strukturám a o souvisejících posvátných procesech fyziky a vědomí, jako jsou -partiki fázování, takeyonové harmonické klíčové cykly, Eckashi expanze a Adaši návratové cykly – což jsou vzájemně propojené prvky organických cyklů růstu (originálních, přirozených a nezmanipulovaných cyklů výdechů a nádechů -pozn. PP), které řídí kosmické utváření, biologické stvoření a spirituální evoluci. Také jsme se dozvěděli o „povaze prostoročasu“ a o malých i masivních organických multidimenzionálních „časových cyklech“, které řídí prostor, čas, hmotu, vědomí a manifestaci.

Od r. 2000 data z desek CDT a učení MCEO stále více odhalovaly mnoho dlouho skrytých tajemství příslušejících k „Vědě o vzestupu“, kam patří organické procesy mezidimenzionální a transdimenzionální atomové transmutace, transfigurace, translokace a transmigrace. Tím, že jsme se dozvěděli o skutečných organických procesech a kosmických strukturách, jejichž prostřednictvím může skutečně docházet k bio-spirituální dynamice – neboli tzv. „vzestupu“, dostalo se nám také velkého množství informací o záměrných historických pokřiveních tohoto „Učení vědy o vzestupu“. Prostřednictvím poznání složitých organických energetických struktur, pravých procesů a přírodních zákonů multidimenzionální fyziky, jejichž prostřednictvím se odehrává skutečný, mezidimenzionální „bio-spirituální vzestup“ (planet nebo lidí), se nám komparativní metodou stalo postupně zcela zjevným, kolik a jaké falše byly nakupeny na ryzí Vědu o vzestupu, čímž tak daly vzniknout „Falešné vědy vzestupu“.

Učení „Falešné posvátné vědy“ a škodlivé neorganické důsledky vytvořené prostřednictvím jejího používání v planetárním životním prostředí a lidské biologii, jsou postaveny na pokroucených sobeckých perverzích organických zákonů multidimenzionální fyziky. Aplikace této „pokroucené multidimenzionální vědy“, ke kterým došlo v minulosti na Zemi a to v různých obdobích a trvaly po mnoho tisíc let, si vybraly strašlivou daň na lidské evoluci a na stavu životního prostředí naší planety. Učení „Falešné posvátné vědy“ se objevilo v obdobích naší starověké a předstarověké minulosti, během dnes historicky ignorovaných „starobylých a vyspělých pozemských civilizací a kultur“, které jsou nyní spojovány s „atlantskou a lemurskou mytologií“. Během těchto starodávných dob bylo vytvořeno mnoho doslova hororů v životním prostředí planety a lidské biologii. Technologie, které se objevily a aplikovaly na základě těchto falešných učení, představovaly perverzi organických, živých multidimenzionálních technologií, které byly kdysi dostupné prostřednictvím aplikací pravé „Posvátné vědy“. Ve starodávných vyspělých kulturách se „Falešná posvátná věda“ stala známá jako tzv. „Věda smrti“, když svůj název získala v důsledku své orientace na redukci potenciálu věčného (nesmrtelného) života a na jeho de-evoluci směrem ke konečnému (smrtelnému) životu. Dosažení této mety pak bylo konečným výsledkem aplikací této Vědy smrti – bez ohledu na to, jaký jiný dočasný prospěch v energetické oblasti tyto technologie svým protagonistům poskytly.

Během starodávného atlantského období zde existoval jeden konkrétní systém „Falešné posvátné vědy“, který se objevil mezi pozemskými kulturami poté, co byla ukradena jedna z CDT desek GA-MCEO a dostala se do rukou iluminátů. Tato CDT deska odhalila mnoho vyspělých učení organické „Posvátné vědy“, kterou iluminátské síly posléze překroutili, aby vytvořili konkrétní „technologii tvorby červích děr“, jejímž prostřednictvím mohli usilovat o naplnění své klíčové agendy „nadvlády nad Pozemským templem – systémem pozemských Hvězdných bran“. (Historické informace kolem ukradení CDT desky a následných dramatech lze nalézt v knize Voyagers, svazek 2, druhé vydání). Ve starodávných kulturách vešel tento systém vyspělé překroucené „Falešné posvátné vědy“ (který se objevil spolu s následnými technologiemi vzniklými na základě perverze učení z ukradené CDT desky), ve známost jako tzv. technologie „Květiny zkázy“ (Bloom of Doom). Tento starodávný název byl přijat v souvislosti s jednou primární neorganickou „energií pokřivené geometrie“, používanou v rámci této „Vědy smrti“, jejíž geometrická struktura připomínala „květ“. Vědě smrti -„Květině zkázy“ však byly (a stále jsou) vlastní i další charakteristické komponenty pokroucené matematiky a fyziky. Mezi komponenty související s technologiemi „Květiny zkázy“ patří i pokřivený matematický vzorec růstu umělého konečného života, který se později stal známým jako „Princip zlatého řezu“a„Fibonacciho spirála či sekvence“, kdy obojí je pokřivením organických poměrů růstu věčného života, vyjádřeného ryzím vzorcem „Krystalové spirály či sekvence“ a ilustrovaného v učení CDT desek GA-MCEO.

Další komponenta starodávných atlantských technologií „Květiny zkázy“ se objevila v podobě překrouceného symbolu CDT desek zvaného jako tzv. „Kathara mřížka“. Pokřivení tohoto symbolu CDT desek -Kathara mřížky -se ve „Vědě smrti“ atlantského období stalo známé jako tzv. „Strom umělého života“, protože prostřednictví, „překroucených matematických tajemství“ představovaných a symbolicky znázorňovaných touto strukturou pokřiveného stromu umělého života bylo možné dočasně vytvořit neorganické umělé struktury hmoty, světla a biologie vyznačující se zejména smrtí ukončeným životem čili konečnou dobou své existence/manifestace. Pravá Kathara mřížka představuje organické matematické jádro či „kódovací mřížku“, strukturu či filtr, kódující průchod světelného vyzařování (Vědomí), na kterém jsou následně budovány „holografické“ vzory živého morfogenetického pole a dále i dimenzionální hmoty živých forem věčného života. Matematický vztah znázorněný ryzím symbolem Kathara mřížky představuje doslova organický „matematický vzorec jádra“ mřížkové struktury kódující či filtrující příchozí čisté světelné vyzařování, jejíž propoje se seskupují dohromady ve velmi specifických geometricko-matematických vzorech a utváří tak strukturu organických, multidimenzionálních světelných (holografických) vzorů, na kterých se „temná hmota“, kvarky a subatomové částice hierarchicky organizují do strukturovaných, dimenzionálně manifestovaných atomů a forem v jednotlivých dimenzích/realitních polích.

 „Kódovací mřížka“ organické Kathara mřížky se vyznačuje 12-ti prvkovou strukturou v podobě 12-ti tzv. „pečetí“ či „silových bodů“ (taky možno říci 12-ti sefirotů – pozn. PP), umístěných do velmi specifických pozic v rámci „mřížkového vzoru“ velmi specifických rozměrů. Rozměry a vztahy vyjádřené pravým symbolem Kathara mřížky představují matematický vzorec organizované řídící struktury, jejíž prostřednictvím se vytváří organická živá hmota, světlo a biologie (napojené na Centrální Zdroj – pozn. PP). Organická Kathara mřížka není „teoretickým vynálezem“, ale spíše znázorněním jádra organizační struktury, na kterém se vytvářel a vždy vytváří organický živý vesmír věčného života. Organická Kathara mřížka a to, co představuje, existuje jako součást organických přírodních fyzikálních zákonů, které jsou nesmazatelně vlastní věčnému multidimenzonálnímu živému vesmíru a věčné „energii sjednoceného pole a vědomí“, v rámci které vesmír existuje.

Překroucené verze původního symbolu Kathara mřížky CDT desek se objevily prostřednictvím učení „Květiny zkázy“ v Atlantidě, jako symboly „Stromu umělého života“, který falešně znázorňoval strukturu s pouze 11-ti, vstupující světlo kódujícími „pečetěmi -sefirotami“ , namísto organickými 12-ti, který měl specifická strukturální pokřivení v rámci tvarů, úhlů a proporcí tohoto „mřížkového vzoru“. Organický „živý“ symbol Kathara mřížky představuje doslova „jádro matematického vzorce“ organické mřížkové struktury pro věčně žijící vesmír. Podobně i různé verze jiného než 12-ti prvkového symbolu „Stromu umělého života“ tak představují pokřivený, spiklenecký neorganický „Vzorec stvoření“, jehož prostřednictvím lze vytvářet umělé a nepřirozené multidimenzionální vzorcové struktury (holografické matrice) – ale jen za cenu zneužití přírodních zákonů multidimenzionální fyziky – spojením a řízením organizace „temné hmoty“, kvarků a subatomových částic tak, aby se vytvořily neorganické, umělé energetické struktury se světelným vyzařováním s konečnou dobou existence a tomu odpovídající atomové a biologické životní formy (nevzešlé z Centrálního Zdroje – pozn. PP).

Další překroucení symbolu „stromu umělého života“ se později v historii objevilo v podobě symbolů „stromu života“ znázorňujících pouze 7, 8, 9 nebo 10 pečetí (sefirot) a navíc s různě pokřivenými propojeními v „mřížkové struktuře“. Tyto pozdější pokrouceniny Kathara mřížky představovaly ztvárnění atlantského vzorce vytváření „stromu umělého života“, který přijaly různé skupiny iluminátů, kteří vzájemně soupeřili s původními iluminátskými tvůrci technologie „Květiny zkázu“. Všechna tato pokřivení Kathara mřížky tak představují pokusy uplatnit nepřirozený vzorec stvoření, který se liší od kristovských, organických struktur a přírodních energetických zákonů a vědomí, vlastních věčně živému vesmíru.

Dvě další komponenty atlantského učení „Květin zkázy“ a související „Vědy smrti“ jsou skrývány ve dvou běžných symbolických formách, známých jako „Ryby“a„Hvězdný čtyřstěn“. Symbol „Ryb“ se skládá ze dvou vzájemně propojených kruhů, kde se vnitřní „vnější okraj“ každého z kruhů dotýká středu každého kruhu neboli v podobě průniku dvou kruhů do sebe. V CDT deskách se tento původní symbol nazývá „Bi-veca kód“ a spolu se svým protějškem, symbolem společného průniku 3 kruhů – tzv. „Tri-veca kódem“ se týkal specifických organických struktur, procesů, funkcí a vzájemným vztahům, vlastních organickému, multidimenzionálnímu, elektromagnetickému frekvenčnímu spektru a obzvláště organickým tvůrčím mechanismům a přirozené dynamice vlastní vyzařování světla a organickým živým strukturám, na kterých je postaven věčný (nesmrtelný) vesmír. Symbol „Hvězdného čtyřstěnu“ pak je trojrozměrnou symbolickou formou tvořenou dvěma vortexy či víry pyramidového tvaru, avšak každý s trojúhelníkovou základnou. Jeden tento pyramidový vortex/vír či trychtýř je orientován špičkou nahoru a kříží (proniká) se na vertikální linii s druhým, směrově obráceným pyramidovým vortexem. Dvojrozměrné zobrazení tohoto Hvězdného čtyřstěnu je běžně známým symbolem „šesticípé hvězdy“ známé jak tzv. „Davidova hvězda“. V CDT deskách byly obě dvě verze tohoto symbolu zobrazeny s kruhem kolem trojúhelníkových tvarů a obojí je nazýváno symbolem „Hierofanta“, který znázorňuje matematický vzorec a multidimenzionální struktury vlastní tzv. „Merkaba polím“. Merkaba pole jsou organické energetické struktury vortexové – víru podobné -struktury, které jsou součástí přirozeného multidimenzionálního „energetického oběhového systému“ živého vesmíru a které jsou za jistých podmínek vlastní přírodním zákonům multidimenzionální fyziky a mohou se stát „přepravními multidimenzionálními prostředky/těly -vehicles“ v rámci organických procesů pravého vzestupu (proto se říká Vzestup skrze Merkaba pole – pozn. PP.).

Bi-veca kód “Ryb“ a Hierofantová šesticípá hvězda/“Hvězdný čtyřstěn“ a jim odpovídající učení „Vědy vzestupu“ byly součástí učení původní „Posvátné vědy“ obsažené na CDT desce, která byla (Strážcům) ukradena během atlantského období. V rukách iluminátů pak byly tyto symboly Bi-veca kódu a Hierofanta a jejich odpovídající znalostní základny, stejně jako „Kathara mřížka“ a „Krystalová spirála“, zásadně překrouceny. Nejprve na technologie „Květiny zkázy“ a později na různá učení a praktiky „Vědy smrti“, používané, vzájemně si konkurujícími iluminátskými zájmovými skupinami, v jejich snaze o dosažení finální kontroly nad Pozemským templem – systémem Hvězdných, vzestupných bran. Na rozdíl od viditelně lehce rozeznatelných pokřivení symbolů Kathara mřížky a Krystalové/křišťálové spirály, pokřivení symbolu Biveca kódu a symbolu Hierofanta nebyla okamžitě či jednoduše rozpoznatelná a to proto, protože místo pokřivení vizuální podoby samotných symbolů, bylo pokřivení implementováno do jejich používání v rámci pokřiveného učení o energetické mechanice konečného života. Učení pokřivené „Vědy smrti“ tak zahrnovalo používání Bi-veca kódu, ale bez jeho organického a nezbytného protějšku Tri-veca kódu, -což vedlo k pokřivení energetické mechaniky a stalo se tak vlastní tzv.

Rybám, jejichž prostřednictvím lze vytvářet umělá statická radiační (skalární) pole tzv. „Mrtvého světla“ konečného života, právě prostřednictvím odpovídající pokřivené mechaniky vortexů/vírů jejich Merkaba polí.

Pokřivená mechanika energií Merkaba vírů zavedla nepřirozené pokřivení rychlosti rotace a směru rotace dimenzionálních párů Merkaba vortexů/vírů, čímž se vytváří takové spojení částicového a antičásticového pole, v rámci kterého lze uvěznit inkarnovanou energii (Vědomí) a jím manifestované atomy (dimenzionální formu).

Jakmile jsou tyto energie chyceny v neorganickém Merkaba poli, spojené energetické kvantum pak může uměle vyživovat manifestovanou formu a prodloužit dobu její existence – tedy dosahovat dlouhověkosti manifestované formy a lze tak rovněž dosáhnout i omezeného lokálního mezidimenzionálního transportu, avšak pouze dotud, dokud ji neorganické Merkaba pole kolem ní dokáže „živit“ – tedy úkorně vysávat energii z ostatních, organicky žijících energetických polí. Toto neorganické Merkaba pole, známé také jako „Hvězda smrti“ nebo „Externí merkaba“ se tak musí „krmit“, dosti podobně, jako „Energetický upír“, protože na rozdíl od organických „kristovských“ struktur Merkaba vortexů, není „Merkaba Hvězdy smrti“ (v důsledku svého odpojení od Centrálního zdroje – pozn. PP) schopná nezávisle vytvářet energetická kvanta potřebná pro udržení vlastní existence své manifestované formy.

Jakmile je aktivován, tento „umělý Merkaba vortex Hvězdy smrti“, vytvořený prostřednictvím technologie „Květiny zkázy“ a souvisejících technologií „Vědy smrti“, aplikuje (na uvnitř sebe manifestovanou formu -pozn. PP) matematický vzorec růstu konečného života „pravoúhelníku/principu zlatého řezu“ a „Fibonacciho spirály a sekvence“. Toto se děje s tím cílem, zvýšit rychlost rotace svých vírů (dimenzionálních energií – pozn. PP) prostřednictví toho, že dochází k odsávání energii z životního pole kolem něj (Hvězdy smrti). Obvykle technologie neorganické Merkaby Hvězdy smrti používají počáteční poměr nepřirozené rychlosti rotace vírů „34:21“, ve vztahu k dvěma odděleným a samostatným „párům fixních vortexů o stejné rychlosti“ (celkem tedy jsou aktivní čtyři vortexy (napájecí a napájený -pozn. PP), na rozdíl od dvou organických (nepotřebujících externí vysávání/napájení externí energií – pozn. PP)), umístěných do vzájemné protisměrné rotace, což po aktivaci vede ke zrychlení a smísení na „společných“ 34+21=55 (relativních) otáček. Po (vědomé) aktivaci začíná Merkaba Hvězdy smrti zrychlovat a kvantově expandovat, pomocí neorganických poměrů růstu Fibonacciho sekvence, za použití „energii vysávající“ dynamiky vlastní fyzice a matematice ilustrované Fibonacciho spirálou. Na rozdíl od Merkaba polí Hvězdy smrti, organické Krystalové Merkaba pole začínají (při vytváření podmínek pro interdimenzionální přestup/vzestup – pozn. PP) s poměrem rychlosti rotace vírů na přirozených „33 + 1/3 : 11 + 2/3“ jediného páru dvou protisměrně rotujících vortexů a postupně zrychlují rotaci a energetický výkon na mnohem větší rychlosti -až za známou „rychlost světla“ – a to prostřednictvím vnitřního kvantového sebevytváření, řídíc se odpovídajícími matematickými charakteristikami růstového vzorce „Krystalové/křišťálové spirály a sekvence“. Výše uvedené „poměry“ příslušející rychlostem rotace organického vortexu Merkaba polí znamenají (relativní) počet otáček, který každý z opačně rotujících vortexů dokončí za jednotku času, protože čas měřený v relativních poměrech tak lze srozumitelně vztáhnout k absolutní „jedné otáčce za biliontinu miliardtiny nanosekundy“ či RP-TBN.

Po úplné aktivaci transportního „Merkaba těla Hvězdy smrti“ může jeho manifestovaný obsah, ať již je to člověk, planeta nebo galaxie, začít s omezeným lokálním mezidimenzionálním přemístěním – ale pouze prostřednictvím neorganické červí díry, portálů a struktur černé díry, vytvořených stejnými technologiemi „Vědy smrti“. Jakmile biologická nebo hmotná forma vstoupí do úplné aktivace Merkaba těla Hvězdy smrti, její hmotný/manifestovaný vzor se stane permanentně zmutovaným a bytost nebo hmotná forma tak ztratí svůj organický potenciál přirozeného multidimenzionálního vzestupu, spolu se schopností projít “vzestupnými průchody“ organické Hvězdné brány, příslušného Kosmického templu (systému Hvězdných bran na příslušné hierarchické úrovni kosmu – pozn. PP). Ačkoliv Merkaba pole Hvězdy smrti nabízí „okamžité výhody“ v dočasném zvýšení dlouhověkosti manifestované formy a omezeném mezidimenzionálním transportu v rámci černé díry/systému červích děr, v důsledku organický fyzikálních zákonů vlastních věčnému systému živého vesmíru je konečným osudem Merkaby pole Hvězdy smrti nevyhnutelná imploze, energetické sebezničení a uvolnění jejich nahromaděných kvant do prostoru v podobě kosmického prachu. Používání „transportního těla“ externí Merkaby Hvězdy smrti lze přirovnat k „chabě naplánované kvantové jízdě, která nevyhnutelně končí smrtící havárií na konci slepé ulice“; při nejmenším je rozhodnutí použít Merkabu Hvězdy smrti velmi nemoudré, pokud člověka opravdu zajímá potenciál svého vlastního zkušenostního evolučního osudu.

Na rozdíl od neorganického, externě napájeného externího Merkaba transportního těla Hvězdy smrti, umožňují organické, vnitřně napájené (a tedy na Centrální Zdroj/Boha připojené – pozn. PP) struktury vnitřního Merkaba pole, vlastní krystalovému vzestupnému transportnímu tělu, progresivně neomezené mezidimenzionální a transdimenzionální cestování a úplnou holistickou evoluční expanzi zpět do původního stavu Jednoty s čistým Centrálním Zdrojem-Vědomím Boha. Krystalové vzestupné transportní tělo funguje a vytváří se prostřednictvím přirozených důsledků harmonického použití energie a vědomí ve vztahu k přírodním fyzikálním zákonům vlastním věčně živému vesmíru.

Manipulace umělého světla pokřivených „Ryb“ a mechanika Merkaby Hvězdy smrti, které jsou jádrem starodávné atlantské technologie „Květiny zkázy“ a učení “Vědy smrti“ fungují společně s pokřivenou mechanikou hmotného vzoru/matrice „Stromu umělého života“, „pravoúhelníku/principu Zlatého řezu“, „Fibonacciho spirály a sekvence“ a dalších souvisejících komponent „Vědy smrti“, které ale v tomto textu probírány nejsou, aby společně vytvořily neorganickou technologii, která se pokouší vyrobit „umělé kopie/faksimile procesu vzestupu věčného života“. Tato zavádějící napodobenina či „faksimile posvátného“má umožnit, aby se organické zákony energie a vědomí, které řídi věčně živý vesmír, ohýbaly, rozbíjely, kroutily a byly zneužity, bez pravdy nebo následků, podle vrtochů konečného ega.

Bytosti, které se vědomě zapojí do tohoto falešného přání čí cílů „jízdy zadarmo na úkor kohokoliv nebo čehokoliv, co jim zkříží cestu“, aniž by vzaly v úvahu „spravedlivou a harmonicky vyrovnanou energetickou výměnu“, začnou trpět nemocí nejvyšší arogance, jejímž prostřednictvím se začnou samy klamat a myslet si, že mohou uniknout organickým zákonům akce a reakce, podle nichž věčný vesmír funguje. Takové bytosti se nevyhnutelně naučí, velmi často „tvrdým způsobem“, že takovýto „monumentální sebeklam“ a perverzní technologie vytvořené k jeho naplnění, jednoduše v rámci větších struktur a kontextu věčných přirozených kosmických zákonů multidimenzionální fyziky nefungují – protože energetická akce vždy vyvolá odpovídající energetické důsledky a reakci.

Skutečné učení „Posvátné vědy“ MCEO™ existovalo dlouho před vytvořením CDT desek nebo před osídlením Země andělskými lidskými rodovými linie. Organická dynamika prvního stvoření obsažená v učení MCEO™ existovala jako živý rámec kosmické reality dlouho předtím, než byla povaha této dynamiky vůbec zaznamenána jako „učení“. Pokřivení „Vědy smrti“ této „dynamiky prvního stvoření“ také existovalo v rámci našeho vesmíru dlouho před jeho relativně nedávným návratem na Zemi, v podobě atlantského učení „Květiny zkázy“, odvozeného od iluminátské infiltrace do ukradené CDT desky. Technologie zrodivší se z učení “falešné Posvátné vědy“ a odpovídající perverze přirozených kosmických fyzikálních zákonů působily zmatek v naší galaxii i dalších již od nepaměti, protože byly zplozeny před miliardami let mezidimenzionálními rasami, které se pokoušely „zatlačit koncept důsledků svobodné vůle“ za veškeré vnitřní organické kosmické hranice. Před objevením se technologií „Vědy smrti“ a „Květiny zkázy“ na Zemi, byly tyto technologie známy v našem lokálním vesmíru jako tzv. „učení Metatronické vědy smrti“, pojmenované po místním (bohužel padlém – pozn. PP) kolektivu entit zvaného „Metatron“, který sehrál klíčovou roli v přímém přinesení nauk „Vědy smrti“ do naší místní galaxie.

(Podrobné informace o „organické dynamice prvního stvoření“, historickém „Pádu kolektivu Metatrona“ a souvisejících postavách, a mechanice a historických aplikacích „Metatronové vědy smrti“ lze najít v knize Voyagers, svazek 2, druhé vydání, v mnoha seminářových programech Svobodného učení MCEO™ na DVD a v úvodním Souhrnu 1).